НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Відділення релігієзнавства

Завідувач  Відділенням  релігієзнавства -  д.філос.н., проф. Саган Олександр Назарович
кімн. 323;
тел.(044) 279-04-18


Співробітники Відділення

 
Основні напрямки роботи Відділення:

 • наукова розробка фундаментальних і прикладних проблем релігієзнавства;
 • вивчення релігійних процесів в Україні і підготовка на основі цих досліджень наукових праць, а також відповідних науково-аналітичних та експертних документів;
 • підготовка нових наукових, науково-популярних, довідникових видань та підручників, наукове редагування і видання творів видатних релігієзнавців та богословів тощо.
Науково-дослідні теми Відділення:
  • Тенденції розвитку релігії і релігійності в українському суспільстві (2000 – 2002)
   (керівник теми П.Л.Яроцький);
  • Трансформація релігійної духовності в умовах модерну і постмодерну (2000 –  2002) (керівник теми А.М.Колодний);
  • Проблема співвідношення релігійного і національного чинників у суспільному житті України (2003-2005) (керівник теми Л.О.Филипович);
  • Релігія в контексті глобалізаційних процесів сучасності (2003-2005)
   (керівник теми А.М.Колодний);
  • Релігійний фактор в контексті політичного життя і духовних трансформацій українського суспільства: історія, стан, перспективи (2002-2004) (керівник теми П.Л.Яроцький);
  • Дисциплінарна структура релігієзнавства: змістовне наповнення і тенденції змін (2006 – 2008) (керівник теми А.М.Колодний);
  • Процес конфесіоналізації релігії: закономірності і прогнози (український і світовий контекст) (2006 – 2008) (керівник теми Л.О.Филипович);
  • Поліконфесійність України як вияв її входження в культурно-цивілізаційний діалог ХХІ століття (2007 – 2011) (керівник теми Л.О.Филипович);
  • Природа мусульманського максималізму і прогнози його виявів на українських теренах (2007 – 2010) (керівник теми А.В.Арістова);
  • Релігія в контексті соціокультурних трансформацій України у першій чверті ХХІ ст.( ІІ кв. 2008- ІV кв. 2008) (керівник теми Л.О.Филипович);
  • Трансформації релігійної свідомості пострадянського віруючого у сільському і міському середовищі (український і російський контекст) (2008 – 2009) (керівник теми А.М.Колодний);
  • Релігійний фактор в контексті духовного розвитку сучасної України (2009 – 2011) (керівник теми А.М.Колодний);
  • Практичне релігієзнавство: предметне поле і функціональна природа (2009 – 2011) (керівник теми Л.О.Филипович);
  • Внутрішньоконфесійні процеси в ісламі та шляхи їх толерантизації (2010 – 2012) (керівник теми А.В.Арістова);
  • Інституціалізаційні процеси в сучасних релігіях: загальні закономірності та особливості українського контексту (2012 – 2014) (керівник теми Л.О.Филипович);
  • Релігійний фактор в духовно-культурному просторі сучасної України (2012 – 2014) (керівник теми А.М.Колодний);
  • Трансформація функцій релігійних інституцій в процесах суспільних перетворень України (2015 – 2016) (керівник теми Л.О.Филипович);
  • Релігійний феномен у змінах його структурних складових і перспективах десакралізації (2015 – 2017) (керівник теми А.М.Колодний);
  • Релігійні ідентичності в контексті культурно-цивілізаційного вибору України (2017 – 2019) (керівник теми Л.О.Филипович);
  • Конфесійна диференціація релігійного життя сучасної України: проблеми толерантизації (2018 – 2020) (керівник теми А.М.Колодний);
  • Розбудова українського світу: релігійні фактори сприяння і протидії процесу (2020 – 2021) (керівник теми Л.О.Филипович);
  • Георелігійні процеси і конфесійні трансформації в Україні (2020 – 2022) (керівник теми О.Н.Саган);

    

   просто Список основних книжково-брошурних видань академічних релігієзнавців

   України 1991 – 2021 р.р.

    


    І.   З а г а л ь н і   п и т а н н я   р е л і г і є з н а в с т в а.  

   1. Релігієзнавство: предмет, структура, методологія. За ред. А.Колодного і Б.Лобовика. – К., 1996
   2. Релігієзнавчий словник. За ред. А.Колодного і Б.Лобовика. - К., 1996
   3. Феномен релігії. Збірник. За ред. А.Колодного. – К., 1996
   4. Єленський В. Є. та ін. Релігія. Церква. Молодь. Колект. монографія. – К., 1996
   5. Колодний А. Феномен релігії: природа, структура, функціональність, тенденції. – К., 1999
   6. Бодак В. Релігійна обрядовість: соціальні функції. – К., 1999
   7. Академічне релігієзнавство. Монографія-підручник. За ред. А.Колодного. – К., 2000
   8. Віра і розум – двоє крил людського духу. Наук. збірник. За ред. А.Колодного. – К., 2001
   9. Єленський В. Релігія після комунізму. Монографія. – К., 2002
   10. Релігієзнавство як навчальна дисципліна: теоретико-методологічні та методичні основи викладання // Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія: Історія. – Тернопіль, 2002
   11. Яроцький П. Релігієзнавство. Підручник. – К., 2004
   12. Колодний А. та ін. Релігієзнавство. Підручник. – К., 2004
   13. Релігія, Церква і наукове вивчення релігії: Польща і Україна. Наук. збірник. – Краків, 2004 (англ. мовою
   14. Виговський Л.А. Функціональність релігії: природа і вияви. – К.-Хмельницький, 2004
   15. Бодак В.А. Релігія і культура: взаємозв’язок і взаємовплив.- Київ-Дрогобич, 2005
   16. Колодний А. Основи релігієзнавства. Курс лекцій. –Дрогобич, 2006
   17. Академічне релігієзнавство України. Колект. монографія. За ред. А.Колодного. –К., 2006
   18. Академічне релігієзнавство (мультимедійне видання). За ред. А.Колодного. – Львів, 2007
   19. Мірча Еліаде як класик світового релігієзнавства. Наук. збірник. За ред. Л.Филипович та ін.. – К., 2007
   20. Горкуша О. Релігієзнавство. Навчально-методичний комплекс.- К., 2007
   21. Арістова А. Релігійні конфлікти: природа, вияви, шляхи врегулювання. Монографія. -К., 2007
   22. Арістова А.В. Релігієзнавство. Підручник. – К., 2008
   23. Дисциплінарне релігієзнавство. Колект. монографія. – К., 2009
   24. Конфесіологія релігії. Колект. монографія. За ред. А.Колодного і Л.Филипович. – К., 2009
   25. Недзельська Н.І. Жінка і релігія. Монографія. – К., 2009
   26. Релігієзнавча наука України років незалежності. Колект. монографія. За ред. А Колодного. – К., 2010
   27. Дисциплінарне релігієзнавство. Підручник. – К., 2010
   28. Релігія в контексті культурно-цивілізаційного діалогу. Колект. монографія. За ред. А.Колодного і Л.Филипович. – К., 2010
   29. Вопросы религии и религиоведения. Религиоведение Украины. Часть І: Феномен советского религиоведения: украинский контекст. Колект. работа. Под ред. А.Колодного, Л.Филипович, В.Шмидта и П.Яроцкого. – М., 2010
   30. Вопросы религии и религиоведения. Религиоведение Украины. Часть 2 : Религиоведение Украины конца ХХ-начала ХХІ века. Коллект работа. Под ред. В.Климова, А.Колодного, Л.Филипович и В.Шмидта. -- М., 2010
   31. Кулагіна-Стадниченко Г.М. Релігія в її суспільній та індивідуальній функціональності. Монографія. – Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ. – К.: УАР, 2011
   32. Актуальні проблеми релігієзнавства. Збірник  наукових  статей і матеріалів. – Полтава: ПНПУ, 2011
   33. Релігійні процеси в перспективі їх виявів. Колективна монографія. – Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ. – К.: УАР, 2011
   34. Релігія в контексті духовного життя. Колективна монографія. – Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ.  – К.: УАР, 2012
   35. Практичне релігієзнавство. Колективна монографія. - Відділенняя релігієзнавства ІФ НАНУ. - К., УАР, 2012
   36. Климов В.В. Скептицизм та інакодумання як інтелектуальний поступ: релігієзнавчий аспект. – К. –УАР - 2013
   37. Релігія та освіта: сучасний та історичний контекст взаємовідносин. Збірка наукових праць. – Київ, 2014
   38. Релігія в контексті суспільної свідомості.   Колективна монографія. – Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ. – К.: УАР, 2015
   39. Компаниец Л.В. Идея реинкарнации в мировой культуре. – К., 2015
   40. Релігія в проблемах її структури і функціональностіІ. Наук. збірка за ред. А.Колодного. – К.: НВП «Інтерсервіс», 2016
   41. Арістова А.В. Феномен релігійної девіації: теоретичний нарис. - Монографія. -К., 2017
   42. Титаренко В.В. Від пророцтв в релігії до прогнозування в релігієзнавстві: історія, теорія, перспектива. – К., 2018
   43. Горбань Р. Реалістичний універсальний персоналізм Чеслава Бартніка. К., 2018.
   44. Релігія в її структурних складових і процесах їх осучаснення. Колективна монографія. – К., 2018
   45. Горбань Р. А. Шляхи розвитку персоналістичної думки в країнах Євроатланттичного  регіону. –  К., 2018
   46. Кулагіна-Стадніченко Г. М. Феномен індивідуальної релігійності православного віруючого.    К., 2018
   47. Колодний А. М. Феномен релігієзнавства. – К., 2020

    

    

   ІІ. Етнологія релігії

   1. Етнос і релігія. Збірник. За ред. А.Колодного. – К., 1998
   2. Християнство і національна ідея. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і А.Гудими. – К.-Тернопіль, 1999
   3. Богачевськая И.Язык религии в контексте национального самосознания.Монография.– К., 1999
   4. Филипович Л. О. Етнологія релігії. Монографія. – К., 2000
   5. Саган О. Н. Національні прояви православ’я: український аспект. Монографія. – К., 2001
   6. Релігія і нація в суспільному житті України і світу. Колект. монографія. За ред. Л.Филипович. – К., 2006
   7. Шевченко В.В. Православ’я в Україні  і цивілізаційні виклики: історія і сучасність. – К., 2013
   8. Українське Православ’я у контексті вітчизняної історії та суспільних трансформацій. Наукова збірка. - Тернопіль-Київ, 2014

   ІІІ. Християнство 

   9.      Історія християнської церкви на Україні. Колект. монографія. За ред. О.Онищенка. – К., 1991

   10.   Любчик В. Біблійні пророцтва в світі катаклізмів ХХ століття. Монографія.– К., 1993

   1. Колодний А., Кирюшко М., Филипович Л. Митрополит Іларіон (Огієнко). – Львів, 1993
   2. Християнство в контексті історії і культури України. Наук. збірник. За ред. А.Колодного, П.Яроцького, О.Сагана. – К., 1997
   3. Християнство і культура. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і А.Гудими. –   К.-Тернопіль, 1998
   4. Християнство і духовність. Наук. збірник . За ред. А.Колодного. – К., 1998
   5. Християнство і особа. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і А.Гудими. – К.- Тернопіль, 2000
   6. Християнство: контекст світової історії та культури. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і П.Яроцького. – К., 2000
   7. Християнство і проблеми сучасності. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і П.Яроцького. – К., 2000
   8. Християнство і мораль. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і А.Гудими. – К.- Тернопіль, 2001
   9. Павленко П. Ю.   Платон і християнство. Монографія. – Біла Церква, 2001
   10. Павленко П. Ю. Ісус Христос – постать історії. Монографія.– Біла Церква, 2002
   11. Саган О. Вселенське Православ’я: суть, історія, сучасний стан.Монографія. – К., 2004
   12. Християнство доби постмодерну. Наук. збірник. За ред. А.Колодного. – К., 2005
   13. Християнське милосердя і світська емпатія: деонтологічний аспект. Наук. збірник. За ред. А.Гудими і А.Колодного.– Київ-Тернопіль, 2005
   14. Шугаєва Л. Православне сектантство в Україні: особливості трансформацій. Монографія. – К., 2007
   15. Докаш В.І. Кінець світу: еволюція протестантської інтерпретації. Монографія. – К.- Чернівці, 2007
   16. Желовага А.С.Антропологічна природа християнства. Монографія. – К., 2008
   17. Кисельов О. Феномен екуменізму в сучасному християнстві. Монографія. – К., 2009
   18. Павленко П.Ю. Етнічне та універсальне в ранньому християнстві: засади, особливості, тенденції. Монографія. – К., 2009
   19. Бистрицька Е.В. Східна політика Ватикану в контексті відносин Святого престолу з Росією та СРСР (1878-1964 рр.). Монографія. – Тернопіль, 2008
   20. Чорноморець Ю. Візантійський неоплатонізм: від Діонісія Ареопагіта до Генадія Схоларія. Монографія. – К., 2011
   21. Вітчизняний євангельський протестантизм: історія, досвід, проблеми. Наук. збірка. - К.: УАР, 2011
   22. Шепетяк О.М. Німецькомовна католицька думка другої половини ХХ століття. – К., 2014
   23. Авраамістичні релігії і Реформація: формування протестантського символу віри й ідеології нових релігійних течій. Наук.збірка. – К.-Галич, 2017
   24. Реформація і трансформація суспільства: досвід минулого і виклики сучасності. Збірка. За ред. І.Держко, А.Колодного та ін. - Львів, 2017
   25. Ортош М. Церковно-політична історія Римських пап (у 3-х книгах). – К., 2018

    

    

   ІV. Релігія в історії і сьогоденні України. 

   1. Релігія в духовному житті українського народу. Колект. монографія.За ред. А.Колодного. – К., 1994
   2. Сучасна релігійна ситуація в Україні. Колект. монографія у 2-х частинах.За ред. П.Косухи. – К., 1994
   3. Релігія і Церква в контексті реалій сьогодення. Збірник. – К., 1995  
   4. Колодний А., Филипович Л. Релігійна духовність українців: вияви, постаті, стан. Монографія. – Львів, 1996
   5. Лобовик Б. Вірування давніх українців та їх пращурів. Монографія. – К., 1996
   6. Феномен Петра Могили. Колект. монографія. За ред. В.Климова. – К., 1996
   7. Єленський В. та ін. Релігійне життя в Україні: стан, проблеми, шляхи вирішення. – К., 1996
   8. Петро Могила і сучасність. Збірка праць. За ред. В.Климова і А.Колодного. – К., 1996
   9. Климов В. Святитель Димитрій (Данило Туптало). Монографія. – Львів, 1996
   10. „Берестя – 1596” в контексті історії українства. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і А.Гудими. – К.-Тернопіль, 1996
   11. Колодний А., Бодак В. Український Східний обряд. Монографія. - К., 1997
   12. Історія православної церкви в Україні. Колект. монографія. За ред. А.Колодного і П.Яроцького. – К., 1997
   13. Боги Тавриды. История религии народов Крыма. Сборник. Под ред. А.Глушака и А.Колодного. – К.-Севастополь, 1997
   14. Филипович Л. Нові релігійні течії та організації в Україні. Брошура. – К., 1997.
   15. Петро Могила: богослов, церковний і культурний діяч. Наук. збірка. За ред. А.Колодного і В.Климова. – К., 1997
   16. Огієнківські читання. Наук. збірник. – К., 1997
   17. Арсен Річинський – ідеолог Українського Православ’я. Наук. збірник. За ред. А.Колодного, А.Гудими і П.Мазура. – К.- Тернопіль, 1998
   18. Надтока Г. Православна Церква в Україні 1900-1917 рр. Монографія. – К., 1998
   19. Українська Церква між Сходом і Заходом. Наук. збірник. За ред. П.Яроцького. – К., 1999
   20. Історія релігії в Україні. Колект. монографія. За ред. А.Колодного і П.Яроцького. – К., 1999
   21. Колодний А. Релігія і Церква в демократичній Україні (англ. мовою). – К., 2000
   22. Недавня О. Греко-католицизм в контексті духовного самовизначення українців між християнським Сходом і Заходом. Монографія. – К., 2000
   23. Нові релігії в сучасній Україні. Наук. збірник. – К., 2000
   24. Филипович Л., Дудар Н. Нові релігійні течії України: огляд, документи, переклади. – К., 2001
   25. Марголіна І. Кирилівська Церква. Монографія. – К., 2001
   26. Колодний А., Филипович Л., Біддулф Г. Релігія і Церква в сучасній Україні. Монографія.– К., 2001 (англ. мовою)
   27. Духовність – народові (До 110-річчя А.Річинського). Наук. збірник. За ред. А.Колодного і А.Гудими. – К., 2002
   28. Нові релігійні рухи в Європі і в Україні. Збірник. За ред. І.Бондарчука і А.Колодного. – К., 2006
   29. Стоколос Н. Конфесійно-етнічні трансформації в Україні. Монографія. – К., 2003
   30. Переяслав – 1654 в історії Української Церкви. Наук. збірник. За ред.А.Колодного і А.Гудими. – К.-Тернопіль, 2003
   31. Актуальні питання соціально-значущої діяльності Церков і релігійних організацій в Україні. Збірник. За ред. В.Бондаренка і А.Колодного. – К., 2004
   32. Київська традиція і Східний обряд в Українському християнстві. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і А.Гудими. – К.- Тернопіль, 2004
   33. Буття ісламу в Україні і світі: історія і сьогодення. Наук. спецвидрук. За ред. А.Колодного і О.Сагана. – К., 2004
   34. Колодний А.М. Україна в її релігійних виявах. Монографія. – Львів, 2005
   35. Здіорук С.І. Суспільно-релігійні відносини: виклики України  ХХІ століття. Монографія.- К., 2005
   36. Українське християнство: історія трагедій та уроки сьогодення. Наук. збірник. За ред. А.Гудими і А.Колодного. – К.–Тернопіль, 2006
   37. Кондратик Л., Кондратик О. „Українське християнство” Михайла Грушевського. Монографія. - Луцьк, 2006
   38. Кияк С. Ідентичність Українського католицизму: генезис, проблеми, перспективи. Монографія. – Івано-Франківськ, 2006
   39. Арсен Річинський – видатний український громадський діяч і науковець-релігієзнавець. Наук. збірник. За ред. А.Колодного, А.Гудими і П.Мазура. - К.-Кременець, 2006
   40. Конфесійне багатоманіття України в контексті її духовного і національного відродження. Наук. збірник. За ред.. А.Колодного і А.Гудими. – К.-Тернопіль, 2007
   41. Релігія і Церква в сучасних  українських реаліях. Наук. збірник. За ред.А.Колодного і І.Попова. -К., 2007
   42. Колодний А.М. Життя. Праця. Думки. Біобібліографія. – К., 2007
   43. Україна релігійна. Книга перша: стан релігійного життя в Україні (за ред. А.Колодного).- К., 2008
   44. Україна релігійна. Книга друга: прогнози релігійного життя України (за ред. А.Колодного). – К., 2008
   45. Климов В. Українські православні монастирі та чернецтво: позиція в національній історії. Монографія. – К., 2008
   46. Шевченко В. Україна духовна: події, постаті, явища. Монографія. - К., 2008
   47. Литвинов В.Д. Україна в пошуках своєї ідентичності (ХVІ-ХVІІ ст.ст.). Історико-філософський нарис. – К., 2008
   48. Стоцький Я.В. Держава і релігія в Західних областях України 1944-1964 років. Монографія. – К., 2008
   49. Черенков М. Європейська Реформація та український євангельський протестантизм (генетико-типологічна спорідненість і національно-ідентифікаційні виміри). Монографія. - К., 2008
   50. Суспільно-політичні виміри релігійних процесів в Україні. Наук. збірник. – Чернівці, 2008
   51. Арсен Річинський і проблеми Помісної Української Церкви. Наук. збірник. – Тернопіль, 2008
   52. Україна і Ватикан: українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем. Наук.збірник. – Івано-Франківськ, 2008
   53. Україна і Ватикан у розвитку освіти і духовності. Наук. збірник. – Одеса, 2008
   54. Колодний А.М. Релігійне сьогодення України. Вибрані твори. – К., 2009
   55. Релігія у контексті соціокультурних трансформацій України. Колективна монографія. За ред. Л.Филипович.– К., 2009
   56. Шеретюк Р., Стоколос Н. Трансформація релігійно-церковного життя в Галицько-Волинській Русі другої половини ХІІІ - першої половини ХV століття: геополітичний аспект. – К.-Рівне, 2009
   57. Сітарчук Р. Адвентисти сьомого дня в українських землях у складі Російської імперії. Монографія. – К.-Полтава, 2009
   58. Україна і Ватикан в контексті культурно-цивілізаційного діалогу: історія і сучасність. Наук. збірник. За ред. Л.Филипович і П.Яроцького. – К., 2010
   59. Недзельська Ю.К. Православний мирянин: життя в сьогоденні (український контекст). Монографія. – К., 2010
   60. Іслам в його проблемах і трансформаціях. Колект. монографія. За ред. А.Арістової та А.Колодного. – К., 2010
   61. Ісламські процеси в світі та в Україні. Наук. збірник. За ред. А.Арістової. – К., 2011
   62. Арсен Річинський і сучасний стан духовного поступу українського народу. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і П.Мазура.– К.-Кременець, 2011
   63. Недавня О.В. Християнські фактори в контексті культурного і громадянського вибору українців. Монографія. – К., 2011
   64. Стоколос Н., Шеретюк Р. Драма Церкви. – К.-Рівне, 2011
   65. Колодний А.М. Іван Шевців: життєпис українця-християнина. Монографія. – К., 2011
   66. Филипович Л.О Культура релігійного життя. Вибрані праці. – К., 2011
   67. Регіональні виміри  міжконфесійних і державно-церковних відносин. Збірник наук праць. - Відділення релігієзнавства ІФ НАН України. – К.-Хмельницький:  ХУУП, 2011
   68. Арсен Річинський і сучасний стан духовного поступу українського народу. Наук. збірник.  – Київ-Кременець, 2011
   69. Іван Огієнко (митрополит Іларіон) – патріот, вчений, богослов. Наук. збірка. - К.: УАР, 2012
   70. Філософія релігії в Україні. Тематичний збірник  наукових  статей і матеріалів. – Київ: УАР, 2012
   71. Релігія і Церква в історії української діаспори. Колективна монографія. – Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ. – К.: УАР, 2013
   72. Релігієзнавча думка України другого тисячоліття. Колективна монографія. – Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ.  – К.: УАР, 2013
   73. Яроцький П. Релігієзнавство: сучасні релігійні процеси в світі й Україні. Підручник-монографія. – К.: Кондор, 2013
   74. Авраамічні релігії в Україні: історія, етнокультурні взаємовпливи і міжконфесійні взаємини. Наук. збірка. – Галич-Івано-Франківськ-Київ, 2013
   75. Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського собору.  Наук. збірник.  – Київ – УАР -  2013
   76. Українській Асоціації релігієзнавців двадцять років. Наукова і довідкова збірка.  - Відділення релігієзнавства ІФ НАН України.  – Київ – УАР -  2013
   77. Релігія і Церква в новітній історії України. Збірка наукових праць. – Полтава-Київ, 2013
   78. Толерантність міжконфесійних відносин як умова стабільного розвитку України. Збірник матеріалів конференції.. – Київ-Запоріжжя, 2013
   79.                  Шевченко. - Християнство. – Україна. Колективна монографія. – Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ. – К.: УАР, 2014
   80.                 «Русский мир» патріарха Кирила не для України. Колективна монографія. – Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ. –К.:УАР, 2014
   81.                 Толерантність міжконфесійних відносин як умова стабільного розвитку України. – К.-Запоріжжя, 2014
   82.                 Авраамічні релігії в Україні: інкультураційні  взаємовпливи і міжконфесійні взаємини. Наук. збірка. – Галич-Івано-Франківськ-Київ, 2014
   83.                 Майдан і Церква: хроніка подій  та експертна оцінка.  Наук. збірник.  – Київ – Самміт-Книга -  2014
   84.                  Роль експертних співтовариств у сфері  політики, охорони довкілля, культури та релігійного життя в Україні та Білорусі. Збірник наукових статей. – К., 2014
   85.                 Інституалізаційні процеси в конфесіях сучасної України. Колективна монографія. – Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ. –К.:УАР, 2015
   86.                 Майдан і Церква: хроніка подій  та експертна оцінка.  Наук. збірник. Повторне доопрацьоване видання. - Київ – Самміт-Книга -  2015
   87.                 Українська Греко-Католицька Церква  у контексті вітчизняної історії та сучасних суспільних реалій. Наукова збірка. - Тернопіль-Київ, 2015
   88.                 Україна-Ватикан: християнство в контексті його включення  в різноманіття сфер суспільного буття. – Київ, 2015
   89.                 Держава і Церква в новітній історії України.     Полтава, 2015
   90.                 Християнська традиція Київської Русі.  Збірник наукових статей. – К., 2015
   91.                 Авраамічні релігії в Україні: проблеми свободи совісті і віросповідань в контексті різноманітних чинників  у сфері счуспільного буття України та світу. Наук. збірка. – Галич-Київ, 2015
   92.                  Шевченко В.В. Православно-католицька полеміка  та унійна проблематика в Русі-Україні доберестейського періоду. – К., 2016
   93.                  Саган О.Н. Єдина Помісна Православна Церква в Україні: суспільний запит та необхідність конституювання. К.: КПБА, «Світ Знань», 2016
   94.                 Колодний А. Академічне релігієзнавство України: постання і основні напрямки розвитку. – К.: УАР, 2016
   95. Функціональність релігії: український контекст. Колективна монографія. – К., 2017
   96. Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. Колективна монографія. - К., 2017
   97. Арсен Річинський в житті Заславщини і в контексті української науки. Наук. збірник. – К.-Кременець, 2017
   98. Протестантські Церкви в контексті вітчизняної історії та суспільних трансформацій. – К.-Тернопіль, 2017
   99. Константинопольський Патріархат в історії України: минуле, сучасне, майбутнє. Наукова збірка. – К., 2017
   100. Реформація в Україні. Колективна монографія за ред. А.Колодного і П.Яроцького. – К., 2017
   101. Колодний А. Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників. Монографія. – К., 2017
   102. Шевченко В.В. Православно-католицька полеміка та унійна проблематика в житті Руси-України доберестейського періоду. К.: Електрон. випуск, 2018
   103. Авраамічні релігії України у визнанні плюралізму і толерантності як чинників української ідентичності. Наукова збірка. – Галич, 2018
   104. Релігійна безпека/небезпека України. Колективна монографія. –  К., 2018
   105.  Саган О. Н. Православна Церква України: конституювання та перспективи. – К., 2018
   106. Шепетяк О. М. Історія релігій (у 3-х книгах). – К., 2018
   107. Юрисдикційний статус  Київської православної митрополії в  1686 році: богослов’я, канонічне право та кульурно-історичний контекст. Наук. збірник. – К., 2018
   108. Кондратик Л. Українська громадянська релігія: філософсько-соціологічний аналіз. – Луцьк, 2020
   109. Колодний А. Доле ж моя доле. Смисложиттєвий нарис. – К., 2020
   110. Релігійні ідентичності в їх сутності і конфесійних виявах: український контекст. Колективна монографія. – К., 2021

    

    V. Д е с я т и т о м н и к    “І с т о р і я    р е л і г і ї   в  У к р а ї н і”

    Том. І. Дохристиянські вірування. Прийняття християнства. За ред. Б.Лобовика. – К., 1996
   Том. І. Дохристиянські вірування. Прийняття християнства. За ред. Б.Лобовика. Передрук тому в Канаді.- 1998
   Том ІІ. Українське Православ’я. За ред. П.Яроцького. – К., 1997
   Том ІІІ. Православ’я в Україні. За ред. А.Колодного і В.Климова. – К., 1999
   Том ІV. Католицизм в Україні. За ред. П.Яроцького. – К., 2001
   Том V. Протестантизм в Україні. За ред. П.Яроцького. – К., 2002
   Том VІ. Пізній протестантизм України. За ред. П.Яроцького. – К., 2007
   Том VІ. Пізній протестантизм України. Друге доопрац. вид. За ред. П.Яроцького. – К.- Дрогобич, 2008
   Том VІІ. Релігійні меншини України. За ред. А.Колодного. – К.,2010
   Том VІІІ. Нові релігії України. За ред. А.Колодного. - К., 2010
   Том ІХ. Релігія в українській діаспорі. За ред. А.Колодного. – К. 2012
   Том Х. Релігія і Церква років незалежності України. За ред. А.Колодного. – К., 2003

    VІ.    Б і б л і о т е ч к а    “Конфесії України”

    1. Колодний А. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів. Брошура. – К., 2001
    2. Колодний А. Рідна Українська Національна Віра.- К., 2002
    3. Гаюк І. Вірменська Церква в Україні. – Львів, 2002
    4. Єленський В., Саган О. Саєнтологія в Україні. – К., 2004
    5. Луцишина О. Уявлення про людину в Рігведі. – К., 2005
    6. Колодний А.М. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів. –К., 2010
    7. Саган О. Православна Церква України: конституювання та перспективи розвитку. К., 2019
    8. Колодний А.М., Филипович Л.О. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів в її історії і сьогоденні. – К., 2020

   VІІ.    У к р а ї н с ь к а     р е л і г і є з н а в ч а  д  у м к а  д і а с п о р и (упорядкування  і  наукове редагування Відділення релігієзнавства  ІФ НАНУ)

   1. Олексюк В. Християнські основи української філософії. Вибрані твори. За ред. А.Колодного. – К., 1996
   2. Музичка І. Християнство в житті особи і народу. Вибрані твори. За ред. А.Колодного. – К., 1999
   3. Річинський А. Проблеми української релігійної свідомості (За ред. А.Колодного і О.Сагана). – Тернопіль, 2000; Тернопіль, 2002
   4. Ярмусь Ст. Досвід віри українця. Вибрані твори. За ред. А.Колодного. – К., 2002
   5. Шевців І. Християнська Україна. Вибрані твори. За ред. А.Колодного. – К., 2003
   6. Ярмусь Ст. Досвід віри українця  (2-ге доопрацьоване видання). –К., 2008
   7. Отець Іван Ортинський. Християнство в його виявах  і сьогочасних проблемах. Вибрані твори. Упорядник і наук. редактор А.Колодний. – К. - УАР – 2014
   8. Мулик-Луцик Ю. Релігія в історії та духовності українців. – К., 2018

    

   VІІІ.   П р о б л е м и   с в о б о д и    б у т т я    р е л і г і ї.

   1. Свобода совести, вероисповедания и религиозных организаций. Сборник документов. Под ред. М.Бабия. – К., 1994
   2. Бабій М. Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче осмислення. – К., 1994
   3. Релігійна свобода: моделі державно-церковних відносин. Вип. І. За ред. В.Єленського. – К., 1997
   4. Про свободу совісті, релігії і переконань. Збірник документів. За ред. М.Бабія. – К., 1996.
   5. „Плід правди сіється творцями миру”. Збірник. – К., 1998
   6. Влада і Церква в Україні. – Полтава, 2000
   7. Релігійна свобода: контекст державно-церковних відносин. Вип. ІІ. За ред. А.Колодного. – К.,1998
   8. Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії. Вип. ІІІ. За ред. А.Колодного. – К., 1999
   9. Релігійна свобода: гуманізм і демократизм законодавчих ініціатив у сфері свободи совісті (міжнародний і український контекст). Вип. ІV. За ред. А.Колодного і О.Сагана. – К., 2000.
   10. Релігійна свобода: мас-медіа, школа і Церква як суспільні фактори утвердження. Вип. V. За ред. А.Колодного. – К., 2001
   11. Актуальні проблеми державно-церковних відносин в Україні. За ред. В.Бондаренка і А.Колодного. – К., 2001
   12. Екуменізм і проблеми міжконфесійних відносин в Україні. Наук. збірник. За ред. А.Колодного, П.Яроцького і О.Сагана. – К., 2001
   13. Правові основи свободи совісті, релігії та релігійних організацій. Збірник документів. За ред. М.Бабія. – К., 2002.
   14. Релігія і Церква в Подільському регіоні: історія та сучасність. Науковий збірник. За ред. В.Олуйка та А.Колодного. – Хмельницький, 2002
   15. Релігійна свобода: свобода релігії і національна ідентичність. Вип.VІ. За ред. А.Колодного. – К. 2002
   16. Державно-церковні відносини в Україні: регіональні аспекти. Наук. збірник. За ред. А.Колодного та В. Олуйка. – Хмельницький, 2003
   17. Релігійна свобода: уроки минулого і проблеми сьогодення. Вип. VІІ. За ред. А.Колодного. – К., 2003
   18. Релігійна свобода: функціонування релігії в умовах свободи її буття. Вип. VІІІ. За ред. А.Колодного і М.Бабія. – К., 2004
   19. Толерантність: сфера міжконфесійних відносин. Релігієзнавчий аналіз. Наук.збірник. За ред. А.Колодного і Л.Филипович. - К., 2004
   20. Толерантність: теорія і практика. Збірник статей і документів. За ред. М.Бабія. – К., 2004.
   21. Релігійна свобода: міжконфесійні відносини в умовах суспільно-політичних трансформацій. Вип. ІХ. За ред. А. Колодного. – К., 2005
   22. Державно-церковні відносини в Україні у контексті сучасного європейського досвіду. Наук. збірник. –К., 2004
   23. Актуальні питання міжконфесійних взаємовідносин в Україні. – К., 2005
   24. Мораль. Релігія. Освіта. Науковий збірник. За ред. А. Колодного. – К., 2005
   25. Церква і політика: від президентських виборів 2004 до парламентських 2006 року. За ред. А.Колодного, М. Бабія та Л.Филипович. – К., 2005
   26. Релігія і соціальні зміни в сучасному світі. Збірник. - Чернівці, 2005
   27. Релігія і суспільство: нові преференції. Збірник. – Чернівці, 2006
   28. Іслам і Євроінтенрація. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і О.Сагана. –  К., 2006
   29. Свобода совісті і віросповідань. Збірник міжнародних, європейських та українських правових документів. За ред. М.Бабія. – К., 2006
   30. Релігія і Церква в суспільних реаліях України. Спецвипуск «Релігійної панорами». За редакції і авторства А.Колодного. – К., 2006
   31. Релігійна свобода: взаємини держави та релігійних організацій – правові й політичні аспекти. Вип. Х. За ред. А.Колодного, М.Бабія і Л.Филипович. – К., 2006
   32. Релігійна свобода: законодавство України про свободу совісті – європейські стандарти та українські реалії. Вип. ХІ. За ред.. А.Колодного і М.Бабія. –К., 2007
   33. Релігійна свобода: міжконфесійний діалог як складова становлення громадянського суспільства. Вип. ХІІ. За ред. А.Колодного, М.Бабія і Л.Филипович. – К., 2008
   34. Релігійна свобода: теоретичні і практичні виміри оптимізації міжконфесійних відносин. Спецвипуск. За ред. А.Колодного. – К., 2008
   35. Релігійна свобода: релігія в постмодерному суспільстві: соціально-політичні, правові та конфесійні аспекти. Вип. ХІІІ. За ред. А.Колодного і О.Сагана. – К., 2008
   36. Толерантність міжконфесійних відносин. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і В.Калюжного. – Запоріжжя, 2008
   37. Релігійний досвід і толерантність. Матеріали конференції. – Дніпропетровськ, 2008
   38. Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства. Матеріали конференції. За ред. А.Колодного і О.Сагана. – К., 2008
   39. Климов В.В. Свобода совісті, церква, релігійність в українському суспільстві періоду незалежності. Збірник статей. – К., 2009
   40. Релігійна свобода: державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства. Вип. ХІV. За ред.. А.Колодного і О.Сагана.- К., 2009
   41. Релігійна свобода: свобода релігії і демократія – старі і нові виклики. Вип. ХV. За ред.А.Колодного. – К., 2010
   42. Регіональні виміри міжконфесійних і державно-церковних відносин. – К.-Хм., 2011
   43. Міжконфесійні відносини в поліконфесійній Україні. Колект монографія. – К., 2011 
   44. Релігійна свобода: свобода релігії і міжрелігійний діалог – глобальні виміри і локальні вияви. Вип. ХVІ. – К., 2011 
   45. Релігійна свобода: свобода буття релігії в сучасному соціумі.  Наук щорічник №17-18.  – К. –УАР – 2014
   46. Релігійна свобода на перехресті епох, країн і культур. Наук. щорічник № 19. – К., 2016
   47. Релігійна свобода: свобода релігії та переконань за умов сучасних викликів. Наук. щорічник № 20. – К., 2016
   48. Релігійне життя України і світу за умов свободи релігії і віросповідань. Наук. збірник. – К., 2017
   49. Релігійна свобода: актуалізація моральних і сімейних цінностей. Наук. щорічник № 21. – К., 2018
   50. Филипович Л. О. Свобода релігійного життя. – К., 2020

    

   ІХ.     Періодичні видання відділу (відділення) релігієзнавства

   1. «Українське релігієзнавство». – Бюлетень-трирічник Української Асоціації релігіє знавців (УАР) та відділу (відділення )релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. -1996 – 2021 рр. - №№ 1-95

   2.       «Релігійна свобода». Часопис-трирічник Української Асоціації релігієзнавців (УАР) – 2000– 2021рр. - №№ 1– 25

   Українська Релігієзнавча Енциклопедія:
   https://ure-online.info/

    

        © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
   розробка: Beleven Web Studio