НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Публікації

Публікації Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

2011 рік

У 2011 році видані такі наукові праці:

 1. Попович М. Бути людиною. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 223 с. (14 др.арк.) – ISBN 978-966-518-560-4

Праця представляє собою спробу сформулювати погляд на цінності сучасного суспільства, який із певної позиції охоплював би різні сторони функціонування останнього. Автор прагнув обґрунтувати засобами, придатними для філософії сучасності, певний світогляд, який сьогодні, як і в інші часи, перебуває перед загрозою. Це – світогляд гуманізму, що виходить із уявлень про людину як вищу і абсолютну цінність.
Для студентів, науковців та усіх, хто цікавиться філософськими темами.

Работа представляет собой попытку сформировать взгляд на ценности современного общества, который с определенной позиции охватывал бы разные стороны функционирования последнего. Автор старался обосновать способами современной филоофи определнное мировоззрение, которое сегодня, как и в иные времена, находится под угрозой. Это – мировоззрение гуманизма, исходящие из представлений о человеке как высшей и абсолютной ценности.
Для студентов, ученых, всех, кто интересуется философскими темами.

2. Інокентій Ґізель. Вибрані твори у 3-х томах. /Редактор-упорядник Л. Довга /Інститут філософії ім. Г. Сковороди НАН України; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; Товариство дослідників Центрально-Східної Європи; Dipartamento di Studi Linguistici Letterari e Filologici dell’ Universita di Milano/ – Т. 2. – К. – Львів, «Свічадо», 2011 – 461 с. (33,93 друк.арк.) – 800 прим. ISBN 978-966-395-271-0 (I – III т.); ISBN 978-966-395-484-4 (т. ІІ)

У другому томі даного видання опубліковано дві частини філософського курсу Інокентія Ґізеля «Трактат про всю філософію» («Opus totius philosophiae»), прочитаного ним у Києво-Могилянській колегії в 1645/46 – 1646/47 навчальних роках. Це перший із збережених до сьогодні повний філософський курс, прочитаний у цьому навчальному закладі. До тому увійшли фрагменти з першої частини вступу до «Логіки» («Introduсtio ad Logicam») і трактати «Логіки» «Про розрізнення» та «Про універсалії» («Tractatus Logicae De distinctionibus et De universalibus»; критичний текст та переклад українською мовою Миколи Симчича), та «Трактат про душу» («Tractatus [de Anima]»; критичний текст та переклад українською мовою Ярослави Стратій ). Опубліковані тексти є важливим джерелом для реконструкції антропологічних уявлень київських інтелектуалів середини XVII ст., їх розуміння принципів раціонального пізнання, природи людської душі та її здатностей, співвідношення тіла і душі, структури тіла та функцій різних його органів.
Во втором томе данного издания опубликовано две части философского курса Инокентия Гизеля «Opus totius philosophiae», прочитанного им в Киево-Могилянском коллегиуме в 1645/46 – 1646/47 учебных годах. Это первый из сохраненных до сегодня полных философских курсов, прочитанных в этом учебном заведении. В том включены «Tractatus Logicae De distinctionibus et De universalibus» (критический текст и перевод Мыколы Сымчича), а также «Tractatus [de Anima]» (критический текст и перевод Ярославы Стратий). Опубликованные тексты являются важным источником к реконструкции антропологических представлений киевских интеллектуалов сер. XVII в., их понимания принципов рационального познания, природы человеческой души, соотношения тела и души, структуры тела и функций разных его органов.

3. Малахов В. А., Даренський В. Ю., Жулай В. Д. та ін. Діалог sub specie ethicae : [колективна монографія] / Благодійна організація «Центр практичної філософії». – К.: Вид. ПАРАПАН, 2011. – 280 c. (18,52 др. арк.). – 300 прим. – ISBN 978-966-8210-90-7

Діалог – одне з ключових понять нашої сучасності. Від того, чи виявляться люди нині здатними до діалогу, залежить подальша доля людства загалом. Мета пропонованої книжки – представити читачеві низку філософсько - етичних ідей, пов’язаних з осмисленням діалогу та його морального значення. Авторами різнобічно висвітлюється роль діалогічного принципу в формуванні засад сучасної моральності, прослідковується співвідношення діалогу і відповідальності, діалогічного звернення до Іншого і притаманного людині прагнення Неіншого, розкривається зв’язок діалогу з проблематикою часу. Також аналізується актуальне питання меж діалогічної свідомості. Дослідження супроводжується поглядом на деякі «больові точки» життя сучасного українського суспільства.
Для науковців, викладачів, студентів, усіх, кого цікавлять проблеми сучасної етики.

Диалог – одно из ключевых понятий нашей современности. От того, окажутся ли сегодня люди способными к диалогу, зависит дальнейшая судьба человечества в целом. Цель предлагаемой книги – представить читателю ряд философско-этических идей, связанных с осмыслением диалога и его морального значения. Авторами разносторонне освещается роль диалогического принципа в формировании основ современной нравственности, прослеживается соотношение диалога и ответственности, диалогической обращённости к Иному и принадлежащего человеку желания Неиного, раскрывается связь диалога с проблематикой времени. Также анализируется актуальный вопрос границ диалогического сознания. Исследование сопровождается взглядом на некоторые «болевые точки» жизни современного украинского общества. Для учёных, преподавателей, студентов, всех, кого интересуют проблемы современной этики.

4. Філософська антропологія: словник. / Під ред. Н.В. Хамітова. –К.: КНТ, 2011. – 472 с. (18 д. а.) – ISBN 978-373-668-6
У книзі розглядаються найважливіші терміни філософської антропології, яка є смисловим центром сучасних знань про людину і, узагальнюючи дані спеціальних антропологічних наук, виступає метаантропологією – наукою про межі людської природи, походження людини та перспективи її еволюції.
Тому словник «Філософська антропологія», написаний міжнародним колективом авторів під редакцією Назіпа Хамітова, буде актуальним для студентів, аспирантів, викладачів та вчених, а також для всіх тих, хто шукає відповіді на питання про сенс людського буття, можливості гуманизму й місце людини у світі.
В книге рассматриваются наиболее важные термины философской антропологии, которая является смысловым центром современных знаний о человеке. И, обобщая данные специальных антропологических наук, выступает метаантропологией – наукой о пределах человеческой природы, происхождения человека и перспектив его эволюции.
Поэтому словарь «Философская антропология», написанный международным коллективом авторов под ред. Назипа Хамитова, будет актуальным для студентов, аспирантов, преподавателей и учёных, а также для всех тех, кто ищет ответы на вопросы о смысле человеческого бытия, возможности гуманизма и месте человека в мире.
The book considers the most important terms of the Philosophical anthropology as a meaning centre of contemporary humanitarian knowledge. It summarizes achievements of special anthropological sciences and acts as metaanthropology teaching about human nature boarders as well as about human origins and evolution prospects.
Therefore the Glossary «Philosophical anthropology», being written by an international author team and edited by Nazip Hamitov, will be necessary for students, postgraduate students and scientists as well as for everyone seeking to answer the question of the human being sense, humanity prospects and human place in the world.

5. Хамітов Н. Самотність жіноча та чоловіча: досвід вживання у проблему (болгарською мовою). 6-е видання, доповнене та перероблене. – Софія: Кванті (Болгарія), 2011. – 224 с. (9 д.а.)
Чи приречена кожна людина на невітбутну екзистенціальну самотність? Що таке внутрішня та зовнішня самотність? В чому відмінність чоловічої та жіночої самотності? Чому виникає самотність удвох? В своєму дослідженні Н.Хамітов відповідає на ці запитання.
Теми, які автор зачіпає в книзі, стосуються не лише спеціалістів – філософів, психоаналітиків, психологів, а й будь-якої людини, яка шукає свій унікальний проект свободи та любові. Видання доповнене та перероблене.
 Чем является одиночество? Всегда ли оно является страданием? Что такое внешнее и внутреннее одиночество? Есть ли разница мужского и женского одиночества? В своей книге автор отвечает на эти вопросы, создавая оригинальную методологию для постижения феномена одиночества. Она определяется как метаантропология – учение об экзистенциальных измерениях человеческого бытия и условий личностного выявления и коммуникации этих измерений.
Темы, затрагиваемые автором в книге, касаются не только специалистов – философов, психоаналитиков, психологов, но и любого человека, ищущего свой уникальный проект свободы и любви. Издание дополнено и переработано.
Is anyone condemned to an inescapable existential solitude? What do internal and external solitude mean? What is the difference between male and female solitude? Why does the solitude of two appear? N. Hamitov answers these questions in his research.
The topics, considered in the book, do not apply to specialists only like philosophers, psychoanalysts, psychologists but also to anyone being in search for his own project of freedom and love. The book is supplemented and edited.

6. Екзистенційні виміри філософсько-антропологічного пізнання: творча спадщина В. Шинкарука: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14 квітня 2011 р. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Товариство «Знання» України, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Університет сучасних знань. К., Товариство «Знання» України, 2011. – 359 с. (30,22 д.а.). – ISBN 978-966-618-265-7
Збірка наукових праць присвячена розкриттю екзистенційних вимірів філософсько-антропологічного пізнання у контексті творчої спадщини В.І. Шинкарука.
Розрахована на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів вузів.
Экзистенциальные измерения философско-антропологического познания: творческое наследие В. Шинкарука: материалы Международной научно-практической конференции, 14 апреля 2011 г. / Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Общество «Знание» Украины, Институт философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины, Университет современных знаний. К., Общество «Знание» Украины, 2011. - 359 с.
Сборник научных трудов посвящен раскрытию экзистенциальных измерений философско-антропологического познания в контексте творческого наследия В.И. Шинкарука.
Рассчитан на научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов вузов.
Existential dimensions of philosophical and anthropological knowledge: creative heritage of V. Shynkaruk: Materials of International Scientific Conference, April 14, 2011 / Kyiv National Taras Shevchenko University, Society "Knowledge" of Ukraine, Institute of Philosophy named by G.S. Skovoroda, National Academy of Sciences of Ukraine, University of contemporary knowledge. K., Society "Knowledge" of Ukraine, 2011. - 359 p.
Collected works are devoted to disclosure of existential dimensions of philosophical and anthropological knowledge in the context of the creative heritage of V. Shynkaruk.
Works are written for researchers, teachers, graduate students and university students.

 

7. Білодід В.Д. Історіографія української етноментальності: В.Б. Антонович: Історіософські нариси / За ред. Н.П. Поліщук. – К.: Вища шк., 2011. – 335 с. (17,64 дрк.арк.) – 2000 прим. ISBN 978-966-642-431-3
Досліджено життя і творчість видатного українського історика, ключової постаті національно-визвольного руху України 70 – 80-х років ХІХ ст. В. Антоновича з метою з‘ясування його внеску в пізнання української ментальності. У праці філософа про історика сама історія розкриває секрети ментальності українців. Поєднуючи філософсько-теоретичну культуру мислення з прозорістю викладу, автор висвітлює особливості національно-світоглядного перенародження В.Антоновича з поляка на українця, пропонує цілісний нарис ідеології українофілів-народників; обґрунтовує тезу про В.Антоновича як батька українського етнонаціоналізму; пропонує своє бачення дискусійного питання про “вроджену недержавність українців”; виокремлює та висвітлює основні ознаки української ментальності. Історичне постає сучасним, проблеми минулого – проблемами нинішнього часу, “вчорашні” уроки – дороговказами для сьогодення.
Для істориків, істориків філософії, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та всіх тих, хто цікавиться історією України.
Исследованы жизнь и творчество выдающегося украинского историка, ключевой фигуры национально-освободительного движения Украины 70 – 80-х лет ХІХ ст. В. Антоновича с целью определения его вклада в познание украинской ментальности . В работе философа об историке сама история раскрывает секреты ментальности украинцев. Соединяя философско-теоретическую культуру мышления с прозрачностью изложения, автор освещает особенности национально-мировоззренческого перерождения В.Антоновича с поляка на украинца, предлагает целостный очерк идеологии украинофилов-народников; обосновывает тезис про В. Антоновича как отца украинского этнонационализма; предлагает свое видение дискуссионного вопроса о “врожденной безгосударственности украинцев”; выделяет и освещает основные признаки украинской ментальности. При этом историческое предстает современным, проблемы прошлого – проблемами нынешнего времени, “вчерашние” уроки – указателями для настоящего.
Для историков, историков философии, преподавателей и студентов высших учебных заведений и всех тех, кто интересуется историей Украины.

8. Білодід В.Д. Сталін і академічна філософія в Україні: Нариси з історії філософської думки в Інституті філософії НАН України в другі половині 40-х – 50-ті рр. ХХ ст. – К.: Стилос, 2011. – 208 с.
(13,0 друк. арк.) – 300 прим. ISBN 978-966-2399-04-2
Інститут філософії НАН України родом з перших повоєнних років, з доби панування сталінізму. Ця ідеологія – перше філософське кредо вчених інституту. В монографії йдеться про те, як вони, слідом за Сталіним, втискували марксизм і ленінізм у сталінізм, про дійсне співвідношення сталінської версії марксистської філософії з філософією власне Маркса і Леніна, про саморозп’яття академічних науковців на хресті доктрини, несумісної з духом філософії як такої, з вільним пошуком істини.
Для науковців, викладачів, студентів – для всіх, хто цікавиться історією України
Институт философии НАН Украины родом из первых послевоенных лет, из поры господства сталинизма . Эта идеология – первое философское кредо ученых института. В данной монографии речь идет о том, как они, следом, за Сталином, втискивали марксизм и ленинизм в сталинизм, про действительное соотношение сталинской версии марксистской философии с философией Маркса и Ленина, о самораспятии академических научных работников на кресте доктрины, несовместимой с духом философии как такой, с свободным поиском истины.
Для научных работников, преподавателей, студентов – для всех, кто интересуется историей Украины

9. Забужко Оксана, Шевельов Юрій. Вибране листування на тлі доби: 1992-2002: З доданими творами, коментарями, причинками до біографій та іншими документами. – К.: Висока Полиця, ВД Факт, 2011. – 504 с. (32,7 др.арк.). – 2000 прим. – ISBN 978-9666-359-365-4.
Книжка представляє історію багатолітньої дружби одного з найвидатніших мовознавців 20-го століття, провідного еміґраційного мислителя, критика й культуролога, професора Колумбійського університету в Нью-Йорку Юрія Шевельова-Шереха (1908-2002) та письменниці Оксани Забужко (1960 р.нар.). Їхнє листування 1992-2002 рр. супроводиться докладними коментарями О.Забужко, а також підбіркою з їхніх творів, які обговорюються в листах. На читача чекає не лише ближче знайомство з двома визначними культурними постатями, а й захоплююча інтелектуальна пригода в бурхливому історичному пейзажі рубежу віків, побаченому їхніми очима.
Книга представляет историю многолетней дружбы одного из крупнейших лингвистов 20-го века, ведущего эмиграционного мыслителя, критика и культуролога, профессора Колумбийского университета в Нью-Йорке Юрия Шевелева-Шереха (1908-2002) и писательницы Оксаны Забужко (1960 г.рожд.). Их переписка 1992-2002 гг. сопровождается подробными комментариями О.Забужко, а также подборкой их произведений, которые обсуждаются в письмах. Читателя ждет не только углубленное знакомство с двумя выдающимися деятелями культуры, а и увлекательное интеллектуальное приключение в бурном историческом пейзаже рубежа веков, увиденном их глазами.

10. Кисельов М.М., Гвоздяк В.М. Філософія: Навчальний посібник для аспірантів. Ужгород: УжНУ, 2011. 157 с. (9,5. а.а.). 100 прим.
Навчальний посібник призначено для підготовки аспірантів і по шукачів нефілософських спеціальностей до кандидатського іспиту з філософії.
Навчальний посібник містить коментарі процесу активного переосмислення статусу сучасного філософського знання на матеріалах останніх Всесвітніх філософських конгресів, що відбулись у Стамбулі (2003) та Сеулі (2008).
В теоретичній частині основний акцент робиться на розгляді новітніх тенденцій “реконструкції” сучасного філософського процесу, зокрема в таких напрямках як філософія людини, філософія та методологія науки, філософські проблеми техніки та екології, глобальні проблеми сучасності, сучасні трансформації етичного дискурсу тощо.
В методичній частині навчального посібника міститься все необхідне для всього циклу підготовки аспіранта до складання аспірантського іспиту.
Учебное пособие предназначено для подготовки аспирантов и соискателей нефилософских специальностей к кандидатскому экзамену по философии.
Учебное пособие содержит комментарии процесса активного переосмысления статуса современного философского знания по материалам последних Всемирных философских конгрессов, прошедших в Стамбуле (2003) и Сеуле (2008).
В теоретической части основной акцент делается на рассмотрении новых тенденций «реконструкции» современного философского процесса, в частности по таким направлениям как философия человека, философия и методология науки, философские проблемы техники и экологии, глобальные проблемы современности, современные трансформации этического дискурса и т.д.
В методической части учебного пособия содержится все необходимое для полного цикла подготовки аспиранта к сдаче аспирантского экзамена.

11. Людина. Історія. Розум: за матеріалами філософських читань пам’яті І.В. Бойченка. // Зб. наук. праць. Філософські діалоги’2011. / упор. М.І. Бойченко, Г.П. Ковадло). – К., 2011. (35,5 д.а.). ISBN 978-966-026039-9 – 500 прим.
Науковий збірник «Філософські діалоги’5» підготовлений на основі матеріалів других філософських читань, присвячених пам’яті доктора філософських наук, професора Івана Васильовича Бойченка, які відбулися в стінах Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, де довгий час працював професор І.В. Бойченко і де він розпочав свою трудову діяльність, пройшовши шлях від аспіранта до доктора філософських наук, керівника науково-дослідної групи. Під його керівництвом група долучилася до розробки фундаментального напряму в дослідженні соціально-філософської проблематики – філософія історії та філософія етносу. Цей напрям і до сьогодні досить продуктивно розвивається в Інституті.
До збірника увійшли статті науковців Інституту, викладачів вузів, а також статті аспірантів та студентів філософського факультету Київського націо­нального університету імені Тараса Шевченка, де останні роки свого життя працював професор І.В. Бойченко.
Научный сборник «Философские диалоги’5» подгтовлен на основе материалов вторых философских чтений, посвященных памяти доктора философских наук, профессора Ивана Васильевича Бойченко, состоявшихся в стенах Института философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины, где долгое время работал профессор И.В. Бойченко и где он начал свою трудовую деятельность, пройдя путь от аспиранта до доктора философских наук, руководителя научно-исследовательской группы. Под его руководством группа присоединилась к разработке фундаментального направления в исследовании социально-философской проблематики – философия истории и философия этноса. Это направление и сегодня достаточно продуктивно развивается в Институте.
В сборник вошли статьи ученых Института, преподавателей вузов, а также статьи аспирантов и студентов философского факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, где последние годы своей жизни работал профессор И.В. Бойченко.

12. Мистико-эзотерические движения в теории и практике. «Тайное и явное»: многообразие репрезентаций эзотеризма и мистицизма. Сб. материалов Четвертой международной научной конференции. 2-4 декабря 2010 г., Днепропетровск / Коллектив редакторов: С. В. Пахомов (отв. ред.), Ю. Ю. Завгородний, С. В. Капранов. – СПб.: РХГА, 2011. – 213 с. (15 др. арк.) ISBN 978-5-88812-495-6
В последние десятилетия на волне массового интереса к нетрадиционной религиозности, мистико-эзотерических течений, а также вследствие изменений в различных научных парадигмах, возникли новые подходы к исследованиям эзотеризма и мистицизма. Изучение проблем интерпретаций этих феноменов вносит большой вклад в дальнейшее развитие гуманитарного знания. В настоящий сборник включены научные статьи, посвященные различным аспектам мистико-эзотерических учений и практик. Данные статьи представляют собой доклады, прозвучавшие на Четвертой международной научной конференции, проведенной в Национальном горном университете (Днепропетровськ), в декабре 2010 года.
В останні десятиліття на хвилі масового інтересу до нетрадиційної релігійності, містико-езотеричних течій, а також внаслідок змін у різних наукових парадигмах, виникли нові підходи до досліджень езотеризму і містицизму. Вивчення проблем інтерпретацій цих феноменів вносить великий внесок у подальший розвиток гуманітарного знання. У даний збірник включені наукові статті, присвячені різним аспектам містико-езотеричних навчань і практик. Дані статті є доповіддями, що прозвучали на Четвертій міжнародній науковій конференції, проведеної у Національному гірничому університеті (Дніпропетровськ), в грудні 2010 року.

Видання, що підготовлені до друку:

 1. Вимір раціональності як чинник європейської інтеграції України (відп. ред. М.В.Попович).
 2. Пазенок В.С. Туризмологія – теорія туризму.
 3. Наука Електронної ери: Оновлення методології (відп. ред. В.С.Лук’янець).
 4. Етика науки: виклики сучасності» (відп. ред. М.М. Кисельов).
 5. Пролеєв С.В. Влада і суспільство: постмодерна перспектива.
 6. Громадянське суспільство і культура (відп. ред. Є.К. Бистрицький).
 7. Етика відкритості: ризики і перспективи (відп. ред. В.А. Малахов).
 8. Загальнолюдські цінності: еволюція уявлень та зміна пріоритетів (відп. ред. В.В. Лях та К.Ю. Райда),
 9. Антропокультурні чинники європейського вибору України (відп.ред. Є.І. Андрос),\
 10. Поліщук Н.П. Філософія прагматизму
 11. Бібліографія української історії філософії: 1939-1959 рр. (упор. С.Г.Кудра)
 12. Європейські цінності та українські реалії (до 80-ліття від дня народження О.І.Яценка) (за ред. Є.І. Андроса)
 13. Ціннісно-нормативне обґрунтування соціальної теорії. Відповідальний редактор Єрмоленко А.М. – К.: Наукова думка, 2012.
 14. Забужко О.С. З мапи книг і людей: Збірник статей. – К.: Спадщина-Інтеґрал, 2012.
 15. Sabuschko O. Planet Wermut: Essays. – Droschl, 2012. – 200 s. ISBN-13: 978-3854207955

<<< Повернутись на попередню сторінку

 

     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio