Електронна бібліотека
МОНОГРАФІЇ

В.Г.Табачковський, М.О.Булатов, Т.В.Лютий, Г.І.Шалашенко, Є.І.Андрос, А.М.Дондюк, Г.П.Ковадло, Н.В.Хамітов, О.А.Ярош, В.П.Загороднюк. Людина в цивілізації ХХІ століття: проблема свободи. – К.: Наук. думка, 2005. – 272 с.


М.В.Попович, І.В.Кисляковська, Н.Б.Вяткіна, В.В.Навроцький, А.А.Васильченко, Я.О.Кохан, В.Й.Омельянчик, О.Л.Маєвський, В.І.Кузнєцов, А.Т.Ішмуратов, С.Б.Кримський, Ю.Г.Писаренко, Л.П.Депенчук, В.Д.Білодід, П.Ф.Йолон. Проблеми теорії ментальності. – К.: Наук. думка, 2006. – 408 с.


В. С. Лук’янець , О. М .Кравченко , Л. В.Озадовська , О. Я. Мороз. Науковий світогляд на зламі століть – К.: Вид.. ПАРАПАН, 2006. – 213 c.


Л. В. Озадовська. Парадигма діалогічності в сучасному мисленні – К.: Вид. ПАРАПАН, 2006. – 118с.


Попов Б. В., Фадєєв В. Б., Носова Г. Ю., Багінський В. В., Нельга О. В.

Соціальні практики в глобальному вимірі

– К.: Наукова думка, 2007. – с.292


В. Фадєєв. Соціокультурні тренди та українські перспективи К.: Вид. Стилос, 2009. – 194с.


Бібліографія історико-філософських досліджень, виданих в Україні

в 1990 - 2004 рр. / Упорядник С. Кудра.


Бібліографія історії української філософії 1960 - 2005 рр. / Упорядник

С. Кудра.


Бібліографія досліджень історії української філософії, опублікованих в Україні в 1939 – 1959 роках / Упорядник С. Кудра.


Бібліографія досліджень історії української філософії, опублікованих в Україні в 2006– 2010 роках / Упорядник С. Кудра.


Бібліографія філософських творів Української Західної діаспори, опублікованих українською мовою/ Упорядник С. Кудра.


Василь Семенович Лісовий. Бібліографічний покажчик / Укладач С.Г. Кудра


Є.І.Андрос, Г.І.Шалашенко, В.П.Загороднюк, Н.В.Хамітов, А.М.Дондюк, Т.В.Лютий, Л.А.Солонько, Г.П.Ковадло, О.А.Ярош, К.С.Малєєв. Грані людського буття: позитивні та негативні виміри антропокультурного – К.: Наукова думка, 2010. – 352 с.


О.С. Кисельов. Феномен екуменізму в сучасному християнстві. – К.: Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, 2009. – 133 с. (формат djvu)


Кірюхін Д.І. Вступ до філософії релігії Геґеля. Філософія як спекулятивна теологія. Монографія. - К.: Вид. ПАРАПАН, 2009. - 204 с. (формат djvu)


О.А.Киселёва. Феномен человеческой жизни. – К.: Наукова думка, 1994. – 85с.


Литвинов В.Д. Україна в пошуках своєї ідентичності. ХVI – початок XVII століття. Історико-філософський нарис — Київ, Науково-виробниче підприємство «Видавництво "Наукова думка" НПН України», 2008 — 528 с.


Йосипенко С.Л. До витоків української модерності: українська ранньомодерна духовна культура в європейському контексті. – К.: Український центр духовної культури, 2008. – 392 с.


Діалог sub specie ethicae.Даренський В.Ю., Жулай В.Д., КарачевцеваЛ.М., та ін. – К.: Вид ПАРАПАН, 2011. – 280 с.


М.В.Попович, С.Б.Кримський, П.Ф.Йолон, В.Ш.Кузнєцов, Я.В.Шрамко, Яю.О.Кохан, Н.Б.Вяткина, В.Й.Омельянчик, А.А.Васильченко, В.В.Навроцький, О.Л.Маєвський, І.В.Кисляківська, А.А.Артюх, Ю.Г.Писаренко. Теорія смислу в гуманітарних дослідженнях та інтенсіональні моделі в точних науках. За редакцією академіка НАН України М.В. ПОПОВИЧА – К.: Наукова думка, 2012 –456с.


Цінності громадянського суспільства і моральний вибір: український досвід. – К.: Етна-1. – 2006. – 268с.


Мистико-эзотерические движения в теории и практики. Проблемы интерпретации эзотеризма и мистицизма: Сб. материалов Третьей международной научной конференции /Под. ред С.В.Пахомова. – СПб.: РХГА, 2010. – 288с.


Чорноморець Ю.П. Візантійський неоплатонізм від Діонісія Ареопагіта до Геннадія Схоларія. — К.:

Дух і Літера, 2010. — 568 с.


Попович М.В. Істина. Правда. Життя. Думки небайдужої людини: Збірник науково-публіцистичних статей. – Київ, 2010. – 428с.


Є.І.Андрос, Г.І.Шалашенко, В.П.Загороднюк, Н.В.Хамітов, Т.В.Лютий, Л.А.Солонько, Г.П.Ковадло, А.М.Дондюк, К.С.Малєєв. Антропокультурні чинники європейського вибору України – К.: Наукова думка, 2014. – 304 с.


Мораль і влада: матеріали наукової конференції 16 грулня 2014 р., м. Київ/ НАН України, Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди; Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі – К., 2014. – 96с.


Єрмоленко А.М. Соціальна етика та екологія. Гідність людини – шанування природи. Монографія. – К.: Лібра, 2010. – 416 с.


А.М. Єрмоленко, Ю.А.Бауман, О.О.Лазоренко, М.І.Надольний, В.В.Шамрай, В.О.Нечипоренко, А.Є.Фінько, С.І.Щербак. Ціннісно-нормативне обґрунтування соціальних теорій – К.: Наукова думка , 2014. – 456с.


Андрос Є.І. Інтелект у структурі людського буття.– К.: Стилос, 2010. – 358 с.


Хамітов Н.В., Крилова С.А., Гармаш Л.Н. Історія філософії. Проблема людини та її меж.– К.: Наукова думка, 2000. – 272 с.


Ермоленко А.Н. Этика ответственности и социальное бытие человека: современная немецкая практическая философия. – К.: Наукова думка, 1994.


Ищенко Ю.А. Симулякры «Новороссии» К: - ЦГО НАНУ, 2015.–146с.


Ищенко Ю.А Біогносис: подвійний топос життя:-- Київ: ЦГО НАНУкраїни, Житомир:В-во «Волинь», 2010 - 300с., бібліор. 291-297.


Солонько Л.А. Апофатическая антропология: онтологические основания, рефлексивные принципы, поведенческие стратегии. – К.: " Аспект-Поліграф", 2013.. – 412c.


Фадєєв В.Б., Носова Г.Ю., Багінський И.И., Попов Б.В. Етнічний вимір соціоструктурних перетворень. – К., 2016. – 248с.


В .В. Лях, О.М. Йосипенко, Я.В. Любивий, В.С. Пазенок, К.Ю. Райда,Л .А. Ситніченко. Соціокультурні та теоретичні засади філософії постмодерну – К., 2017. – 312 с.


Габович О., Кузнєцов В., Семенова Н. Українська фундаментальна наука і європейські цінності. – Видання 2-ге, доповнене. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2016. – 284с.


Бургин М.С., Кузнецов В.И. Аксиологические аспекты научных теорий. – Киев: Наукова Думка, 1991. – 184 с.


Шевченко В. Православно-католицька полеміка та унійна проблематика в житті Русі-України доберестейського періоду ; у 2 т. / В. В. Шевченко. – К., 2018. – Т. 1. – 718 [2] с.


Шевченко В. Православно-католицька полеміка та унійна проблематика в житті Русі-України доберестейського періоду ; у 2 т. / В. В. Шевченко. – К., 2020. – Т. 2. – 1170 с.


В.Б.Фадєєв , Г.Ю.Носова ,М.М. Кисельов, С.І. Грабовський, О.С. Кисельов. Етнічність. Культура. Історія. Соціально-філософські нариси. – К.; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. – 272 с.


В.В.Лях,О.М.Йосипенко, Я.В.Любивий, В.С.Пазенок, К.Ю.Райда, Л.А.Ситніченко.. Соціокультурні та теоретичні засади філософії постмодерну – К., 2017. – 312с.


В.В.Лях, Я.В.Любивий, К.Ю.Райда, С.Л.Шевченко, А.В.Ільїна, В.М.Куплін. Трансформація засад філософії за доби постмодерну – К., 2018. – 331с.


А.В.Усик. Інтенції становлення традиційної китайської моральності. – Київ, 2018. – 176с.


В.П.Загороднюк, Г.І.Шалашенко, В.В.Козачинська , Т.В.Лютий, Г.П.Ковадло, Н.В.Хамітов, А.М.Дондюк, Л.А.Солонько, С.Д.Вишинський , К.С. Малєєв. Проблема людини в українських реаліях:есенційні та екзистенційні виміри. – К., 2020. – 268 с.


А..Васильченко, Н.Вяткіна, О.Габович, Т.Гардашук, І.Кисляковська, Я.Кохан, В.Кузнецов, Ю.Писаренко, О.Маєвський, В.Навроцький, В.Омельянчик. Семіотичний аналіз явищ культури: Монографія – К., Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України, 2021. – 396 с.


Криза ідентичності: історико-філософський контекст / [В. В. Лях, А. В. Ільїна, О. М. Йосипенко, Я. В. Любивий, К. Ю. Райда, Р. В. Самчук, Л. А. Ситніченко, А. В. Усик, С. Л. Шевченко]; відп. ред. В. В. Лях. К., 2021. 401 с.


Національна пам’ять в умовах суспільних перетворень: Монографія. В. Фадєєв, Г. Носова, М. Кисельов, О. Кисельов, С. Грабовський – К.: Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, 2022. – 296 с.

ПЕРЕКЛАДИ
Маєр-Абіх Клаус Міхаель. Повстання на захист природи. Від довкілля до спільносвіту. Переклад з нім., післямова, примітки Анатолія Єрмоленка. – Київ: Лібра, 2004. – 196 с.

Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації. Пер. з нім. – Київ: Лібра, 2001. – 400 с.

Блюменберґ Ганс. Світ як книга/ Переклад з німецької, передмова, коментарі Володимира Єрмоленка. – Київ: Лібра, 2005. – 544с.

Гьосле Вітторіо. Практична філософія в сучасному світі. Пер. з нім., примітки та післямова Анатолія Єрмоленка – Київ: Лібра, 2003. – 248 с.

Бьолер Дитрих. Відповідальність за майбутнє з ґлобальної перспективи. Актуальність філософії Ганса Йонаса та етики дискурсу. Передмова Ґюнтера Альтнера. Переклад з німецької, післямова, примітки Анатолія Єрмоленка. — К.: Стилос, 2014. — 157 с.
Дослідження, здійснені в рамках проекту «Євроінтеграція та проблеми консолідації українського суспільства»
Попович М.В. Поверхневі і глибинні ціннісні зв’язки. Європейська система цінностей.

В. Навроцький Громадянська солідарність як одна з передумов консолідації українського суспільства на шляху євроінтеграції
Дослідження, здійснені в рамках проекту “Соціокультурна експертиза гуманітарних технологій та соціальна відповідальність науки”

Попович М.В. Наукова експертиза суспільних процесів як засіб практичної діяльності.

Фадєєв В.Б. Режим виправдання і демократична підзвітність в актуальній українській політичній культурі

Ю. Бауман Механізми і суб’єкти соціокультурних експертиз (Етична і професійна складові соціальної відповідальності науки за межі і ефективність застосування гуманітарних технологій)

Шамрай В.В. Генеалогія гуманітарних технологій: ретроспективи та перспективи

ТЕЗИ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАРАДИГМ МИСЛЕННЯ ТА КОНЦЕПЦІЙ ЗНАННЯ ПІД ВПЛИВОМ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ У ЗАГАЛЬНІЙ, СОЦІАЛЬНІЙ, ПРАКТИЧНІЙ І ПРИКЛАДНІЙ ФІЛОСОФІЇ"


ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ТА СВІТОГЛЯДНІ ПОЗИЦІЇ ЛЮДИНИ У КОНТЕКСТІ СЬОГОДЕННЯ: ВОСЬМІ ШИНКАРУКІВСЬКІ ЧИТАННЯ/ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференці. 18 червня 2013 року
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua