Тарас
Володимирович Лютий
Старший науковий співробітник,

доктор філософських наук

Біографія
Старший науковий співробітник, доктор філософських наук
В Інституті працює з 1998 року.
Сфера наукових інтересів: філософська антропологія, філософія культури, історія філософії
Публікації/Наукова діяльність
– Вчення Шопенгауера та філософія Ніцше в контексті формування владно-вольового дискурсу// Маґістеріум: історико-філософські студії. Додаток до часопису “Наукові записки НаУКМА” (Серія “Історія філософії”). – Київ: КП ВД “Педагогіка”, 2000. – С.52-62.
– До визначення особливостей українського нігілізму// Філософсько-антропологічні читання’ 99. Антропологічні ідеали Київської школи та реалії постмодерну. (До 70-річчя Олександра Яценка). – Київ: Стилос, 2000. – С.114-133.
– Internet як “перетворена форма” владного паноптизму// Філософсько-антропологічні студії’ 2000. Європейський вектор та основні цінності української гуманістики. – Істина. Правда. Життя. (До 70-річчя Мирослава Поповича). – Київ: Стилос, 2000. – С.273-286.
– Неґативна онтологія та “європейський нігілізм” М. Гайдеґера// Мультиверсум: Філософський альманах: Збірник наукових праць. – Київ: Український центр духовної культури, 2001. – № 20. – С.188-200.
– Діалектика і нігілізм// Філософсько-антропологічні студії’ 2001. Розум, свобода та долі діалектики (До 80-річчя Марії Злотіної). – Київ: Стилос, 2001. – С.287-302.
– Становлення нігілізму в культурно-антропологічному контексті// Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. – Київ: Стилос, 2001.
– Смисложиттєва єдність категорії “ніщо” в тріаді людина-світ-абсолют// Філософія. Антропологія. Екологія, 2001. – Київ: Стилос, 2001. – С.91-101.
– Екзистенціальна аналітика Dasein і проблема НІЩО// Philosophia prima: метафізичні питання. – Київ, 1998. – Вип.3: 2000. – С.35-52.
– Статті: Башинський [С. 62], Скибинський [С.488]; (у співав-ві: Довганевський [C.185], Крем’янський [С.294], Софонович [C.506], Миткевич [С.366-367], Сопковський [C.506], Ястрембський [С.619] ).// Києво-Могилянська академія в іменах, XVII – XVIII ст.: Енциклопедичне видання. – Київ: Видавничий дім “КМ Академія”, 2001. – 736 с.
– Статті: Нігілізм [С. 425-426], Ніцше [С. 428-429], Ніщо [С. 431-432], Оптимізм [С. 452-453], Песимізм [С. 476-477]).// Філософський енциклопедичний словник. – Київ: Абрис, 2002. – 742 с.
– Нігілізм: анатомія Ніщо. Монографія. – Київ: Вид. ПАРАПАН, 2002. – 296 с.
– Лайбах-проект як “інтелектуальна провокація”: цей неможливий Славой Жижек// Філософська думка. – Київ, 2003. – № 1. – С. 57-62.
– Кратологія та глобалізація// Людина і культура в умовах глобалізації. Збірник наукових статей. – Київ: Видавець ПАРАПАН, 2003. – С.115-121.
– Прорив до нігілізму// Філософська думка. – Київ, 2003. – № 4. – С. 157-160.
– Неомарксизм Франкфуртської школи// Філософсько-антропологічні студії’ 2003. Пізній радянський марксизм та сьогодення (До 70-річчя Вадима Іванова). – Київ: Стилос, 2003. – С. 148-156.
– Амбівалентний образ “нерозумного” у людському бутті: від античної вакханалії до середньовічного карнавалу// Практична філософія. – Київ, 2005. – № 2. – С. 115-123.
– Екстатичні стани свідомості у релігійно-містичному досвіді// Мультиверсум. – Київ, 2005. – № 45. – С. 129-144.
– Вияви та видозміни смислу: парадокс і нонсенс// Totallogy-XXI (дванадцятий випуск). Постнекласичні дослідження. – Київ, 2005. – С. 264-276.
– Юродство як утілення феномену святого блаженства// Наукові записки. Філософія і релігієзнавство. – Київ, 2005. – Том 37. – С. 40-44.
– Амбівалентний образ “нерозумного” у людському бутті: від репресивних до модифікованих концепцій безумства// Практична філософія. – Київ, 2005. – № 3. – С. 160-165.
– Свобода і розум// Людина в цивілізації ХХІ століття: проблеми свободи. – Київ: Наукова думка, 2005. – С. 71-84.
– Зв’язок аполлонічного та діонісійського начал як розгортання царини взаємної зумовленості “розумності нерозумного”// Філософсько-антропологічні студії’ 2005. Філософія Ф. Ніцше і сучасність (До 160-річчя від дня народження). – Київ: Стилос, 2005. – С. 182-190.
– Перехідний розум: діалектика єдиного і множинного// Практична філософія. – Київ, 2006. – № 2. – С. 190-193.
– “Розумність нерозумного” як символічний вираз поліфункціональної раціональності// Філософські пошуки. – Львів-Одеса: Cogito – Центр Європи, 2006. – 369 с. – Випуск ХХ. – С. 230-245.
– Суголосність логіко-дискурсивного та інтуїтивного компонентів мислення. Репродуктивна й евристична здатність уяви// Мультиверсум. – Київ, 2006. – № 55. – С. 3-15.
– Владний аспект, акти мовчання та трансгресивна властивість мовного середовища// Мультиверсум. – Київ, 2006. – № 56. – С. 42-55.
– Людина у символічному просторі “двійників”// Практична філософія. – Київ, 2006. – № 3. – С. 13-19.
– Проблема “розумності нерозумного”: постмодерні експлікації раціональності// Світ у ситуації постмодерну: занепад культури чи зміна парадигм? Матеріали міжнародної наукової конференції. Київ, МАУП (17 грудня 2004 року) – Київ, 2006. – С. 160-170.
– Модуси тіла стосовно “розумності нерозумності” // Філософська думка. – Київ, 2006. – № 4. – С. 76-89.
– Культура масова і популярна. – Київ: Агентство “Україна”, 2007. – 124 с.авторський доробок – 6,7 д.а.
– Розумність нерозумного. Монографія. – Київ: ПАРАПАН, 2007. – 420 с.
– Метатеорія свідомості// Філософська думка. – Київ, 2007. – № 3. – С. 128-137.
– Моделі свідомості: від "гомункуляризму” до “метатеорій” // Мультиверсум. Філософський альманах. – Вип. 62. – Київ, 2007. – С. 63-70.
– Кант і Сад: pro et contra// Практична філософія. – Київ, 2007. – № 3. – 196-200.
– “Розумність нерозумного”: проект поліфункціональної раціональності// Раціональність чи раціональності?: Матеріали ІІ всеукраїнської філософсько-релігієзнавчої конференції (1-3 грудня 2007 р., м. Київ). – Київ: НаУКМА, 2007. – С. 2-6.
– Меонические формы человеческого бытия в культуре// Казахская цивилизация. Университет «Кайнар». – Алматы, 2007. – № 4 (28). – С. 64-70.
– Поліномні структури рефлексії// Філософсько-антропологічні студії’2008 (пам’яті В.Г. Табачковського). – К.: Стилос, 2008. – С. 194-200.
– Філософсько-антропологічний аналіз «нерозумного». Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук. – Київ: Видавничий центр Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2009
– Кому потрібна «радянська філософія»?// Філософська думка. – Київ, 2009. – № 3. – С. 28-32.
– Філософія plus література: проблема авторського вираження// Політологічний вісник. Збірник наукових праць. – Київ: «ІНТАС», 2010. – Вип. 46. – С. 7-13.
– Маргінальність у людському бутті// Грані людського буття: позитивні та негативні виміри ант ропо-культурного. – Київ: Наукова думка, 2010. – С. 217-233.

– Подвійність як світоглядно-антропологічний принцип// Наукові записки. Том 102, Філософія та релігієзнавство / Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2010. - С. 13-19.

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua