Відділ історії філософії України
Завідувач відділу
доктор філософських наук Йосипенко Сергій Львович

кімн. 306, т. 279-27-98
кімн. 320, т. 278-10-87
кімн. 415, т. 270-51-72
Відділ історії філософії України досліджує українську філософію всіх періодів: від зародження до наших днів. Окрім дослідження української філософії, співробітники відділу працюють над теоретичними проблемами історії філософії, готують до публікації джерела з історії української філософії, досліджують зв’язки української філософської думки з іншими інтелектуальними традиціями та рецепції світової філософської думки в Україні.

У відділі працюють дві дослідницькі групи:
філософської думки України X-XVIII ст. (керівник – д.філос.н. О.Б. Киричок) та філософської думки України ХІХ-ХХ ст. (керівник – д.філос.н. С.Л. Йосипенко)

Сьогодні відділ досліджує такі теми:
«Етична думка України ХІ–XVIII ст.: персоналії, тексти, ідеї» (01.2020 – 12.2022; керівник – д.філос.н. О.Б. Киричок)
«Історіографія філософії в Україні ХХ – початку ХХІ ст.» (10.2021 – 09.2024; керівник – д.філос.н. С.Л. Йосипенко)

Детальніше про історію відділу та його дослідження див.:
https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/560/520
Публікації співробітників відділу останніх років
Забужко О.С. Notre Dame d'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій. – К.: Факт, 2007.
Йосипенко С.Л. До витоків української модерності. Українська ранньомодерна духовна культура в європейському контексті. – К.: УЦДК, 2008.
Литвинов В.Д. Україна в пошуках своєї ідентичності. XVI – початок XVII ст. – К.: Наукова думка, 2008.
Филиппенко Н. Киевское Религиозно-философское общество (1908–1919). Очерк истории. Монография. – К.: ПАРАПАН, 2009.
Бондар С.В., Кралюк П.М. Біля витоків української мудрості: філософська та релігійна думка народів Північного Причорномор’я VII ст. до н.е. – ІІ ст. н.е. – К.: Видавництво “Світ Знань”, 2009.
Симчич М.В. Philosophia rationalis у Києво-Могилянській академії. – Вінниця: О. Власюк, 2009.
Переклади світової філософської класики та сучасної філософії українською мовою:
Поппер К. Злиденність історицизму / Пер. з англ. В. Лісового. – К.: Абрис, 1994.
Українські гуманісти епохи Відродження. Антологія / Упоряд. і пер. В. Литвинова. – К.: Основи, 1995.
Поліщук Н.П., Лісовий В.С. Англо-український філософський словник. – К.: Абрис, 1996.
Тарський А. Поняття істини в формалізованих мовах / Пер. з англ. Н. Філіпенко. – К.: Стилос, 1998.
Ціцерон. Твори / Пер. з лат. В. Литвинова. – К.: Основи, 1998.
Литвинов В.Д. Латинсько-український словник. – К.: Основи, 1998
Консерватизм. Антологія / Упоряд. В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 1998.
Сирцова О.М.Апокрифічна апокаліптика. Філософська екзегеза i текстологія. - К.: КМ Академія, 2000.
Леві-Строс К. Первісне мислення / Пер. з фр. С. Йосипенка. – К.: УЦДК, 2000.
Націоналізм. Антологія / Упоряд. В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000.
Лібералізм. Антологія / Упоряд. В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002.
Спіноза Б. Теолого-політичний трактат / Пер. з лат. В. Литвинова. – К.: Основи, 2003.
Ентоні Гіденс. Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя./ Пер. з англ. Н. Поліщук. – К.: Альтерпрес, 2004.
Помян К. Порядок часу / Пер. з фр. С. Йосипенка. – К.: УЦДК, 2008.
Манан П. Доступний виклад політичної філософії / Пер. з фр. С. Йосипенка. – К.: УЦДК, 2009.
Філософська думка західної української діаспори ХХ століття: ідеї та постаті / С.Л. Йосипенко, Н.П. Поліщук, І.В. Валявко та ін.; відп. ред. С.Л.Йосипенко. – К.: Наукова думка, 2018. – 272 с.
Забужко О.С. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу /Вид. п’яте, переглянуте і доповнене. З додатком матеріалів дискусії 1998-1999 років. – К.: ВД КОМОРА, 2017. – 300 с.
Забужко О.С. Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій. Монографія / Вид. третє, перероб. і доповнене, передмова автора. – К.: ВД «КОМОРА», 2018. 656 с.
Oksana Sabuschko. Der lange Abschied von der Angst /Aus dem Ukrainischen von Alexander Kratochvil /Essay 70. Graz – Wien: Literaturverlag Droschl, 2018. 64 s.
Волковський В.П. Ідея суспільності: політична філософія в Україні ХІХ століття / Володимир Волковський; НАН України, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди. – Київ : Академперіодика, 2017. – 264 с.
Латинсько-український словник в ІV томах, т. І-й, (АВС). – К., «Наукова думка», 2018. – 1000 с. (90 дрк. арк.). Тираж 300 прим. ISBN 978-966-1635-4, ISBN 978-966-1636-1 (том 1)
Ціцерон (Магсus Тullius Сісеrо). Про старість (Dе Senectutе). Перек. з лат. В. Литвинова / Вст. ст., прим., словн. імен, назв, термін. В. Литвинова. – К.: Дніпро, 2018. – 64 с.
Спіноза Бенедикт. Теологічно-політичний трактат / Переклад з латини, примітки В. Литвинова. – Харків. «Фоліо», 2018. – 410 с.
Марія Ґрація Бартоліні «Пізнай самого себе. Неоплатонічні джерела в творчості Г.С. Сковороди» (Гол. ред. М.В. Попович, наук. ред. перекладу. О.М. Сирцова). – К.: Академперіодика, 2017. – 160 с.
Співробітники відділу

Заступник директора Інституту філософії, Завідувач відділу історії філософії України, доктор філософських наук

Провідний науковий співробітник, доктор філософських наук

Провідний науковий співробітник, докор філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, доктор філософських наук, доцент

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Науковий співробітник, кандидат філософських наук

Науковий співробітник, кандидат філософських наук

Науковий співробітник, кандидат філософських наук

Провідний інженер

Провідний інженер

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua