Олександр Назарович Саган
Завідувач відділенням релігієзнавства, доктор філософських наук, професор
Біографія

Завідувач Відділенням релігієзнавства Інституту філософії ім.Г.С.Сковороди НАН України, провідний науковий співробітник.

Доктор філософських наук, професор.

В Інституті працює з 1990 р.

Сфера наукових інтересів: Вселенське православ'я (історія та сучасний стан, національні особливості), державно-церковні відносини, релігієзнавство, історія релігій, етнологія релігії, сучасна релігійна ситуація у світі та в Україні, свобода совісті, міжрелігійний діалог.

Публікації/Наукова діяльність

Основні публікації:

Монографії:
- Саган О. Вселенське православ’я: суть, історія, сучасний стан. К.: Світ Знань, 2004. 910 с. (50,2 д.а.)
- Саган О. Національні прояви православ’я: український аспект. К.: Світ Знань, 2001. 255 с. (10,8 д.а.)
- Саган О., Пилипенко Т. Європейські пріоритети державної етнонаціональної політики України (рамкова конвенція про захист прав національних меншин). К., 2008. 488 с. (35 д.а.)
Брошури:
- Єдина Помісна Православна Церква в Україні: суспільний запит та необхідність конституювання. К.: КПБА, «Світ Знань», 2016. 40 с. (2,1 д.а.)
- Саган О. Православна Церква України: конституювання та перспективи розвитку. К., 2019. 103 с. (4,0 д.а.)
Статті у Web of Science
- Sagan Oleksandr and Ishchuk Nataliia «The Idea of National Church in Ukrainian Intellectual Discourse» // Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. Volume 40, No.1. 2020. February. P.45-57 (0,85 д.а.) // https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol40/iss1/7
- Sagan Oleksandr and Ishchuk Nataliia (2020) «Confrontation of Orthodox Churches in Modern Ukraine: Reasons, Trends and Prospects of Reconciliation» // Occasional Papers on Religion in Eastern Europe: Vol. 40: Iss. 3, Article 4. P.8-33. (1,35 д.а.) / Available at: https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol40/iss3/4
- Sagan Oleksandr and Ishchuk Nataliia (2020) «Development of Chaplaincy in Independent Ukraine: Current State and Trends of Development», Occasional Papers on Religion in Eastern Europe: Vol. 40: Iss. 7, Article 6., P. 69-86. (1,3 д.а.) Available at:https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol40/iss7/6
Статті у закордонних виданнях:
Oleksandr Sagan, Liudmyla Fylypovych. Are Sources of Church History Reliable?
(The example is the historical sources collection «The Reunification of the Kyiv
Metropolitanate with the Russian Orthodox Church») // Source Euasu /
https://source.euasu.org/are-sources-of-church-history-reliable-
/?fbclid=IwAR1hOoYyGqvBaYeeZcNHbqf24TSCRlysRERk3-
F9U9uSCHIgA3VVQHXuSnE (0,8 д.а.)
Саган А. Государственно-церковные отношения в Украине на современном этапе: объективная необходимость смены модели // Religion in the Context of Globalization: legal Fspects of the Functioning of religious organizations («Релігія в контексті глобалізації: правові аспекти функціонування релігійних організацій»). Krakow, Nomos. 2017. S. 263-272. (0,85 д.а.)
Sagan O. Orthodoxy in Ukraine: Current State and Problems / Edited by Adam Hug // Traditional religion and political power: Examining the role of the church in Georgia, Armenia, Ukraine and Moldova. London: The Foreign Policy Centre or the Open Society Foundations, 2015. S. 16-22. (0,8 д.а.) http://fpc.org.uk/fsblob/1707.pdf (First published in October 2015 by The Foreign Policy Centre (FPC))
- Sagan O. Church-State-Relations After Maidan // Euxeinos. Culture and Governance
in the Black Sea Region (University of St.Gallen. Switzerland) / «Religion and Political
Crisis in Ukraine». 2015. №17. Р.67-72 (0,5 д.а.).
http://www.gce.unisg.ch/~/media/internet/content/dateien/instituteundcenters/
gce/euxeinos/euxeinos%2017_2015.pdf
Sagan O. Prawosław'ja w Ukraini: osoblowosti rozwitku i suczasnij stan // Polsko-ukraińskie badania religii. Pod red. K.Banka. Kraków: Wydawnictwo Uniwesytetu Jagiellońskiego, 2004. S. 181-198. (1,3 д.а.)
Саган А. Политика и религия в контексте их взаимодействия // Вопросы религии и религиоведения. Вып.VI: Антология отечественного религиоведения: Религиоведение Украины [Текст]: сборник. Часть 2: Религиоведение Украины конца ХХ – нач. ХХІ в. / сост. и общ. ред. Колодного А.Н., Филипович Л.А., Климова В.В., Шмидта В.В. М.: ИД «МедиаПром», 2010. С. 187-194. (0,5 д.а.)
Саган А. Состояние православия в Украине как отражение его истории // Вопросы религии и религиоведения. Вып.VI: Антология отечественного религиоведения: Религиоведение Украины [Текст]: сборник. Часть 2: Религиоведение Украины конца ХХ – нач. ХХІ в. М.: ИД «МедиаПром», 2010. С. 187-194. (0,75 д.а.)

Статті у колективних наукових виданнях та збірниках праць:
- Саган О. Українська православна автокефалія XX століття як спроба виходу українців із московського етноконфесійного ярма ідентичності // Релігійні ідентичності в їх сутності і конфесійних виявах: український контекст / За ред. проф. А.Колодного, Л.Филипович, А.Арестової. К.: УАР, 2021 (348 с.). С.152-164. (0,9 д.а.).
- Саган О. Православний чинник у формуванні культурно-цивілізаційного незалежної України: боротьба православних ідентичностей // Релігійні ідентичності в їх сутності і конфесійних виявах: український контекст. К.: УАР, 2021 (348 с.). С.164-169. (0,42 д.а.).
- Саган О. Етноконфесійна специфіка націє- та державотворення. Співвідношення феноменів релігія і етнос. // Функціональність релігії: український контекст. / за ред. А.Колодного та Л.Филипович. К.: УАР, 2017. С. 207-219. (1 д.а.)
- Саган О. Національна Церква як релігійно-соціальний феномен // Функціональність релігії: український контекст. К.: УАР, 2017. С. 219-233. (1,1 д.а.)
- Саган Релігійний чинник в українському державотворенні та формуванні громадянського суспільства // Функціональність релігії: український контекст.. К.: УАР, 2017. С. 233-245. (1 д.а.)
- Саган О. Константинопольский патріархат у системі Вселенського православ´я: проблеми та напрями стратегічного розвитку // Константинопольський патріархат в історії України: минуле, сучасне, майбутнє. К.: КБСБ, 2017. С. 31-38. (0,55)
  • - Саган О. Московська патріархія як офіційний провідник ідеології «Русского міра» // «Русский мир» Кирила не для України. К., 2014. С. 89-96. (0,6 д.а.)
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua