Світлана Ігорівна Щербак
науковий співробітник,
кандидат філософських наук
Біографія
кандидат філософських наук, науковий співробітник відділу соціальної філософії Iнституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України.
Закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка (1999), аспірантуру Інституту філософії НАН України (2003).
Сфера наукових інтересів: соціологічна феноменологія, методологія соціальних наук, теорії сучасного суспільства. Має досвід прикладних та теоретичних соціологічних досліджень, брала участь у розробці методології та обробці даних соціальних досліджень, зокрема міжнародних.
Публікації/Наукова діяльність
Щербак С.И. Национализм и проблемы социальной интеграции на Украине // Кризисмультикультурализмаи проблемы национальной политики. – М.: Издательство «Весь Мир», 2013. – С.219-236.
Щербак С.І. Тема ціннісно-нормативного обґрунтування з точки зору методології соціальних наук // Ціннісно-нормативне обґрунтування соціальних теорій. – Київ. Видавництво «Науковадумка», 2013. – С. 75-104.
Kiryukhin D., Shcherbak S. (2007) Development of Democracy in Post Communist States: Ideas of Justice in the Ukraine and Russia // Contemporary European Studies. An International Journal for the Study of Contemporary European Politics and Society. A Central Eastern European Perspective. – Vol. 2. – №2. – 2007. – P.92-106.
Щербак С.И. Повседневность и идеология: понятия справедливости и стабильности // Вестник Омского университета. Серия: Социология. – № 1. – 2006. – С.95-101.
Щербак С.І. Образи соціального // Людина в лабіринті перспектив. — К.: Видавець ПАРАПАН, 2004. – С.71-93.
Щербак С.І. Соціальна концепція Ю.Габермаса як варіант інтеграції інтерпретативної та позитивістської соціальної теорії // Мультиверсум. Філософський альманах.: Зб. Наук. Праць. – Вип. 36. – К.: Український центр духовної культури, 2003. – С. 55-65.
Щербак С.І. Соціальність як апріорі буття людини у світі (Гайдеггер) // Мультіверсум. Філософський альманах: Зб. Наук. Праць. – Вип. 35. – К.: Український центр духовної культури, 2003. – С..62-70.
Щербак С.І. Проблема інтерсуб’єктивності у феноменології Е.Гуссерля // Практична філософія. – 2003. – №4. – С.145-153.
Щербак С.І. Інтерсуб’єктивність життєвого світу і теорія особистості (Sozialperson) А.Шюца // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Філософія. Політологія”. – К., 2002. – Випуски № 42-45. – № 43. – С. 176-177.
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua