НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Відділ філософської антропології_історія відділу

Відділ філософської антропології  (до листопада 1991 р.– відділ діалектичного матеріалізму) був створений у вересні 1968 р. за ініціативою В.І.Шинкарука – на той час директора Інституту філософії. У 1968 р. – 2000 р. відділ очолював В.І.Шинкарук, із 2000 по 2006 р. – В.Г.Табачковський, із березня 2006 р. – в.о. завідувача відділу Є.І.Андрос.
Від самого початку створення відділ, під керівництвом В.І.Шинкарука, був зорієнтований на дослідження людини та світу, світоглядних та ціннісних у цілому орієнтацій людини у світі. На той час в українській філософії уже відбувся гносеологічний поворот, відхід від вульгарного онтологізму. Проте у позитивних дослідженнях – з теорії пізнання та логіки наукового пізнання – попри їх концептуальну плідність не вистачало одного: певним чином губилася, не заходила свого  місця людина (так само, як і у працях із історичного матеріалізму). Людина у всій різноманітності своїх прагнень, надій, сподівань, радощів і мук, страждань, екзистенційної напруги, духовних та душевних поривань. Людина – в усій об’ємності свого розуму, раціонального й ірраціонального, прагнення до самоздійснення й подолання перепон на цьому шляху. Людина, яка хоче бути, а не лише мати. Людина, яка знаходиться у пошуку найголовніших, сенсоутворюючих параметрів буття, визначальних його ціннісних підмурків.
Духовна ситуація доби кінця 60-х – початку 70-х років, років закінчення «відлиги», вимагала нових філософських підходів, передусім спрямованих на підтримку душевних сил та духовної міці української людини, яка зустрілася із новими випробуваннями пізньобрежнєвської доби, доби маланчукізму – різкого посилення ідеологічного пресингу, постійних звинувачень в ревізіонізмі та абстрактному гуманізмі, духовної задухи загалом.
Такі нові філософські підходи й були ініційовані В.І.Шинкаруком у 1968 році й викладені ним у програмних статтях, опублікованих у першому номері нового філософського часопису «Філософська думка» за 1969 р. та у журналі «Вопроси філософії за 1970 р.
У ці роки на роботу у відділ прийшли О.І.Яценко, В.П.Іванов, М.Ф.Тарасенко, В.Г.Табачковський, М.О.Булатов, О.Є.Ільченко, М.М.Єсипчук, І.М.Молчанов, А.М.Лой, Н.Я.Іванова, Є.І.Андрос, В.К.Харошилова, О.С.Кирилюк, В.О.Звіглянич, М.О.Братко-Кутинська. Пізніше у різний час у відділі працювали Є.К.Бистрицький, В.П.Козловський, В.П.Загороднюк, Г.І. Шалашенко, Г.П.Ковадло, К.С.Малеєв, А.М.Дондюк,  О.М.Бабій, Н.В.Хамітов, Т.В.Лютий та інші.

Першою фундаментальною колективною монографією відділу була праця «Філософсько-соціологічні проблеми сучасної науково-технічної революції» (Під.ред. В.І.Шинкарука) – К.: Наук.думка, 1974.
Також у цей час виходить колективна монографія «Критичні нариси філософії Канта» (Під ред..М.О.Булатова, В.Г.Табачковського та О.І.Яценка) – К.:Наук.думка, 1975 р. та книга: Сковорода Г.С. Повне зібрання творів: У 2 т. – К.:Наук.думка, 1973 р. із передмовою В.І.Шинкарука.
Також співробітниками відділу у 1970-ті роки була опублікована ціла низка статей та індивідуальних монографій:
Іванов В.П. Практика і естетична свідомість – К.: Наук.думка, 1971.
Булатов М.О. Ленінський аналіз німецької класичної філософії – К.: Наук.думка, 1973.
Шинкарук В.І. Теорія пізнання, логіка і діалектика І.Канта (І.Кант як родоначальник німецької класичної філософії) К.: К.:Наук.думка, 1973.
Табачковський В.Г. Криза буржуазного раціоналізму і проблема людської особистості – К.: Наук.думка, 1973.
М.Ф.Тарасенко. Філософські аспекти відношення «людина – природа» –  К.: Наук.думка, 1975.

 Подальша діяльність відділу була пов’язана із виконанням кількох засадничих планових теми та публікацією низки колективних монографій за результатами їх виконання:

 • Людина і світ людини (Категорії «людина» та «світ» у системі

 наукового світогляду. (Під ред..В.І.Шинкарука, М.О.Булатова, В.П.Іванова, В.Г.Табачковського, О.І.Яценка)  – К.: Наук.думка, 1977.

 • Суспільно-історичні та світоглядні аспекти філософських

категорій – (Під ред. М.О.Булатова та В.Г.Табачковського) – К.: Наук.думка, 1978.

 • Категорії діалектики, їх розвиток і функції. (Під ред.М.О.Булатова)

К.: Наук.думка, 1980.  

 • Практика – Пізнання – Світогляд (Під ред..О.І.Яценка) – К.:

Наук.думка, 1980.

 • Світоглядний зміст категорій та законів матеріалістичної

діалектики (Матеріали міжнародної конференції) (Під редакцією В.І.Шинкарука та О.І.Яценка) – К.: Наук.думка, 1981.

За цей період була опублікована також низка індивідуальних монографій:
М.О.Булатов. Діяльність і структура філософського знання –  К.: Наук.думка, 1976.
В.Г.Табачковський. Критика ідеалістичних інтерпретацій практики – К.: Наук.думка, 1976.
В.І.Шинкарук. Єдність діалектики, логіки й теорії пізнання. Вступ до діалектичної логіки – К.: Наук.думка, 1977.
В.П.Іванов. Людська діяльність – пізнання – мистецтво – К.: Наук.думка, 1977.
–  О.І.Яценко. Цілепокладання та ідеали – – К.: Наук.думка, 1977.
Н.Я.Іванова.  Соціально-культурні функції природничих наук (Гуманістичний аспект) – К.Наук.думка, 1977.
М.М.Єсипчук.  Історична реальність як предмет пізнання – К.: Наук.думка, 1978.
А.М.Лой. Суспільно-історичний зміст категорій «час» та «простір». – К.: Наук.думка, 1978.
В.О.Звіглянич. Логіко-гносеологічні та соціальні аспекти категорій «видимості» та «сутності» – К.: Наук.думка, 1980.
Н.Я.Іванова. Філософський аналіз проблем сенсу буття людини – К.: Наук.думка, 1980.

80-ті роки минулого сторіччя характеризувалися закріпленням, поглибленням та розвитком важливих напрямків філософсько-антропологічного пізнання та знання, його світоглядних та ціннісно-орієнтаційних аспектів, що протікали в умовах обмеженої (як і у попередньому десятилітті) джерельної бази, але уже були позначені сталою, випрацюваною філософсько-антропологічною рефлексією.
У цьому десятилітті (окрім, зрозуміло, статей) було опубліковано, за результатами виконання планових тем, низка колективних монографій:
– Категорії філософії та категорії культури (Під ред.М.О.Булатова) – К.: Наук.думка, 1983.

 • Діалектика діяльності та культура (Під  ред. В.Г.Табачковського та

О.І.Яценка). – К.: Наук.думка, 1983.

 • Нариси із філософії Л.Фойєрбаха (Під ред..М.О.Булатова та

В.Г.Табачковського) – К.: Наук.думка, 1982 р.

 • Категоріальні структури пізнання та практика (Під ред.

 М.О.Булатова та В.Г.Табачковського) – К.: Наук.думка, 1977.
         – Евристичні функції світоглядної свідомості (Під ред. Г.Табачковсього) – К.: Наук.думка, 1990.

 • Формування світоглядної культури молоді (Під

ред.В.Г.Табачковського) – К.: Наук.думка, 1990.

У 80-роки минулого сторіччя співробітниками відділу також було опубліковано низку індивідуальних монографій:
М.О.Булатов. Логічні категорії й поняття – К.: Наук.думка, 1981 р.
В.І.Шинкарук, О.І.Яценко. Гуманізм діалектико-матеріалістичного світогляду– К.: Наук.думка, 1981 р.
Є.І.Андрос. Істина як проблема пізнання та світогляду – К.: Наук.думка, 1984.
М.О.Булатов.  Діалектика і культура – К.: Наук.думка, 1984.
В.П.Загороднюк. Мета наукового пізнання: соціально-культурні та логіко-гносеологічні аспекти – К.: Наук.думка, 1984.
О.С.Кирилюк. Категорія «активність»:  світоглядні та гносеологічні функції – К.: Наук.думка, 1985.  
М.Ф.Тарасенко. Природа. Технологія. Культурна: Філософсько-світоглядний аналіз – К.: Наук.думка, 1985.
В.Г.Табачковський. Людина – Екзистенція – Історія –К.: Наук.думка, 1986.
Є.К.Бистрицький. Наукове пізнання і проблема розуміння – К.: Наук.думка, 1986.
А.М.Лой. Свідомість як предмет теорії пізнання – К.: Наук.думка,
 1988.
В.О.Звіглянич. Наукове пізнання як культурно-історичний процес. – К.: Наук.думка, 1989.
Ніконорова Л.В. Світогляд людини і вікові особливості його формування – К.: Наук.думка, 1989.

У листопаді 1991 р. назва відділу була приведена у відповідність до того, чим він реально – упродовж понад 20 років – займався. Відділ став називатися відділом філософської антропології. Робота над віддільською тематикою, спираючись на значно розширену у цей час джерельну базу, була зосереджена на випрацювання засад власне віддільського бачення філософсько-антропологічної проблематики. Це – із одного боку. А, із іншого, це дозволило по-новому осмислити духовну ситуацію доби, українські реалії у непростих умовах розбудови Української держави та становлення громадянського суспільства в Україні.

У 90-ті роки минулого століття співробітниками відділу були опубліковані, за результатом виконання планових тем, наступні колективні монографії:
– Реалізм світогляду та світогляд реалізму (Під ред..В.Г.Табачковського) – К.: Наук. думка, 1992.
– Протиріччя у сучасному світі (під ред. М.О.Булатова) – К.: Наук.думка, 1992.

 • Відчуження: минувшість та сьогодення (під

ред.В.Г.Табачковського) – К.: наук.думка, 1995.

 • Українська культура: методологічні засади осмислення (під ред.

В.І.Шинкарука) – К.: Фенікс, 1996.

 • Філософія ноосфери (під ред..М.О.Булатова) – К.: Наук.думка,

 1995.

 • Діалектика без апології: Філософсько-антропологічний аспект (під

ред.М.О.Булатова) – К.: Стилос, 1998.

 • Філософія. Світ людини. (Курс лекцій) (під ред. В.Г.Табачковсього)

– К.: Стилос, 1999.
У 1990-ті роки були також опубліковані індивідуальні монографії:
В.П.Загороднюк. Ціле покладання у практиці, культурі, пізнанні – К.:
Наук.думка, 1991.
В.Г.Табачковський. Людське світовідношення: даність чи проблема
 К.: Наук.думка, 1993.
Н.В.Хамітов. Філософія людини: пошук меж. Межі чоловічого й
жіночого: вступ до метаантропології – К.: Наук.думка, 1997.

1990-ті роки було також започатковане проведення щорічних
філософсько-антропологічних читань, за результатами яких були опубліковані наступні збірки наукових праць:
– Філософсько-антропологічні читання’95. Випуск 1 (Пам’яті О.І.Яценка) –– К.: Стилос, 1996.
– Філософсько-антропологічні читання’95. Випуск 2. (До 100-річчя Олександра Кульчицького) – К.: Стилос, 1996.
– Філософсько-антропологічні читання’96. Випуск 3. (Пам’яті В.П.Іванова) – К.: Стилос, 1997.
– Філософсько-антропологічні читання’98. Випуск 4. (До 70-річчя засновника Київської світоглядно-антропологічної школи Володимира Шинкарука ) – К.: Стилос, 1999.
– Філософія. Антропологія. Екологія’2000: Природа, Технологія. Культура. Вип. 1 (Пам’яті М.Ф.Тарасенка)  – К.: Стилос, 2000.     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio