Часопис «Філософська думка»

Галузь та проблематика

Філософська думка – провідний філософський часопис в Україні. Існує з 1927 року як орган найавторитетнішої української дослідницької установи в царині філософії – Інституту філософії Національної академії наук України (в радянський період – Академії наук УРСР).
Ми публікуємо (1) якісні й ориґінальні академічні статті з філософії, незалежно від тематичної царини, стилю філософування та методологічних пріоритетів; (2) матеріали філософських дискусій; (3) рецензії на книги, описи книг і спеціально замовлені критичні розгляди.
Пріоритетом нашого журналу є праці, які відображають «точки росту» сучасного філософського знання, мають високий евристичний потенціал, ініціюють і підтримують нові напрямки та методи досліджень.
Журнал покликаний не лише друкувати кращі теоретичні результати філософських досліджень. Він має утверджувати продуктивні форми наукової комунікації, високі стандарти досліджень та етосу інтелектуальної праці, протистояти тенденціям недоброякісності в науковій роботі.
Серед постійних завдань, над якими працює журнал – розвиток української філософської термінології, переклади сучасних і класичних філософських творів, міждисциплінарний аналіз визначальних подій і тенденцій в Україні й у світі, змістовне рецензування й обговорення філософських монографій та інших публікацій.
Значущою для журналу є також загальна гуманітарна функція філософії – її методологічна роль у системі гуманітарного пізнання (передусім як основи міждисциплінарних досліджень) та в аналізі світоглядних і соціальних проблем, що виникають у розвитку українського суспільства та людства загалом.
Ще один пріоритет журналу – стан і розвиток української філософської спільноти, опанування нею світових стандартів філософських досліджень, освіти, суспільної дієвості філософії, співпраця з іноземними колеґами.

Сайт часопису - https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd
Етичні принципи рецензування і редаґування статей

Стосунки між авторами, редакцією й рецензентами в нашому журналі ґрунтуються на засадах академічної доброзичливості, об’єктивності оцінок та пріоритету наукової якості. Ми керуємося принципами Code of Conduct for Editors, створеного Комітетом з етики публікації (COPE), зокрема
Об’єктивний підхід
Рукописи мають оцінюються на підставі їхньої наукової якості, незалежно від до раси, етнічної приналежності, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, громадянства чи політичних поглядів автора.
Недопущення плагіату, наклепів та порушення авторських прав
Наш журнал відхиляє будь-як матеріали, де не дотримано вимог щодо недопущення плагіату, наклепів і порушень авторського права.
Обов’язки редакторів
Головний редактор керується політикою редколегії журналу й радиться з іншими редакторами та рецензентами щодо рішення про публікацію.
Редактори
 • мають всі повноваження відхилити / прийняти статтю, керуючись об'єктивними науковими критеріями й висновками рецензентів;
 • гарантують якість матеріалів, які вони публікують;
 • повинні виявляти будь-які конфлікти інтересів; забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується представлених рукописів;
 • обстоювати свободу наукового самовираження.
Якщо редактори мають підозри щодо автентичності, оригінальності чи етичної коректності статті, її оприлюднення відкладається до того часу, коли всі сумніви дістануть остаточне з’ясування. Не оприлюднені матеріали з представлених на розгляд редколегії рукописів редактори не можуть використовувати у власних дослідженнях без письмової згоди авторів.
Обов’язки авторів
Автори повинні
 • переконатися, що їхні твори є справді оригінальними;
 • зробити істотний внесок у дослідження (якщо одна стаття має кілька авторів);
 • підтвердити, що рукопис раніше не було опубліковано в іншому місці й що в даний час його не подано на розгляд в інше видання;
 • позначити всі джерела, використані в роботі над рукописом;
 • повідомити про будь-які істотні конфлікти інтересів, що можуть вплинути на оцінку їхніх рукописів.
Інформація, отримана авторами приватно (в розмовах, листуванні чи в обговоренні з третіми особами) не повинна використовуватися або розголошуватися без явного письмового дозволу від джерела. Подаючи статтю на розгляд Редколегії, автори погоджуються з тим, що їхня праця (у разі оприлюднення в друкованій версії «Філософської думки») через рік буде автоматично виставлена у відкритий доступ на сайті журналу.
Обов’язки рецензентів
Рецензенти повинні:
 • повідомляти редакцію про будь-які конфлікти інтересів, що можуть визначати їхні висновки;
 • зберігати конфіденційність інформації, що стосується рукопису;
 • бути об'єктивними й конструктивними у своїх відгуках.
Не оприлюднені матеріали з представлених на розгляд редколегії рукописів рецензенти не можуть використовувати у власних дослідженнях без письмової згоди авторів.
Співробітники

Старший науковий співробітник, Заступник головного редактора часопису «Філософська думка», кандидат філософських наук

Провідний інженер, Відповідальний секретар часопису «Філософська думка», кандидат філософських наук

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua