Інститут Філософії

06 листопада 2021 р. виповнюється 75 років Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

Анонси подій

06 листопада 2021 р. виповнюється 75 років

 Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

(23 листопада відбудеться ювілейне засідання Вченої ради Інституту)

Коротка довідка про діяльність Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди Національної академії наук України

У листопаді 2021 р. виповнюється 75 років з дня заснування Ін­ституту філософії імені Г.С. Сковороди Національної академії наук України, який було організовано відповідно до Постанови ЦК КП(б)У та Ради міністрів УРСР від 6 листопада 1946 року з метою дослідження актуальних проблем філософської науки.

За час свого існування інститут став центром філософських досліджень у нашій державі,  дійовим координатором розвитку філо­софії та осередком підготовки кадрів з філософії найвищої кваліфікації для потреб академії наук та закладів вищої освіти країни.

Науковці інституту зробили значний внесок у розвиток філософської науки та філософської культури українського народу. Особли­во відомими є досягнення інституту в сфері філософської антропології та в галузі логіки, методології та філософії науки, у висвітленні історії української філосо­фії з найдавніших часів і до наших днів, філософії культури, етики та естетики, а також соціальної філософії та практичної філософії, релігієзнавства, історії зарубіжної філософії тощо. В інституті сфopмyвaлиcя і діють відомі у світі наукові школи в галузі логіки наукових досліджень і філософської антропології. Започаткований науковий напрям – переклад творчого надбання представників світової філософської думки, який набрав обертів в останні роки. Була розгорнута і забезпечена ор­ганізаційно та кадрово нова галузь соціогуманітарного знання – соціологія, що стало базою утворення в 1990 році окремого Інсти­туту соціології НАН України. Сформований і діє в наш час такий напрям наукового дослідження як релігієзнавство. З 2005 р. при Інституті працює «Вища школа філософії», завданням якої є проведення курсів підвищення кваліфікації для викладачів філософських дисциплін у вищих навчальних закладах України.

За наукові розробки вченим інституту були присуджені 2 Державні

премії України в галузі науки і техніки, 6 премій НАН України імені видатних вчених та 2 Національні премії України імені Тараса Шевченка.

В нових умовах незалежності та розбудови української дер­жави Інститут філософії істотно перебудував свою організаційну структуру та наукову тематику відповідно до сьогоднішніх вимог та світового рівня філософських розробок. Започатковані дослід­ження з нових наукових напрямів, які безпосередньо пов’язані з завданнями трансформації українського суспільства, національного та культурного відродження.

Зараз в інституті працює 95 науковців, з них 2 члена-кореспондента

НАН України, 30 докторів та 54 кандида­тів наук. При інституті працює 3 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій з усіх філософських спеціальностей. Видаються наукові журнали: «Фі­лософська думка», періодичні збірники наукових праць: «Філософські діалоги», «Мультиверсум. Філософський альманах» та «Українське релігієзнавство», щорічники «Філософські обрії» (спільно з кафедрою філософії  Полтавського педагогічного інституту) та  «Релігійна свобода», часопис «Практична філософія» та науково-інформаційний щомісячник «Релігійна панорама».

Інститут є співзасновником наукових періодичних видань: спільно з Інститутом держави і права ім. В.М. Корецього НАН України засновано часопис «Проблеми філософії права», спільно із Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова та Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень НАН України засновано часопис «Людина і політика», видрукувана десятитомна «Історія релігії в Україні».

Наукові досягнення вчених інституту широко відомі за кордо­ном. Наукові праці перекладено і видано багатьма мовами сві­ту, зокрема англійською, французькою та німецькою. Інститут має творчі зв’язки з зарубіжними вченими та науковими організаціями США, Англії, Франції, Німеччини, Росії, Білорусі, Польщі, Болгарії тощо. Науковці інституту обираються до складу зарубіжних академій,  зокрема,  3 науковці є дійсними членами Нью-Йоркської академії наук.

Інститут – організатор  багатьох міжнародних та всеукраїнських наукових форумів з обговорення та дослідження найважливіших проблем філософ­ської науки та сучасного суспільства.


До відзначення 75-річчя від дня свого заснування Інститут 23 листопада планує провести розширене ювілейне засідання Вченої Ради Інституту за участю наукової громадськості України.