Відділ історії зарубіжної філософії
Завідувач відділу
Лях Віталій Васильович - доктор філософських наук, професор

кімн. 327, 426;
тел. (044) 278-31-70
Завідувач сектору східної філософії
Ярош Олег Анатолійович - кандидат філософських наук

кімн. 327;
тел. (044) 278-31-70
Проблемне поле досліджень відділу
Філософські та методологічні проблеми історії філософії, історико-філософський контекст проблем суспільного розвитку, методологічні проблеми зміни філософсько-світоглядних орієнтацій, буття людини як предмет історико-філософського дослідження, методологічні інновації в сучасній зарубіжній філософії, історико-філософський аналіз концепцій гуманізму, співвідношення класичних та новітніх концепцій свободи, філософсько-світоглядні орієнтації інформаційного суспільства.

Сектор історії східної філософії досліджує інтелектуальні традиції Сходу, які значною мірою визначають цивілізаційну парадигму цього регіону, релігійно-філософські тексти мислителів сходу, становлення інститутів знання на Сході та їх взаємодію з іншими соціокультурними інститутами,, рецепцію ідей східних філософій у західній філософській традиції та впливи останньої на філософську думку Сходу.
Науково-дослідні теми відділу
 • "Філософська гуманістика: сучасний стан та перспективи" (1996-1999рр.)
 • (керівник теми В.С.Пазенок);
 • "Західноєвропейська філософія у пошуках нових методологічних парадигм" (1996-1999рр.)
 • (керівник теми В.В.Лях);
 • "Проблема свободи в філософії: генеза і розвиток" (1999-2002рр.)
 • (керівник теми В.В..Лях);
 • "Філософсько-світоглядні орієнтації інформаційного суспільства: історико-філософський аналіз" (2002-2004рр.)
 • (керівник теми В.В.Лях);
 • "Зміна вимірів раціональності: історико-філософський аналіз" (Керівн. - д.філос.н. Лях В.В., I кв.2005 - IV кв.2007 рр.).
 • «Філософія постмодерну: ретроспективний аналіз та сучасні інтерпретації» у межах програми: «Політико-правові, соціокультурні та цивілізаційні основи модернізації держави і суспільства в Україні» (Керівн. – д.філос.н. В.В. Лях, I кв. 2012 – IV кв. 2014 рр., програмно-цільова).
 • «Трансформація засад філософії в добу постмодерну» у межах програми: «Політико-правові, соціокультурні та цивілізаційні основи модернізації держави і суспільства в Україні» (Керівн. – д.філос.н. В.В. Лях, I кв. 2015 – IV кв. 2017 рр.).
 • «Феномен ідентичності в історико-філософських дискурсах»: «Розвиток інтелектуального потенціалу – стратегія забезпечення майбутнього України» (Керівн. – д.філос.н. В.В. Лях, I кв. 2017 – IV кв. 2019 рр.).
 • “Філософські традиції Сходу у ХІХ – першій половині ХХ століття: трансформації інтелектуальних парадигм» (Керівник - к.філос.н. - Ярош О.А.) IV кв. 2010- III кв. 2013 рр.
 • «Антропологічні ідеї східних філософій: традиції та інновації» (Керівн. – к.філос.наук О.А. Ярош IV кв. 2013 − III кв. 2016 рр.). 5-613
 • «“Орієнталістська парадигма” у дослідженні східних філософій ХІХ – пер. пол. ХХ ст.» (Керівн. – к.філос.наук О.А. Ярош, IV кв. 2016 – III кв. 2019 рр.)
Основні книги відділу
 • Ціннісні орієнтації (аналіз соціально-філософських концепцій Заходу 80-90 років) - К., 1995;
 • Реконструкція світоглядних парадигм (нові тенденції в західній філософії). - К., 1995;
 • Феноменологія буття людини: сучасна західноєвропейська філософська рефлексія. - К., 1999;
 • Суспільство на порозі XXI століття: філософське осмислення плинного світу. - К., 1999;
 • Світоглядно-методологічні інновації в західноєвропейській філософії. - К., 2001;
 • Гуманізм: сучасні інтерпретації та перспективи. К., 2001;
 • Переклади: Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія. - К., 1996;
 • Після філософії: кінець чи трансформація? Пер. з англ. - К., 2000;
 • Філософія туризму (навчальний посібник). - відп. ред. Пазенок В.С. - К., 2004;
 • Онтологія людини (навчальний посібник). - відп. ред. Лях В.В., Мозговий Л.І. - Слов'янськ, 2004;
 • Свобода: сучасні виміри та альтернативи. – відп. ред. Лях В.В., Пазенок В.С. - К., 2004;
 • Сартр Ж.-П. Буття і Ніщо. Пер з фр. - К., 2001.
 • Габермас Юрген. Філософський дискурс Модерну. Пер. з нім. - К., 2000;
 • Соціокультурні та теоретичні засади філософії постмодерну / В.В.Лях, О.М.Йосипенко, Я.В.Любивий, [В.С.Пазенок], К.Ю.Райда, Л.А.Ситніченко. – К., 2017. – 312 с.
 • Трансформація засад філософії за доби постмодерну / В.В.Лях, Я.В.Любивий, К.Ю.Райда, А.В.Ільїна, В.М.Куплін, С.Л. Шевченко. – К., 2018;
 • Усик А.В. Інтенції становлення традиційної китайської моральності. – К., 2018. (11 др.а.). Тираж 300 прим. ISBN 978-966-02-8679-5
 • Місце філософії в інтелектуальних традиціях Сходу / Ю. Ю. Завгородній, С. В. Капранов, К. В. Малахова, А. Ю. Стрелкова, О. А. Ярош. – К.: Наукова думка, 2013. – 246 с.
 • Завгородній Ю. Ю. Рецепція індійської філософії в Україні. Лінія Вед (1840–1930-ті рр.): [монографія]. – К., Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, 2013. – 412 с.
 • Стрелкова А. Ю. Буддизм: філософія порожнечі: [монографія]. – Друге вид., допов. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2020. – 408 с.
 • Ярош О. А. Іслам у публічній сфері: теорії та суспільні практики: [монографія]. – Київ: 2020. – 76 с.
Співробітники відділу історії зарубіжної філософії

Завідувач відділу історії зарубіжної філософії, доктор філософських наук, професор

Провідний науковий співробітник, доктор філософських наук, професор

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Провідний науковий співробітник, доктор філософських наук, професор

Науковий співробітник, кандидат філософських наук

Молодший науковий співробітник

Старший науковий співробітник, доктор філософських наук

Вчений секретар, кандидат філософських наук

Науковий співробітник, доктор філософських наук

Співробітники сектору східної філософії

Завідувач сектору історії східної філософії, старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, доктор філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Науковий співробітник, кандидат філософських наук

Молодший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Науковий співробітник, доктор філософських наук, доцент, професор

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua