НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Публікації

Публікації Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

2012 рік

У 2012 році видані такі наукові праці:

 1. Філософія. Теорія смислу в гуманітарних дослідженнях та інтенсіональні моделі в точних науках. / За ред. М.В. Поповича. − К.: Наукова думка, 2012. − 456 с. (28,5 др.арк.) ISBN 978-966-00-1170-0 (300 прим.).

У книзі представлені різнопланові дослідження теорії смислу. Особлива увага приділяється загальній теорії смислу як частини семіотики та логічної семантики, зокрема теорії смислових (інтенсіональних) моделей людського спілкування. Для науковців, викладачів вищих навчальних, аспірантів, студентів.
В книге представлены разноплановые исследования теории смысла. Особое внимание уделяется общей теории смысла как части семиотики и логической семантики, в частности теории смысловых (интенсиональных) моделей человеческого общения. Для ученых, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов, студентов.

 1. История. Философия. Крымский С.Б., Чайка Т.А. Сергей Крымский: наш разговор длиною в жизнь. (Цикл интервью Т.А. Чайки). − К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012 − 436 с. (25,46 п.л.) 300 прим. ISBN 978-966-489-146-9

Написанная в жанре актуальной в наше время «oral history», книга представляет собой цикл интервью с известным философом Сергеем Крымским, в которых он рассказывает о своей жизни и творчестве. Рассказ охватывает период с 30-х годов прошлого века по настоящее время. Читатель, несомненно, отдаст должное живости и непосредственной форме повествования, нетривиальности суждений и характеристик ученого.  Книга рассчитана на широкий читательский круг, всех, кто интересуется историей развития отечественной философской культуры и судьбами людей, к ней причастных.
Написана в жанрі актуальною в наш час «oral history», книга являє собою цикл інтерв'ю з відомим філософом Сергієм Кримським, в яких він розповідає про своє життя та творчість. Розповідь охоплює період з 30-х років минулого століття по теперішній час. Читач, безсумнівно, віддасть належне жвавості та безпосередній формі оповіді, нетривіальності суджень і характеристик вченого. Книга розрахована на широкий читацький коло, всіх, хто цікавиться історією розвитку вітчизняної філософської культури і долями людей, до неї причетних.

 1. Філософія. Сергей Крымский: Мудрецы всегда в меньшинстве. (Статьи разных лет) / Сост. Д.С. Бураго. − Изд. дом. Дмитрия Бураго, 2012. − 400 с. (23,25 др.арк.) 300 прим. ISBN 978-966-489-152-0

Предлагаемая вниманию читателя книга представляет собой сборник статей, написанных известным философом С.Б. Крымским на протяжении двух последних десятилетий жизни ученого. Автор обращается к таким актуальным проблемам современности, как проблема постистории, риски глобализации нынешнего общества, перспективы развития культуры, личности и современной семьи. В книге представлены аналитические статьи академика НАН Украины И.М. Дзюбы, доктора философских наук Ю.В. Павленко, посвященные творчеству Крымского. Книга рассчитана на преподавателей и студентов высших учебных заведений, исследователей истории философской мысли и всех, кто интересуется судьбами развития отечественной культуры.
Пропонована увазі читача книга являє собою збірник статей, написаних відомим філософом С.Б. Кримським впродовж двох останніх десятиліть життя вченого. Автор звертається до таких актуальних проблем сучасності, як проблема постісторії, ризики глобалізації нинішнього суспільства, перспективи розвитку культури, особистості й сучасної сім'ї. У книзі представлені аналітичні статті академіка НАН України І.М. Дзюби, доктора філософських наук Ю.В. Павленко, присвячені творчості Кримського. Книга розрахована на викладачів і студентів вищих навчальних закладів, дослідників історії філософської думки і всіх, хто цікавиться долями розвитку вітчизняної культури.

 1. Філософія.Сковорода Грирорій Повне зібрання творів у 2-х т. Т.2. Проза. Поезія. Переклади. Листи. Різне. / Пер. російською мовою Р.Кисельова, за участі М.Кашуби та Я. Стратій. під ред. С.Йосипенка. – К.: Богуславкнига, 2012. – 488 с. (51,24 др.арк.) (рос. мовою). ISBN 978-966-2644-01-2.

Це видання є першим з 1973 року повним виданням творів Григорія Сковороди російською мовою. При підготовці текстів видавці враховували сучасні текстологічні вимоги та принципи перекладу. В перший том видання увійшли «Жизнь Григория Сковороды» М.Ковалинського та більша частина трактатів і діалогів Григорія Сковороди, розташованих у хронологічному порядку. До другого тому ввійшли трактати та діалоги 19780 – початку 1790-х років, притчі, байки, поезії, переклади, нотатки і листи Григорія Сковороди.
Настоящее издание является первым с 1973 года полным изданием сочинений Григория Сковороды на русском языке. При подготовке текстов издатели учитывали современные текстологические требования и принципы перевода. В первый том настоящего издания вошли «Жизнь Григория Сковороды» М.Ковалинского и большая часть трактатов и диалогов Григория Сковороды, расположенные в хронологическом порядке. Во второй том вошли трактаты и диалоги 1780 – начала 1790-х годов, притчи, басни, поэзия, переводы, записки и письма Григория Сковороды.

 1. Філософія. Інокентій Гізель. Вибрані твори в 3 томах. − Т. 1., кн. 1. /Упор. і наук. ред. Л.Довга − К.-Львів: Свічадо, 2012. − 624 с. (39,17 др.арк.) ISBN 978-966-95-586-5 (Т.1, книга 1).

У книзі читачам пропонується переклад українською мовою богословського трактату Інокентія Гізеля «Мир с Богом человеку, или Покаяніє святоє, примиряющеє Богови человека» (К., Друкарня Києво-Печерської лаври, 1669), а також оригінальний текст «Наука о тайне святого покаянія» (К., Друкарня Києво-Печерської лаври, 1671). У передмові подано нові відомості до біографії Інокентія Гізеля. Книга буде корисною для всіх, хто цікавиться українською культурою ранньомодерного періоду.
В книге читателям предлагается перевод на украинский язык богословского трактата Иннокентия Гизеля «Мир с Богом человеку, или покаяния святой, примиряющее Богу человека» (К., Типография Киево-Печерской лавры, 1669), а также оригинальный текст «Наука о тайне святого покаяния» (К., Типография Киево-Печерской лавры, 1671). В предисловии подано новые сведения к биографии Иннокентия Гизеля. Книга будет полезной для всех, кто интересуется украинской культурой раннемодерного периода.

 1. Філософія. Теофан Прокопович Філософські праці. Вибране. / Упорядкування д. філос. н. Володимира Литвинова – К.: «Дніпро», 2012. − 616 с.(45,0 др.арк) 2000 прим. ISBN 978-966-578-220-9

До цього видання творів Теофана Прокоповича: «Філософські праці. Вибране» включено ті, які не ввійшли до 3-х томів, опублікованих 30 років тому (Феофан Прокопович, Філософські твори в трьох томах. – К., «Наукова думка», 1979–1981 рр.). Відтак, цю книгу можна вважати 4-м томом філософських праць мислителя, куди входять переклади з латиномовних рукописів: «Поетика», окремі розділи «Риторики». Інші твори подаються в перекладі з російської та давньої української: трагедокомедія «Володимир» (присвячена Іванові Мазепі), діалоги, «Духовний регламент» – закон нового церковного влаштування в Росії «Слово про владу й честь царську», «Розшук історичний», «Правда волі монаршої». Ці та інші твори Прокоповича, вміщені тут, розширять наші уявлення про світогляд і філософські погляди мислителя. Для науковців, студентів-гуманітаріїв та широкого кола зацікавлених вітчизняною культурою.
В это издание произведений Феофана Прокоповича: «Философские труды. Избранное» включены те, которые не вошли в 3-и тома, опубликованных 30 лет назад (Феофан Прокопович, Философские произведения в трех томах. – К.: Наукова думка, 1979-1981 гг.) Следовательно, эту книгу можно считать 4-м томом философских трудов мыслителя, включающая переводы с латиноязычных рукописей: «Поэтика», отдельные разделы «Риторики». Другие произведения подаются в переводе с русского и древнеукраинского: Трагикомедия «Владимир» (посвящена Ивану Мазепе), диалоги, «Духовный регламент» – закон нового церковного устройства в России «Слово о власти и чести царской», «Розыск исторический», «Правда воли монаршей». Эти и другие произведения Прокоповича, помещенные здесь, расширят наши представления о мировоззрении и философских взглядах мыслителя. Для ученых, студентов-гуманитариев и широкого круга интересующихся отечественной культурой.

 1. Філософія. Йосипенко О.М. Від мови філософії до філософії мови. Проблема мови у французькій філософії другої половини XX − початку ХХІ століть. − К.: Український Центр духовної культури, 2012. − 479 с. (25,4 др.арк.) 500 прим.ISBN 978-966-316-313-0 

На прикладі французької філософії в монографії окреслюються механізм і наслідки лінгвістичного повороту в сучасній філософії, зокрема аналізуються дві його французькі версії: семіологічна, відома поза межами Франції як постструктуралізм та постмодернізм, і граматична, що спирається на досвід еволюції аналітичної філософії мови та на проблематику французької соціальної антропології і соціології. У монографії відтворено контекст, у якому постали проблеми, що дали поштовх поворотам (і переворотам) у французькій філософській думці та сприяли становленню сучасної (у буквальному сенсі слова) французької філософії. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів.
На примере французской философии в монографии определяются механизм и последствия лингвистического поворота в современной философии, анализируются две его французские версии: семиологическая, известная за пределами Франции как постструктурализм и постмодернизм, и грамматическая, опирающейся на опыт эволюции аналитической философии языка и на проблематику французской социальной антропологии и социологии. В монографии воспроизведен контекст, в котором появились проблемы, давшие толчок поворотам (и переворотам) во французской философской мысли и способствовавшие становлению современной (в буквальном смысле слова) французской философии. Для ученых, преподавателей, аспирантов и студентов.

 1. Філософія. Буття людини в суспільстві: відносини, спілкування, духовність. Системний виклад. Монографія. / І.В. Бойченко, М.І. Бойченко та ін. − К.: Вид. «Промінь», 2012. − 592 с. (45,58 др.арк.). 300 прим. ISBN 978-966−8512-39-2 

Монографія містить філософський аналіз особливостей, сутності та розмаїття суспільних відносин, спілкування і духовності як форм прояву буття людини в суспільстві. У книзі здійснено системний виклад філософської думки, присвяченої дослідженню усього багатства взаємозв’язків людини і суспільства − від макрорівня системного та сферного аналізу через інституційний рівень до аналізу духовного буття особистості, із залученням ідей класиків світової та вітчизняної філософії. Людина розглядається як водночас творець соціальності та як її системний витвір. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ.

 1. Філософія. Поліщук Н. Філософія прагматизму. − К.: Українська Центр духовної культури, 2012. − 400 с. (21,3 др.арк.)  500 прим. ISBN 966-628-107-4 

Книга «Філософія прагматизму» є першим в Україні цілісним монографічним дослідженням гостро актуальної на теренах соціальних практик теми прагматизму, нових аспектів у практичних можливостях філософії та у гуманітаристиці в цілому. Тема прагматизму розкривається у кількох напрямках. Перший – історико-філософський; другий – критичне висвітлення стереотипного й часто-густо викривленого сприйняття прагматизму; третій – гуманітарна відкритість філософського прагматизму, його взаємозв’язок з гуманітарною культурою в цілому, зокрема літературою; четвертий – соціально-практичний, демократичний потенціал філософського прагматизму, його конкретно-гуманістична спрямованість, можливості впливу на соціальні практики, які орієнтовані на практично солідаристські перспективи людства.
Книга «Философия прагматизма» является первым в Украине целостным монографическим исследованием остро актуальной на территории социальных практик темы прагматизма, новых аспектов в практических возможностях философии и гуманитаристике в целом. Тема прагматизма раскрывается в нескольких направлениях. Первый – историко-философский, другой – критическое освещение стереотипного и часто искаженного восприятия прагматизма, третий – гуманитарная открытость философского прагматизма, его взаимосвязь с гуманитарной культурой в целом, в частности литературой, четвертый – социально-практический, демократический потенциал философского прагматизма, его конкретно-гуманистическая направленность, возможности влияния на социальные практики, которые ориентированы на практически солидаристские перспективы человечества.

 1. Філософія. Філософсько-антроплогічні студії’2012. «Творча спадщина В.І. Шинкарука та сьогодення (До 80-ліття від дня народження)». − Ч. 2. − К.: Стилос, 2012 − 264 с. (16,5 др.арк.) 300 прим.ISBN 978-966-2399-03-5 

Збірка наукових праць сформована за матеріалами філософсько-антропологічних читань «Творча спадщина В.І. Шинкарука та сьогодення (До 80-ліття від дня народження)», які відбулися 22 квітня 2008 р. Збірка розрахована на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів вишів.
Сборник научных трудов сформирован материалами философско-антропологических чтений «Творческое наследие В.И. Шинкарука и современность» (К 80-летию со дня рождения), которые прошли 22 апреля 2008 г. Сборник рассчитан на научных сотрудников, преподавателей, аспирантов и студентов вузов.
 

 1. Філософія. Політологія. Грабовський С. Україна − не Африка? «Білі негри» у пошуках самих себе. − Ніжин: Вид. ПП Лисенко М.М., 2012. − 217 с. (12,56 др.арк.) 350 прим. ISBN 978-617-640-021-9

Книга присвячена непростим проблемам становлення України у нинішньому глобалізованому світі, перебігу конкуренції націотворчих проектів та регіональним особливостям Української держави. В основу першої частини лягли перероблені та доповнені цикли статей, написані для газет, журналів  та електронних видань упродовж останніх років. Друга частина книги – це розділи авторових наукових досліджень на ту ж тематику в 2002-2008 роках. Книга містить чимало дискусійних положень, вводить у сферу громадського дискурсу низку нових концептів, покликаних пояснити українську ситуацію, і може бути рекомендована науковцям, учителям, студентам, усім, хто небайдужий до перспектив розвитку країни.
Книга посвящена непростым проблемам становления Украины в нынешнем глобализованном мире, ходу конкуренции нациотворческих проектов и региональным особенностям Украинского государства. В основу первой части легли переделанные и дополненные циклы статей, написанные для газет, журналов  и электронных изданий на протяжении последних лет. Вторая часть книги – это разделы авторских научных исследований на ту же тематику в 2002-2008 годах. Книга содержит немало дискуссионных положений, вводит в сферу общественного дискурса ряд новых концептов, призванных объяснить украинскую ситуацию, и может быть рекомендована научным работникам, учителям, студентам, всем, кто небезразличен к перспективам развития страны

 1. Філософія. Географія. Хортинський семінар: Сакральна географія і феномен паломництва: вітчизняний і світовий контекст. Зб. наук. пр. / Наук. ред. і упор. Ю.Ю. Завгородній. − Запоріжжя: Дике Поле, 2012. − 292 с. (23,54 др.арк.) ISBN 978-966-2994-74-2

Збірник статей присвячено дослідженню сакральної географії і паломництва – актуальним, перспективним і міждисциплінарним напрямкам у світовій науковій спільноті, ще мало запитаним вітчизняними фахівцями. Для широкого кола читачів.
Сборник статей посвящен исследованию сакральной географии и паломничества – актуальным, перспективным и междисциплинарным направлениям в мировом научном сообществе, еще мало востребованным отечественными специалистами. Для широкого круга читателей.

 1. Філософія. Ємельяненко Г.Д., Райда К.Ю., Шевченко С.Л. Цінності та постекзистенціалістське мислення. – К.-П.-С.: Вид. ПАРАПАН, 2012. – 150 с. (9,2 др.арк.) ISBN 978-966-2564-04-4

У монографії досліджується феномен загальнолюдських цінностей в таких культурологічних синтезах постекзистенціалістського мислення як екзистенціальна аксіологія, екзистенціальна психологія та екзистенціальна теологія. Висвітлюється антропопсихологічні та антропоонтологічні характеристики процесу трансформації ціннісних пріоритетів та ціннісного ставлення, сприйняття і розуміння світу в добу глобалізації, зміни рольових функцій та поведінки людей, способи їхнього самоздійснення та життєдіяльності.
В монографии исследуется феномен общечеловеческих ценностей в таких культурологических синтезах постэкзистенциалистского мышления как экзистенциальная аксиология, экзистенциальная психология и экзистенциальная теология. Освещается антропопсихологические и антропоонтологические характеристики трансформации ценностных приоритетов и ценностного отношения, восприятия и понимания мира в эпоху глобализации, изменения ролевых функций и поведения людей, способы их самоосуществления и жизнедеятельности.

 1. Філосфія. Sabuschko O. Planet Wermut. Essays. − Wien: Literaturverlag Droschl Graz, 2012. −165 s. (7 др. арк.) ISBN 978-3-85420-795-5

Книжка являє собою збірник статей, присвячених актуальним питанням української філософської культури – філософській рефлексії над тоталітарною спадщиною («Кімната 101: У пошуках виходу»), ґендерним аспектам філософії культури в українській модерній традиції («Жінка-автор у колоніальній культурі») та історико-філософському осмисленню історичних травм на матеріалі мистецтва та «усної філософії» («Планета Полин: Довженко-Тарковський – фон Трєір, або Дискурс нового жаху»).
Книжка являет собой сборник статей, посвященных актуальным вопросам украинской философской культуры – философской рефлексы над тоталитарным наследием («Комната 101: в поисках выхода»), гендерным аспектам философии культуры в украинской модерной традиции (Женщина-автор в колониальной культуре») и историко-философском осмыслении исторических травм на материале искусства и «устной философии» («Планета Полин: Довженко-Тарковский – фон Триер, или Дискурс новой крыши»).

 1.  Філософія, бібліографія. Кудра С.Г. Бібліографії української історії філософії: 2006-2010 рр. − К., 2012. (електронний варіант http://www.filosof.com.ua/Kudra/Bibliography_2006-2010_1.doc). (3,28 др.арк.)

У цій «Бібліографії» подано перелік робіт з історії української філософії, опублікованих в Україні в 2006–2010 pp. Тут зібрані журнальні статті, монографії, збірники текстів, бібліографічні довідники. У «Бібліографії» прізвища авторів публікацій та назви книжок подано в абетковій послідовності, назви праць розміщено в хронологічному порядку. По можливості вказано також обсяг текстів і конкретні сторінки, де розміщені тексти.
В этой «Библиографии» перечислены работы по истории украинской философии, опубликованные в Украине в 2006-2010 гг. Здесь собраны журнальные статьи, монографии, сборники текстов, библиографические справочники. В «Библиографии» фамилии авторов публикаций и названия книг представлены в алфавитном порядке, названия работ размещены в хронологическом порядке. По возможности также указан объем текстов и конкретные страницы, где размещены тексты.

 1. Філософія. Мулярчук Є.І. На межі буття: філософія конечності людського буття та етика. − К., 2012. − 176 с. (9,24 др.арк.) ISBN 978-966-02-6561-5

У монографії аналізується комплекс проблем, пов’язаних з філософсько-етичною темою конечності людського буття. Особливу увагу приділено аналізу конечності як феномена людського буття, зв’язку тілесного та особистісного існування людини, темі співбуття з іншими людьми та проблемі сенсу людського буття. Запропоновано концепцію буття на межі як способу ставлення людини до обмеженості її існування та пошуку перспектив буття поза індивідуальними межами, пов’язаних у першу  чергу з її буттям для інших. Буття для іншого, іншої людини чи навіть Бога як Іншого, показано як відкриття царини поцейбічної вічності. Відкритість буття для іншого взято за основу етичного осмислення конечності  людського буття. Для фахівців з етики та філософської антропології, викладачів і студентів філософських факультетів вузів та широкого кола читачів, які цікавляться філософією.
В монографии анализируется комплекс проблем, связанных с философско-этической теме конечности человеческого бытия. Особое внимание уделено анализу конечности как феномена человеческого бытия, связи телесного и личностного существования человека, теме сосуществования с другими людьми и проблеме смысла человеческого бытия. Предложена концепция бытия на грани как способа отношения человека к ограниченности его существования и поиска перспектив бытия вне индивидуальных пределов, связанных в первую очередь с его бытием для других, Бытия для другого, другого человека или даже Бога как Другого, показано как открытие сферы посюсторонней вечности. Открытость бытия для другого взята за основу этического осмысления конечности человеческого бытия. Для специалистов по этике и философской антропологии, преподавателей и студентов философских факультетов вузов и широкого круга читателей, интересующихся философией.

 1. Філософія. Шевченко С.Л. Автентичність людського буття у філософії екзистенціалізму. − К., 2012. −207 с. 300 прим. (12,03 др.арк.) ISBN 978-966-02-6541-7

У монографії досліджується феномен автентичності екзистенції  та особливості її  визначення у філософських поглядах представників «негативного» та «позитивного» екзистенціалізму. Висвітлюються проблеми історико-філософського і філософсько-теоретичного аналізу поняття «автентичне існування» в екзистенціалістському осмисленні сенсу людського буття. Для науковців, викладачів, студентів
В монографии исследуется феномен подлинности экзистенции и особенности ее определения в философских взглядах представителей «негативного» и «позитивного» экзистенциализма. Освещаются проблемы историко-философского и философско-теоретического анализа понятия «аутентичное существование» в экзистенциалистском осмыслении смысла человеческого бытия. Для ученых, преподавателей, студентов.

 1. Філософія. Теоретичні проблеми сучасної етики: Навчальний посібник / [А.М. Єрмоленко, Г.Д. Ємельяненко, М.М. Кисельов, П.А.Кравченко, Я.В.Любивий, В.А. Малахов, К.Ю. Райда, С.Л.Шевченко]. – Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2012. – 232 с. (12,2 др.арк.). ISBN 978-966-192-063-6

Навчальний посібник презентує теоретичну позицію провідних вітчизняних вчених у практиці висвітлення й вирішення фундаментальних проблем сучасної етики. У ньому врахований досвід викладання етики у вищих навчальних закладах. Він розширить знання студентів за будь-якого з прийнятих варіантів вивчення курсу етики. Використання класичної філософської спадщини й теоретичних інновацій робить це видання корисним не лише для студента, магістра чи аспіранта, а й для усіх зацікавлених проблемами розвитку сучасного етичного знання.
Учебное пособие представляет теоретическую позицию ведущих отечественных ученых в практике освещения и решения фундаментальных проблем современной этики. В нем учтен опыт преподавания этики в высших учебных заведениях. Он расширит знания студентов любого из принятых вариантов изучения курса этики. Использование классического философского наследия и теоретических инноваций делает это издание полезным не только для студента, магистра или аспиранта, но и для всех интересующихся проблемами развития современного этического знания.

 1. Туризмология. Пазенок В.П. Туризмология. Теоретический образ туризма. Монография. – К., Альтерпрес, 2012. (15,2 др.арк.).

Что такое «туризмология»? Какова особенность «человеческого измерения» такого феномена общественной жизни, как туризм? Насколько правомерна постановка вопроса о «философии туризма»? Каким образом теоретический образ туризма «вписывается» в общую теорию проблем в качестве одного из специфических его разделов – «туристская проблемология?». Что такое «альтернативный туризм», каковы его разновидности и практические имплантации?» В своей книге профессор В.С.Пазенок рассматривает эти и сопутствующие им вопросы, составляющие инновационную ткань современных научных интерпретаций туризма как сложного, многослойного и разновекторного массового общественного явления нашего времени, влияние которого на все секторы социума, в том числе на сферу духовной, культурной жизни, на процесс формирования человеческой личности и гражданского общества многократно возрастает. Работа базируется на новейших данных туризмоведческой науки, проблема рассматривается в широком диапазоне философских концептов, достижений культурологических, социогуманитарных дисциплин, в аспекте «праксеологического» значения туризма. Активно использованы новые концепции туризма, санкционированные Всемирной туристской организацией – ЮНВТО. Книга рассчитана на преподавателей, магистров и студентов профильных учебных заведений, всех, интересующихся сущностной значимостью такого перспективного социального института, как туризм.
Що таке «туризмологія»? Яка особливість «людського виміру» такого феномена суспільного життя, як туризм? Наскільки правомірна постановка питання про «філософії туризму»? Яким чином теоретичний образ туризму «вписується» в загальну теорію проблем в якості одного з специфічних його розділів – «туристська проблемологія?». Що таке «альтернативний туризм», які його різновиди та практичні імплантації? »У своїй книзі професор В.С. Пазенок розглядає ці та супутні їм питання, що складають інноваційну тканину сучасних наукових інтерпретацій туризму як складного, багатошарового і різновекторного масового суспільного явища нашого часу, вплив якого на всі сектори соціуму, в тому числі на сферу духовного, культурного життя, на процес формування людської особистості та громадянського суспільства багаторазово зростає. Робота базується на новітніх даних туризмознавчої науки, проблема розглядається в широкому діапазоні філософських концептів, досягнень культурологічних, соціогуманітарних дисциплін, в аспекті «праксеологічного» значення туризму. Активно використані нові концепції туризму, санкціоновані Всесвітньою туристською організацією – ЮНВТО. Книга розрахована на викладачів, магістрів та студентів профільних навчальних закладів, усіх, хто цікавиться сутнісною значимістю такого перспективного соціального інституту, як туризм.

 1.  Культурологія. Забужко О.С. З мапи книг і людей: Збірка есеїстики. – Meridian Chernowitz. Кам’янець-Подільський, ТОВ «Друкарня Рута», 2012. – 376 с. (39,48 да.арк.) ISBN 978-966-2771-02-2

Книжка являє собою збірник статей і есеїв з історії української культури 20-го століття. Спеціальну увагу приділено проблемі свободи в філософській культурі України другої половини 20-го століття («Тема з варіаціями», «Катерина, або Філософія мовчазного бунту», «Коротка історія рок-н-ролу по-українськи»), історико-філософському осмисленню історичних травм на матеріалі мистецтва та «усної філософії» («Планета Полин: Довженко – Тарковський – фон Трієр, або Дискурс нового жаху»), а також постатям таких провідних мислителів української еміґрації, як Юрій Шевельов («Інтродукція до книжки вибраного листування») та Леонід Плющ («Леонід Плющ: повернення додому?»).
Книга представляет собой сборник статей и эссе по истории украинской культуры 20-го века. Особое внимание уделено проблеме свободы в философской культуре Украины второй половины 20-го века («Тема с вариациями», «Катерина, или Философия молчаливого бунта», «Краткая история рок-н-ролла по-украински»), историко-философскому осмыслению исторических травм на материале искусства и «устной философии» («Планета Полынь: Довженко - Тарковский - фон Триер, или Дискурс нового ужаса»), а также фигурам таких ведущих мыслителей украинской эмиграции, как Юрий Шевелев («Интродукция к книге избранной переписки») и Леонид Плющ («Леонид Плющ: возвращение домой?").

Періодичні видання. Протягом року було видано 6 номерів журналу «Філософська думка», 4 номери журналу «Практична філософія» і 11 збірників наукових праць «Мультиверсум. Філософський альманах», 2 номера журналу «Sententiae», один номер журналу «Філософські обрії», один випуск збірника наукових праць «Світогляд – Філософія – Релігія». 
Протягом 2012 р. вийшли два випуски збірника наукових праць «Філософські діалоги» (Вип. 6: Європейські цінності та українські реалії (19,53 др.арк).; Вип. 7: Толерантність в сучасному світі), а також спільний випуск журналів Філософська думка і Sententiae (Теологія і філософія релігії).
Також Інститут філософії є співзасновником журналів «Людина і політика», «Схід», «Проблеми філософії права». Слід відзначити, що керівники відділів та науковці співпрацюють з різними видавництвами України, публікуючи у них свої монографії (Стилос, Альтерпресс, ПАРАПАН, Наукова думка, КМТ, Дух і Літера, Лібра та ін.).
У 2011 р. Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України разом із Державним вищим навчальним закладом “Українська академія банківської справи Національного банку України” зареєстрували новий збірник наукових праць “Світогляд – Філософія – Релігія”, перший випуск якого вийде у першій половині 2012 р.

<<< Повернутись на попередню сторінку

 

     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio