ФІЛОСОФСЬКІ ОБРІЇ
Науково-теоретичний
журнал

 

  29.12.21


 Інститут філософії імені Г.С. Сковороди

Національної академії наук України

01001, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська 4,

офіційний веб-сайт: https://www.filosof.com.ua,

тел.: (044)278-06-05, факс: (044)278-63-66, e-mail: if-ukr@i.ua

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 провідного наукового співробітника відділу логіки та методології наукиособа з науковим ступенем доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), яка має вчене звання, не менше семи років досвіду, за останні сім років не менше семи публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз;

 

провідного наукового співробітника відділу історії зарубіжної філософіїособа з науковим ступенем доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), яка має вчене звання, не менше семи років досвіду, за останні сім років не менше семи публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз;

старшого наукового співробітника відділу філософської антропології особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій.

Для участі у конкурсі необхідно подати:

1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки;

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють у Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати можуть подавати також додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Житлом Інститут не забезпечує.

 

Заяви і документи приймаються до 31 січня 2022 року включно за адресою: 01001, Київ, вул. Трьохсвятительська 4, к. 304, відділ кадрів.

За довідками і роз’ясненнями щодо проведення конкурсу звертатися до Зязюн Марії Сергіївни, провідного інженера відділу кадрів, тел.: (044) 279-27-06

 

 05.11.2021

06 листопада 2021 р. виповнюється 75 років
 Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

(23 листопада відбудеться ювілейне засідання Вченої ради Інституту)

Коротка довідка про діяльність Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди Національної академії наук України

У листопаді 2021 р. виповнюється 75 років з дня заснування Ін­ституту філософії імені Г.С. Сковороди Національної академії наук України, який було організовано відповідно до Постанови ЦК КП(б)У та Ради міністрів УРСР від 6 листопада 1946 року з метою дослідження актуальних проблем філософської науки.

За час свого існування інститут став центром філософських досліджень у нашій державі,  дійовим координатором розвитку філо­софії та осередком підготовки кадрів з філософії найвищої кваліфікації для потреб академії наук та закладів вищої освіти країни.

Науковці інституту зробили значний внесок у розвиток філософської науки та філософської культури українського народу. Особли­во відомими є досягнення інституту в сфері філософської антропології та в галузі логіки, методології та філософії науки, у висвітленні історії української філосо­фії з найдавніших часів і до наших днів, філософії культури, етики та естетики, а також соціальної філософії та практичної філософії, релігієзнавства, історії зарубіжної філософії тощо. В інституті сфopмyвaлиcя і діють відомі у світі наукові школи в галузі логіки наукових досліджень і філософської антропології. Започаткований науковий напрям – переклад творчого надбання представників світової філософської думки, який набрав обертів в останні роки. Була розгорнута і забезпечена ор­ганізаційно та кадрово нова галузь соціогуманітарного знання – соціологія, що стало базою утворення в 1990 році окремого Інсти­туту соціології НАН України. Сформований і діє в наш час такий напрям наукового дослідження як релігієзнавство. З 2005 р. при Інституті працює «Вища школа філософії», завданням якої є проведення курсів підвищення кваліфікації для викладачів філософських дисциплін у вищих навчальних закладах України.

За наукові розробки вченим інституту були присуджені 2 Державні

премії України в галузі науки і техніки, 6 премій НАН України імені видатних вчених та 2 Національні премії України імені Тараса Шевченка.

В нових умовах незалежності та розбудови української дер­жави Інститут філософії істотно перебудував свою організаційну структуру та наукову тематику відповідно до сьогоднішніх вимог та світового рівня філософських розробок. Започатковані дослід­ження з нових наукових напрямів, які безпосередньо пов’язані з завданнями трансформації українського суспільства, національного та культурного відродження.

Зараз в інституті працює 95 науковців, з них 2 члена-кореспондента

НАН України, 30 докторів та 54 кандида­тів наук. При інституті працює 3 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій з усіх філософських спеціальностей. Видаються наукові журнали: «Фі­лософська думка», періодичні збірники наукових праць: «Філософські діалоги», «Мультиверсум. Філософський альманах» та «Українське релігієзнавство», щорічники «Філософські обрії» (спільно з кафедрою філософії  Полтавського педагогічного інституту) та  «Релігійна свобода», часопис «Практична філософія» та науково-інформаційний щомісячник «Релігійна панорама».

Інститут є співзасновником наукових періодичних видань: спільно з Інститутом держави і права ім. В.М. Корецього НАН України засновано часопис «Проблеми філософії права», спільно із Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова та Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень НАН України засновано часопис «Людина і політика», видрукувана десятитомна «Історія релігії в Україні».

Наукові досягнення вчених інституту широко відомі за кордо­ном. Наукові праці перекладено і видано багатьма мовами сві­ту, зокрема англійською, французькою та німецькою. Інститут має творчі зв’язки з зарубіжними вченими та науковими організаціями США, Англії, Франції, Німеччини, Росії, Білорусі, Польщі, Болгарії тощо. Науковці інституту обираються до складу зарубіжних академій,  зокрема,  3 науковці є дійсними членами Нью-Йоркської академії наук.

Інститут – організатор  багатьох міжнародних та всеукраїнських наукових форумів з обговорення та дослідження найважливіших проблем філософ­ської науки та сучасного суспільства.

До відзначення 75-річчя від дня свого заснування Інститут 23 листопада планує провести розширене ювілейне засідання Вченої Ради Інституту за участю наукової громадськості України.


  28.05.2021

Колектив та адміністрація
Інституту філософії
імені Г.С. Сковороди НАН України

 

вітає доктора філософських наук,
професора, провідного наукового співробітника Інституту –

Назіпа Віленовича Хамітова з обранням його
членом-кореспондентом НАН України.

  13.05.21

ОГОЛОШЕННЯ

Спеціалізована вчена рада
 Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

Д 26.161.02 інформує, що

14.05.2021р. о 13-50 відбудеться  
он-лайн-захист дисертації

ІЛЬЇНОЇ Анни Валеріївни

«ДЕКОНСТРУКЦІЙНИЙ ПОВОРОТ
У ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОМУ МИСЛЕННІ», 

поданої на здобуття наукового ступеня
 доктора філософських наук за спеціальністю
09.00.01 – 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія
.

Колегам та зацікавленим особам,
які мають бажання бути присутніми на
 захисті
 (як відомо – це публічний захід), повідомляємо,
що він буде транслюватися
на нашому
 youtubе-каналі, за покликанням: 


https://www.youtube.com/channel/UC4l-iTbkpnYSBfcpfkiDILQ  23.04.21

 

ОГОЛОШЕННЯ

Спеціалізована вчена рада
 Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

Д 26.161.02 інформує, що

23.04. 2021р.  о 13-50 відбудеться  
он-лайн-захист дисертації
Анатолія Миколайовича Малівського
 "Антропологічний вимір філософських пошуків Рене Декарта".

Просимо звернути увагу, що у відеоконференці 
на платформі zoom беруть участь
 тільки члени СВР, дисертант, офіційні опоненти,
науковий
 консультант
та адміністратор конференції
(Анна Пшенична).

Покликання на відеоконференцю:

https://us02web.zoom.us/j/3084968721?pwd=
cTduTS91bkNEc1R2VHhKamRPOVFWQT09


 


 01.04.21

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у науково - практичній конференції «Гуманістичні ідеї у творчості В.І. Шинкарука: історія та виклики сучасності. XVІ Шинкаруківські читання», яка проходитиме на базі Університету сучасних знань в дві сесії: 22 квітня 2021 року та 25 листопада 2021 року.

 

Також запрошуємо Вас взяти участь у підготовці збірки тез за результатами роботи науково-практичної конференції «Людина в системі цінностей: сучасні виміри. XV Шинкаруківські читання», яка відбулася     26 листопада 2020 року на базі нашого Університету.

З повагою, Оргкомітет конференції.

Докладніше про XVI конференцію

Докладніше про XV конференцію 28.03.21


 Інститут філософії імені Г.С. Сковороди

Національної академії наук України

01001, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська 4,

офіційний веб-сайт: https://www.filosof.com.ua,

тел.: (044)278-06-05, факс: (044)278-63-66, e-mail:if-ukr@i.ua

повідомляє, що згідно з рішенням конкурсної комісії,

затвердженим Вченою радою Інституту 23 березня 2021р.,

на вакантну посаду завідувача відділу (відділення) релігієзнавства обраний Саган Олександр Назарович, д.філос.н., проф., провідний науковий співробітник відділу (відділення) релігієзнавства;

на вакантну посаду старшого наукового співробітника відділу соціальної філософії обраний Нечипоренко Віталій Олександрович, к.філос.н., науковий співробітник відділу соціальної філософії;

на вакантну посаду наукового співробітника відділу філософії культури, етики та естетики обрана Карачевцева Лариса Миколаївна, к.філос.н., молодший науковий співробітник відділу філософії культури, етики та естетики.

 

 13.03.21


 Інститут філософії імені Г.С. Сковороди

Національної академії наук України

01001, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська 4,

офіційний веб-сайт: https://www.filosof.com.ua,

тел.: (044)278-06-05, факс: (044)278-63-66, e-mail:if-ukr@i.ua

повідомляє, що на конкурс на заміщення вакантних посад

оголошений 03 лютого 2021 р.,

подали документи і допущені до участі

 

На посаду завідувача відділу (відділення) релігієзнавства:

Саган Олександр Назарович, д.філос.н., проф., провідний науковий співробітник відділу (відділення) релігієзнавства;

Кисельов Олег Сергійович, к.філос.н., с.н.с., старший науковий співробітник відділу філософських проблем етносу та нації;

 

На посаду старшого наукового співробітника відділу соціальної філософії:

Нечипоренко Віталій Олександрович, к.філос.н., науковий співробітник відділу соціальної філософії;

 

На посаду наукового співробітника відділу філософії культури, етики та естетики:

Карачевцева Лариса Миколаївна, к.філос.н., молодший науковий співробітник відділу філософії культури, етики та естетики.

 

 03.02.21


 Інститут філософії імені Г.С. Сковороди

Національної академії наук України

01001, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська 4,

офіційний веб-сайт: https://www.filosof.com.ua,

тел.: (044)278-06-05, факс: (044)278-63-66, e-mail: if-ukr@i.ua

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

завідувача відділу (відділення) релігієзнавства (терміном на 5 років) – доктора наук або доктора філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз;

 старшого наукового співробітника відділу соціальної філософії – особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій.

наукового співробітника відділу філософії культури, етики і естетики – особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій.

 Для участі у конкурсі необхідно подати:

1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки;

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють у Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати можуть подавати також додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Житлом Інститут не забезпечує.

 Заяви і документи приймаються до 10 березня 2020 року включно за адресою: 01001, Київ, вул. Трьохсвятительська 4, к. 304, відділ кадрів.

За довідками і роз’ясненнями щодо проведення конкурсу звертатися до Зязюн Марії Сергіївни, провідного інженера відділу кадрів, тел.: (044) 279-27-06

 

  21.01.21З великим сумом повідомляємо про трагічну подію – після важкої хвороби відійшла у вічність

Вікторія Вікторівна

МОМОТ,наша колега і подруга, провідний інженер відділу філософії культури, етики та естетики. Проте це той випадок, коли посада не говорить нічого. Вона – ровесниця Інституту, що віддала роботі в Інституті десятки років, виконувала безліч дуже відповідальних завдань у складні часи, будучи дуже компетентним фахівцем із тих, чию роботу не завжди видно, але коли така людина відходить, одразу відчувається, який величезний фронт роботи вона тримала на собі. Вікторія Вікторівна завжди була доброю подругою, колегою, що вміла підтримати, надихнути, сказати добре слово, поділитись порадою і розказати смішні та цікаві історії.

Висловлюємо глибокі і щирі співчуття рідним і близьким, колегам Вікторії Вікторівни. Бережіть себе та один одного. Вічна і світла їй пам'ять! 
 19.01.21Вельмишановні колеги! Інформуємо Вас,
що Національна академія наук України
відповідно до свого Статуту повідомляє
про наявність вакансій дійсних членів (академіків)
 і членів-кореспондентів НАН України.
З філософських спеціальностей наявна
вакансія члена-кореспондента зі спеціальності --
 філософська антропологія.  Детальну інформацію
 можна дізнатися, перейшовши за посиланням

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?
MessageID=7360&fbclid=IwAR08WiUamIDC
mwrV2VNsBYCXHd91gYj-vPlsxIbMNtBxTQQG9PndCeMLjQQ

  

  23.11.2020

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ імені Г.С. СКОВОРОДИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


Оголошує прийом

Відділ історії філософії України

Історико-філософський журнал «Sententiae»

17 грудня 2020 року

проводять

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ЧИТАННЯ

на тему

ЛОКАЛЬНІ КОНТЕКСТИ ГЛОБАЛЬНИХ ФІЛОСОФІЙ

Читання відбудуться в on line форматі

 

Для включення в програму читань необхідно до 12 грудня 2020 року надіслати заявку, вказавши тему виступу, прізвище, ім’я, по батькові; місце роботи, посаду, науковий ступінь, номер телефону, адресу електронної пошти.


Виступи, тема яких не відповідатиме заявленій тематиці, до уваги братися не будуть.


  23.11.2020

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

Соціологічний центр ім. Н.В. Паніної

оголошують

конкурс на здобуття Премій з

філософії 2021 року

(до розгляду приймаються публікації, видані у 2016-2020 роках)

Перелік Премій з філософії:

  1. Премія імені Мирослава Поповича за кращу філософську монографію.

  2. Премія імені Марії Злотіної за кращу методологічно-методичну публікацію з викладання філософії (підручник / навчальний посібник з філософських дисциплін.

  3. Премія імені Сергія Кримського за найбільш новаторську філософську концепцію (ідею), викладену у наукових публікаціях.

  4. Премія імені Юрія Прилюка за найкращий редакційно-видавничий проект у галузі філософії.

  5. Премія імені Віталія Табачковського за кращу друковану роботу молодого дослідника (до 35 років) у галузі філософії.

Розмір премії за кожною номінацією становить 5000 грн.

Вимоги до кандидатів на здобуття Премії та порядок їх розгляду і присудження викладені у Статуті Премій, розміщеному нижче.

Висування кандидатур на Премії відбувається до 28 лютого 2021 року. Згідно п. 5.2 Статуту Премій «фахові організації, колективи чи окремі фахівці висувають (рекомендують) кандидатури на Премію. Право рекомендації має будь-який дипломований фахівець з філософії або спільнота/організація фахівців, включно зі студентськими товариствами».

Форма висування:

Оригінал рекомендованої на здобуття Премії роботи (сукупності робіт) має бути надана секретарю Комісії з Премій або надіслана поштою в Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України за адресою: 01001 Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4.

Висування на Премію має супроводжуватися поданням, в якому зазначається: 1) на яку Премію висувається робота; 2) обґрунтування підстав, які спонукають до надання переваги саме цій роботі (кандидату);  3) дані особи (організації, спільноти), що висуває роботу на здобуття Премії: ПІБ, науковий ступінь чи фахова освіта, місце роботи та посада, контактні дані; 4) за бажання – інші документи, що аргументують вибір на користь даного кандидата.

Публікації, що не супроводжуються належним поданням, а також подання (рекомендації) кандидатів без надання у розпорядження Комісії оригіналу роботи (публікації) розглядатися не будуть.


Терміни наступних етапів, передбачених Статутом:

Етап висування кандидатів триватиме з 1 грудня 2020 року по 28 лютого 2021 року.

Етап визначення номінантів з висунутих кандидатів триватиме з 1 по 31 березня 2021 року.

Етап обговорення номінантів фаховою спільнотою триватиме 1 квітня по 31 травня 2021 року.

Етап визначення лауреатів триватиме з 1 червня  по 30 червня 2021 року.

Дату нагородження лауреатів Премій буде оголошено згодом.


Контактні дані Комісії: Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України за адресою: 01001 Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4.

Секретар Комісії: Нечипоренко Віталій Олександрович, wnech@ukr.net тел. 099-614-11-33068-605-15-38.

  22.11.2020

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
відділ історії зарубіжної філософії
сектор історії східної філософії

24 листопада 2020, 19:00
приєднатися до конференції Zoom можна за адресою:
https://zoom.us/j/96105002976?pwd=cVBJMHhtK2Fzc2Q0ZXZ2KzBreUxQ
dz09 Ідентифікатор зустрічі у Zoom (Meeting ID): 961 0500 2976

СЕМІНАР ДОСЛІДНИКІВ
СХІДНИХ ФІЛОСОФІЙ

Засідання CXХVІІ

Тема доповіді:
«Рецепція сибірського шаманізму
в українській інтелектуальній традиції»
Доповідач:
Віталій Щепанський, к. філос. н.,
незалежний дослідник

Співдоповідач-диспутант (respondent):
Оксана Сморжевська, к. і. н., доцент,
доцент кафедри новітньої історії України історичного
факультету Київського національного університету імені
Тараса Шевченка

ЗАПРОШУЄМО УСІХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ!
Див.:
www.tdsf.kiev.ua/
http://community.livejournal.com/ukr_asia_philos
http://www.facebook.com/OrientalPhilosophiesSeminarKyivUkraine


   19.08.20

Колектив Інституту філософії імені Г.С. Сковороди з сумом зустрів новину про те, що сьогодні відійшов у вічність дев’ятий Президент Національної академії науки України, академік, доктор технічних наук, професор, лауреат численних державних та закордонних нагород, Борис Євгенович Патон. З усією впевненістю можна сказати, що найдовший за всю історію термін керування Академією, який почався у 1962 р., став цілою епохою, зміст та значення якої ще будуть належно оцінені. Борис Євгенович відрізнявся не лише науковими досягненнями (зокрема, свою докторську дисертацію він захистив у віці 34 роки), але й непересічною життєвою енергією та витривалістю. 58 років президентства охопили і радянські часи, і складний період творення незалежної української науки, і на кожен час випадали свої виклики. Ровесникові Академії, що постала з наказу гетьмана незалежної Української Держави Павла Скоропадського, випало на долю зустріти на чолі Академії відновлення Незалежності України і стати першим президентом НАН незалежної України, а також відійти у вічність у ті вікопомні дні, коли у протистояннях 1991 року здобувалася сама незалежність.

Висловлюємо щирі співчуття всім друзям і рідним, близьким і колегам, будучи переконаними, що Національна академія наук України з гордістю впише ім’я Бориса Євгеновича Патона у свою історію і розвиватиметься далі, змінюючись на краще і зберігаючи цінні надбання.


 


  01.08.2020

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ імені Г.С. СКОВОРОДИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


Оголошує прийом

1. До аспірантури з відривом від виробництва за державним замовленням зі спеціальності “філософія” – 033.
2. До аспірантури за контрактом з відривом від виробництва та без відриву від виробництва зі спеціальності “філософія” – 033, відповідно до заявок зацікавлених вузів, установ, організацій, фізичних осіб.
3. До докторантури за контрактом з відривом від виробництва зі спеціальності “філософія” – 033, відповідно до заявок зацікавлених вузів, установ, організацій, фізичних осіб.


Детальніше >>


 

 


  10.02.20

 10 лютого виповнюється два роки, як відійшов у вічність

Мирослав Володимирович Попович
 (1930 – 2018) – філософ, громадський діяч, однин з інтелектуальних та моральних лідерів нашої країни.

З 1959 Мирослав Володимирович був працівником, а у 2001-2018 роках – директором Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. Для співробітників Інституту він був учителем, наставником, співрозмовником… Його пристрасна любов до істини, тверда громадянська позиція, справжня відкритість у спілкуванні, інтелігентність, чуйність та щирість незмінно надихала нас упродовж усіх тих років, коли він був з нами. Мирослав Володимирович і сьогодні залишається з нами – у наших серцях, у нашій пам’яті, у наших думках. 

З 2018 року Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України проводить щорічні Філософські читання пам’яті Мирослава Поповича.

Цьогорічні читання – присвячені 90-річчю з дня народження Мирослава Володимировича, відбудуться 10 квітня.
 (див. нформаційний лист нижче)

 


  10.02.20

  

ФІЛОСОФСЬКІ ЧИТАННЯ

на тему

Мирослав Попович та сучасна філософія

присвячені 90-річчю з дня народження філософа

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 
Шановні колеги!

 Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України проводить ІІІ Філософські читання пам'яті Мирослава Володимировича Поповича.

Цього року читання будуть присвячені 90-річчю з дня народження філософа.

Читання відбудуться 10 квітня 2020 року за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, к.318.

 

Тематика читань:

 

 Інтелектуальна біографія Мирослава Поповича

  Філософські пошуки Мирослава Поповича в контексті радянської філософії

 Основні напрямки філософських досліджень Мирослава Поповича

  Значення філософської спадщини Мирослава Поповича для сучасності

 

Запрошуємо Вас до участі  у читаннях.

Заявки (форма заявки додається) на участь у читаннях надсилати до 3 квітня 2020  р. за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська 4, каб. 312.

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

або на е-mail: Samchuk_R@ukr.net (прохання зазначити тему листа: «читання пам’яті М.В. Поповича – 2020»).

Оргкомітет Читань

  07.02.20


 
18 лютого о 14.00
(вул. Трьохсвятительська, 4, ауд. 318)
В Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
в межах міжвідділового семінару
«ФІЛОСОФІЯ МОВИ ТА РОЗУМУ»
відбудеться семінар на тему 
Насильство мови: від праґматики до метапраґматики

Доповідач: к.філос.н. В’ячеслав Циба

Модератори семінару: д.філос.н. О.Йосипенко, д.філос.н. В.Навроцький

Тези доповіді 


 04.02.20


 Інститут філософії імені Г.С. Сковороди

Національної академії наук України

01001, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська 4,

офіційний веб-сайт: https://www.filosof.com.ua,

тел.: (044)278-06-05, факс: (044)278-63-66, e-mail: if-ukr@i.ua

повідомляє, що згідно з рішенням конкурсної комісії,

затвердженим Вченою радою Інституту 04 лютого 2020 р.,

на вакантну посаду старшого наукового співробітника відділу історії філософії України обраний Терлецький Віталій Михайлович, к.філос.н., старший науковий співробітник відділу історії філософії України (за сумісництвом) Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.

  

 17.01.20


 Інститут філософії імені Г.С. Сковороди

Національної академії наук України

01001, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська 4,

офіційний веб-сайт: https://www.filosof.com.ua,

тел.: (044)278-06-05, факс: (044)278-63-66, e-mail: if-ukr@i.ua

повідомляє, що на конкурс на заміщення вакантної посади

старшого наукового співробітника відділу історії філософії України,

оголошений 12 грудня 2019 р.,

подав документи і допущений до участі

 Терлецький Віталій Михайлович, к.філос.н., старший науковий співробітник відділу історії філософії України (за сумісництвом)

  


 12.12.19


 Інститут філософії імені Г.С. Сковороди

Національної академії наук України

01001, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська 4,

офіційний веб-сайт: https://www.filosof.com.ua,

тел.: (044)278-06-05, факс: (044)278-63-66, e-mail: if-ukr@i.ua

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

 старшого наукового співробітника відділу історії філософії України – особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій.

 Для участі у конкурсі необхідно подати:

1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки;

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють у Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати можуть подавати також додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Житлом Інститут не забезпечує.

 Заяви і документи приймаються до 13 січня 2020 року включно за адресою: 01001, Київ, вул. Трьохсвятительська 4, к. 304, відділ кадрів.

За довідками і роз’ясненнями щодо проведення конкурсу звертатися до Зязюн Марії Сергіївни, провідного інженера відділу кадрів, тел.: (044) 279-27-06

 

 29.11.19


10 грудня об 11.00

в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

відбудеться інформаційний семінар на тему

 ФІЛОСОФСЬКІ ПРАКТИКИ ТА ЕТИЧНА ОСВІТА
В ПРОЦЕСІ КОРЕГУВАННЯ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ

 
Доповідач: к.філос.н. ЄВОРОВСЬКИЙ Валерій Борисович, завідувач Центру історико-філософських та компаративних досліджень Інституту філософії НАН Білорусі

 Місце проведення: зал засідань Вченої ради Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (Трьохсвятительська 4, к. 318)

Орієнтовна тривалість семінару: до 13.00

 


 25.10.19

 

Національна академія наук України

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
Відділ історії філософії України

6 грудня 2019 року

проводить
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ЧИТАННЯ 
на тему
РЕЦЕПЦІЇ ТА ВПЛИВИ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ

До обговорення плануються два тематичних блоки:

1.            Європейська філософія як мережа рецепцій та впливів; методологічні проблеми дослідження рецепцій та впливів у філософії; особливості взаємодії філософій у Центрально-Східній Європі.

2.            Форми і способи взаємодії філософської думки України із західною філософією; роль західної філософії у становленні модерної філософської думки в Україні та української філософської традиції; окремі випадки рецепції західної філософії в Україні.

 

Для включення в програму читань необхідно до 19 листопада 2019 року надіслати заявку, вказавши тему доповіді; прізвище, ім’я, по батькові; місце роботи, посаду, науковий ступінь, вчене звання, номер телефону, адресу електронної пошти.

 

Адреса для заявок:

01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська 4, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, відділ історії філософії України, кім. 415.

е-mail: serge.yosypenko@ukr.net

ПРОГРАМА

  20.11.19


До Всесвітнього дня філософії в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України відбудеться дискусія у форматі круглого столу на тему

«Свобода та відповідальність філософа».

Дискусія відбудеться 22 листопада, у п’ятницю, об 11.00 в залі засідань Вченої ради.

Для обговорення пропонуються наступні питання:

Що таке свобода філософа? Наскільки філософ є відповідальний перед кимось, і власне, перед ким  чи за що він може відповідати? Чи може бути філософ вільним у суспільстві? Чи зобовязаність перед істиною творить обмеження для свободи філософа? Як це реалізується у різних вимірах свободи та відповідальності – зокрема, інтелектуальної, політичної, моральної? На які компроміси може піти філософ, щодо свободи і відповідальності?

Список питань не є вичерпним.

Дискусію розпочнуть виступи А.М.Єрмоленка, С.Л.Йосипенка, В.В. Ляха, Т.В.Лютого, В.Б.Фадєєва.
До участі в дискусії запрошуються усі бажаючі.

   30.10.19


 

5 листопада 2019 року

об 11.00

в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (зал засідань вченої ради, к.318), відбудеться семінар-презентація
«
Пороки і чесноти: надбання та втрати особистості»
книг Сергія Пролеєва
«Апологія пороків» та «Провина чеснот» (Дух і Літера, 2019).

 докладніше
 10.10.19


22 жовтня об 11.00
(вул. Трьохсвятительська, 4, ауд. 318)
В Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
в межах міжвідділового семінару
«ФІЛОСОФІЯ МОВИ ТА РОЗУМУ»
відбудеться семінар
НАСЛІДКИ ЛІНГВІСТИЧНОГО ПОВОРОТУ В ФІЛОСОФІЇ:
АНАЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ ДІЇ ТА КОМУНІКАТИВНА ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФІЯ
Доповідачі:
Венсан ДЕКОМБ Філософія першої особи
Анатолій ЄРМОЛЕНКО Інтеріоризація інтерсуб"єктивності в "Я"-концепті та співвідповідальність у трансцендентальній прагматиці

 Програма семінару "Філософія мови та розуму"
Тези доповіді В.Декомба
Тези доповіді А.Єрмоленка


 18.09.19

Національна академія наук України
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди
Відділ філософської антропології
Міністерство освіти і науки України
Полтавський національний педагогічний
університет імені В.Г. Короленка

Кафедра філософії


 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо вас 10-11 жовтня 2019 року взяти участь
у Всеукраїнській науково-практичні конференції

«Людина у світі інформаційних технологій:
ціннісні пріоритети та перспективи»


Детальніше див.
 26.06.19


  Інститут філософії імені Г.С. Сковороди

Національної академії наук України

01001, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська 4,

офіційний веб-сайт: https://www.filosof.com.ua,

тел.: (044)278-06-05, факс: (044)278-63-66, e-mail: if-ukr@i.ua

повідомляє, що згідно з рішенням конкурсної комісії,
затвердженим Вченою радою Інституту 25 червня 2019 р.,

на вакантну посаду завідувача відділу філософії культури, етики і естетики обраний Пролеєв Сергій Вікторович, д.філос.н., проф., провідний науковий співробітник відділу філософії культури, етики і естетики Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.

 


 23.06.19


 Інститут філософії імені Г.С. Сковороди

Національної академії наук України

01001, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська 4,

офіційний веб-сайт: https://www.filosof.com.ua,

тел.: (044)278-06-05, факс: (044)278-63-66, e-mail: if-ukr@i.ua

повідомляє, що на конкурс на заміщення вакантної посади
завідувача відділу філософії культури, етики і естетики,
оголошений 17 травня 2019 р.,
подав документи і допущений до участі

Пролеєв Сергій Вікторович, доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник відділу філософії культури, етики і естетики

 


 13.06.19


 Інститут філософії імені Г.С. Сковороди

Національної академії наук України

01001, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська 4,

офіційний веб-сайт: https://www.filosof.com.ua,

тел.: (044)278-06-05, факс: (044)278-63-66, e-mail:if-ukr@i.ua

повідомляє, що згідно з рішенням конкурсної комісії,

затвердженим Вченою радою Інституту 11 червня 2019 р.,

на вакантну посаду завідувача відділу філософської антропології обраний Загороднюк Валерій Петрович, д.філос.н., проф., провідний науковий співробітник відділу філософської антропології Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.

 


 31.05.19


 Інститут філософії імені Г.С. Сковороди

Національної академії наук України

01001, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська 4,

офіційний веб-сайт: https://www.filosof.com.ua,

тел.: (044)278-06-05, факс: (044)278-63-66, e-mail:if-ukr@i.ua

повідомляє, що на конкурс на заміщення вакантної посади

завідувача відділу філософської антропології,

оголошений 23 квітня 2019 р.,

подали документи і допущені до участі:

 

Загороднюк Валерій Петрович, доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник відділу філософської антропології;

Хамітов Назіп Віленович, доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник відділу філософської антропології.

 


 17.05.19


 Інститут філософії імені Г.С. Сковороди

Національної академії наук України

01001, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська 4,

офіційний веб-сайт: https://www.filosof.com.ua,

тел.: (044)278-06-05, факс: (044)278-63-66, e-mail: if-ukr@i.ua

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

 

завідувача відділу філософії культури, етики і естетики (терміном на 5 років) – доктора наук або доктора філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз.

 Для участі у конкурсі потрібно подати:

1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки;

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють у Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати можуть подавати також додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

 Житлом Інститут не забезпечує.

 Заяви і документи приймаються до 18 червня включно за адресою: 01001, Київ, вул. Трьохсвятительська 4, к. 304, відділ кадрів.

За довідками і роз’ясненнями щодо проведення конкурсу звертатися до Велущака Максима Сергійовича, провідного інженера відділу кадрів, тел.: (044) 279-27-06

 


 23.04.19


 Інститут філософії імені Г.С. Сковороди

Національної академії наук України

01001, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська 4,

офіційний веб-сайт: https://www.filosof.com.ua,

тел.: (044)278-06-05, факс: (044)278-63-66, e-mail: if-ukr@i.ua

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

 завідувача відділу філософської антропології (терміном на 5 років) – доктора наук або доктора філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз.

 Для участі у конкурсі потрібно подати:

1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки;

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють у Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати можуть подавати також додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

 Житлом Інститут не забезпечує.

 Заяви і документи приймаються до 27 травня включно за адресою: 01001, Київ, вул. Трьохсвятительська 4, к. 304, відділ кадрів.

За довідками і роз’ясненнями щодо проведення конкурсу звертатися до Велущака Максим Сергійович, провідного інженера відділу кадрів, тел.: (044) 279-27-06

 


  05.04.19Колектив Інституту філософії
імені Г.С.Сковороди НАН України
сповіщає, що 04 квітня цього року
після тяжкої хвороби відійшов у Вічність
в. о. завідувача відділу філософської антропології,
кандидат філософських наук

Євгеній Іванович

АНДРОС

Висловлюємо  наші співчуття рідним,
друзям і колегам покійного  22.02.19


 Інститут філософії імені Г.С. Сковороди

Національної академії наук України

01001, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська 4,

офіційний веб-сайт: https://www.filosof.com.ua,

тел.: (044)278-06-05, факс: (044)278-63-66, e-mail:if-ukr@i.ua

повідомляє, що згідно з рішенням конкурсної комісії,

затвердженим Вченою радою Інституту 19 лютого 2019 р.,

 

на вакантну посаду старшого наукового співробітника відділу логіки та методології науки обрана Вяткіна Наталія Борисівна, к.філос.н., старший науковий співробітник відділу логіки та методології науки (за сумісництвом);

на вакантну посаду старшого наукового співробітника відділу історії філософії України обраний Киричок Олександр Борисович, д.філос.н., доцент, науковий співробітник відділу історії філософії України;

на вакантну посаду старшого наукового співробітника сектору історії східної філософії відділу історії зарубіжної філософії обрана Стрелкова Анастасія Юріївна, д.філос.н., науковий співробітник сектору історії східної філософії відділу історії зарубіжної філософії;

на вакантну посаду старшого наукового співробітника відділу філософських проблем етносу та нації обраний Кисельов Олег Сергійович, к.філос.н., с.н.с., старший науковий співробітник відділу філософських проблем етносу та нації (за сумісництвом);

на вакантні посади наукового співробітника відділу історії філософії України (2 посади) обрані Шеремета Оксана Юліанівна, к.філос.н., молодший науковий співробітник відділу історії філософії України; Волковський Володимир Павлович, к.філос.н., молодший науковий співробітник відділу історії філософії України.

 


 21.02.19


1 березня, у п’ятницю, о 12.00 (к. 318)

В Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

відбудеться перше засідання міжвідділового семінару

«Політична філософія: теорія, історія та головні проблеми»
на тему

«ВІДРОДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ У ХХ СТ.»

 Доповідачі:

член-кор. НАН України А.М. Єрмоленко,

д.філос.н. С.Л. Йосипенко,

к.філос.н. Д.І. Кірюхін

детальніше див.

 


 21.02.19


 Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
Філософський факультет
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України
Науковий часопис «Ucrainica Mediaevalia»
Журнал «Наука і суспільство»

7 червня 2019 року

проводять

XІІ міжнародну конференцію пам’яті

Вілена Сергійовича Горського:

COLLOQUIUM MEDIAEVALE:

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ТА ЄВРОПИ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ Й РАННЬОМОДЕРНОЇ ДОБИ

 

Інформаційний лист

 


  08.02.19

 10 лютого виповнюється рік, як відійшов у вічність

Мирослав Володимирович Попович
 (1930 – 2018) – філософ, громадський діяч, однин з інтелектуальних та моральних лідерів нашої країни.

З 1959 Мирослав Володимирович був працівником, а у 2001-2018 роках – директором Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. Для співробітників Інституту він був учителем, наставником, співрозмовником… Його пристрасна любов до істини, тверда громадянська позиція, справжня відкритість у спілкуванні, інтелігентність, чуйність та щирість незмінно надихала нас упродовж усіх тих років, коли він був з нами.

Мирослав Володимирович і сьогодні залишається з нами – у наших серцях, у нашій пам’яті, у наших думках. 12 квітня 2018 року, в день його народження, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України провів Філософські читання пам’яті Мирослава Поповича «Бути людиною».

12 квітня 2019 року Інститут проводить наступні Філософські читання пам’яті Мирослава Поповича на тему «Філософія свободи». (див. нформаційний лист нижче)

На читаннях буде презентовано спеціальний випуск «Філософських діалогів» з матеріалами читань 2018 року.


 


  08.02.19

  

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

проводить

ФІЛОСОФСЬКІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ

 МИРОСЛАВА ПОПОВИЧА – 2019

на тему «Філософія свободи»

Читання відбудуться 12 квітня 2019 року за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, к.318.

 
Теми читань:

 

–  Проблема свободи у творчості Мирослава Поповича

–  Бути вільним в умовах тоталітаризму: інтелектуальна біографія Мирослава Поповича радянського періоду

–  Мирослав Попович як публічний інтелектуал та філософ

–  Мирослав Попович та український лібералізм

–  Мирослав Попович як дослідник Григорія Сковороди

 Запрошуємо Вас до участі  у читаннях.

Заявки (форма заявки  ДОДАЄТЬСЯ ) на участь у читаннях надсилати до 5 квітня 2019  р. за адресою:м. Київ, вул. Трьохсвятительська 4, каб. 312.

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

або на е-mail: Samchuk_R@ukr.net (прохання зазначити тему листа: «читання пам’яті М.В. Поповича – 2019»).

 

Оргкомітет Читань

  01.02.19


 Інститут філософії імені Г.С. Сковороди

Національної академії наук України

01001, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська 4,

офіційний веб-сайт: https://www.filosof.com.ua,

тел.: (044)278-06-05, факс: (044)278-63-66, e-mail:if-ukr@i.ua

повідомляє, що на конкурс на заміщення вакантних посад,

оголошений 26 грудня 2018 р.,

подали документи і допущені до участі:

 

на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу логіки та методології науки – Вяткіна Наталія Борисівна, к.філос.н., старший науковий співробітник відділу логіки та методології науки (за сумісництвом);

на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу історії філософії України – Киричок Олександр Борисович, д.філос.н., доцент, науковий співробітник відділу історії філософії України;

на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника сектору історії східної філософії відділу історії зарубіжної філософії – Стрелкова Анастасія Юріївна, д.філос.н., науковий співробітник сектору історії східної філософії відділу історії зарубіжної філософії;

на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу філософських проблем етносу та нації – Кисельов Олег Сергійович, к.філос.н., с.н.с., старший науковий співробітник відділу філософських проблем етносу та нації (за сумісництвом);

на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу історії філософії України (2 посади) – Шеремета Оксана Юліанівна, к.філос.н., молодший науковий співробітник відділу історії філософії України; Волковський Володимир Павлович, к.філос.н., молодший науковий співробітник відділу історії філософії України.

 


 26.12.18


 Інститут філософії імені Г.С. Сковороди

Національної академії наук України

01001, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська 4,

офіційний веб-сайт: https://www.filosof.com.ua,

тел.: (044)278-06-05, факс: (044)278-63-66, e-mail:if-ukr@i.ua

 

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

старшого наукового співробітника відділу логіки та методології науки;
старшого наукового співробітника відділу історії філософії України;
старшого наукового співробітника відділу історії зарубіжної філософії;
старшого наукового співробітника відділу філософських проблем етносу та нації;
наукового співробітника відділу історії філософії України (2 посади).

докладніше   


 21.12.18


 Інститут філософії імені Г.С. Сковороди

Національної академії наук України

01001, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська 4,

офіційний веб-сайт: https://www.filosof.com.ua,

тел.: (044)278-06-05, факс: (044)278-63-66, e-mail:if-ukr@i.ua

повідомляє, що 
згідно з рішенням конкурсної комісії,
затвердженим Вченою радою Інституту 18 грудня 2018 р.,

на вакантну посаду завідувача відділу логіки та методології науки обрана Гардашук Тетяна Василівна, д.філос.н., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу логіки та методології науки Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України;

на вакантну посаду старшого наукового співробітника відділу філософії та історії релігії Відділення релігієзнавства обраний Базик Дмитро Васильович, к.філос.н., науковий співробітник відділу філософії та історії релігії Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.

 


  04.12.18

  

Національна академія наук України

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського 

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди

 
Міністерство культури України

Національний заповідник “Софія Київська”

7 грудня 2018 року

проводять

Міжнародну наукову конференцію

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДІЄВІСТИЧНОГО ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА»,

присвячену 1000-й річниці від дня смерті

Тітмара Мерзебурзького 

ПРОГРАМА 28.11.18


 Інститут філософії імені Г.С. Сковороди

Національної академії наук України

01001, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська 4,

офіційний веб-сайт: https://www.filosof.com.ua,

тел.: (044)278-06-05, факс: (044)278-63-66, e-mail:if-ukr@i.ua

повідомляє, що на конкурс на заміщення вакантних посад,

оголошений 23 жовтня 2018 р.,

подали документи і допущені до участі:

 

на заміщення вакантної посади завідувача відділу логіки та методології науки – Гардашук Тетяна Василівна, д.філос.н., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу логіки та методології науки Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України;

на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу філософії та історії релігії Відділення релігієзнавства – Базик Дмитро Васильович, к.філос.н., науковий співробітник відділу філософії та історії релігії Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.

   26.11.18

  

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

Відділ історії філософії України

30 листопада 2018 року

проводить

 ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ЧИТАННЯ,

присвячені

90-річчю з дня народження Валерії Михайлівни Нічик (1928 2002) – видатного дослідника української філософії ранньомодерного періоду

 
ПРОГРАМА  02.11.18

  

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

6 листопада 2018 року

  01.09.18

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України з сумом повідомляє, що сьогодні, 1 вересня, на 83-му році життя відійшов у вічність Юрій Бадзьо - наш співробітник, дисидент, політичний філософ, літературознавець, публіцист, громадсько-політичний діяч, учасник національно-демократичного руху в Україні від початку 1960-х років.

Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям і колегам спочилого!
 

проводить наукову конференцію
присвячену 100-річчю НАН України

 на тему

ФІЛОСОФІЯ В АКАДЕМІЇ:

досягнення, проблеми, перспективи


ПРОГРАМА
 23.10.18


 Інститут філософії імені Г.С. Сковороди

Національної академії наук України

01001, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська 4,

офіційний веб-сайт: https://www.filosof.com.ua,

тел.: (044)278-06-05, факс: (044)278-63-66, e-mail:if-ukr@i.ua

 оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 завідувача відділу логіки та методології науки (терміном на 5 років) – доктора наук або доктора філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз;

старшого наукового співробітника відділу філософії та історії релігії Відділення релігієзнавства - доктора філософії (кандидата наук), який має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій.

 

Для участі у конкурсі необхідно подати:

1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки;

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють у Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати можуть подавати також додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

 Житлом Інститут не забезпечує.

 Заяви і документи приймаються до 23 листопада включно за адресою: 01001, Київ, вул. Трьохсвятительська 4, к. 304, відділ кадрів.

За довідками і роз’ясненнями щодо проведення конкурсу звертатися до Заєць Ніни Іванівни, завідувачки відділу кадрів, тел.: (044) 279-27-06


  30.09.18  


Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

6 листопада 2018 року

проводить наукову конференцію

присвячену 100-річчю НАН України

на тему

ФІЛОСОФІЯ В АКАДЕМІЇ:

досягнення, проблеми, перспективи

 
докладніше  27.09.18


2 жовтня 2018 року о 12 годині
(актова зала, к. 410)


відбудуться
Збори колективу наукових працівників
Інституту філософії імені Г.С. Сковороди
НАН України

Порядок денний:
Вибори нового складу Вченої ради Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України


  19.09.18


25 вересня 2018 р.
в Інституті філософії (ауд. 318)
відбудеться
франко-українська конференція
«Насильство як явище сучасного світу: соціальний та культурно-історичний виміри»

Початок о 10.00

La violence comme phénomène
du monde contemporaine

dimensions sociales, culturelles,
historiques

Colloque franco-ukrainien
25 septembre 2018

докладніше 

ПРОГРАМА  01.09.18

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України з сумом повідомляє, що сьогодні, 1 вересня, на 83-му році життя відійшов у вічність Юрій Бадзьо - наш співробітник, дисидент, політичний філософ, літературознавець, публіцист, громадсько-політичний діяч, учасник національно-демократичного руху в Україні від початку 1960-х років.

Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям і колегам спочилого!
 


 05.06.18

  

Сьогодні, 5 червня 2018 року, в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України відбулися вибори директора Інституту. Вибори відбулися за процедурою таємного голосування, із дотриманням усіх вимог згідно законодавства. У виборах взяло участь 88 співробітників Інституту. За член-кореспондента НАН України, д.філос.н., проф. Анатолія Миколайовича Єрмоленка проголосувало 58 осіб. За д.філос.н., проф. Євгена Костянтиновича Бистрицького проголосувало 26 осіб. Не підтримали жодного кандидата 4 особи. Недійсних бюлетенів немає.

Отже, згідно з наслідками таємного голосування та п. 3.12.4. Статуту НАН України вважається обраним на посаду керівника Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
член-кореспондент НАН України, д.філос.н., проф. Анатолій Миколайович Єрмоленко.
 29.05.18


На виконання Постанови Президії НАН України від 23 03 2018 р. № 95 та відповідно до листа Відділення історії, філософії та права НАН України № 121/30 від 25 травня 2018 року про «Організаційні заходи з проведення виборів директора Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України»

Організаційний комітет та виборча комісія повідомляють:

Вибори директора державної наукової установи – Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України відбудуться - 05 червня 2018 року з 9.00 до 15.00 години в к. 410 (актовий зал).    

Обов’язково при собі мати паспорт 

Згідно з частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та листа Відділення історії, філософії та права НАН України № 121/30 від 25 травня 2018 року про «Організаційні заходи з проведення виборів директора Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України» пройшли перевірку відповідності вимогам до керівника та допущені до участі у конкурсі на заміщення посади директора Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України д. філос. н., проф., член-кореспондент НАН України А. М. Єрмоленко та д. філос. н., проф. Є.К. Бистрицький.


Організаційний комітет та

виборча комісія
  25.05.18 

ПРОГРАМА

кандидата на посаду керівника наукової установи – директора

Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

члена-кореспондента НАН України

ЄРМОЛЕНКА Анатолія Миколайовича  25.05.18

 

ПРОГРАМА

кандидата на посаду керівника наукової установи – директора

Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

доктора філософських наук,  професора

БИСТРИЦЬКОГО Євгена  Костянтиновича  22.04.18


5 жовтня 2018 р.

відбудуться
чергові філософсько-антропологічні читання
на тему:
«Проблема людини в українських реаліях: минувшість та сьогодення»

Заявки подавати на адресу:
 00001, Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4,
 Інститут філософії  імені Г.С.Сковороди НАН України, Андросу Є.І.  29.03.18

12 квітня 2018 року

ФІЛОСОФСЬКІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ

 МИРОСЛАВА ПОПОВИЧА

“БУТИ ЛЮДИНОЮ”

докладніше 

заявка

ПРОГРАМА


 


 28.03.18


  


Про оголошення конкурсу на заміщення посади керівника Інституту філософії імені Г.С. Сковороди Національної академії наук України

 

Національна академія наук України відповідно до свого Статуту та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», оголошує конкурс на заміщення посади керівника наукової установи, що входить до складу Відділення історії, філософії та права НАН України — Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.


докладніше


  28.03.18


  


Вельмишановні колеги!

Щиро дякуємо науковцям, друзям, організаціям, усім, хто висловив свої співчуття у зв’язку зі смертю директора Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України академіка НАН України Мирослава Володимировича Поповича.

Колектив Інституту.
  12.02.18Адміністрація Інституту філософії імені
Г. С. Сковороди НАН України
інформує, що громадянська панахида

за Мирославом Володимировичем Поповичем відбудеться 13 лютого з 11.00 до 12.30 у Конференц-залі НАН України за адресою: вул.. Володимирська, 55.

Похорон Мирослава Володимировича відбудеться на Байковому кладовищі о 13.00.(33 ділянка) 

Поминальний обід відбудеться о 14.30 за адресою: Соломянська площа, 2б («Солом’янська броварня»). 


  11.02.18

Сумна звістка – 10.02 о 21.00 відійшов у вічність наш директор, вчитель, філософ, громадський діяч, мудра і добра людина –
Мирослав Володимирович Попович.
 1930 – 2018… Ціла епоха. Майже століття. Червоне століття. Кривавий вік. Катастрофи, війни і голодомори – крізь шквал буремних подій він проніс свій штандарт людяності, любові і свободи. Про ці чесноти він говорив мужньо, тоді, коли за це можна було постраждати. Разом із іншими видатними громадськими діячами України він стояв біля витоків ініціативної групи «Першого грудня», яка стала осередком моральних авторитетів нації.
Він є філософом. А філософи – не вмирають, вони назавжди залишаються нашими співрозмовниками у світі ідей. Вічна і світла йому пам'ять!


Інформацію про час та місце прощання з Мирославом Володимировичем буде повідомлено на офіційних інтернет ресурсах Інституту філософії.
Адміністрація
 

  10.02.18


  

19-20 квітня 2018 р.

у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка
В. Лазаряна (ДНУЗТ)

відбудеться 
7-а щорічна міжнародна наукова конференція «Антропологічні виміри філософських досліджень»

Запрошення на конференцію_2018.