Про Інститут
Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України засновано 1946 року.
За час, що минув відтоді, він став провідною установою з розвитку філософської науки в Україні. Його співробітники здійснюють розгорнуті дослідження з проблем філософської антропології; логіки, методології та філософії науки; соціальної філософії; філософії культури, етики і естетики; історії української та зарубіжної філософії; філософських проблем релігієзнавства.
За роки свого існування Інститут видав значну кількість фундаментальних праць з усіх проблем філософської науки, чимало з яких удостоєні державних та академічних премій.
Інститут посідає гідне місце в науково-культурному житті України. Тут працює104 науковці. Серед них - один академік і один член-кореспондент НАН України, 29 докторів наук і 69 кандидатів наук, а також 3 члени Української академії політичних наук та 3 дійсні члени Нью-Йоркської Академії Наук, 7 заслужені діячі науки і техніки України.
Сьогодні інститут є одним із провідних центрів України з підготовки кадрів через аспірантуру і докторантуру. Нині в ньому навчається понад 24 аспіранти і 8 докторантів. На базі інституту працюють спеціалізовані вчені ради з усіх основних філософських спеціальностей, визначених ВАКом України.
Провідні науковці Інституту пов'язують свої академічні дослідження з педагогічною, суспільною і громадсько-політичною діяльністю, активно виступають на радіо, телебаченні, публікуються в суспільно-політичних і культурно-просвітницьких часописах та газетах.
При інституті видаються науково-теоретичні часописи "Філософська думка", "Практична філософія", "Філософські обрії", "Релігійна панорама", щорічник "Релігійна свобода", збірник наукових праць "Мультиверсум. Філософський альманах", щорічники "Philisophia Prima: метафізичні питання", "Філософсько-антропологічні читання" тощо.
Інститут організовує симпозіуми, наукові конференції, "круглі столи" тощо. Наші вчені беруть постійно участь у міжнародних філософських конгресах з логіки, філософії та методології науки, інших наукових зібраннях, читають лекції більш ніж у 25 навчальних закладах столиці, готують аналітичні матеріали та експертні оцінки на замовлення адміністрації Президента України, Верховної Ради України, міністерств та інших державних органів.
Першочерговим завданням для науковців інституту є сприяння входженню української філософської думки в європейське і світове філософське життя. Цій меті слугують такі форми міжнародних зв'язків, як стажування за кордоном, виїзд за кордон для читання лекцій, участь в наукових симпозіумах тощо. Значна кількість закордонних дослідників виступає перед співробітниками інституту. Окремі наукові праці опубліковано видавництвами зарубіжних країн.
Інститут прагне розширювати плідні наукові зв'язки, здійснювати обмін фахівцями і теоретичним досвідом, започатковувати спільні дослідницькі проекти та спільні видання з науковими та навчальними закладами в Україні та поза її межами.

Інститут пропонує зацікавленим організаціям, установам, окремим дослідникам спільні, на рівноправних засадах, дослідження філософських, релігієюнавчих проблем; координацію філософських досліджень і проведення конференцій, симпозіумів, "круглих столів", співпрацю у виданні філософських творів української і світової класики, фінансову співучасть у філософських розробках.
Здійснює експертне оцінювання документів, пов'язаних з філософською, релігійною та культурологічною тематикою.
Інститут прикріплює викладачів вузів, пошукачів для написання дисертацій, надає консультативну допомогу з філософських та релігієзнавчих питань.
Бібліотека Інституту
Унікальною за будь-якими параметрами є бібліотека Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України.
Бібліотеку було засновано 1946 року. Нині її фонд становить понад 70 тис.бібл.од.: книг - понад 50 тис., серед них іноземних - близько 5,5 тис.; часописів та видань, що продовжуються, - понад 20 тис. (близько 200 назв), в тому числі іноземних - понад 10 тис. (близько 100 назв); спец.видів літератури (дисертації, автореферати тощо) - 4,5 тис., серед них іноземних - близько 400.
У фонді представлена література з суспільних наук, філософії, соціології, психології, історії релігії, а також з окремих суміжних питань історії, економіки, держави і права, мовознавства, мистецтвознавства тощо.
До фонду бібліотеки увійшло зібрання книг професора логіки Б.О.Фохта (4 тис. бібл.од., з них 2 тис. - іноземними мовами). Більша частина зібрання - це твори філософів (Аристотель, Платон, Гегель, Кант, Фіхте тощо), а також література про них.

Зав.бібліотекою

- Березкіна Валентина Василівна

(тел. (044) 279-41-78).

Наші новини та оголошення
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua