НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Публікації

Публікації Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

2014 рік

У 2014 році видані такі наукові праці:


1. Філософія. Попович М. В., Васильченко А. А., Омельянчик В. Й., Вяткіна Н. Б., Навроцький В. В., Поляк Г. В., Кохан Я. О., Кузнєцов В. І., Кисляковська І. В., Йолон П. Ф.  Вимір раціональності як чинник європейської інтеграції України. / За ред. академіка НАН України М. В. Поповича. – К.: Наукова думка, 2014. – 294 с. (19 др.арк.). – 300 прим. – ISBN 978-966-00-1403-9.
Ось уже більше ста років міжнародна філософська думка активно працює над проблемами логіки, методології і філософії науки; регулярно збираються багатолюдні міжнародні конгреси та невеликі спеціальні семінари, публікуються численні книги, видаються журнали на теми, що можуть здатися вкрай абстрактними і загальними. Авторитет аналітичних філософських досліджень зростає почасти завдяки їхньому зв’язку з комп’ютерною наукою. Продовживши традицію аналізу мови, укорінену в англосаксонських країнах, аналітична філософія об’єднала її з дослідженнями основ математики засобами сучасної логіки. Хоча результати багаторічної праці вчених різних країн і нерідко протилежних світоглядних орієнтацій лише частково виправдали сподівання ентузіастів піонерського періоду, внаслідок копіткої роботи вдалося об’єднати широке коло проблем, уточнити вихідні поняття, сформулювати загальні підходи в таких віддалених на перший погляд галузях, як логіка і лінгвістика, психологія та антропологія, теорія множин і теоретична фізика тощо. Зростає інтерес дослідників до соціальної та  гуманітарної сфери. Пропонована читачеві книга є результатом розвідок, здійснюваних упродовж багатьох років українськими авторами у співробітництві з ученими різних країн.
Вот уже более ста лет международная философская мысль активно работает над проблемами логики, методологии и философии науки; регулярно собираются многолюдные международные конгрессы и небольшие специальные семинары, публикуются многочисленные книги, выходят в свет журналы на темы, которые могут показаться крайне абстрактными и общими. Авторитет аналитических философских исследований растет отчасти благодаря их связи с компьютерной наукой. Продолжая традицию анализа языка, которая укоренилась в англосаксонских странах, аналитическая философия объединила ее с исследованиями основ математики средствами современной логики. Хотя результаты многолетнего труда ученых разных стран и нередко противоположных мировоззренческих ориентаций лишь частично оправдали надежду энтузиастов пионерского периода, вследствие кропотливой работы удалось объединить широкий круг проблем, уточнить исходные понятия, сформулировать общие подходы в таких отдаленных на первый взгляд областях, как логика и лингвистика, психология и антропология, теория множеств и теоретическая физика и тому подобное. Растет интерес исследователей к социальной и гуманитарной сфере. Предложенная читателю книга является результатом исследований, осуществляемых на протяжении многих лет украинскими авторами в сотрудничестве с учеными разных стран.

2. Філософія. Логико-методологический анализ языка науки и проблема представления знания / За ред. М.В. Поповича / Філософські діалоги’2014. – Вип. 8. – К., 2014. – 246 с. (14 др.арк). – 500 прим. – ISBN 978-966-02-7348-1.
У збірник включено статті з аналітичної філософії виконавців проекту «Логіко-методологічний аналіз мови науки та проблема представлена знання», що виконувався за результатами спільного конкурсу НАН України та РГНФ – 2013-2014 (№03-10-12).
В сборник включены статьи по аналитической философии исполнителей проекта «Логико-методологический анализ языка науки и проблема представления знания», который выполнялся по результатам общего конкурса НАН Украины и РГНФ – 2013-2014 (№03-10-12).

3. Філософія. Етика науки: виклики сучасності:Монографія / М.М. Кисельов, Т.В. Гардашук, С.І. Грабовський та ін. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. – 248 с., 350 прим. (18,5 д.а.)  ISBN 978-617-640-121-6.
         У пропонованій монографії подається системний аналіз складних процесів взаємодії етичних та наукових концептів в історичному аспекті і стану цієї взаємодії в сучасному науковому пізнанні. Робиться спроба виявити витоки й сутність процесу включення етико-аксіологічних сенсів в предметне поле наук про природу. Особлива увага приділена актуальним проблемам еволюції взаємодії природничих та соціогуманітарних наук; розглянуто континуум проблем взаємовідношення «наука – класична етика – низка нових етик (передусім екологічна етика та біоетика)»; роль гуманітарної експертизи в сучасному суспільстві; етичний аспект розвитку генної інженерії; залежність рівня моральної свідомості представників науки від соціокультурного тла сучасного суспільства.
Для науковців, викладачів та студентів, освітян, усіх, хто цікавиться проблемами співвідношення наукового дискурсу та етики.
В предлагаемой монографии подается системный анализ сложных процессов взаимодействия этических и научных концептов в историческом аспекте и состояния этого взаимодействия в современном научном познании. Делается попытка выявить истоки и сущность процесса включения этико-аксиологических смыслов в предметное поле наук о природе. Особое внимание уделено актуальным проблемам эволюции взаимодействия естественных и социогуманитарных наук; рассмотрено континуум проблем взаимоотношения «наука – классическая этика – ряд новых этик (прежде экологическая этика и биоэтика)»; роль гуманитарной экспертизы в современном обществе; этический аспект развития генной инженерии; зависимость уровня нравственного сознания представителей науки от социокультурного фона современного общества.
Для научных работников, преподавателей и студентов, педагогов, всех, кто интересуется проблемами соотношение научного дискурса и этики.

4. Філософія. Андрос Є., Шалашенко Г., Загороднюк В., Хамітов Н., Лютий Т., Солонько Л., Ковадло Г., Дондюк А., Малєєв К. Антропокультурні чинники європейського вибору України. – К.: Наукова думка, 2014. (20 др.арк.). – 300 прим. – ISBN 978-966-00-1418-3.
У монографії представлено дослідження антропокультурних чинників європейського вибору України, зокрема проблеми облаштування внутрішньоукраїнського буття згідно із засадничими європейськими цінностями, нормами і стандартами. Визначено шляхи розв’язання проблем буття української людини у світі – від подолання бідності та ствердження цінностей європейської демократії на українській землі і до поліпшення суспільного самопочування та саморефлексії пересічного українця на основі розвитку високотехнологічного виробництва та подолання штучного соціокультурного розколу суспільства. Проаналізовано трансцендентний вимір сучасних ціннісних сподівань, альтернативні моделі розвитку України в контексті європейських цінностей, проблеми плюральності європейської людини як екзистенційно-антропологічного типу, гуманізму в його класичному та пост класичному прочитаннях, антропокультурні труднощі на шляху європейської інтеграції, роль етосу толерантності, способи життєвого світу людини та феномен європейськості. Для філософів, суспільствознавців і студентів вишів.
В монографии представлены исследования антропокультурных факторов европейского выбора Украины, в частности проблемы обустройства внутриукраинского бытия по основополагающим европейским ценностям, нормам и стандартам. Определены пути решения проблем бытия украинского человека в мире – от преодоления бедности и утверждения ценностей европейской демократии на украинской земле к улучшению общественного самочувствие и саморефлексии рядового украинца на основе развития высокотехнологичного производства и преодоления искусственного социокультурного раскола общества. Проанализированы трансцендентное измерение современных ценностных ожиданий, альтернативные модели развития Украины в контексте европейских ценностей, проблемы плюральности европейского человека как экзистенциально-антропологического типа, гуманизма в его классическом и постклассическом прочтениях, антропокультурные трудности на пути европейской интеграции, роль этоса толерантности, способы жизненного мира человека и феномен европейскости. Для философов, обществоведов и студентов вузов.

5. Філософія. Ковадло Г.П. Духовність і моральність: антропокультурні виміри філософії моралі. – К.: Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, 2014. – 332 с. (17,43 др.арк) – 500 прим. – ISBN 978-966-02-7217-0.
Праця «Духовність і моральність: антропокультурні виміри філософії моралі» є підсумком творчої роботи авторки над актуальними проблемами філософії моралі, що пов’язані з соціокультурними та антропокультурними її вимірами. Тема розкривається в кількох напрямах: історико-філософському; з точки зору посткласичних наукових інтенцій та сучасних інтерпретацій (останні пов’язані з філософією діалогу, комунікації та толерантності). Книга адресована науковцям, викладачам, студентам, аспірантам, усім хто цікавиться морально-етичною проблематикою, проблемами духовності людини тощо.
Работа «Духовность и нравственность: антропокультурные измерения философии морали» является итогом творческой работы автора над актуальными проблемами философии морали, связанные с социокультурными и антропокультурными ее измерениями. Тема раскрывается в нескольких направлениях: историко-философском; с точки зрения постклассических научных интенций и современных интерпретаций (последние связаны с философией диалога, коммуникации и толерантности). Книга адресована научным работникам, преподавателям, студентам, аспирантам, всем кто интересуется морально-этической проблематикой, проблемами духовности человека и т.д.

6. Філософія. Теоретичні проблеми сучасної етики: навч. посіб. для студ. ВНЗ / [Т.Г. Аболіна, І.В. Васильєва, А.М. Єрмоленко та ін.]. – 2-е вид. переробл. та доповн. – К.: ВД «Авіцена», 2013. – 344 с. (вийшал у 2014 р.). – 21,5 др.арк. – 200 прим. – ISBN 978-966-2144-62-8.
Навчальний посібник презентує теоретичну позицію провідних вітчизняних учених у практиці висвітлення й вирішення фундаментальних проблем сучасної етики. У ньому враховано досвід викладання етики у вищих навчальних закладах, що розширить знання студентів за будь-яко8го з прийнятних варіантів вивчення курсу етики. Використання класичної філософської спадщини й теоретичних інновацій робить це видання корисним не лише для студента, магістра чи аспіранта, а й для усіх зацікавлених проблемами розвитку сучасного етичного знання.
Учебное пособие представляет теоретическую позицию ведущих отечественных ученых в практике освещения и решения фундаментальных проблем современной этики. В нем учтен опыт преподавания этики в высших учебных заведениях, который расширит знания студентов любого из приемлемых вариантов изучения курса этики. Использование классического философского наследия и теоретических инноваций делает это издание полезным не только для студента, магистра или аспиранта, но и для всех заинтересованных проблемами развития современного этического знания.

7. Філософія. Хамитов Н., Крилова С. Этика: путь к красоте отношений (метаантропологический анализ). Курс лекций. 2-е изд., доп. и перераб. – К.: КНТ, 2014. – 260 с. (12,57 др.арк) – 300 прим. ISBN 978-966-373-739-3.
У другому виданні курсу лекцій з етики на основі метаантропологічного аналізу розкриваються основні моральні проблеми сучасної людини. В координатах метаантропології центральною категорією  етичного знання стає «моральна краса» – краса вчинків та відносин, у результаті чого проголошується «екзистенціально-естетичний поворот у етиці».   Книга складає єдине ціле з роботами: Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова «Історія філософії: проблема людини» і Н. Хамітов «Філософія: Буття. Людина. Світ». Для студентів, аспірантів, викладачів, учених, усіх тих, хто цікавиться проблемами етики.
Во втором издании курса лекций по этике на основе метаантропологического анализа раскрываются основные моральные проблемы современного человека. В координатах метаантропологии центральной категорией этического знания становится «нравственная красота» - красота поступков и отношений, в результате чего провозглашается «экзистенциально-эстетический поворот в этике». Книга составляет единое целое с работами Н. Хамитов, Л. Гармаш, С. Крылова «История философии: проблема человека» и Н. Хамитов «Философия: Бытие. Человек. Мир». Для студентов, аспирантов, преподавателей, ученых, всех тех, кто интересуется проблемами этики.

8. Філософія. Філософська антропологія: словник. Видання 2-е, доповнене та перероблене. / За ред. Н.В. Хамітова. –К.: КНТ,  2014. – 472 с. – 300 прим. (18 др. арк.)  ISBN 978-966-373-668-6.
У книзі розглядаються найважливіші терміни філософської антропології, яка є смисловим центром сучасних знань про людину і, узагальнюючи дані спеціальних антропологічних наук, виступає метаантропологією – наукою про межі людської природи, походження людини та перспективи її еволюції. Тому словник «Філософська антропологія», написаний міжнародним  колективом авторів під редакцією Назіпа Хамітова, буде актуальним для студентів, аспирантів, викладачів та учених, а також для всіх тих, хто шукає відповіді на питання про сенс людського буття, можливості гуманизму й місце людини у світі.
В книге рассматриваются важнейшие термины философской антропологии, которая является смысловым центром современных знаний о человеке и, обобщая данные специальных антропологических наук, выступает метаантропологией – наукой о границах человеческой природы, происхождения человека и перспективы ее эволюции. Поэтому словарь «Философская антропология», написанный международным коллективом авторов под редакцией Назипа Хамитова, будет актуальным для студентов, аспирантов, преподавателей и ученых, а также для всех тех, кто ищет ответы на вопросы о смысле человеческого бытия, возможности гуманизма и места человека в мире.

9. Філософія. Дмитро Іванович Чижевський і його сучасники. Листи, спогади / Упор. І.Валявко, О.Чуднов, В.Янцен. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 528 с. (30,7 др.арк). – 1000 прим. ISBN 978-966-189-270-4.
Книга присвячена 120-річчю з дня народження видатного мислителя, філософа, славіста, дослідника духовної історії слов'ян Дмитра Івановича Чижевського (1894-1972). Основу книги складають: біографічний нарис, в якому розкриваються основні віхи інтелектуальної біографії Д.І.Чижевського (автор нарису І.Валявко), маловідомі матеріали, спогади та листи з архівної колекції вченого, які вперше вводяться до вітчизняного наукового обігу. Завдяки цьому збірник  розкриває нові грані неординарної особистості вченого і дає можливість через епістолярну спадщину і спогади сучасників Дмитра Чижевського створити живий контекст його життя.
Книга посвящена 120-летию со дня рождения выдающегося мыслителя, философа, слависта, исследователя духовной истории славян Дмитрия Ивановича Чижевского (1894-1972). Основу книги составляют: биографический очерк, в котором раскрываются основные вехи интеллектуальной биографии Д.И.Чижевского (автор очерка И.Валявко), малоизвестные материалы, воспоминания и письма из архивной коллекции ученого, которые впервые вводятся в отечественное научное обращение. Благодаря этому сборник раскрывает новые грани неординарной личности ученого и дает возможность через эпистолярное наследие и воспоминания современников Дмитрия Чижевского создать живой контекст его жизни.

10. Філософія. Вєдров О.І. Науки про суспільство і соціальний прогрес. – К.: Стилос, 2014. – 339 с. (21,2 др.арк) – 300 прим. – ISBN 978-966-2399-25-7.
         Монографію присвячено розгляду епістемологічних та етичних засад соціальних наук у парадигмі філософії комунікації. Автор прослідковує генезу важливих епістемологічних проблем у класичних версіях обґрунтування знання про суспільство та показує шляхи їх вирішення у межах означеного підходу, а саме виходячи з пропозицій трансцендентальної прагматики. Зокрема, розглядаються питання стосунку розуміння та пояснення в соціальних науках, інтересів пізнан­ня, екстенсійної мови та інтенсійних контекстів, критики ідеології, граничного обґрунтування норм і масштабів критики. Окрему увагу приділено нормативному компоненту соціальних наук та етичним імперативам у них. Для філософів і науковців, які цікавляться питаннями епістемології та етики соціальних наук.
Монография посвящена рассмотрению эпистемологических и этических основ социальных наук в парадигме философии коммуникации. Автор прослеживает генезис важных эпистемологических проблем в классических версиях обоснования знания об обществе и показывает пути их решения в рамках указанного подхода, а именно исходя из предложений трансцендентальной прагматики. В частности, рассматриваются вопросы отношения понимания и объяснения в социальных науках, интересов познания, экстенсиональной языка и интенсиональных контекстов, критики идеологии, предельного обоснования норм и масштабов критики. Особое внимание уделено нормативному компоненту социальных наук и этическим императивам в них. Для философов и ученых, интересующихся вопросами эпистемологии и этики социальных наук.

11. Філософія. Малахов В.А. По сю сторону ясности. Заметки. Размышления. Сновидения. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2014. – 200 с. (10 др.арк.). ISBN 978-966-378-334-5.
Есть книги, которые пишутся всю жизнь. Предлагаемое сочинение для его автора – книга жизни: собранные здесь тексты создавались в период с 1971 по 2013 год. На страницах сборника соседствуют заметки и сновидения, печаль и юмор, проза и стихи, фрагменты, быть может, более удачные – и совсем беззащитные. Автору хотелось быть искренним в передаче того, что он ощущает как основу своего присутствия в мире, своего стремления к ясности. Вдохновлявшая его надежда – надежда на встречу с читателем: на то, что его свидетельство, его размышления, быть может, пробудят отзвук в чьей-нибудь душе.
Є книги, які пишуться все життя. Пропонований твір для його автора – книга життя: зібрані тут тексти створювалися в період з 1971 до 2013 рік. На сторінках збірника сусідять замітки і сновидіння, печаль і гумор, проза і вірші, фрагменти, можливо, більш вдалі – і зовсім беззахисні. Автору хотілося бути щирим у передачі того, що він відчуває як основу своєї присутності у світі, свого прагнення до ясності. Надихала його надія – надія на зустріч з читачем: на те, що його свідчення, його роздуми, можливо, пробудять відгомін в чиєїсь душі.

12. Філософія. Малахов В.А. Етика: курс лекцій. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 206с. (26 др. арк.). – 300 прим. ISBN 978-966-254-89-1.
У посібнику висвітлюються проблеми етики як теорії моральних норм і цінностей і як дисципліни практичного мислення, зорієнтованого на конкретні запити сучасного людського життя. Розглядаються соціальні та особистісні аспекти моральності, моральні засади людської свідомості, діяльності та спілкування. Проаналізовано низку актуальних етичних проблем сьогодення, зокрема, співвідношення моралі і права, моралі й політики, питання етики міжнаціональних стосунків, свободи, толерантності, захисту людської гідності. Своєрідним  надзавданням викладу є розкриття ролі етики й моралі в збереженні та утвердженні людяності. Для студентів вищих навчальних закладів та усіх, кого цікавлять проблеми етики.
В пособии освещаются проблемы этики как теории моральных норм и ценностей и как дисциплины практического мышления, ориентированного на конкретные запросы современной человеческой жизни. Рассматриваются социальные и личностные аспекты нравственности, моральные основы человеческого сознания, деятельности и общения. Проанализирован ряд актуальных этических проблем нашего времени, в частности, соотношение морали и права, морали и политики, вопросы этики межнациональных отношений, свободы, толерантности, защиты человеческого достоинства. Своеобразной сверхзадачей изложения является  раскрытие роли этики и морали в сохранении и утверждении человечности. Для студентов высших учебных заведений и всех, кого интересуют проблемы этики.

13. Філософія. Горский В.С. Я прожил счастливую жизнь (Цикл интервью Т.А.Чайки)/ В.С.Горский, Т.А.Чайка – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2014. – 176 с. (11,83 др.арк) – 300 прим. ISBN 978-966-489-281-7.
Книга представляет собою запись обширного интервью известного отечественного философа Вилена Сергеевича Горского, которое он дал своей ученице и коллеге Татьяне Чайке. В.С.Горский рассказывает о своей жизни, творчестве, людях, его окружавших. Рассказ Вилена Сергеевича донесёт до читателя его особый взгляд на нашу совместную историю, историю страны, города, культуры – взгляд интеллигентного, умного и доброго человека, неистощимого собеседника.
Книга являє собою запис великого інтерв'ю відомого вітчизняного філософа Вілена Сергійовича Горського, яке він дав своїй учениці й колезі Тетяні Чайці. В.С.Горський розповідає про своє життя, творчість, людях, які його оточували. Розповідь Вілена Сергійовича донесе до читача його особливий погляд на нашу спільну історію, історію країни, міста, культури – погляд інтелігентної, розумної і доброї людини, невичерпного співрозмовника.

14. Філософія. Грабовський С.І. Відродження української філософії в УРСР (1960-1980 рр.).Нотатки «включеного спостерігача».– К.: НаУКМА, 2014. – 80 с., 200 прим. (5 д.а.). ISBN 978-966-2410-54-9.
У брошурі розглядаються складні, суперечливі, а часом і парадоксальні процеси відродження української філософії в УРСР 1960-1980 років. Автор, який є професійним філософом і зростав у колі «шістдесятників», будучи з дитинства та юності знайомим з багатьма знаковими постатями з-поміж них, виступає в описанні тодішніх загальнокультурних та філософських сюжетів з позиції «включеного спостерігача». У брошурі йдеться про загальну логіку подолання ортодоксального сталінського діамату зусиллями як Київської філософської школи, до якої входили представники інституціолізованої філософії, так і зусиллями дисидентського кола, чиї тексти поширювалися у Самвидаві. Автор обстоює й аргументує концептуальну ідею про засадничу європейськість усіх напрямів відроджуваної української філософії 1960-1980-х років та про підготовку у ті часи підґрунтя вільного розвитку академічної та позаакадемічної філософської думки в незалежній Україні.
В брошюре рассматриваются сложные, противоречивые, а порой и парадоксальные процессы возрождения украинской философии в СССР 1960-1980 годов. Автор, который является профессиональным философом и рос в кругу «шестидесятников», будучи с детства и юности знакомым со многими знаковыми фигурами среди них, выступает в описании тогдашних общекультурных и философских сюжетов с позиции «включенного наблюдателя». В брошюре говорится об общей логике преодоления ортодоксального сталинского диамата усилиями как Киевской философской школы, в которую входили представители институциолизованой философии, так и усилиями диссидентского круга, чьи тексты распространялись в Самиздате. Автор отстаивает и аргументирует концептуальную идею о базовой европейскости всех направлений возрождающейся украинской философии 1960-1980-х годов и о подготовке в те времена основания свободного развития академической и внеакадемической философской мысли в независимой Украине.

15. Філософія. Завгородний Ю.Ю. Сакральная география и феномен паломничества (теоретические аспекты, Древняя Русь, евразийский контекст). – Saarbrücken: LAMBERT Academic Publishing, 2014.– 88 с. – (3,73 др. арк.) ISBN 978-3-659-59543-1.
         Серьезное теоретическое осмысление академической наукой сакральной географии и паломничества, ее ключевой составляющей, началось не так давно, во втор. пол. ХХ ст. Но уже кон. ХХ – нач. ХХI ст. ознаменовались существенным интересом к этим не совсем обычным объектам научного интереса. Исследования, посвященные сакральной географии и паломничеству, в значительной мере способствовали пространственному повороту в социогуманитарных науках, который фиксируется в 1970–1980-х гг. Параллельно начало формироваться осознание, что успешное понимание и исследование данных объектов пребывает в тесной связи с трансдисциплинарностью. Вышеизложенные тенденции находят свое продолжение и развитие в предлагаемой книге. В частности, уделяется внимание мистико-эзотерической составляющей сакральной географии и паломничества, существующей связи между европейским, российским эзотеризмом и академическим интересом к данным научным объектам. Древнерусские тексты анализируются с учетом иеротопии и зафиксированного в них мистического опыта на примере видения Земного рая и паломничества в Иерусалим. Отдельный раздел посвящен трансформации опыта паломничества буддийским монахом-учителем Д. Тэрасавой.
Серйозне теоретичне осмислення академічною наукою сакральної географії та паломництва, її ключовою складовою, почалося не так давно, у другій. пол. ХХ ст. Але вже кін. ХХ – поч. ХХI ст. ознаменувалися істотним інтересом до цих не зовсім звичайним об'єктам наукового інтересу. Дослідження, присвячені сакральної географії та паломництву, значною мірою сприяли просторового повороту в соціогуманітарних науках, який фіксується в 1970–1980-х рр. Паралельно почало формуватися усвідомлення, що успішне розуміння і дослідження даних об'єктів перебуває в тісному зв'язку з трансдисциплінарністю. Вищевикладені тенденції знаходять своє продовження і розвиток у пропонованій книзі. Зокрема, приділяється увага містико-езотеричної складової сакральної географії та паломництва, існуючої зв'язку між європейським, російським езотеризм і академічним інтересом до даних наукових об'єктів. Давньоруські тексти аналізується з урахуванням іеротопії і зафіксованого в них містичного досвіду на прикладі бачення Земного раю і паломництва до Єрусалиму. Окремий розділ присвячено трансформації досвіду паломництва буддійським ченцем-учителем Д. Терасава.

16. Філософія. Ідеї Серена К’єркегора у розвиткові сучасної філософії та релігієзнавства. Рефлексії з України: збірник матеріалів наукової ювілейної конференції / Відп. ред. К.Ю. Райда. – Київ – Нортфілд: «Континент – Х», 2014. – 164 с. (8,25 др.арк) – 100 прим. – ISBN 978-966-02-7153-1.
У збірці представлені вибрані матеріали учасників Міжнародної ювілейної наукової конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження Серена К’єркегора. Тези та статті українських, американських та японських дослідників присвячені багатогранній творчості данського мислителя. Для науковців, викладачів, студентів.
В сборнике представлены избранные материалы участников Международной юбилейной научной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Серена Кьеркегора. Тезисы и статьи украинских, американских и японских исследователей посвященные многогранному творчеству датского мыслителя. Для научных работников, преподавателей, студентов.

17. Філософія. Зарубицький К.Є. Природа людини в світлі концепції холономності світу. – К.: Стилос, 2014. – 44 с. (2 д.а.). – 300 прим. – ISBN 978-966-2399-28-8.
У книзі зібрано розмаїтий калейдоскоп філософських думок про природу і ціль людини в земному світі. Для широкого кола читачів.
В книге собран разнообразный калейдоскоп философских мыслей о природе и целичеловека в земном мире. Для широкого круга читателей.

18. Філософія. Беліченко А., Макаренко Д., Макашев Т. Колеровер. Три философских этюда о Цвете. – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2014. – 184 с. (11 д.а.). 75 прим. ISBN 978-966-489-262-6.
Філософська поліграфія, у якій автори розмірковують про альтернативні способи пізнання світу у зв’язку з альтернативними минулими способами життя у ньому. Мова йде про те, що ті кольори, які ми фізично сприймаємо, перетворюються спочатку у символи психічного життя людини, а далі у філософські символи цих психічних символів, чим вони становляться, ноль-смислами, котрими переповнені й наше буденне існування і міркування о світових початках. Автори знаходять у своїй філософемі фундаменталізованого Кольору, який вони називають концептуючим і натуральним концептом, багато відповідей як на гарячі питання сучасного життя, яке змінює свої смисли під натиском супертехнологій, так і на проблеми самої філософії науки, що народжені таким натиском.
Философская полиграфия, в которой авторы размышляют о альтернативных способах познания мира в связи с альтернативными прошлыми образами жизни в нем. Речь идет о том, что те цвета, которые мы физически воспринимаем, превращаются сначала в символы психической жизни человека, а дальше в философские символы этих психических символов, чем они становятся, ноль-смыслами, которыми переполнены и наше повседневное существование и соображения о мировых началах. Авторы находят в своей философеме фундаментализованного Цвета, который они называют концептированным и натуральным концептом, много ответов как на горячие вопросы современной жизни, которая меняет свои смыслы под натиском супертехнологий, так и на проблемы самой философии науки, рожденные таким напором.

19. Філософія. Сучасне філософське антропологічне знання в контексті викликів доби: дев’яті Шинкаруківські читання : Матеріали Міжнар. Науково-практ. конференції., 18 квітня 2014 р. – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2014. – 270 с. (15,7 др.арк.) – 100 прим. ISBN 978-617-683-034-4.
Збірка наукових праць сформована за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне філософське антропологічне знання в контексті викликів доби: дев’яті Шинкаруківські читання», яка відбулась 18 квітня 2014 р. Збірка розрахована на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів вузів.
Сборник научных трудов сформирован по материалам Международной научно-практической конференции «Современное философское антропологическое знание в контексте вызовов  эпохи: девятые Шинкаруковськие чтения», которая состоялась 18 апреля 2014 г. Сборник рассчитан на научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов вузов.

20.Філософія. Бьолер Дитрих. Відповідальність за майбутнє з ґлобальної перспективи. Актуальність філософії Ганса Йонаса та етики дискурсу. Передмова  Ґюнтера Альтнера. Переклад з німецької, післямова, примітки Анатолія Єрмоленка. – К.: Стилос, 2014. – 157 с. 9,5 др. арк. – 300 прим. – ISBN 978-966-2399-29-5.
У цій книжці на основі трансцедентально-прагматичного методу обґрунтовується етика дискурсу з перспективи глобальної відповідальності за майбутнє людства, що здійснюється через порівняння з онтологічним обґрунтуванням етики відповідальності для технологічної цивілізації Ганса Йонаса та дискурс-етичної відповідальності К.-О. Апеля. У монографії розглядається також прикладні аспекти дискурсивної етики, її застосування у вирішенні проблем практичної філософії, зокрема філософії політики, теорії господарства, а також атомної енергетики та доімплантоційної діагностики. Для науковців, студентів та аспірантів, які цікавляться проблемами практичної філософії, філософії моралі, етики та екології.
В этой книге на основе трансцедентально-прагматического метода обосновывается этика дискурса с перспективы глобальной ответственности за будущее человечества, которое осуществляется путем сравнения с онтологическим обоснованием этики ответственности для технологической цивилизации Ганса Йонаса и дискурс-этической ответственности К.-А. Апеля. В монографии рассматриваются также прикладные аспекты дискурсивной этики, ее применение в решении проблем практической философии, философии политики, теории хозяйства, а также атомной энергетики и доимплантоционной диагностики. Для научных работников, студентов и аспирантов, интересующихся проблемами практической философии, философии морали, этики и экологии.

21. Філософія. Філософські ідеї в культурі Київської Русі. Збірник наукових праць. – 2014. – Вип.6. – 117 с. (6,3 др.арк.) без ISBN.
Дослідження авторів, що представляють собою науково-дослідні установи та навчальні заклади України, об’єднані аналізом філософських ідей у давньоруській культурі.
Исследования авторов, представляющих собой научно-исследовательские учреждения и учебные заведения Украины, объединены анализом философских идей в древнерусской культуре.

22. Філософія. Забужко О.С. Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій. – Видання друге, перероб. і доповнене. – К.: КОМОРА, 2014. – 646 с. (51 др.арк) ISBN 978-966-97403-3-5.
Хто ми – Україна чи Малоросія? Європа чи Росія? Чи українська релігійність – це те саме, що візантійське православ'я? Чи й справді українці – це «селянська нація»? Яку таємницю берегли «таємні товариства» малоросійських дворян 19 ст.? Звідки в «Лісовій пісні» зашифрована легенда про Грааль? Що є демократія, а що – хамократія? У чому полягав модерний «український проект», і чи вдалося нам його реалізувати?.. Одна з найвідоміших книг Оксани Забужко, вперше видана 2007 р. й відзначена багатьма престижними нагородами, пропонує читачеві вражаючу інтелектуальну подорож крізь віки, культури й конфесії в пошуках «України, яку ми втратили». Ключем до неї стає міф Лесі Українки – найгірше прочитаної і найдраматичніше недооціненої письменниці з пантеону наших національних класиків. Це не лише фундаментальна історико-культурна праця та вишукана філологічна екзегетика. Це ще й книга-попередження про наше сьогодення – про те, як жорстоко ми розплачуємося за втрату й забуття багатовікової лицарської культури.
Кто мы – Украина или Малороссия? Европа или Россия? Украинская религиозность – это то же, что византийское православие? Действительно ли украинцы – это «крестьянская нация»? Какую тайну хранили «тайные общества» малороссийских дворян 19 в.? Откуда в «Лесной песне» зашифрована легенда о Граале? Что является демократией, а что – хамократией? В чем заключался современный «украинский проект», и удалось ли нам его реализовать?.. Одна из самых известных книг Оксаны Забужко, впервые изданная 2007 г. и отмечена многими престижными наградами, предлагает читателю впечатляющее интеллектуальное путешествие сквозь века, культуры и конфессии в поисках «Украины, которую мы потеряли». Ключом к ней становится миф Леси Украинки – плохо прочитанной и драматично недооцененной писательницы из пантеона наших национальных классиков. Это не только фундаментальная историко-культурная работа и изысканная филологическая екзегетика. Это еще и книга-предупреждение о нашем настоящем – о том, как жестоко мы расплачиваемся за потерю и забвение многовековой рыцарской культуры.

23. Філософія. Український палімпсест: Оксана Забужко в розмові з Ізою Хруслінською /Передм. до укр. видання і авторська ред. О.Забужко, пер. з польськ. Д.Матіяш. – К.: КОМОРА, 2014. 408 с.(32 д.а.). ISBN 978-966-97346-9-3.
Ця книжка – плід розлогого інтерв’ю з Оксаною Забужко відомої варшавської журналістки, майстра цього жанру Ізабели Хруслінської. Читач знайде тут відповіді, які суспільство завжди хоче почути від популярного письменника. Питання про життя і творчість, про біографію і долю, про улюблені книжки та культурні взірці для наслідування чергуються з роздумами про сучасний світ і місце в ньому України, про її історичний шлях та ґенетичні хвороби української незалежності після 1991 року. Складний і багатовимірний образ української ідентичності, що постає з цих розмов, допоможе читачеві краще орієнтуватися у колізіях нашого неспокійного сьогодення.
Эта книга - плод обширного интервью с Оксаной Забужко известной варшавской журналистки, мастера этого жанра Изабеллы Хруслинской. Читатель найдет здесь ответы, общество всегда хочет услышать от популярного писателя. Вопросы о жизни и творчестве, о биографии и судьбе, о любимых книгах и культурных образцах для подражания чередуются с размышлениями о современном мире и месте в нем Украины, ее историческом пути и генетических болезнях украинской независимости после 1991 года. Сложный и многомерный образ украинской идентичности, возникающий из этих разговоров, поможет читателю лучше ориентироваться в коллизиях нашего беспокойного настоящего.

24. Адо П. Що таке антична філософія? / Пер. з фр. С.Л. Йосипенка. – К. Новий Акрополь, 2014. – 428 с. (15,5 др. арк.) 1000 прим., ISBN 978-966-97200-2-3.
Твір "Що таке антична філософія?" (1995) посідає особливе місце у творчості П. Адо. Ця книга стала для нього нагодою викласти власну концепцію філософії і, одночасно, підсумувати досвід роботи з античними філософськими текстами та узагальнити своє бачення філософії. Вона, як і будь-яке історико-філософське дослідження, що ставить перед собою філософську мету, виходить за межі суто історичного завдання встановлення всіх деталей минулого в межах його всесторонньої і безсторонньої реконструкції. Зрозуміло, що книга, написана з таких позицій, не обмежується викладом "поглядів" античних філософів: за улюбленим висловом її автора, вона покликана не лише інформувати, а й формувати. Розповідаючи про античну філософію як історичний феномен, твір пропонує читачу авторське розуміння філософії і, що, можливо, є найважливішим, спосіб прочитання філософських (і не тільки античних) текстів. Книга вперше презентує наукову спадщину видатного філософа-антикознавця українською мовою
Произведение "Что такое античная философия?" (1995) занимает особое место в творчестве П. Адо. Эта книга стала для него возможностью выложить собственную концепцию философии и, одновременно, подытожить опыт работы с античными философскими текстами и обобщить свое видение философии. Она, как и любое историко-философское исследование, ставящее перед собой философскую цель, выходит за рамки чисто исторической задачи установления всех деталей прошлого в пределах его всесторонней и беспристрастной реконструкции. Понятно, что книга, написанная с таких позиций, не ограничивается изложением "взглядов" античных философов: за любимым выражением ее автора, она призвана не только информировать, но и формировать. Рассказывая об античной философии как историческом феномене, произведение предлагает читателю авторское понимание философии и, что, возможно, является самым важным, способ прочтения философских (и не только античных) текстов. Книга впервые представляет научное наследие выдающегося философа-антиковеда на украинском языке.

25. Філософія. Мораль і влада : матеріали наукової конференції 16 грудня 2014 р., м. Київ / НАН України, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди; Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі – К., 2014. – 100 с. (6,5 др.арк) ISBN 978-966-02-7492-1 (електронне видання). Видання розміщено на сайті Інституту філософії: http://filosof.com.ua/Biblioteka.htm
 У збірнику розміщені тези доповідей наукової конференції «Мораль і влада», яку проводив Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України спільно з Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі 16 грудня 2014 року. Матеріали конференції охоплюють цілу низку важливих проблем сучасної України: встановлення балансу між ефективністю і моральністю в державній діяльності, теоретичні питання, пов’язані з структурними реформами української влади, спрямованими на зростання її ефективності, зміцнення зв’язку з громадянським суспільством, децентралізації систем управління. Особлива увага в тезах доповідей приділена проблемі співвідношення моралі та влади.
В сборнике размещены тезисы докладов научной конференции «Мораль и власть», которую проводил Институт философии имени Г.С. Сковороды НАН Украины совместно с Национальной экспертной комиссией Украины по вопросам защиты общественной морали 16 декабря 2014 р. Материалы конференции охватывают целый ряд важных проблем современной Украины: установление баланса между эффективностью и нравственностью в государственной деятельности, теоретические вопросы, связанные со структурными реформами украинской власти, направленными на рост ее эффективности, укрепления связи с гражданским обществом, децентрализации систем управления. Особое внимание в тезисах докладов уделено проблеме соотношения морали и власти.
26. Історія. Скорый С., Зимовец Р. Скифские древности Крыма. Материалы одной коллекции. – К.: Видавець Олег Філюк, 2014. – 180 с. (17,6 др.арк.) – 500 прим. ISBN 978-617-7122-41-7.
Основу книги составляет обстоятельный Каталог нескольких сотен верей скифской культуры, обнаруженных, как правило, при случайных обстоятельствах в последние годы на территории Крыма и составивших одну из наиболее крупных частных коллекций. Большая часть артефактов – разнообразное вооружение, детали воинской амуниции и предметы конского снаряжения, в числе которых представлены как известные вещи, так и ряд уникальных изделий.
Основу книги становить ґрунтовний Каталог кілька сотень верей скіфської культури, виявлених, як правило, при випадкових обставинах в останні роки на території Криму і склали одну з найбільш крупних приватних колекцій. Велика частина артефактів - різноманітне озброєння, деталі військової амуніції і предмети кінського спорядження, в числі яких представлені як відомі речі, так і ряд унікальних виробів.
27. Філософія. Історія. Литвинов В.Д. Станіслав Оріховський (історико-філософський портрет). – К.: Академперіодика, 2014. (26,14 др.арк).   
Станіслав Оріховський (1513–1566) – видатний українсько-польський мислитель пан-європейського рівня. У своїх творах розглядав і накреслював шляхи розв’язання проблем, які хвилювали в той час не тільки українське і польське суспільство, але і всієї Європи. Передусім, це – проблеми війни і миру, форм державного правління, міжконфесійних взаємин. Введення в науковий обіг його латиномовної спадщини, а також інших мислителів ХV– першої половини ХVІ ст. посприяло відкриттю цілком нового напрямку в історії української філософії – ренесансний гуманізм. Чільним його представником був  Оріховський. Нині ця тема знайшла належне їй місце в усіх, навіть канонізованих, підручниках з «Історії української філософії». Писав свої твори переважно латинською мовою. Для науковців, студентів та широкого кола читачів, які цікавляться вітчизняною культурою взагалі й історією української філософії, зокрема.
Станислав Ориховский (1513-1566) – выдающийся украинско-польский мыслитель пан-европейского уровня. В своих произведениях рассматривал и намечал пути решения проблем, которые волновали в то время не только украинское и польское общество, но и всю Европы. Прежде всего, это – проблемы войны и мира, форм государственного правления, межконфессиональных взаимоотношений. Введение в научный оборот его латиноязычного наследия, а также других мыслителей ХV –первой половины XVI в. поспособствовало открытию совершенно нового направления в истории украинской философии – ренессансный гуманизм. Главенствующим его представителем был Ориховский. Сейчас эта тема нашла надлежащее место во всех, даже канонизированных, учебниках по «Истории украинской философии». Писал свои произведения преимущественно на латинском языке. Для научных работников, студентов и широкого круга читателей, интересующихся отечественной культурой вообще и историей украинской философии, в частности.

28. Історія. Немирич Ю. Роздуми про війну з московітами. = Georgii Niemirycz. De Bello Moscovitico / Пер. з лат. мови В.Д. Литвинова, Я.М. Стратій; упор. іпередм. В.Д. Литвинова. – К.: Академперіодика, 2014. – 60 с. (1,82 др.арк) – 500 прим. ISBN 978-966-360-262-2 (серія), ISBN 978-966-360-262-9.

29. Філологія. Історія. Латинські жарти = Ludus latinus / Пер. з лат. мови В.Д. Литвинова; упор. іпіслямова В.Д. Литвинова. – К.: Академперіодика, 2014. – 59 с. (1,82 др.арк) – 500 прим. ISBN 978-966-360-262-2 (серія), ISBN 978-966-360-262-3.
  
Періодичні видання. Протягом року було видано 6 номерів журналу «Філософська думка», 4 номери журналу «Практична філософія», 2 номера журналу «Sententiae», один номер журналу «Філософські обрії», один випуск збірника збірник наукових праць «Світогляд – Філософія – Релігія». У 2014 рік вийшло друком 8 номерів «Мультиверсум. Філософський альманах».
Провідним науковим співробітником відділу історії зарубіжної філософії Райдою К.Ю і докторантом Шевченком С.Л. продовжене видання болгарсько-українських спецвипусків  філософського журналу «Ідеї». Видані номери: ИДЕИ ФИЛОСОФСКО СПИСАНИЕ. Пловдив (България). Брой 1 (3), година II, 2014, Април, а також ними ж організоване видання українсько-чеських спецвипусків чеського часопису «Ауспіції». Видано перший номер (AUSPICIA. Recenzovaný vedecký casopis prootázky spolecenských a humanitníchved. Vysokouškolouevropskych a regionálníchstudií. Ceské Budejovice. Filosofický mústavem Akademieved CR, v.v.i. Praha, Ceskárepublika. – 2013. Cislo 3. RocnikX.);

 

<<< Повернутись на попередню сторінку

 

     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio