НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Публікації

Публікації Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

2010 рік


1. Попович М.В. Культура: Ілюстративна енциклопедія України. – К.: Балтія-Друк, 2010. – 182 с. (21,97 д.а.).
ISBN 978-966813761-7
Книга «Культура» у популярній формі розкриває читачеві філософську глибину, жанрове і тематичне багатство української культури, знайомить із давньою українською писемністю; окремі розділи книги присвячено історії літератури, театру, кіномистецтву і фотографії, церковному та прикладним видам мистецтва, архітектурі. Автор, знаний вчений, видатний філософ сучасності, директор Інституту філософії НАН України академік Мирослав Попович демонструє новий, сучасний підхід до культурних надбань, інтегруючи український культурний шар у велику будівлю загальноєвропейської та світової культури. До книги увійшли імена і теми, що довгий час з політичних міркувань були заборонені в Україні, проте мали помітний вплив на становлення і розвиток різних галузей культури.
Книга «Культура» в популярной форме раскрывает читателю философскую глубину, жанровое и тематическое богатство украинской культуры, знакомит с давней украинской письменностью; отдельные главы книги посвящены истории литературы, театра, киноискусству и фотографии, церковной и прикладным видам искусства, архитектуре. Автор, известный ученый, выдающийся философ современности, директор Института философии НАН Украины академик Мирослав Попович демонстрирует новый, современный подход к культурному наследию, интегрируя украинский культурный слой в большое здание общеевропейской и мировой культуры. В книгу вошли имена и темы, которые долгое время по политическим соображениям были запрещены в Украине, однако имели заметное влияние на становление и развитие различных областей культуры.

2. Попович M.B. Істина. Правда. Життя. Думки небайдужої людини: Збірник науково-публіцистичних статей. – К., 2010. – 428 с. (22,5 д.а.)
ISBN 978-966-02-5621-5
Збірник, вихід якого у світ приурочений до 80-річчя з дня народження директора Інституту філософії імені Г.С.Сковороди HAH України, академіка Мирослава Поповича, містить його публіцистичні статті, інтерв'ю, коментарі, опубліковані за часів незалежної України у засобах масової інформації, а також розміщених в Інтернеті. Не забуваючи про філософсько-культурологічний сенс, автор аналізує суспільно-політичні події у нерозривному сполученні ретроспекції та актуальності. Видання призначене для науковців, викладачів соціо-гуманітарних дисциплін, студентів та широкого загалу.
Сборник, выход которого в свет приурочен к 80-летию со дня рождения директора Института философии имени Г. С. Сковороды HAH Украины, академика Мирослава Поповича, содержит его публицистические статьи, интервью, комментарии, опубликованные во времена независимой Украины в средствах массовой информации, а также размещенных в Интернете. Не забывая о философско-культурологическом смысле, автор анализирует общественно-политические события в неразрывном сочетании ретроспекции и актуальности. Издание предназначено для ученых, преподавателей социо-гуманитарных дисциплин, студентов и широкой общественности.

3. Кримський С.Б. Про софійність, правду, смисли людського буття: Збірник науково-публіцистичних і філософських статей. - Київ, 2010. - 464 с. (29 д.а.).
ISBN 978-966-02-5678-3
Збірник філософських та науково-публіцистичних статей, а також інтерв'ю та виступів на семінарах і конференціях за роки незалежності України професора Сергія Кримського підготовлено на честь його 80-річчя. Автор не є суто «кабінетним вченим», він завжди перебуває у гущі сьогодення, і його філософські та соціально-політичні міркування про поточне життя, викликають неабияку зацікавленість великої аудиторії. Видання призначене для науковців, викладачів соціо-гуманітарних дисциплін, студентів та широкого загалу.
Сборник философских и научно-публицистических статей, а также интервью и выступлений на семинарах и конференциях за годы независимости Украины профессора Сергея Крымского подготовлен в честь его 80-летия. Автор не является сугубо «кабинетным ученым», он всегда находится в гуще настоящего, и его философские и социально-политические соображения о текущем жизни, вызывают не малый интерес большой аудитории. Издание предназначено для ученых, преподавателей социо-гуманитарных дисциплин, студентов и широкой общественности.

4. Єрмоленко А.М. Соціальна етика та екологія. Гідність людини – шанування природи. Монографія. – К. : Лібра, 2010. – 416 с. (26 д.а.)
ISBN 978-966-7035-96-9
У цій книжці розроблену одну з найважливіших проблем соціальної етики, а саме обґрунтування та застосування моральних належностей на засадах дискурсивної етики спільної відповідальності за умов екологічної кризи. Проблематика співвідношення етики та екології конкретизується дослідженням соціокультурних чинників генези екологічної кризи, її загострення в сучасному суспільстві, аналізом легітимаційних, орієнтаційних та регулятивних функцій етичних норм і цінностей щодо таких соціальних систем, як наука, техніка, політика, економіка тощо. Здійснено пошуки створення соціально-екологічно спрямованого ринкового господарства за умов глобалізації на основі інституцій деліберативної демократії та універсалістської етики дискурсу. Для науковців, студентів і аспірантів, які цікавляться проблемами практичної та соціальної філософії, філософії моралі, етики та екології.
В этой книге разработано одну из важнейших проблем социальной этики, а именно обоснование и применение моральных принадлежностей в принципах дискурсивной этики общей ответственности в условиях экологического кризиса. Проблематика соотношения этики и экологии конкретизируется исследованием социокультурных факторов генезиса экологического кризиса, ее обострения в современном обществе, анализом легитимационных, ориентационных и регулятивных функций этических норм и ценностей относительно таких социальных систем, как наука, техника, политика, экономика и т.д. Осуществлен поиск создания социально-экологически направленного рыночного хозяйства в условиях глобализации на основе институтов делиберативной демократии и универсалистской этики дискурса. Для ученых, студентов и аспирантов, интересующихся проблемами практической и социальной философии, философии морали, этики и экологии.

5. Андрос Є.І. Інтелект у структурі людського буття – К.: Стилос, 2010. – 357 с. (18, 5 д.а.).
ISBN 978-966-8009-90-7
Монографія присвячена філософсько-антропологчному аналізу проблеми інтелекту у структурі людського буття. Інтелект при цьому береться не у плані його техніко-операційної версії, а як сув’язь когнітивних та сенсоутворюючих його параметрів, через яку і розкривається його буттєво значущі виміри. Відповідно, засадничим у книзі виступає різнорівневий аналіз буття людини у світі, а власне проблема інтелекту у структурі людського буття розривається через звернення до розгляду ідеї та феномену раціональності, метафізичної та постметафізичної доби європейської філософської думки, інтелекту як способу самовизначення людини у світі. Розрахована на науковців, викладачів, студентів та аспірантів, усіх, хто цікавиться, чим стурбована нинішня філософсько-антропологічна думка.
Монография посвящена философсько-антропологическому анализу проблемы интеллекта в структуре человеческого бытия. Интеллект при этом берется не в плане его технико-операционной версии, а как неразрывное единство когнитивных и смыслосозидательных его параметров, через которые и раскрываются его бытийно значимые измерения. Соответственно, исходным в книге выступает разноуровневый анализ бытия человека в мире, а собственно проблема интеллекта в структуре человеческого бытия раскрывается посредством обращения к рассмотрению идеи и феномена рациональности, метафизической и постметафизической эпохи европейской философской мысли, интеллекта как способа самоопределения человека в мире. Рассчитана на ученых, преподавателей, студентов и аспирантов, всех кто интересуется, чем озабочена философско-антропологическая мысль сегодня.

6. Павел Васильевич Копнин / Под ред. М.В. Поповича. – М.: РОССПЭН, 2010. – 295 с. (18,5 д.а.)
ISBN: 978-5-8243-1375-8
В книге дается анализ идей известного философа Павла Васильевича Копнина (1922—1971 ). сыгравшего важную роль в разработке проблематики логики, методологии и философии науки в отечественной философии второй половины XX в. Павел Васильевич был не только ярким философом, имевшим множество учеников и друзей, но также являлся крупнейшим организатором философских исследований в Украине и России. Он прожил короткую, но очень насыщенную и драматическую жизнь.
У книзі дається аналіз ідей відомого філософа Павла Васильовича Копніна (1922-1971). зіграв важливу роль у розробці проблематики логіки, методології та філософії науки у вітчизняній філософії другої половини XX ст. Павло Васильович був не тільки яскравим філософом, мав безліч учнів і друзів, але також був найбільшим організатором філософських досліджень в Україні та Росії. Він прожив коротке, але дуже насичену і драматичну життя.

7. Філософські дискурси раціональності / В.В.Лях (відп.ред.), В.С.Пазенок, Я.В.Любивий, К.Ю. Райда, О.М.Йосипенко, О.М.Соболь, Л.А.Ситніченко, В.М.Куплін – К., 2010. – 429 с. (24,99 д.а.).
ISBN 978-966-02-5796-2
У монографії в історико-філософському контексті висвітлюється зміна парадигм раціональності, яка засвідчила поворот філософії до плюральності, перевизначення типів раціональності, тенденцію до переосмислення функцій і призначення розуму. Зважаючи на багатовимірність тематики раціональності автори аналізують різні її аспекти – неораціоналізм, поняття раціональності в сучасній практичній філософії, семіологічні підходи до трактування раціональності соціальних інституцій, синергетичну раціональність, виміри постнекласичної раціональності. Дослідження засвідчує, що тема раціональності виходитиме на проблематику подолання метафізики, формування нового абрису філософії, евристичних можливостей постнекласичної методології. Для науковців, викладачів та студентів вузів і всіх, хто цікавиться гуманітарної проблематикою філософського спрямування.
В монографии в историко-философском контексте освещается смена парадигм рациональности, которая показала поворот философии к плюральности, переопределения типов рациональности, тенденцию к переосмыслению функций и назначения разума. Несмотря на многомерность тематики рациональности авторы анализируют различные ее аспекты - неорационализм, понятие рациональности в современной практической философии, семиологичные подходы к трактовке рациональности социальных институтов, синергетическую рациональность, измерения постнеклассической рациональности. Исследование показывает, что тема рациональности выходить на проблематику преодоления метафизики, формирование нового абриса философии, эвристических возможностей постнеклассической методологии. Для ученых, преподавателей и студентов вузов и всех интересующихся гуманитарной проблематикой философского направления.

8. Грані людського буття: позитивні та негативні виміри антропокультурного / Є.І.Андрос (відп. ред.), Г.І.Шалашенко, В.П.Загороднюк, Н.В.Хамітов, А.М.Дондюк, Т.В.Лютий, Л.А.Солонько, Г.П.Ковадло, О.А.Ярош, К.С.Малєєв. – К.: Наукова думка, 2010. – 350 с. (21.06 д.а.).
ISBN 978-966-00-0952-6
Монографія присвячена аналізові людського буття, взятому у взаємодії позитивних та негативних параметрів людського єства та світу людини. Відслідковуються причини виникнення негативного у сфері антропокультурного, розкривається природа негативного у розмаїтті його проявів. Засадничою думкою є те, що негативне у людському єстві та світові людини, яке виникло у зв’язку із її біологічною недостатністю та неусталеністю, завжди було, є й буде. Трансцендування, котре є механізмом подолання цієї неусталеності, як постійний вихід за межі сущого, є механізмом продукування як креативного, культуротворчого, так и деструктивного, руйнівного, що вносить значну дисгармонію у світ людини, який, проте, по-іншому існувати не може. Відповідно осмислюється така модель облаштування буття, котра не лише б обмежувала вплив негативного на усі сторони людського буття, але яка б максимально сприяла можливості кожної людини розкритися, скористатися своїм життєвим шансом. Для філософів, суспільствознавців та студентів вузів.
Монография посвящена анализу человеческого бытия, которое берется у взаимодействии позитивных и негативных параметров человеческой природы и мира человека. Отележиваются причины возникновения негативного в сфере антропокультурного, раскрывается природа негативного в самых разнообразных его проявлениях. Исходной является мысль о том, что негативное в человеческой природе и мире человека, которое возникло в связи с его биологической недостаточностью и нестабильностью, всегда было, есть и будет. Трансцендирование, которое является механизмом преодоления этой нестабильности, как постоянный выход за границы сущего является механизмом продуцирования как креативного, культуротворческого, так и деструктивного, разрушительного, что вносит значительную дисгармонию в мир человека, который, однако, по- другому существовать не может. Соответственно осмысливается такая модель обустройства бытия, которая не только бы ограничивала влияние негативного на все стороны человеческого бытия, но которая б максимально способствовала возможности каждому человеку раскрыться, воспользоваться своим жизненным шансом. Для философов, обществоведов и студентов вузов.

9. Буття людини в суспільстві: відносини, спілкування, духовність. Історико-філософський ракурс. Монографія. – Т. 1. / Ред. І.В. Бойченко. – К.: Промінь, 2010. – 480 с. (30 д.а.)
ISBN 978-966-8512-39-1
Монографія містить філософський аналіз особливостей, сутності та розмаїття суспільних відносин, спілкування і духовності як форм прояву буття людини в суспільстві. У першому томі простежується історичний розвиток філософської думки, присвяченої дослідженню усього багатства взаємозв’язків людини та суспільства – від пізньої міфології до сучасних теорій глобалізації, від античної до давньокитайської цивілізації, від світової філософії до філософії вітчизняної. Людина розглядається як водночас творець соціального та як її витвір. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ.
Монография содержит философский анализ особенностей, сущности и разнообразия общественных отношений, общения и духовности как форм проявления бытия человека в обществе. В первом томе прослеживается историческое развитие философской мысли, посвященной исследований всего богатства взаимосвязей человека и общества - от поздней мифологии к современным теориям глобализации, от античной к древнекитайской цивилизации, от мировой философии к философии отечественной. Человек рассматривается как одновременно создатель социального и как ее творение. Для ученых, преподавателей, аспирантов, студентов вузов.

10. Хамитов Н.В. Одиночество женское и мужское. Опыт вживания в проблему. – 5-е изд., доп. и перераб. – К.: Аттика, 2010 – 224 с. (9 п.л.).
ISBN : 978-966-326-379-3
Що є самотність? Чи завжди вона є стражданням? Що таке зовнішня та внутрішня самотність? Чи є різниця чоловічої та жіночої самотності? У свої книзі автор відповідає на ці питання, створюючи оригінальну методологію для осягнення феномену самотності. Вона визначається як метаантропологія – вчення про екзистенцій ні виміри людського буття та умови особистого виявлення та комунікації у цих вимірах. Для науковців, студентів, аспірантів, усіх, хто цікавиться проблемами особистості.
Чем является одиночество? Всегда ли оно является страданием? Что такое внешнее и внутреннее одиночество? Есть ли разница мужского и женского одиночества? В своей книге автор отвечает на эти вопросы, создавая оригинальную методологию для постижения феномена одиночества. Она определяется как метаантропология – учение об эксистенциальных измерениях человеческого бытия и условий личностного выявления и коммуникации этих измерений. Для ученых, студентов, аспирантов всех, кто интересуется проблемами личности.

11. Грабовський С.І.Критика бездарного розуму. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2009. – 366 с. (30,5 д.а.)
ISBN 978-966-2213-19-5
Книга створена на основі статей, опублікованих у періодиці за останні сім років. Її предметом є інтелектуальна ницість, елементарна безграмотність та аморальність значного числа представників різних груп так званої "української еліти", безпідставність їхніх претензій на керування країною, формування громадської думки і теоретичне осмислення шляхів світового та національного розвитку. Для науковців, викладачів, студентів та всіх зацікавлених тим, як подолати інтелектуальну деградацію в політичній, мас-медійній та науковій сферах.
Книга создана на основе статей, опубликованных в периодике за последние семь лет. Ее предмет – интеллектуальное невежество, элементарная безграмотность и аморальность значительного числа представителей разных групп так званой "украинськой элиты", безосновательность их претензий на управление страной, формирование общественной мысли и теоретическое осмысление путей мирового и национального развития. Для научных деятелей, преподавателей, студентов и всех заинтересованных тем, как победить интеллектуальную деградацию в политической, масс-медийной и научной сферах.

12. Грабовський С.І.Українці по три боки фронту. Нація і зброя. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – 373с. (30,8 д.а.).
ISBN 978-966-2213-43-0
Наскрізною темою книги є Друга світова війна та доля України й українців у зв’язку із підготовкою, початком і драматичними поворотами цієї війни. В її основу лягли статті, написані для журналів, електронних видань та газет упродовж останніх років. Автор деконструює чимало пов’язаних із війною соціальних міфологем, витворених тоталітарною пропагандою, вводить в обіг маловідомі чи зовсім невідомі загалові історичні факти, показує головні події часів війни під нестандартними ракурсами. Книга може бути рекомендована науковцям, учителям, студентам, старшокласникам, усім, кому небайдужа історія України першої половини ХХ століття.
Сквозной темой книги является Вторая мировая война и судьба Украины и украинцев в связи с подготовкой, началом и драматическими поворотами этой войны. В ее основу легли статьи, написанные для журналов, электронных изданий и газет на протяжении последних лет. Автор деконструирует немало связанных с войной социальных мифологем, созданных тоталитарной пропагандой, вводит в обиход малоизвестные или совсем неизвестные обществу исторические факты, показывает главные события времен войны под нестандартными ракурсами. Книга может быть рекомендована научным деятелям, учителям, студентам, старшеклассникам, всем, кому небезразлична история Украины первой половины ХХ столетия.

13. Зарубницький К. Почути музику сфер. Земний прообраз світу Пандори. – К.: Стилос, 2010. – 152 с. (7,03 д.а)
ISBN 978-966-8009-91-4
У книзі стверджується наявність звязку між живими і неживими компонентами буття, всім існуючим взагалі, включаючи взаємозв’язок між людиною і людиною, людиною та твариною, рослиною тощо. Розглядається особлива роль цього зв’язку в еволюційному процесі, педагогіці, екології. Наголошується, що турбота про життя визначає етику, а гармонія сфер – стратегію і тактику відношення «людина – природа». Книга призначена усім небайдужим до долі людства. Зокрема поціновувачам фільму Дж.Кемерона «Аватар».
В книге утверждается наличие связи между живыми и неживыми компонентами бытия, всем существующим вообще, включая взаимосвязь между человеком и человеком, человеком и животным, растением и т.д. Рассматривается особая роль этой связи в эволюционном процессе, педагогике, экологии. Отмечается, что забота о жизни определяет этику, а гармония сфер – стратегию и тактику отношения «человек – природа». Книга предназначена всем неравнодушным к судьбе человечества. В частности ценителям фильма Дж.Кемерона «Аватар».

14. Лазоренко О. Соціальний капітал: соціальні та професійні мережі в Україні – К.: Видавництво «Енергія», 2010. – 104 с. (5,2 д.а.)
ISBN 978-966-8163-17-3
Публікація розрахована на тих, хто цікавиться концепцією соціального капіталу, проблематикою формування довіри у суспільстві та до його інституцій, потребує додаткової інформації про створення і розбудову соціальних та професійних мереж, підтримки базових цінностей. Брошура стане у нагоді лідерам громадських організацій, науковцям та викладачам, професійним консультантам, керівникам державних установ та міжнародних структур, діяльність яких спрямована на громадську, соціальну, економічну та екологічну сфери.
Публикация рассчитана на тех, кто интересуется концепцией социального капитала, проблематикой формирования доверия в обществе и к его институциям, требует дополнительной информации о создании и развитии социальных и профессиональных сетей, поддержки базовых ценностей. Брошюра пригодится лидерам общественных организаций, ученым и преподавателям, профессиональным консультантам, руководителям государственных учреждений и международных структур, деятельность которых направлена на общественную, социальную, экономическую и экологическую сферы.

15. Кисельова О.О., Мусієнко Н.Б. Фінансова і економічна криза в Україні: гендерний вимір. – К., 2010. (3,32 д.а.).

Без ISBN
Дана доповідь ставить за мету проаналізувати антикризові заходи з боку діючого уряду і оцінити їхній вплив на жінок і чоловіків, а також проаналізувати реакцію різних соціальних акторів (професійних союзів, представників бізнесу, неурядових організацій тощо) на дії уряду.
Данный доклад ставит целью проанализировать антикризисные меры со стороны действующего правительства и оценить их влияние на женщин и мужчин, а также проанализировать реакцию различных социальных актеров (профессиональных союзов, представителей бизнеса, неправительственных организаций и т.п.) на действия правительства.

16. Ярош О.А., Конончук С.Г. Партійна система України: ідеологічний вимір / Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К.: Агентство «Україна», 2010. – 76 с. (3,2 д.а.).
ISBN 976-966-2157-35-2
Дане дослідження спрямоване на виявлення й аналіз ідеологічного аспекту трансформації партійної системи в основному в Україні, а також у Польщі та Російській Федерації з 1991 року по теперішній час. Актуальність даної теми зумовлена тим, що поступово змінюючись, ідеологія продовжує відігравати важливу роль у формуванні політичної позиції партій і формування виборчих стратегій.
Данное исследование направлено на выявление и анализ идеологического аспекта трансформации партийной системы в основном в Украину, а также в Польше и Российской Федерации с 1991 года по настоящее время. Актуальность данной темы обусловлена тем, что постепенно изменяясь, идеология продолжает играть важную роль в формировании политической позиции партий и формирования избирательных стратегий.

 

17. Мистико-эзотерические движения в теории и практике. Проблемы интерпретации эзотеризма и мистицизма: Сб. Материалов Третьей международной научной конференции / С.В.Пахомов, Ю.Ю.Завгородний, С.В.Капранов (ред.). – СПб.: РХГА, 2010. – 288 с. (18 п.л.)
ISBN 978-5-88812-419-2
В последние десятилетия на волне массового интереса к нетрадиционной религиозности, мистико-эзотерических течений, а также вследствие изменений в различных научных парадигмах, возникли новые подходы к исследованиям эзотеризма и мистицизма. Изучение проблем интерпретаций этих феноменов вносит большой вклад в дальнейшее развитие гуманитарного знания. В настоящий сборник включены научные статьи, посвященные различным аспектам мистико-эзотерических учений и практик. Данные статьи представляют собой доклады, прозвучавшие на Третьей международной научной конференции, проведенной во Владимирском государственном университете в декабре 2009 года.
В останні десятиліття на хвилі масового інтересу до нетрадиційної релігійності, містико-езотеричних течій, а також внаслідок змін у різних наукових парадигмах, виникли нові підходи до досліджень езотеризму і містицизму. Вивчення проблем інтерпретацій цих феноменів вносить великий внесок у подальший розвиток гуманітарного знання. У даний збірник включені наукові статті, присвячені різним аспектам містико-езотеричних навчань і практик. Дані статті є доповіддями, що прозвучали на Третій міжнародній науковій конференції, проведеної у Володимирському державному університеті в грудні 2009 року.

18. Бадзьо Ю.В. Бойові генерали, сивоусі парубки з української вулиці і троянська кобила історичного процесу. Деякі політико-філософські особливості процесу становлення української нації в умовах Незалежності. – К., 2010. – 152 с. (7,98 д.а.).
ISBN 978-966-2968-16-0
Відомий політичний мислитель, ідеолог українського визвольного руху, дослідник суспільно-політичних процесів у СРСР та Україні, радянський дисидент-політв’язень, від 1993 року співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України Юрій Бадзьо у своїй новій праці розкриває історичний смисл Майдану (Помаранчевої революції) та подальшої політичної реальності в країні. Позиція та громадянська поведінка багатьох відомих політиків та державних діячів, а також засобів масової інформації розглядаються у контексті політико-філософських узагальнень. Наукова обґрунтованість аналізу та прозорість викладу роблять твір цікавим як професійній громадськості, так і рядовому читачеві, адже порушені в дослідженні проблеми стосуються самих основ сучасного становища країни та держави і перспектив історичного буття нашого народу.
Известный политический мыслитель, идеолог украинского освободительного движения, исследователь общественно-политических процессов в СССР и Украины, советский диссидент-политзаключенный, с 1993 года сотрудник Института философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины Юрий Бадзё в своей новой работе раскрывает исторический смысл Майдана (Оранжевой революции) и дальнейшей политической реальности в стране. Позиция и гражданская поведение многих известных политиков и государственных деятелей, а также средств массовой информации рассматриваются в контексте политико-философских обобщений. Научная обоснованность анализа и прозрачность изложения делают произведение интересным как профессиональной общественности, так и рядовому читателю, ведь затронутые в исследовании проблемы касаются самих основ современного положения страны и государства и перспектив исторического бытия нашего народа.

Протягом року в Інститутом було видано три брошури у серії «Вчені НАН України»:

19. Мирослав Володимирович Попович. Біобіліографічний показчик (до 80-ліття від дня народження). / 2-е вид. уклад. О.Є Лукашук, авт. Вступ. ст. П.Ф. Йолон. – К., 2010. – 32 с. (2,6 д.а.) (Сер.: «Вчені НАН України»).
Без ISBN
У цьому покажчику репрезентуються праці відомого українського вченого, академіка НАН України, педагога, фахівця у галузі культурології, логіки та методології науки, історії української культури, директора Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, завідувача відділу логіки та методології науки Інституту Мирослава Володимировича Поповича. Для фахівців, науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами філософії.
В этом указателе репрезентируются труды известного украинского ученого, академика НАН Украины, педагога, специалиста в области культурологии, логики и методологии науки, истории украинской культуры, директора Института философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины, заведующий отделом логики и методологии науки Института Мирослава Владимировича Поповича. Для специалистов, ученых, преподавателей, аспирантов, студентов, всех, кто интересуется проблемами философии.

20. Сергій Борисович Кримський. Біобіліографічний показчик (до 80-ліття від дня народження). / 2-е вид. уклад. О.Є Лукашук, Л.В. Мелішкевич, авт. вступ ст. П.Ф. Йолон. – К., 2010. – 36 с. (2,92 д.а.) (Сер.: «Вчені НАН України»).
Без ISBN
У цьому покажчику репрезентовані праці відомого вченого-філософа, заслуженого діяча науки і техніки, доктора філософських наук, професора, академіка Нью-Йоркської академії наук, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, педагога, фахівця у галузі культурології, логіки та методології науки, історії української культури, головного наукового співробітника відділу логіки та методології науки Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України Сергія Борисовича Кримського. Для фахівців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами філософії.
В этом указателе представлены труды известного ученого-философа, заслуженого деятеля науки и техники, доктора философских наук, профессора, академика Нью-Йоркской академии наук, лауреата Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, педагога, специалиста в области культурологии, логики и методологии науки, истории украинской культуры, главного научного сотрудника отдела логики и методологии науки Института философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины Сергея Борисовича Крымского. Для специалистов, преподавателей, аспирантов,студентов, всех, кто интересуется проблемами философии.

21. Іван Васильович Бойченко. Біобіліографічний показчик / уклад. О.Є Лукашук, авт. вступ ст. Т.Є. Бойченко, М.І. Бойченко, О.І. Бойченко. – К.: Літера, 2010. – 24 с. (2,5 д.а.) (Сер.: «Вчені НАН України»).
Без ISBN
У цьому покажчику репрезентовані праці відомого українського вченого, академіка Академії політичних наук України. Відмінника освіти України, доктора філософських наук, професора, педагога, фахівця у галузі філософії історії та методології науки Івана Васильовича Бойченка. Для філософів, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами філософії.
В этом указателе представлены работы известного украинского ученого, академика Академии педагогических наук Украины, Отличника образования Украины, доктора философских наук, профессора, педагога, специалиста в области философии истории и методологии науки Ивана Васильевича Бойченко. Для философов, преподавателей, аспирантов, студентов, всех, кто интересуется проблемами философии.

Окрім того, співробітники Інституту працювали над упорядкуванням, перекладами та редагуванням. Результатами цієї роботи зокрема є:
Габермас Ю. Постметафізичне мислення. / Пер. з нім. післямова і примітки В.М. Купліна. – К.: Дух і літера, 2011. – 280 с. (16,29 д.а.) ISBN 978-966-378-174-7

 

 

<<< Повернутись на попередню сторінку

 

     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio