Відділ філософії культури, етики та естетики
Завідувач відділу
Пролеєв Сергій Вікторович - доктор філософських наук, професор

тел. (044) 279-27-98 (к.302);
(044) 279-16-70 (к.321)
Проблемне поле досліджень відділу
Філософське осмислення тенденцій і суперечностей культурно-цивілізаційного розвитку, аналіз впливу процесу глобалізації на культурне існування людини та долю національних культур, комплексний розгляд взаємозалежностей культури та політики, вивчення трансформаційних змін у галузі сучасного мистецтва, моральної культури, дослідження шляхів обґрунтування і утвердження морально-етичних цінностей відповідно до нинішньої ситуації у світі і досвіду сучасного людства, нагальних потреб життя українського суспільства.
Науково-дослідні теми відділу
 • Науково-дослідні теми відділу: "Модерна культура і цивілізаційний вибір XXI ст." (2000-2002рр.)
 • (керівник теми Є.К.Бистрицький);
 • "Етос та мораль у сучасному світі" (2000-2002рр.)
 • (керівник теми В.А.Малахов);
 • "Комунікативна функція мистецтва і політики мистецтва в сучасному суспільстві" (1998-2001рр.)
 • (керівник теми О.В.Білий);
 • "Глобалізація як цивілізаційно-культурний феномен" (2002-2004рр.)
 • (керівник теми Є.К.Бистрицький);
 • "Цивілізаційні виміри моральності: зміна парадигм" (2002-2004рр.)
 • (керівник теми В.А.Малахов);
 • "Інфрамистецтво і політична реальність" (2001-2004рр.)
 • (керівник теми О.В.Білий).
 • : "Феномен європейської культури і національна ідентичність" (Керівн. - д.філос.н. Бистрицький Є.К., I кв.2005 - IV кв.2007 рр.).
 • "Культурно-історичні засади сучасних політичних інститутів" (Керівн. - д.філол.н. Білий О.В., IV кв.2004 - ІІІ кв.2007 рр. ).
 • "Етика діалогу контексті викликів су-часності" (Керівн. - д.філос.н. Малахов В.А., I кв.2005 - IV кв.2007 рр.).
 • Тема: «Культурна політика: засадничі цінності і практики влади» у межах програми: «Політико-правові, соціокультурні та цивілізаційні основи модернізації держави і суспільства в Україні» (Керівн. – д.філос.н. Є.К. Бистрицький, I кв. 2012 – IV кв. 2014 рр., програмно-цільова).
 • Тема: «Насилля і культура у сучасних суспільствах»у межах програми: «Політико-правові, соціокультурні та цивілізаційні основи модернізації держави і суспільства в Україні» (Керівн. – д.філос.н. Є.К. Бистрицький, I кв. 2015 – IV кв. 2016 рр., програмно-цільова).
 • Тема: «Культура і комунікація в глобалізованому світі»: «Розвиток інтелектуального потенціалу – стратегія забезпечення майбутнього України» (Керівн. – д.філос.н. Є.К. Бистрицький, I кв. 2017 – IV кв. 2019 рр.).
 • Тема: “Глобалізація і культурна ідентичність: український вимір” (Керівн. - д.філол.н. Білий О.В., Відомч.план). IV кв. 2010- III кв. 2013 рр.
 • Тема: «Легітимація в системі культури. Філософсько-антропологічний аналіз» (Керівн. – д.філол.наук О.В. Білий IV кв. 2013 − III кв. 2016 рр.). 53-913
 • Тема: «Національна держава і революція. Культурно-історична форма, конфлікт онтологій, легітимація» (Керівн. – д.філол.наук О.В. Білий, IV кв. 2016 – III кв. 2019 рр.).
 • Тема: «Стратегії мистецтва у публічній сфері» (Керівн. – д.філол.наук О.В. Білий IV кв. 2019 − III кв. 2022 рр.).
 • Тема: «Сучасні практики людяності: етичний аналіз» (Керівн. – д.філос.н. В.А. Малахов, I кв. 2012 – IV кв. 2014 рр., програмно-цільова).
 • Тема: «Етичні засади громадянського самовизначення особистості» (Керівн. – д.філос.н. В.А. Малахов, з 2016 р. д.філос.н. А.О. Баумейстер, I кв. 2015 – IV кв. 2017 рр.).
 • Тема: «Суспільне благо і етичний досвід» (Керівн. – д.філос.н. А.О. Баумейстер, I кв. 2018 – IV кв. 2020 рр.)
Основні книги відділу
 • Быстрицкий Е.К. Феномен личности: мировоззрение, культура, бытие. - К., 1991;
 • Бистрицький Є.К., Білий О.В. Демони миру та боги війни: Соціальні конфлікти посткомуністичної доби - К., 1997;
 • Ідея культури: виклики сучасної цивілізації. - відп. ред. д. філос. н. Бистрицький Є.К. - К., 2003;
 • Етос і мораль у сучасному світі. - відп. ред. д.філос.н. Малахов В.А. - К., 2004;
 • Малахов В.А., Єрмоленко А.М., Кисельова О.О., Мулярчук Є.І. та ін. Етика і політика: проблеми взаємозв'язку. - К., 2001;
 • Єрмоленко А.М., Кисельова О.О., Малахов В.А. та ін. Етичні норми і цінності: проблема обґрунтування. - К., 1997;
 • Ермоленко А.Н. Этика ответственности и социальное бытие человека (современная немецкая практическая философия). - К., 1994;
 • Єрмоленко А.М.Комунікативна практична філософія: Підручник. - К., 1999;
 • Малахов В.А. Етика: Курс лекцій. - К., 1996; 2-е вид. - К., 2000; 3-е вид. - К., 2001;
 • Бистрицький Є.К. та ін. Онтологічні проблеми культури. - К., 1994;
 • Гомілко О. Метафізика тілесності: концепт тіла у філософському дискурсі. - К., 2001;
 • Пролеев С.В. Античный мир: философия, история, культура. - М., 2000.
 • Г.Йонас. Принцип відповідальності. Переклад з нім. А.М.Єрмоленка. - К., 2001.
 • Bilyi O. The Will to Identity. State Building and the Strategies of Legitimation/ Oleg Bilyi; National Academy of Sciences of Ukraine, H.S. Skovoroda Institute of Philosophy.- K.: Akademperiodyka, 2017. – 214 p.
 • Національна ідентичність і громадянське суспільство/ Бистрицький Є., Пролеєв С., Білий О., Лозниця С., Зимовець Р., Кобець Р./ відп. ред. Бистрицький Є.К.; ред. Іващенко С.– Вид.2-ге, допов.– К.: Дух і літера, 2018.– 464 с.
 • Глобалізація і культурна ідентичність: український вимір/ Білий О.В., Гомілко О.Є., Лозниця С.А., Вовк В.М., Пролеєв С.В., Шамрай В.В., Шліпченко С.Ю./ відп. ред. Білий О.В.; ред. Богданьок Я.В.– К.: Наукова думка, 2018. – 280 с.
 • Євген Мулярчук. Філософія і педагогіка покликання: монографія. – Київ: Дух і Літера, 2019. – 344 с.
 • Баумейстер А.О. Вступ до філософських студій або Інтелектуальні подорожі до країни філософії: науковий посібник. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017. – 238 с.
 • Пролеев С. В. Апология пороков. – К.: Дух і літера, 2019. – 390 с.
 • Пролеев С. В. Вина добродетелей. – К.: Дух і літера, 2019. – 464 с.
 • Кисельова О. О. Проблеми ґендерної рівності у галузі фізичної культури і спорту. – Київ, 2019. – 26с.
Співробітники відділу

Завідувач відділу філософії культури, етики та естетики, доктор філософських наук, професор

Провідний науковий співробітник, доктор філософських наук, професор

Провідний науковий співробітник, доктор філософських наук, професор

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Провідний науковий співробітник, доктор філософських наук, професор

Старший науковий співробітник, доктор філософських наук

Науковий співробітник, кандидат філософських наук

Провідний науковий співробітник, доктор філософських наук, доцент

Науковий співробітник, кандидат філософських наук, доцент

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Науковий співробітник, кандидат філософських наук

Науковий співробітник, кандидат філософських наук

Науковий співробітник, кандидат філософських наук

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua