The Department of the History of Philosophy in Ukraine
The head of the department – Dr Serhii Yosypenko
room 306, tel. 279-27-98
room 320, tel. 278-10-87
room 415, tel. 270-51-72
The Department of the History of Philosophy in Ukraine conducts research into all periods of Ukrainian philosophy: from its origin to our day. Besides research into Ukrainian philosophy, the members of the department work on theoretical problems in the history of philosophy, prepare source editions, investigate both the connections of Ukrainian philosophical thought with other intellectual traditions and the reception of world philosophical thought in Ukraine.

The department includes two research groups. One studies Ukrainian philosophical thought of the tenth to eighteenth centuries (head – Dr Oleksandr Kyrychok) and the other studies Ukrainian philosophical thought the nineteenth to twentieth centuries (Dr Serhii Yosypenko).

Today the department conducts research into the following topics:
Ukrainian Ethical thought of the eleventh to eighteenth centuries: individuals, texts, ideas. (Jan. 2020 – Dec. 2022; head – Dr Oleksandr Kyrychok)
The historiography of philosophy in Ukraine in the twentieth and early twenty-first centuries. (Oct. 2021 – Sep. 2024. head – Dr Serhii Yosypenko)

Details about the history of the department and its research are available here:
https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/560
Recent publications of the members of the department
Забужко О.С. Notre Dame d'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій. – К.: Факт, 2007.
Йосипенко С.Л. До витоків української модерності. Українська ранньомодерна духовна культура в європейському контексті. – К.: УЦДК, 2008.
Литвинов В.Д. Україна в пошуках своєї ідентичності. XVI – початок XVII ст. – К.: Наукова думка, 2008.
Филиппенко Н. Киевское Религиозно-философское общество (1908–1919). Очерк истории. Монография. – К.: ПАРАПАН, 2009.
Бондар С.В., Кралюк П.М. Біля витоків української мудрості: філософська та релігійна думка народів Північного Причорномор’я VII ст. до н.е. – ІІ ст. н.е. – К.: Видавництво “Світ Знань”, 2009.
Симчич М.В. Philosophia rationalis у Києво-Могилянській академії. – Вінниця: О. Власюк, 2009.
Переклади світової філософської класики та сучасної філософії українською мовою:
Поппер К. Злиденність історицизму / Пер. з англ. В. Лісового. – К.: Абрис, 1994.
Українські гуманісти епохи Відродження. Антологія / Упоряд. і пер. В. Литвинова. – К.: Основи, 1995.
Поліщук Н.П., Лісовий В.С. Англо-український філософський словник. – К.: Абрис, 1996.
Тарський А. Поняття істини в формалізованих мовах / Пер. з англ. Н. Філіпенко. – К.: Стилос, 1998.
Ціцерон. Твори / Пер. з лат. В. Литвинова. – К.: Основи, 1998.
Литвинов В.Д. Латинсько-український словник. – К.: Основи, 1998
Консерватизм. Антологія / Упоряд. В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 1998.
Сирцова О.М.Апокрифічна апокаліптика. Філософська екзегеза i текстологія. - К.: КМ Академія, 2000.
Леві-Строс К. Первісне мислення / Пер. з фр. С. Йосипенка. – К.: УЦДК, 2000.
Націоналізм. Антологія / Упоряд. В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000.
Лібералізм. Антологія / Упоряд. В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002.
Спіноза Б. Теолого-політичний трактат / Пер. з лат. В. Литвинова. – К.: Основи, 2003.
Ентоні Гіденс. Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя./ Пер. з англ. Н. Поліщук. – К.: Альтерпрес, 2004.
Помян К. Порядок часу / Пер. з фр. С. Йосипенка. – К.: УЦДК, 2008.
Манан П. Доступний виклад політичної філософії / Пер. з фр. С. Йосипенка. – К.: УЦДК, 2009.
Філософська думка західної української діаспори ХХ століття: ідеї та постаті / С.Л. Йосипенко, Н.П. Поліщук, І.В. Валявко та ін.; відп. ред. С.Л.Йосипенко. – К.: Наукова думка, 2018. – 272 с.
Забужко О.С. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу /Вид. п’яте, переглянуте і доповнене. З додатком матеріалів дискусії 1998-1999 років. – К.: ВД КОМОРА, 2017. – 300 с.
Забужко О.С. Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій. Монографія / Вид. третє, перероб. і доповнене, передмова автора. – К.: ВД «КОМОРА», 2018. 656 с.
Oksana Sabuschko. Der lange Abschied von der Angst /Aus dem Ukrainischen von Alexander Kratochvil /Essay 70. Graz – Wien: Literaturverlag Droschl, 2018. 64 s.
Волковський В.П. Ідея суспільності: політична філософія в Україні ХІХ століття / Володимир Волковський; НАН України, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди. – Київ : Академперіодика, 2017. – 264 с.
Латинсько-український словник в ІV томах, т. І-й, (АВС). – К., «Наукова думка», 2018. – 1000 с. (90 дрк. арк.). Тираж 300 прим. ISBN 978-966-1635-4, ISBN 978-966-1636-1 (том 1)
Ціцерон (Магсus Тullius Сісеrо). Про старість (Dе Senectutе). Перек. з лат. В. Литвинова / Вст. ст., прим., словн. імен, назв, термін. В. Литвинова. – К.: Дніпро, 2018. – 64 с.
Спіноза Бенедикт. Теологічно-політичний трактат / Переклад з латини, примітки В. Литвинова. – Харків. «Фоліо», 2018. – 410 с.
Марія Ґрація Бартоліні «Пізнай самого себе. Неоплатонічні джерела в творчості Г.С. Сковороди» (Гол. ред. М.В. Попович, наук. ред. перекладу. О.М. Сирцова). – К.: Академперіодика, 2017. – 160 с.
Members of the department

Заступник директора Інституту філософії, Завідувач відділу історії філософії України, доктор філософських наук

Провідний науковий співробітник, доктор філософських наук

Провідний науковий співробітник, докор філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, доктор філософських наук, доцент

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Науковий співробітник, кандидат філософських наук

Науковий співробітник, кандидат філософських наук

Науковий співробітник, кандидат філософських наук

Провідний інженер

Провідний інженер

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua