Олексій Мороз
Старший науковий співробітник,

кандидат філософських наук

Біографія
Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук
В інституті працює з 1965 р.
Проблемне поле досліджень:
філософія та методологія природничих і гуманітарних наук: теорії та методи кібернетики, основні підходи до штучного інтелекту, логіко-епістемологічні та філософсько-світоглядні проблеми комп’ютеризації інтелектуальної діяльності людини, когнітивних, евристичних, креативних процесів, проблематика „штучний інтелект versus людський інтелект?”, проблеми комп’ютерного розуміння, комп’ютерної творчості, проблема безсмертя людини в контексті еволюції комп’ютерних технологій, майбутнє людської цивілізації в еру неосупертехнологій, сутність процесів глобальних трансформацій основ наукової методології в перспективі формування та становлення Меганауки.

Публікації/Наукова діяльність

Основні публікації:

  • Логіко-гносеологічний аналіз принципів кібернетичного моделювання. – К.: Наукова думка, 1972. – 160 с.
  • Кибернетика в системе современного научного знания. – К.: Наукова думка, 1988. – 232 с.
  • Компьютеризация науки как фактор интенсификации процесса познания // Революционные сдвиги в физико- математическом познании. – К.: Наукова думка, 1992.
  • Епістемологічний аналіз когнітивного підходу до проблеми штучного інтелекту //Сучасне природознавство: когнітивний, світоглядний, культурно-історичний виміри. – К.: Наукова думка, 1995. – С. 205 – 252.
  • Символьний і конекціоністський підходи до штучного інтелекту (штучний розум versus машинний інтелект?) // Науковий світогляд на зламі століть. – К.: ПАРАПАН, 2006. – С. 171 – 251.
  • Доля Homo sapiens в контексті викликів новітніх наукових супертехнологій // Природознавство і гуманітарія. Пошуки порозуміння – К.: ПАРАПАН, 2009. – С. 155 – 238
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua