Олег Бучма
Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук, доцент
Біографія

Старший науковий співробітник, вчений секретар, кандидат філософських наук, доцент

Спеціалізованої Вченої ради Д.26.161.03

В Інституті працює з 1993 р.

Сфера наукових інтересів: філософія релігії, правологія релігії, філософія і соціологія права

Публікації/Наукова діяльність

Основні публікації:

– Релігії стародавніх суспільств // Історія релігії в Україні. За ред. професорів А.М. Колодного і П.Л. Яроцького. – К., 1999. – с. 31 -53.

– Академічне релігієзнавство. Підручник за ред. проф. А. Колодного. –К., 2000 ( у співавторстві).

– Релігієзнавство. Навч. пос. За ред. Л.І. Мозгового, О. В. Бучми. - К.,2006 (у співавторстві).

– Держава – релігія – нація: взаємодія в українському суспільстві // Релігія в контексті соціокультурних трансформацій України. – К., 2009. – с. 171 -175.

– Етноконфесійні меншини в контексті міждержавних відносин України // Релігія - Світ – Україна. Міжконфесійні відносини поліконфесійної України. – К., 2011. – с. 119 -128.

– Религиозные меньшинства современной Украины: состояние и тенденции // Конфессиональная ситуация на Украине: история и современность. – Москва, 2011. – с. 333 – 349.

– Релігійний фактор у формуванні правової свідомості // Релігія в контексті

суспільної свідомості. Колективна монографія. За редакцією професора

Анатолія Колодного. - К. 2015 – 486 с.

– Філософсько-правові виміри взаємозв`язку релігії і права//Актуальні

проблеми юридичної освіти та науки в Україні: монографія / за ред. Ю. С.

Шемшученка. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – 361 с.

– С. 42-70.

– Емоційно-почуттєва складова структури релігії//Релігія в її

складових і процесах їх осучаснення. – К.: Інтерсервіс, 2018 - 402 c. - С.

88-146.

– Правове забезпечення проукраїнськості релігійних процесів в Україні

//Релігійна безпека/небезпека України. – Киів - УАР, 2019 - 316 с. - С. 281-

287.

– Правові аспекти діалогу в поліконфесійному суспільстві (на прикладі України //THE CAUCASUS. ECONOMIC & SOCIAL ANALYSIS JOURNAl. MULTIDISCIPLINARY JOURNAL. OCTOBER-NOVEMBER 2020/ VOLUME 38 ISSUE 04 © SC SCIENTIFIC JOURNALS GEORGİA, TBİLİSİ 2020. – С. 80-84.

– Философские измерения взаимосвязи религии и права. //Актуальные вопросы психологии, педагогики, философии ХХІ века. Сборник научных статей /коллектив авторов, научная редакция В. П. Чудаковой, М. Н. Усмановой. – Киев - Бухара: Бухарский государственный университет, 2020. – 451 с. – С.216 –221 (0,5 д.а.).

– Політико-правове підґрунтя конфесійної диференціації і міжконфесійної

толерантності у ретроспективі українського державотворення ХХ – поч. ХХІ

ст. Нормативно-правові засади конфесійної диференціації і толерантизації міжконфесійних відносин// Україна поліконфесійна. Колективна монографія.

– Київ-Інтерсервіс, 2021. – 382 с. – С. 339-360 (1,8 д.а.)

– Право, релігія і медицина: взаємодії в контексті гарантій забезпечення прав людини та творення українського світу //Філософія релігії та медицини в постсекулярну добу: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті свт. Луки (В. Ф. Войно-Ясенецького). – К.: НМУ ім. О. О. Богомольця, ВР ІФ ім. Г. С. Сковороди НАНУ, 2021. – С. 15– 19. (0,4 д.а.)

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua