НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Публікації

Публікації Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

2009 рік

1. Попович М.В. Культура: Ілюстративна енциклопедія України. - К.: Балтія-Друк, 2009. - 182 с. (21,97 д.а.).
ISBN 978-966813761-7

Книга "Культура" у популярній формі розкриває читачеві філософську глибину, жанрове і тематичне багатство української культури, знайомить із давньою українською писемністю; окремі розділи книги присвячено історії літератури, театру, кіномистецтву і фотографії, церковному та прикладним видам мистецтва, архітектурі. Автор, знаний вчений, видатний філософ сучасності, директор Інституту філософії НАН України академік Мирослав Попович демонструє новий, сучасний підхід до культурних надбань, інтегруючи український культурний шар у велику будівлю загальноєвропейської та світової культури. До книги увійшли імена і теми, що довгий час з політичних міркувань були заборонені в Україні, проте мали помітний вплив на становлення і розвиток різних галузей культури.

2. Бондар С.В., Кралюк П.М. Біля витоків української мудрості: філософська та релігійна думка народів Північного Причорномор'я VII ст. до н.е. - ІІ ст. н.е. - К.: Видавництво "Звіт знань", 2009. - 272 с. (18 д.а.)
Без ISBN

На підставі вивчення й осмислення численних маловідомих джерел уперше в історико-філософській науці здійснено спробу відтворити філософські й релігійно-світоглядні погляди мешканців античних міст Північного Причорномор'я та людності давньої України. Висвітлено релігійно-міфологічні й науково-культурні погляди населення означеного регіону, показано роль Гомера, піфагорейства та орфізму в культурі Північного Причорномор'я; розкрито філософські ідеї відомих мудреців, уродженців нашої землі: Сальмоксія, Анахарсіса, Діфіла Боспорського, Сфера Боспорського, Біона Борисфеніта та інших. Проаналізовано твір "Борисфенітська промова" Діона Хризостома. Досліджується культурна роль праукраїнських народів у виникненні філософської й релігійної думки Греції та Італії.
Видання розраховане на українознавців, філософів, істориків, релігієзнавців, викладачів, студентів, на всіх, хто цікавиться історією духовної культури України.

3. Інформаційне суспільство в соціально-філософській ретроспективі та перспективі / В.В.Лях, В.С.Пазенок, Я.В.Любимий та ін .- К.: ТОВ "ХХІ століття: діалог культур", 2009. - 404 с. (23 д.а.).
ISBN 966-628-11-2

Монографія присвячена дослідженню концепцій інформаційного суспільства, напрацьованих зарубіжними вченими протягом останньої чверті ХХ ст. та початку ХХІ ст. Показана еволюція уявлень щодо можливостей та реальних виявів впливу інформаційно-коунікативних технологій на соціум - зростання різноманіття, нові взаємовідносини в усіх сферах суспільного життя, нові значення свободи, влади, ідентифікації особистості тощо. Визначені точки перетину концепцій глобалізації, інформаційного суспільства та теорії самоорганізації соціуму. Особлива увага приділяється виробленню методологічних та теоретичних засад історико-філософського аналізу комплексу проблем, породжених феноменом глобалізації.
Для науковців, викладачів і студентів вузів, усіх, хто цікавиться проблемами інформаційного суспільства.

4. Кримський С. Б. Ранкові роздуми / Зб.ст. - К.: Майстерня Білецьких, 2009. - 120 с. (7,5 д.а.)
ISBN 978-966-96625-5-2

У книзі висвітлюється культурологічний досвід трансформації європейської філософії ІІІ тисячоліття, яка після краху формалістичної методології науки усвідомила, що світоглядним дороговказом розуміння новітньої цивілізації може бути імператив людини в усій неосяжності її душі, таїни долі та жадоби до вищих цінностей, що є можливим тільки через культуру.
У центрі уваги автора знаходиться питання національної культури, її архетипи, вічні символи та принципи духовної самопобудови особистості й нації. Усі ці теми розглядаються на доступному для читачів рівні і будуть цікаві усім, хто опікується проблемами Духу в сучасному контексті.

5. Лук'янець В.С., Кравченко О.М., Мороз О.Я., Озадовська Л.В. та ін.
Природознавство і гуманітарія. Пошуки взаєморозуміння: Монографія - К.: Вид. ПАРАПАН, 2009. - 317 с. (20,00 д.а.)
ISBN 978-966-8210-82-2

Показано, що сучасна наука - своєрідне перехрестя взаємодії природничонаукового, технікознавчого і гуманітарного дискурсів, проаналізовано їх взаємовплив у добу революційних супертехнологій.
Дослідження цього проблемного поля, яке породжується революцією супертехнологій, буде сприяти формуванню нової методологічної бази природознавства. Така база дозволить гуманітаріям нашого часу здійснити прорив за обрій лінеарного світогляду доби Модерну, дати реалістичну оцінку таких глобальних загроз, як "технологічна сингулярність", адекватно відповісти на виклики доби супертехнологій. Практика розробки зазначеного проблемного поля - важлива умова створення методології дослідження екзистенціальних ризиків, що породжуються практикою застосування все більш могутніх супертехнологій в нестабільному світі - світі антропогенних небезпек, ризиків, природних катастроф і соціальних нестабільностей. В ХХІ столітті така методологія набуває надзвичайно важливого значення саме тому, що у світі, що формується за допомогою нано-біо-гено-інфо-комп'ютерно-мережевих супертехнологій (які несуть із собою не тільки принципово нові можливості, а й зовсім несподівані небезпеки й ризики), вона дозволяє знати, що можна, а чого не можна робити на різних рівнях керування.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів.

6. Кисельов М.М., Гардашук Т.В., Грабовський С.І., Зарубицький К.Є. та ін. Феномен соціоприродних систем. Світоглядно-методологічні нариси. Монографія. - К.: Видавець ПАРАПАН, 2009. - 284 с. (16,51 д.а.)
ISBN 978-966-8210-85-3

Монографія присвячена дослідженню соціоприродних систем, генези та розвитку соціоприродного підходу до актуальних проблем сучасності. Акцент робиться на вияленні новітніх тенденцій гуманізації та гуманітаризації сучасного наукового знання; впливу гуманітарно-екологічних ідей на світоглядно-методологічну реконструкцію науки; виявлення шляхів та засобів врахування специфіки соціоприродних систем у сферах антропології, економіки, політики, урбаністики, культури та освіти.
Наукова діяльність загалом нині вже не може тлумачитися в дусі абсолютного об'єктивізму, обмежуватися дослідженнями "того, що є". Вона стає ціннісно-орієнтованою, включає в себе низку проблем, абсолютно не властивих для наукового аналізу періоду класики, із сфери "того, що має бути", сфери належного. Осмислення означених принципових зрушень в сучасному науковому пошуку видається проблемою надзвичайно актуальною.
Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами філософії науки та практичної філософії.

7. Феномен інновації: освіта, культура, людина. - К.: Педагогічна думка, 2008. - 472 с. (Пролеєв С.В. "Інноваційний потенціал суспільного розвитку: українська ситуація та світовий контекст" с.49-75 (1,5 д.а.)).
ISBN 978-966-644-095-5

У монографії досліджується проблема інновації, вкрай актуальної для сучасної соціологічної теорії і суспільної практики. Автори розкривають сутність інновації в її концептуальному, історичному та методологічному вимірах, розглядають вплив інноваційного мислення на розвиток економіки, політики, міжнародного права, культури, людини. Особливе місце в роботі займає аналіз інноваційного розвитку освіти в контексті творчості.
Книга розрахована на викладачів, науковців, аспірантів, всіх, кого цікавлять проблеми прогресивного поступу в Україні.

8. Шліпченко С. Записано в камені: Короткі інтервенції в історію та теорію архітектури. - Київ: ВД Всесвіт, 2009. - 350 с. - 16,8 д.а.
ISBN 9768-966-8439-12-4
Ця книжка задумана як погляд на певні культурні концепції і водночас як досить конкретні "інтервенції" в історію урбанізму та архітектури й сучасні практики освоєння простору. Пошук поєднувальних ланок між простором-пам'яттю-тілом-ідентичністю дозволяє поглянути на точки перетину ґендерної та національної складової соціального і архітектурного простору, а також і простору пам'яті.

9. Соціальні практики в глобальному вимірі / Попов Б.В. Нельга О.В., Фадєєв В.Б., Багінський В.В., Носова Г.Ю. - К.: НАН України, Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди, 2009. -292 с. - (22,0 д.а.) - (300 прим.).
ISBN 978-966-02-5104-5
Монографія присвячена дослідженню впливу глобальних трансформацій на соціальні практики. Автори висвітлюють головні теоретичні, методологічні напрями і стилі соціально-філософського осмислення глобальних трансформацій, які запропоновані вітчизняними та зарубіжними дослідниками. Вони доводять, що глобалізація спричиняє не лише пожвавлення дискусій навколо актуальних суспільних проблем, а й перегляд наявних соціальних теорій, зокрема і теорії соціальної практики. Під впливом актуальних змін у поле зору вчених дедалі частіше потрапляють ті аспекти соціального буття, які в класичних теоріях належним чином не розглядалися, - незворотність, спонтанність, конфліктність тощо.
Для науковців, викладачів і студентів вузів, широкого загалу читачів.

10. Фадєєв В.Б. Соціокультурні тренди та українські перспективи. - К.: Стилос, 2009. - 194 c. (12,1д.а.). - 300 прим.
ISBN 978-966-8009-81-5
В книзі зроблена спроба за допомоги соціокультурного аналізу дослідити актуальні суспільно-політичні трансформації на глобальному і регіональному рівнях та визначити траєкторії розвитку українського суспільства впродовж найближчих років. Реалізація цього наміру здійснювалася шляхом перегляду та удосконалення наявного теоретичного інструментарію дослідження соціальних і культурних процесів із врахуванням поточних теоретичних розвідок як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників.
Книга може бути цікавою не лише фахівцям із суспільних дисциплін, а й широкому читацькому загалу.

11. Симчич М. Philosophia rationalis у Києво-Могилянській академії. Компаративний аналіз могилянських курсів логіки кінця XVII - першої половини XVIII ст.: Монографія. - Вінниця: О.Власюк, 2009. - 239 с. (16,5 д.а.).
ISBN 978-2332-90-4
У монографії вперше в українській історико-філософській науці проведено комплексний порівняльний аналіз курсів логіки, читаних у Києво-Могилянській академії в кінці XVII - першій половині XVIII ст. - у період найбільшого розквіту Академії. Завдяки такому аналізові схарактеризовано тогочасні філософські течії, які істотно впливали на викладання філософії в КМА, індивідуальні особливості та розходження в поглядах окремих могилянських професорів. Досліджено, у який спосіб професори готували свої курси і як використовували для цього надбання своїх попередників. З'ясовано, що на викладання філософії в Києво-Могилянській академії найбільше впливали курси філософії, читані в єзуїтських навчальних закладах Речі Посполитої. Крім аналізу змісту курсів, у роботі значну увагу приділено атрибуції рукописів.
Для істориків філософії, істориків освіти й усіх, хто цікавиться історією України.

12. Філіпенко Н.Г. Киевское рилигиозное-философское общество (1908 - 1919). Очерк истории. Монография. - К.: Изд. ПАРАПАН, 2009. - 140 с. (8,14 д.а.)
ISBN 978-966-8210-80-8
Ця книга є першою реконструкцією історії Київського Релігійно-філософського товариства (1908 - 1919), забутого явища релігійно-філософського відродження в дореволюційній Росії початку ХХ ст.
Адресована як богословам, філософам і релігієзнавцям, так і всім тим, хто цікавиться історією вітчизняної філософської і релігійної думки.

13. Хамітов Н., Крилова С., Мінєва С. Етика та естетика: словник ключових термінів - Софія, Кванті, 2009 р. - 328 с. (Болгарською мовою). (16 д.а).
ISBN 10-979917-473-7
У цій книзі відомі в Україні і за рубежем філософи Назіп Хамітов, Світлана Крилова і колега з Болгарії, учений з європейським ім'ям, доктор Сільвія Мінова, що приєдналася до авторського колективу, визначили як класичні, так і новітні терміни етики та естетики. Книга складає єдине ціле з курсами лекцій: Н.Хамітов, Л.Гармаш, С.Крилова "Історія філософії: проблема людини" і Н.Хамітов, С.Крилова "Етика: шлях до краси стосунків".
Для студентів, аспірантів, викладачів, учених, усіх тих, хто цікавиться проблемами етики й естетики.

14. Райда К.Ю. Екзистенціальна філософія. Традиція і перспективи. Монографія. К.: Видавець ПАРАПАН, 2009. - 328 с. (19,30 д.а.);
ISBN 978-966-8210-86-0
Книга містить методологічно актуальні напрацювання в галузі історико-філософських досліджень екзистенціальної філософії, філософії класичного екзистенціалізму та постекзистенціалістського мислення.
Сукупність культурологічних синтезів екзистенціалізму з різними напрямами гуманітарного знання в якості предмета комплексного аналізу вперше представлена вітчизняному та світовому співтовариству.

15. Кірюхін Д. І. Вступ до філософії релігії Геґеля. Філософія як спекулятивна теологія. - К.: ПАРАПАН, 2009. - 204 с. (11,86 д.а.)
ISBN 978-966-8210-79-2
У монографії детально розглянуто еволюцію геґелівських поглядів на релігію та місце філософії релігії як окремої філософської дисципліни у системі філософії Геґеля. Основну увагу приділено аналізу розуміння Геґелем релігійної свідомості, поняттю віри, проблемі особистості і геґелівській "етиці визнання". Також відслідковується розвиток теми "смерті Бога", починаючи з Геґеля і закінчуючи сучасною європейською філософією та теологією.
Книга розрахована на фахівців з історії філософії, філософії релігії, етики, а також на викладачів та студентів гуманітарних факультетів.

16. Кисельов О.С. Феномен екуменізму в сучасному християнстві. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. - 133 с. (9,97 д.а.)
ISBN 978-966-660-506-4
Монографія присвячена розкриттю феномена християнського екуменізму, проаналізовано витоки і причини його виникнення, форми, конфесійні та регіональні особливості. Значну увагу приділено екуменічній ситуації в Центрально-Східній Європі і, зокрема, становленню екуменічних відносин в Україні.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, релігійних діячів і широкого кола читачів.

 

Окрім того, співробітники Інституту працювали над упорядкуванням, перекладами та редагуванням. Результатами цієї роботи зокрема є:

Апель К.-О. Дискурс і відповідальність: проблема переходу до постконвенціональної моралі / Пер. з нім. В.Купліна. - Київ: Дух і літера, 2009. - 430 с. ("Сучасна гуманітарна бібліотека") (24,8 д.а.).

Іван Домбровський. Дніпрові камені. Переклад з латини В.Литвинова // Дніпрові камені. Українська ренесансна та ранньобарокова поема. Антологія у 2-х книгах. Кн. І. - К.: "Грамота", 2009. (1,01 д.а.).

Цицерон. Про державу. Про закони. Про природу богів. Переклад з латини В.Литвинова // Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенства права. - К.: Українська Правнича Фундація, 2008. (3,04 д.а.).

Манан П. Доступний виклад політичної філософії / Пер. з фр., післямова та прим. С. Йосипенка. - К.: Укр. Центр духов. культури, 2009. - 400 с.

Твори Інокентія Ґізеля у 3-х томах (упорядкування, відповідальний редактор, вступна стаття та довідковий апарат - Л. Довгої) - Т.1, кн. 2 - Львів: Свічадо, 2009. (15,3 д.а.).

17. Грабовський С., Чередниченко В., Малкович І. Український космос. Космічна енциклопедія. Науково-популярне видання. - К.: А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2009. - 48 с., 2000 примірників. (3,5 д.а.).
ISBN 968-966-7047-94-8

Серед прославлених творців ракетно-космічної техніки було і є багато українських фахівців. На жаль, останнім часом усі здобутки радянської космонавтики Росія з якогось дива приписує виключно собі, забуваючи, що радянські космічні успіхи великою мірою були й українськими. Прочитавши цю книжку, ви дізнаєтесь про вагомий внесок українців в освоєння Космосу. Серед головних і генеральних конструкторів було майже 20 українців. Завдяки нашим космічним геніям - Ю. Кондратюку, С. Корольову, В. Глушку, М. Янгелю, В. Челомею, Г. Лозино-Лозинському та іншим ми маємо всі підстави пишатися українськими космічними досягненнями - колишніми і сьогоднішніми.
Книжка для широкого кола читачів.

17. Малахов В.А. Біобібліографічний покажчик / Укладач О.Є. Лукашук; Авт.вступ.ст. М.В. Попович. - К., 2009. - 28 с. (Сер.: "Вчені НАН України").

ББК 72г (4УКР) я1

В цьому покажчику репрезентовані праці відомого українського вченого, доктора філософських наук, професора, педагога, фахівця у галузі культури, етики, культурології, історії української культури, головного наукового співробітника відділу філософії культури, етики та естетики Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України Віктора Ароновича Малахова.
Для фахівців, науковців, викладачів, аспірантів, студентів вузів, усіх, хто цікавиться проблемами філософії.

 

1. Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2009. - № 77.

2. Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2009. - № 78.

 

Філософські діалоги. Збірник наукових праць

1. Виміри людського буття: логіка, методологія та семіотика культури: за матеріалами конференції до 75-річчя академіка М. В. Поповича // Зб.наук.праць. Філософські діалоги'2009. - Вип. 1. - К., 2009. (17 д.а.).
2. Шляхи та перехрестя сучасної цивілізації (Людина - Культура - Постісторія) за матеріалами конференції до 75-річного ювілею С.Б. Кримського // Зб.наук.праць. Філософські діалоги'2009. - Вип.2. - К., 2009. (18 д.а.).
3. Етика і політика: національний і світовий досвід// Зб.наук.праць. Філософські діалоги'2009.- Вип. 3. - К., 2009. (15 д.а.).
4. Творча спадщина В.І.Шинкарука та сьогодення (до 80-річчя від дня народження). - Ч.1. // Зб.наук.праць. Філософські діалоги'2009. Вип. 4. - К., 2009 р. (25 д.а.).


Часописи:
Філософська думка
1. Філософська думка // Науково-теоретичний часопис. - Київ, 2009. -№ 1. (10 д.а.)
2. Філософська думка // Науково-теоретичний часопис. - Київ, 2009. - №2 . (10 д.а.)
3. Філософська думка // Науково-теоретичний часопис. - Київ, 2009. - № 3. (10 д.а.)
4. Філософська думка // Науково-теоретичний часопис. - Київ, 2009. - № 4. (10 д.а.)
5. Філософська думка // Науково-теоретичний часопис. - Київ, 2009. - № 5. (10 д.а.)
6. Філософська думка // Науково-теоретичний часопис. - Київ, 2009.- № 6. (10 д.а.)
Практична філософія
1. Практична філософія // Науково-теоретичний часопис. - Київ, 2009. - № 1 (31).
2. Практична філософія // Науково-теоретичний часопис. - Київ, 2009.- № 2 (32).
3. Практична філософія // Науково-теоретичний часопис. - Київ, 2009.- № 3 (33).
4. Практична філософія // Науково-теоретичний часопис. - Київ, 2009.- №4 (34).
Філософські обрії
1. Філософські обрії // Науково-теоретичний часопис. - Київ-Полтава, 2009 (щорічник), Випуск 21.

Також Інститут філософії є співзасновником журналів "Людина і політика", "Схід", "Проблеми філософії права". Слід відзначити, що керівники відділів та науковці співпрацюють з різними видавництвами України, публікуючи у них свої монографії (Стилос, Альтерпресс, ПАРАПАН, Наукова думка, КМТ та ін.).

Протягом звітного року співробітниками Інституту опубліковано серію наукових статей у різних вітчизняних та ЗАКОРДОННИХ НАУКОВИХ ЖУРНАЛАХ. Серед них, зокрема:
1. Валявко І.В. О научном наследии Дмитрия Чижевского в Украине / Dmitrij I. Tschizewskij: impulse eines Philologen und Philosophen fur eine comparative Geistesgeschichte. Slavica Varia Halensia. Band 9. - Berlin, 2009. (1,7 д.а.);
2. Валявко І.В. Воспоминания о докторе Вернере Кортхаазе. Werner Korthaase als comeniusforscher / Studia Comeniana Sedlcensia, Band II. - Siedlce 2009. (0,25 д.а.);
3. Валявко І.В. История социал-демократии в лицах: Дмитрий Иванович Чижевский как социал-демократ // Социал-демократия в российской и мировой истории. Обобщение опыта и новые подходы. Материалы научной международной конференции. Москва, 21-22 апреля 2008 г. - М.: Собрание, 2009. (0,5 д.а.);
4. Валявко І.В. Наследие Дмитрия Чижевского в Украине: проблемы и задачи его изучения / Тезисы международной научной конференции "Наследие Дмитрия Чижевского и проблемы его изучения" // Colloquia Litteraria Sedlcencia, Volumen 1 - Siedlce (Poland), 2009. (0,25 д.а.);
5. Васильченко А. А.The Problem of Reference to Nonexistents in Cocchiarella's Conceptual Realism // Axiomathes. - Vol. 19 (2009). - № 2. - С.155-156 (0,8 д.а.);
6. Завгородній Ю.Ю. Топос Земного рая в книжной культуре Древней Руси (на примере "Съказания отца нашего Агапия")" // Мистико-эзотерические движения в теории и практике. История. Психология. Философия: Сб. материалов Второй международной научной конференции / Под .ред. С.В. Пахомова. - СПб.: РХГА, 2009. - С. 160-171. (0.65д.а.)
7. Капранов С.В. Синтоистское святилище как текст: случай Сумиёси тайся" // Asiatica: Труды по философии и культурам Востока. - СПб., 2009 (1 д.а.).
8. Кохан Я. О. Языки и исчисления без индивидных обозначений // Смирновские чтения по логике. Материалы 6-й конференции 17-19 июня 2009 г. - СПб, 2009. (0,5 д.а.).
9. Кузнєцов В. І. Variables of Scientific Concept Modeling and Their Formalization // Вторая международная конференция "Философия математики: актуальные проблемы" (Москва, 28-30 мая 2009). - М., 2009. - С. 268-270 (0,15 д.а.);
10. Лук'янець В.С. Девятый вал дигитализации. О плюсах и минусах цифрового общества // Природа и Человек. ХХI век - 2009. - № 8. (0,5 д.а.)
11. Малахов В.А. Етичний кодекс вченого: аксіологія і прагматика // Українсько-македонський науковий збірник. Вип. 4 / НАН України; Нац. Б-ка ім. В.І. Вернадського; Македонська академія наук і мистецтв. - К., 2009. - 444 с. - Укр., рос., англ., макед.
12. Малахов В.А. Парадигма общения в философском творчестве Г.С. Батищева // Генрих Степанович Батищев / под ред. В.А. Лекторского. - М.: РОССПЭН, 2009. - Разд. 2. - С. 243-312 (4,5 д.а.).
13. Стрєлкова А.Ю. "Принцип "пустоты" в дзэн-буддизме и философии Д?гэна // Мистико-эзотерические движения в теории и практике. История. Психология. Философия: Сб. материалов Второй международной научной конференции. - СПб.: РХГА, 2009. - С. 301-311. (0,5 д.а),
14. Стрєлкова А.Ю. Недвойственность форм и сознания в "Махаяна-шраддхотпада шастре" // Пятые Торчиновские чтения. Философия, религия и культура стран Востока: Материалы научной конференции. С.-Петербург, 6-9 февраля 2009 г. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2009. - C. 294-300. (0,6 д.а.),
15. Фінько Антон Євгенович Взаимоотношения Украины с государствами Кавказа в контексте ее политики в Черноморско-Каспийском регионе // Кавказ и глобализация. Журнал социально-политических и экономических исследований. - Баку (Азербайджан)-2009. - № 4. (2 д.а).
16. Finko A. Ukraine, the Turkis world and Central Asia // Central Asia and the Caucasus. Journal of Social and Political Studies. - Lulea (Sweden). - 2009.- № 2. (0,5 д.а.);
17. Чайка Т.О. "Przeїyіem szczeњtliwe џycie…"Sіowo o dobrym czіowieku i dobrym filozofie // Tкsknota w kulturze. Lublin: Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Skіodowskiej. - 2009. (0,5 д.а.);
18. Ярош О.А. Доктринальные особенности развития суфизма в Южной Азии: традиция деобанди " // Проблемы исторической регионалистики. Вып. 2. - Чебоксары, Чувашский государственный педагогический университет, 2009. - с. 182 - 188. (0,5 д. а);

 

 

<<< Повернутись на попередню сторінку

 

     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio