НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Публікації

Публікації Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

2013 рік

 У 2013 році видані такі наукові праці:
1. Філософія. Пазенок В.С., Лях В.В., Соболь О.М., Самчук Р.В., Ковадло Г.П., Любивий Я.В., Шевченко С.Л., Федорченко В.К., Фоменко Н.А., Кручек О.А. Ціннісні орієнтації сучасного інформаційного суспільства. – К., 2013. – 406 с. (25,25 др.арк.). – 300 прим. – ISBN 978-966-02-6853-1.
У монографії досліджуються основні інтерпретації ціннісних орієнтацій сучасного інформаційного суспільства, запропоновані провідними зарубіжними філософами. Аксіологічна проблематика в контексті вимірів цього суспільства аналізується в різних ракурсах – ціннісно-смислові аспекти, гуманістичні парадигми, соціально-духовні вектори, культурні та екзистенціальні критерії та ін. Особлива увага приділяється виявленню проблемності в поясненнях сутності тих метаморфоз, які відбуваються в засадах аксіологічної свідомості “порубіжного” суспільства західного взірця (“війни цінностей” – Е. Тоффлер), суперечності процесу переосмислення аксіорегуляторів соціального буття. В центрі уваги авторів перебуває аргументація філософів щодо можливостей теоретичного обґрунтування подолання загрозливих руйнівних тенденцій людської поведінки, апологетики “безмежного ціннісного плюралізму”, дифузії “всезагального цинізму” (П. Слотердайк), “вертикального вторгнення варварства” (Й. Гейзінга). Робиться наголос на процесі формування таких, “нових”, цінностей сучасної культури, як потреба в безперервній освіті, креативному, інноваційному способі мислення і продуктивної діяльності, толерантності, солідаризму, формування почуття власної гідності, співчуття та ін.
В монографии исследуются основные интерпретации ценностных ориентаций информационного общества, предложенные ведущими зарубежными философами. Аксиологическая проблематика в контексте измерений этого общества анализируется в разных ракурсах – ценностно-смысловые аспекты, гуманистические парадигмы, социально-духовные векторы, культурные и экзистенциальные критерии и т.д. Особенное внимание уделяется выявлению проблемности в толкованиях сущности тех метаморфоз, которые происходят в основах аксиологического сознания «пограничного» общества западного типа («война ценностей» Э. Тоффлер), противоречия процесса переосмысления аксирегуляторов социального бытия. В центре внимания авторов находится аргументация философов касаемо возможностей теоретического обоснования преодоления угрожающих разрушительных тенденций человеческого поведения, апологетики «безграничного ценностного плюрализма», диффузии «всеобщего цинизма» (П. Слотердайк), «вертикального вторжения варварства» (Й. Гейзинга). Делается акцент на процессе формирования таких «новых» ценностей современной культуры, как необходимость в  непрерывном образовании, креативном, инновационном способе мышления и продуктивной деятельности, толерантности, солидаризма, формирования чувства собственного достоинства, сочувствия и т.д.

2. Філософія. Єрмоленко А.М., Бауман Ю.А., Лазаренко О.О., Надольний М.І., Шамрай В.В., Нечипоренко В.О., Фінько А.Є., Щербак С.І. Ціннісно-нормативне обґрунтування соціальних теорій. – Київ: Науково-виробниче підприємство «Видавництво «Наукова думка» НАН України. – К., 2013. – 456 с. (30,0 др.арк.). – 300 прим. – ISBN 978-966-00-1344-5.
У монографії досліджено засадничу роль цінностей та норм, зокрема етичних, в обґрунтуванні соціальних наук. Дослідження здійснено через реконструкцію сучасних соціально-філософських парадигм (теорії дискурсу, феноменологічної соціальної теорії, системно-функціонального аналізу, теорії комунікативної дії тощо) та розробку філософсько-методологічних засад для обґрунтування окремих соціальних теорій (соціальної етики, теорії науки і техніки як соціальних інституцій, економічної теорії, теорії держави і права, теорії ґлобалізації тощо). Дослідження було зорієнтоване на забезпечення кращого осмислення шляху модернізації українського суспільства в 21 столітті. Для науковців, аспірантів, студентів.
В монографии исследовано основополагающую роль ценностей и норм, в том числе этических, в обосновании социальных наук. Исследование осуществлено через реконструкцию современных социально-философских парадигм (теории дискурса, феноменологической социальной теории, системно-функционального анализа, теории коммуникативного действия и других) и разработку философско-методологических основ для обоснования отдельных социальных теорий (социальной этики, теории науки и техники как социальных институций, экономической теории, теории государства и права, теории глобализации и других). Исследование было ориентировано на обеспечение лучшего осмысления пути модернизации украинского общества в 21 столетии. Для ученых, аспирантов, студентов.

3. Філософія. Лук’янець В.С., Кравченко О.М., Мороз О.Я., Озадовська Л.В., Беліченко А.В., Остапенко Б.І. Індустрія наукових знань доби високої електроніки. Монографія – К.: УкрСіч, 2013. – 426 с. (38 др.арк.) – 300 прим. – ISBN 978-617-7107-11-7.
У монографії розкриваються ключові особливості новітнього оновлення методологічної бази науки, парадигмальної зміни її підвалин, викликані комунікаційно-обчислювальною революцією, епохальними відкриттями у космомікрофізиці, астрономії і космології, інших галузях знань, які в свою чергу, кардинально змінюють світорозуміння, сягають переосмислення морально-етичних регулятивів наукової діяльності. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів.
В монографии раскрываются ключевые особенности новейшего обновления методологической базы науки, парадигмального изменения ее основ, вызванных коммуникационно-вычислительной революцией, эпохальными открытиями в космомикрофизике, астрономии и космологии, других отраслях знаний, которые в свою очередь, кардинально меняют миропонимание, ведут к переосмыслению морально-этических регулятивов научной деятельности. Для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов и студентов.

4. Філософія. Завгородній Ю.Ю., Капранов С.В., Малахова К.В., Стрелкова А.Ю., Ярош О.А. Місце філософії в інтелектуальних традиціях Сходу. – К.: НВП «Видавництво “Наукова думка” НАН України», 2013. – 248 с. (13,02 др.арк.). – 300 прим. – ISBN 978-966-00-1309-4.
У книзі представлено філософські дослідження з проблем: виникнення індійської філософії, місця філософії у традиційній китайській думці, буддійської філософії, місця філософії в єврейській рабіністичній літературі 18 ст., трансформації філософської проблематики в інтелектуальній традиції ісламу, а також аналізуються  особливості перекладу й інтерпретації  в Україні в 1880–1960-х рр. гімну Рігведи Х. 129 та традиція осмислення упанішад в Україні в 1840–1910-х рр., висвітлюються деякі філософські погляди Мухаммада Парса.
В книге представлено философское исследование по проблематике: возникновение индийской философии, места философии в традиционной китайской мысли, буддистской философии, места философии в еврейской рабинистической литературе 18 в., трасформации философской проблематикив интеллектуальной традиции ислама, а также анализируются особенности перевода и интерпретации в Украине в 1880–1960-х годах гимна Ригведы Х. 129 и традиция осмысления упанишад в Украине в 1840–1910-х годах, освещаются некоторые философские воззрения Мухаммада Парса.

5. Філософія. Завгородній Ю.Ю. Рецепція індійської філософії в Україні. Лінія Вед: Монографія. – К., Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, 2013. – 412 с. (24 др. арк.). – 300 прим. – ISBN 978-966-02-6825-8.
Монографію присвячено аналізу рецепції індійської релігійно-філософської думки вітчизняними інтелектуалами за майже 100-літній період: від виходу першої публікації у 1844 році до 1930-их років включно, коли індознавчий вектор історико-філософських студій в Україні припиняє своє існування, ставши заручником нової політичної ситуації. Текcти українських авторів розглядаються у синхронному і діахронному індологічному історико-філософському контексті, залучаються роботи європейських, російських, індійських, а також американських і японських дослідників від ХІХ ст. до початку ХХІ ст. Окрема увага приділяється індійським релігійно-філософським першоджерелам. Серед методологічних стратегій у монографії – філософськи значущі ідеї, теорія структурного поліморфізму, філософський традиціоналізм. Книга адресована науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, усім, хто цікавиться історією індійської та вітчизняної філософської думки.
Монография посвящена анализу рецепции индийской религиозно-философской мысли отечественными интеллектуалами за почти 100-летний период: от выхода первой публикации в 1844 году до 1930-х годов включительно, когда индоведческий вектор историко-философских студий в Украине прекращает своё существование, став заложником новой политической ситуации. Тексты украинских авторов рассматриваются в синхронном и диахронном индологическом историко-философском контексте, и приобщаются работы европейских, российских, индийских, а также американских и японских исследователей от ХІХ в. до начала ХХІ в. Отдельное внимание уделяется индийским религиозно-философским первоисточникам. Среди методологических стратегий в монографии – философско-значимые идеи, теория структурного полиморфизма, философский традиционализм.

6. Філософія. Солонько Л. Взаємозв’язок буттєвого досвіду та діяльнісної активності як проблема філософської антропології. – Ніжин, Аспект-поліграф, 2013.  – 412 с. (25,91 д.а.). – 300 прим. – ISBN 978-966-340-514-8.
Головна тема книги – з’ясування взаємовідносин між діяльнісним та позадіяльнісним (буттєвим) вимірами життя людини. Показано чергування динамічного, потокового механізму, що визначає буттєву свідомість та буттєвий досвід людини, та статичного, на ґрунті якого побудована рефлективна свідомість у рамках діяльнісного ставлення до світу. Розкрито роль у цьому чергуванні трьох головних форм апофатизму – апофатичної філософії античності, апофатичного богослов’я середніх віків та апофатичної антропології сучасності. Розкрито особливості практикування у різних культурах та конфесіях змінених станів свідомості як спроб людини діяльнісної отримати безпосередній буттєвий досвід. Для науковців, викладачів, студентів, аспірантів та всіх, кого цікавлять метафізичні проблеми філософської антропології.
Главная тема книги – выяснение взаимоотношений между деятельностным и внедеятельностным (бытийным) измерениями жизни человека. Показано чередование динамического, потокового механизма, определяющего бытийное сознание и бытийный опыт человека, и статического, на почве которого построена рефлективная сознание в рамках деятельностного отношения к миру. Раскрыта роль в этом чередовании трех главных форм апофатизма – апофатической философии античности, апофатического богословия средних веков и апофатической антропологии современности. Раскрыты особенности практикования в разных культурах и конфессиях измененных состояний сознания как попыток человека деятельностного получить непосредственный бытийный опыт. Для научных работников, преподавателей, студентов, аспирантов и всех, кого интересуют метафизические проблемы философской антропологии.

7. Філософія. Хамитов Н. Люди тоски и люди скуки: экзистенциальные основания совместимости. – К.: Атика, «Ч.П. Назаренко», 2013. – 218 с. – Видання 3-е, доповнене та перероблене. – рос. мовою. (9 др.арк.). – 300 прим. – ISBN 979-975-783-778-7.
Книга посвящена экзистенциальному анализу одиночества и совместимости в человеческом бытии. Автор предлагает оригинальное решение проблемы, впервые в истории философского и психоаналитического дискурса выделяя экзистенциальные типы людей тоски и людей скуки. Проникая в глубины их существования, он прогнозирует отношения между ними. Для студентов, аспирантов, преподавателей, научных работников, всех тех, кто интересуется экзистенциальными проблемами философии и психоанализа.
Книга присвячена екзистенціальному аналізу самотності і сумісності в людському бутті. Автор пропонує оригінальне рішення проблеми, вперше в історії філософського та психоаналітичного дискурсу виділяючи екзистенційні типи людей туги і людей нудьги. Проникаючи в глибини їх існування, він прогнозує відносини між ними. Для студентів, аспірантів, викладачів, наукових працівників, всіх тих, хто цікавиться екзистенціальними проблемами філософії та психоаналізу.

8. Філософія. Історія. Филиппенко Н.Г. Киевское религиозно-философское общество (1908 – 1919). Очерк истории. – Саарбрюкен: Sanktum, 2013. – 178 с. (8,5 др.арк). – 300 экз.– ISBN 978-3-8484-7933-7.
Эта книга, которая написана на основе анализа архивных материалов, газетной периодики, журнальных статей и книжных публикаций начала ХХ века, является первой реконструкцией истории Киевского Религиозно-философского общества (1908–1919), забытого явления религиозно-философского возрождения в дореволюционной России. Автором раскрыты особенности организационной структуры КРФО, воссоздана история идей, обсуждавшихся на его заседаниях, установлен круг участников общества, к которым принадлежал и профессор Университета св. Владимира Василий Васильевич Зеньковский (в будущем – протопресвитер и декан Парижского Свято-Сергиевского Православного Богословского Института). Предлагаемое издание адресовано как богословам, философам и религиоведам, так и всем тем, кто интересуется историей русской философской и религиозной мысли.
Ця книга, що написана на основі аналізу архівних матеріалів, газетної періодики, журнальних статей та книжкових публікацій початку ХХ століття, є першою реконструкцією історії Київського Релігійно- філософського товариства (1908-1919), забутого явища релігійно-філософського відродження у дореволюційній Росії. Автором розкриті особливості організаційної структури КРФТ, відтворена історія ідей, що обговорювалися на його засіданнях, встановлено коло учасників товариства, до яких належав і професор Університету св. Володимира Василь Васильович Зіньковський (у майбутньому – протопресвітер і декан Паризького Свято-Сергіївського Православного Богословського Інституту). Пропоноване видання адресоване як богословам, філософам і релігієзнавця, так і всім тим, хто цікавиться історією російської філософської та релігійної думки.

9. Культурологія. Грабовський С.І. Генії проти ідіотів: Алгоритми української історії. – Вид. 2-е, переробл. і доповн. – К.: ВД «Стилос», 2012. – 448 с. (34,0 др.арк.). – 500 прим. – ISBN 978-966-193-078-9.
Що реально внесла Україна у світову скарбницю талантів та досягнень? Ким та чим дійсно пишатися українському народові? Хто вони, ті генії, які уславили українську спільноту? У цьому сенсі Україна досі невідома сама собі, вона живе в полоні міфів, що утворюються як прихильниками «орієнтації на Схід», так й «орієнтації на Захід», тоді як спроби офіційного чи напівофіційного визначення «великих українців» залишають поза увагою чимало унікальних особистостей, народжених на українських теренах. Тільки зараз вони повертаються із багаторічного забуття, щоб постати у всій величі своїх здобутків. Про них – достойників світового рівня, яких дала Україна людству, про їхні досягнення та втрачені можливості  – ця книга. Для широкого кола читачів.
Что реально внесла Украина в мировую сокровищницу талантов и достижений? Кем и чем действительно гордиться украинскому народу? Кто они, те гении, которые прославили украинскую общественность? В этом смысле Украина до сих пор не известна сама себе, она живет в плену мифов, которые создаются как приверженцами «ориентации на Восток», так и «ориентации на Запад», тогда как попытки официального или полуофициального определения «великих украинцев» оставляют без внимания немало уникальных личностей, рожденных на украинской земле. Только сейчас они возвращаются из многолетнего забвения, чтобы встать во всем величии своих свершений. Про них, деятелей мирового уровня, которых дала Украина человечеству, про их достижения и утраченные возможности  – эта книга. Для широкого круга читателей.

10. Філософія. Грабовський С.І. Україна today: під прапором сталінізму. Соціальна міфологія «найкращого друга фізкультурників» і його послідовників. – Ніжин: Лисенко М. М. [вид.], 2013. – 230 с. (14,38 др. арк.). – 1000 прим. – ISBN 978-617-640-109-4.
Книга присвячена соціально-історичній міфології, яка цілеспрямовано формувалася пропагандистськими та каральними органами в часи сталінізму і продовжує формуватися сьогодні за допомогою російських мас-медіа та тих ЗМІ України, власниками яких є олігархічний капітал. Вплив цієї міфології на підсвідомість українських громадян істотно гальмує, а часом і відкидає назад процеси формування модерної нації та становлення демократичної європейської Української держави. Книга містить чимало дискусійних положень, вводить у сферу громадського дискурсу низку нових концептів, покликаних пояснити українську ситуацію, і може бути рекомендована науковцям, учителям, студентам, усім тим, хто небайдужий до перспектив розвитку країни.
Книга посвящена социально-исторической мифологии, которая целенаправленно формировалась пропагандистскими и карательными органами во времена сталинизма и продолжает формироваться сегодня с помощью российских масс-медиа и тех СМИ Украины, собственником которых есть олигархический капитал. Влияние этой мифологии на подсознание украинских граждан существенно тормозит, а со временем и откидывает назад процессы формирования модерновой нации и установления демократического европейского Украинского государства. Книга содержит немало дискуссионных положений, вводит в сферу общественного дискурса ряд новых концептов, вызванных объяснить украинскую ситуацию, и может быть рекомендована научным сотрудникам, учителям, студентам, всем тем, кто не безразличен к перспективам развития страны.

  1. 11. Державне управління. Менеджмент. Роль експертних співтовариств в сфері політики, охорони довкілля та релігійного життя в Україні. Матеріали спільного проекту НАН України та Білорусі «Експертні співтовариства України та Білорусі в системі соціального менеджменту: теоретико-методологічний та інституційний аспекти», підтриманий Державним фондом фундаментальних досліджень (ДФФД), / Національна академія наук України, Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди, Державний фонд фундаментальних досліджень / За загальною редакцієюд.філос.н., проф. Филипович Л.О. – Київ, 2013. – 88 с. (5,2 др.арк.) – 300 прим.

Книга є наслідком виконання спільного проекту між НАН України та Білорусі, «Експертні співтовариства України та Білорусі в системі соціального менеджменту: теоретико-методологічний та інституційний аспекти», підтриманого ДФФД, і містить тексти доповідей і статей виконавців проекту з української сторони, у яких досліджуються роль експертних товариств, окремих експертів в сфері політики, охорони довкілля і релігійного життя. Як додаток, до книги увійшов перелік державних і громадських інституцій, що займаються інформаційно-аналітичною та експертною діяльністю. Цей перелік є результатом польових досліджень групи виконавців проекту, який підлягає в наступному уточненню й розширенню. Рекомендовано для науковців, державних службовців, викладачів менеджменту, політології, екології та релігієзнавства, студентів – усіх, хто цікавиться проблемами, що відбуваються в експертному середовищі українського суспільства.
Книга является результатом выполнения совместного проекта между НАН Украины и Беларуси «Экспертные сообщества Украины и Беларуси в системе социального менеджмента: теоретико-методологический и институциональный аспекты», поддержанного РФФИ, и содержит тексты докладов и статей исполнителей проекта с украинской стороны, в которых исследуется роль экспертных обществ, отдельных экспертов в области политики, охраны окружающей среды и религиозной жизни. В дополнение, в книгу вошел перечень государственных и общественных институтов, занимающихся информационно-аналитической и экспертной деятельностью. Этот перечень является результатом полевых исследований группы исполнителей проекта, подлежащего впоследствии уточнению и расширению. Рекомендовано для ученых, государственных служащих, преподавателей менеджмента, политологии, экологии и религиоведения, студентов – всех, кто интересуется проблемами, происходящими в экспертной среде украинского общества.

12. Державне управління. Менеджмент. Кобець Роман. Засади комунікативного супроводу державної політики. /МГО «Інтерньюз-Україна». – К., 2013. – 185 с. (15 др.арк.). – 1000 прим. – ISBN 978-617-684-016-9.
Посібник присвячений головним етапам розроблення та реалізації державної політики / реформи та тим завданням, які пов’язані із роз’ясненням змісту заходів, спрямованих на їхню реалізацію. Також розглядаються питання визначення важливості для успіху запланованих перетворень різних заінтересованих груп, визначення їх інформаційних потреб та ролей, організації комунікативної взаємодії з ними, принципами формування системи інформаційних повідомлень про перебіг реалізації державної політики / реформи. Для фахівців з питань адвокатування, стратегічних комунікацій, журналістів, що працюють в сфері консультування органів влади, викладачів з аналізу державної політики.
Пособие посвящено основным этапам разработки и реализации государственной политики / реформы и тем задачами, которые возникают из необходимости разъяснять смысл мероприятий, направленных на их осуществление. Также рассматриваются вопросы определения важности для успешности проводимой политики заинтересованных групп, выяснения их информационных потребностей и ролей, организации коммуникативного взаимодействия с ними, принципы  формирования информационных сообщений о процессе реализации государственной политики / реформы. Для специалистов в сфере адвокатирования, стратегический коммуникаций, журналистов, работающих в сфере консультирования органов власти, преподавателей анализа государственной политики.

13. Філософія. Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму: моногр. / [В.К. Федорченко, В. С. Пазенок, Я.В. Любивий, О. А. Кручек та ін.]. – К. : ВЦ “Академія”, 2013. – 368 с. – (Сер. “Монограф”). (23 др.арк.). – 300 прим. – ISBN 978-966-580-408-6.
Багатоманітність туризму як унікального суспільного явища і соціального інституту різновимірно розкриває теоретичний погляд, даючи особливе розуміння його цивілізаційної природи, ціннісної і смислотвірної основи, культурного значення, а також економічного, правового, етико-психологічного, педагогічного та інших сутнісно-функціональних аспектів. Для науковців, викладачів і студентів профільних вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться туризмом як особливо значущим цивілізаційним феноменом.
Многообразие туризма, как уникального общественного явления и социального института разнопланово раскрывает теоретический взгляд, привнося особенное понимание его цивилизационной природы, ценностной и смыслотворящей основы, культурного значения, а также экономического, правового, этико-психологического, педагогического и других сущностно-функциональных аспектов.

14. Філософія. Філософсько-антропологічні студії ’ 2013. Визначальні виміри сучасного філософсько-антропологічного знання». Зб. наук. праць:– К.: Стилос, 2013. – 351 с. (23,85 др.арк.). – 300 прим. – ISBN 978-966-2399-24-0.
Збірка наукових праць сформована за матеріалами Загальноукраїнських філософсько-антропологічних читань «Визначальні виміри сучасного філософсько-антропологічного знання», які відбулися 5 жовтня 2012 р. Збірка розрахована на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів вузів.
Сборник научных трудов сформирован по материалам Всеукраинских философско-антропологических чтений «Определяющие измерения современного философско-антропологического знания», которые состоялись 5 октября 2012 г. Сборник рассчитан на научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов вузов.

15. Філософія. Ціннісні орієнтації та світоглядні позиції людини у контексті сьогодення: VIII Шинкаруківські читання: матеріали Міжн. наук.-практ. конф., 18 червня 2013 р. / Нац. Акад. Наук України та ін. – К.: Знання України, 2013. – 307 с. (25,5 др.арк). – ISBN 978-966-316-338-3.
Збірка наукових праць сформована за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Ціннісні орієнтації та світоглядні позиції людини у контексті сьогодення: VIII Шинкаруківські читання», яка відбулась 18 червня 2013 р. Збірка розрахована на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів вузів.
Сборник научных трудов сформирован по материалам Международной научно-практической конференции «Ценностные ориентации и мировоззренческие позиции человека в контексте современности: VIII Шинкаруковские чтения», которая достоялась 18 июня 2013 г. Сборник рассчитан на научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов вузов.

16. Філософія. Філософські діалоги’2013. Толерантність та діалог в сучасному світі. Зб. наук. праць. – Вип. 7. / Упор. В.А. Малахов, Г.П. Ковадло. Ред. В.А. Малахов. – К.: Стилос, 2013. – 320 с. (18,6 др. арк.). – 500 прим. – ISBN 978-966-02-6741-1.
Збірник «Філософські діалоги–7» присвячений одній з кардинальних проблем сучасності – концепції діалогу та толерантності. Толерантний діалог виступає в ХХІ столітті в якості цивілізаційної стратегії, що поєднує засади консенсусу та компромісу, досвід демократії, політику співдружності народів. Діалог, спрямований на досягнення порозуміння з «Іншим», «Чужим», на взаємовизнання і взаємозбагачення представників різних поглядів, думок, підходів, особистих та соціальних позицій, різнобічно висвітлюється авторами збірки.
Сборник «Философские диалоги–7» посвящён одной из кардинальных проблем современности – концепции диалога и толерантности. Толерантный диалог предстаёт в ХХІ столетии в качестве цивилизационной стратегии, объединяющей начала консенсуса и компромисса, опыт демократии, политику содружества народов. Диалог, направленный на достижение взаимопонимания с «Другим», «Чужим», на взаимное признание и обогащение представителей разных взглядов, мнений, подходов, личных и социальных позиций, разносторонне освещается авторами сборника.

17. Філософія. Архіографія. Забужко О., Шевельов Ю. Вибране листування на тлі доби: 1992-2002: З доданими творами, коментарями, причинками до біографії та іншими документами. – Видання друге, перероблене і доповнене. – К.: КОМОРА, 2013. – 504 с. (33 др.арк.). – ISBN 978-966-97346-5-5.
Книжка представляє історію багатолітньої дружби одного з найвидатніших мовознавців 20-го століття, провідного еміґраційного мислителя, критика й культуролога, професора Колумбійського університету в Нью-Йорку Юрія Шевельова-Шереха (1908-2002) та письменниці Оксани Забужко (1960 р.нар.). Їхнє листування 1992-2002 рр. супроводжується докладними коментарями О.Забужко, а також підбіркою з їхніх творів, які обговорюються в листах. На читача чекає не лише ближче знайомство з двома визначними культурними постатями, а й захоплююча інтелектуальна пригода в бурхливому історичному пейзажі рубежу віків, побаченому їхніми очима.
Книга представляет историю многолетней дружбы одного из крупнейших лингвистов 20-го века, ведущего эмиграционного мыслителя, критика и культуролога, профессора Колумбийского университета в Нью-Йорке Юрия Шевелева-Шереха (1908-2002) и писательницы Оксаны Забужко (1960 г.рожд.). Их переписка 1992–2002 гг. сопровождается подробными комментариями О.Забужко, а также подборкой их произведений, которые обсуждаются в письмах. Читателя ждет не только углубленное знакомство с двумя выдающимися деятелями культуры, а и увлекательное интеллектуальное приключение в бурном историческом пейзаже рубежа веков, увиденном их глазами.

18. Публіцистика. Ukrainski palimpsest. Oksana Zabuzko w rozmowie z Iza Chruslinska /Przedmowa Adam Michnik. – Wroclaw: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jezioranskiego, 2013. – 392 s. (31,5 др.арк). – ISBN 978-83-7893-144-7.
         Ukrainski palimpsest to pasjonujace rozmowy Izy Chruslinskiej z Oksana Zabuzko, dzieki którym polski czytelnik moze odkryc Ukraine malo znana. Iza Chruslinska rozmawia z ukrainska pisarka o problemach wspólczesnej Ukrainy, o mniej znanych kartach jej historii, o kulturze i literaturze, o ich europejskich pierwiastkach, o dylematach tozsamosci. Oksana Zabuzko opowiada równiez o swojej wlasnej drodze pisarki, feministki, intelektualistki.
Український палімпсест це захоплююча розмова з Оксаною Забужко через який польський читач може виявити маловідому Україну. Іза Хруслінська розмовляла з українською письменницею щодо проблем сучасної України, про менш відомі сторінки її історії, культури та літератури, про їхні європейські корені, про дилеми ідентичності. Оксана Забужко також говорить про її власний шлях письменниці, феміністки, інтелектуалки.
Украинский палимпсест это увлекательный разговор с Оксаной Забужко через который польский читатель может открыть малоизвестную Украину. Иза Хруслинска разговаривала с украинской писательницей о проблемах современной Украины, о менее известных страницах ее истории, культуры и литературы, об их европейских корнях, о проблемах идентичности. Оксана Забужко также говорит о ее собственном пути писательницы, феминистки, интеллектуалки.


Періодичні видання. Протягом року було видано 6 номерів журналу «Філософська думка», 4 номери журналу «Практична філософія», 2 номера журналу «Sententiae», один номер журналу «Філософські обрії», один випуск збірника збірник наукових праць «Світогляд – Філософія – Релігія». У 2013 рік вийшло друком 8 номерів Мультиверсум. Філософський альманах / Гол.ред. Лях В.В. – Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. – К., 2013. – 240 с. ( загальний обсяг 112 др.арк.)

 

<<< Повернутись на попередню сторінку

 

     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio