Відділ логіки та методології науки
Завідувач відділу
Гардашук Тетяна Василівна - доктор філософських наук, старший науковий співробітник

(044) 278-10-87
Проблемне поле досліджень відділу
Дослідження проблем істини, смислу та розуміння, аналіз філософії мови та філософії дискурсу, осмислення логіки дії і логіки практичних міркувань, логічної теорії конфлікту, функціонування різноманітних знакових систем в контексті соціуму. Значна увага приділяється дослідженню умов соціальної стабільності, нормалізації конфліктів та культурної інтеграції суспільства, аналізу ментальності як культурного феномена тощо.
Науково-дослідні теми відділу
 • "Філософія дискурсу" (1996-1999рр.) (керівник теми М.В.Попович)
 • "Логічний аналіз соціального дискурсу" (1996-1999рр.) (керівник теми А.Т.Ішмуратов)
 • "Знакові системи у контексті соціуму" (1999-2002рр.) (керівник теми М.В.Попович)
 • "Нові трансформації теоретичного і практичного в сучасній науці" (1999-2002рр.) (керівник теми П.Ф.Йолон)
 • "Національна ментальність і гармонізація етнічних від носин: історичні особливості України" (2002-2004рр.) (керівник теми М.В.Попович)
 • "Теорія смислу в гуманітарних дослідженнях та інтенсіональні моделі в точних науках" (Керівн. академік НАН України Попович М.В., Iкв.2005 - IV кв. 2007).
 • «Європейські цінності: глибинні семантичні структури» (Керівн. – академік НАН України М.В. Попович, I кв. 2012 – IV кв. 2014 рр., відомча).
 • «Логіка мислення і логіка дії» (Керівн. – академік НАН України М.В. Попович, I кв. 2015 – IV кв. 2017 рр.).
 • «Семіотичний аналіз явищ культури» (Керівн. – академік НАН України М.В. Попович, I кв. 2018 – IV кв. 2020 рр.).
Відділ бере активну участь у вітчизняних та міжнародних наукових конференціях і симпозіумах, підтримує постійні зв'язки з вузами України, редколегіями наукових часописів тощо.
Основні книги відділу
 • Попович М.В. Кровавый век / Мирослав Попович; пер. с укр. яз. В.В. Целищева; худож.-оформитель Е.Д. Кононученко. – Харьков.: Фолио, 2017. – 992 с.
 • Попович Мирослав. Філософія свободи / Упорядники Лідія Артюх, Наталія Вяткіна. – Харків: ФОЛІО, 2018. – 528 с.
 • – «Феномен життя у сучасному філософському дис курсі: монографія /Кисельов М.М., Гардашук Т.В., Іщенко Ю.А., – –Грабовський С.І. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2018. – 296 с. /
 • М.В. Попович, А.М. Єрмоленко, В.А. Малахов, Г.П. Ковадло Діалог як шлях до порозуміння. Монографія . – К., 2017. – 152 с.
 • –Славоміра Анна Грушевська, Барбара Шкіль. Дар дна. Як повернутись до щастя / Перекл. Вяткіна Н.В. – Харків: «Фоліо», 2019 – 346 с.
 • –П’єр Манан, Природний закон та права людини./ пер. Омельянчик В. Й. – Київ:Стилос, 2019. – 160 с.
 • –Мішель В’євйорка Віднайдення сенсу (суб'єкт перед лицем глобалізації). Переклад з французької, передмова, примітки Валентина Омельянчика. – К.: Стилос, 2017. – 288 с.
 • Попович М.В. Нарис історії культури України. - К., 1998.
 • Попович М.В. Червоне століття. - К., 2005.
 • Попович М.В. Сковорода. - К., 2005.
 • Національна культура і культура нації. - К., 1991.
 • Раціональність і виміри людського буття. - К., 1997.
 • Кримський С.Б. Философия как путь человечности и надежды. - К., 2000.
 • Кримський С.Б. Запити філософських сенсів. - К., 2003.
 • Крымский С.Б. и др. Пути и перепутья современной цивилизации. - К., 1998.
 • Рациональность в науке и культуре. - К., 1989.
 • Епістемологія культури. - К., 1993.
 • Идея гармонии в современной картине мира. - К., 1989.
 • Кузнецов В.И. Понятие и его структуры. - К., 1997.
 • Кузнєцов В.І.Філософія права. Історія та сучасність: навчальний посібник. - К., 2003
 • Логика и проблема рациональности. - К., 1993.
 • Методологічна свідомість в сучасній науці. - К., 1989.
 • Омельянчик В.И. Возможность, структура, действие. - К., 1996.
 • Структура і смисл. - К., 1989.
 • Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода: основи когнітивної теорії конфліктів. - К., 1996.
 • Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки. - К., 1997.
Співробітники відділу

Завідувач відділу логіки та методології науки, cтарший науковий співробітник, доктор філософських наук

Головний науковий співробітник, доктор філософських наук, професор

Провідний науковий співробітник, доктор філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Старший науковий співробітник, доктор філософських наук

Молодший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Молодший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Молодший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Провідний інженер

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua