НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Публікації

Публікації Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

2005 рік

Книжкові видання

1. Шинкарук В.І. Вибрані твори у 3-х томах. - К.: Український центр духовної культури, 2005. - ред. Лях В.В., Табачковський В.Г. Т. 3. Ч. 2 - 20 др. арк.
      Перший том "Вибраних творів" відомого українського філософа В.І. Шинкарука (1928–2001) містить праці, при¬свячені творчості І. Канта: книга "Теория познания, логика и диалектика Канта" та низка статей, споріднених за цією тематикою. Впе-рше опубліковано тексти двох лекцій, прочитаних В.І. Шинкаруком у 70-х роках минулого століття в Інституті підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук при Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка.
      Другий том "Вибраних творів" В.І. Шинкарука містить праці, присвячені творчості Гегеля та Л. Фейербаха. Крім кни¬ги "Логика, диалектика и теория познания Геге-ля" та низки статей, присвячених різним аспектам творчості Гегеля і Фейербаха, до тому ввійшли раніше не опубліковані тексти лекцій про філософію Л. Фейербаха, прочитані В.Г. Шинкаруком в 60-х роках минулого століття в Київ-ському державному університеті імені Т.Г. Шевченка для студентів історико-філо¬софського факультету.
      Третій том "Вибраних творів" В.І. Шинкарука, що складається з двох частин, міс-тить праці, присвячені проблемам гуманізму, куль¬тури, світогляду тощо.
      Матеріал тематично розподілений на п’ять розділів: I — "Саморефлексія", II — "З філософської гуманістики радянської доби", III — "Невповні реалізоване", IV — "З публікацій останнього десятиліття", V — "З неопублікованого". У першій частині тому розділ "Саморефлексія" репрезентує переосмислення ролі філософії у сус-пільстві, самооцінку здійсненого автором у попередній період. Знайомство з ним дозволяє адекватніше зрозуміти тематику і проблеми, ви¬світлені у другому розді-лі даного тому.
      Книга розрахована на філософів, викладачів, аспірантів, пошукувачів та студентів гуманітарних спеціальностей.

2. Чижевський Д.І. Філософські твори у 4-х томах. - К., Смолоскип. - 2005. - відп. ред. Лісовий В.С.
Т. 1. - 18 др. арк.
Т. 2. - 12. др.. арк.
Т. 3. - 20 др. арк.
Т. 4. - 15 др. арк.
    Чотиритомне видання філософських творів Дмитра Чижевського (1894-1977) є ви-данням багатющої спадщини видатного історика філософії України. Воно охоплює усі найважливіші твори Дмитра Чижевського з історії філософії в Україні, української та західноєвропейської філософської думки. Чимало з них вперше з'являються друком в українському перекладі (зі словацької, англійської, німецької та французької мов).
    До першого тому включено найважливіші два твори вченого: «Нариси з історії філо-софії на Україні» (1931) та «Філософія Г. С. Сковороди» (1934).

3. Попович М.В. Червоне століття. - К., АртЕК, 2005. - 45 др. арк.
    Книга являє собою спробу нового жанру – жанру філософії історії за аналогією з тим, як пишеться філософія науки чи філософія мистецтва. Матеріалом, на якому писалась книга, є історія європейської цивілізації ХХ століття, насамперед того регіону цивілізації, який був охоплений комуністичним тоталітаризмом. Філософія історії має справу не з подіями самими по собі у їх часовій послідовності, а з історичним смислом подій. Проблеми історичного смислу безпосередньо пов’язані з оцінкою добра і зла в людському чині. Найбільші таємниці минулого століття не стільки у важливих деталях подій, історичній інтризі та прихованих стратегіях боротьби могутніх політичних сил, скільки у правильному розумінні й тлумаченні сенсу історичних явищ. Саме навколо оцінки історії розгортаються гострі суперечки, зокрема в українській історії – навколо оцінки Центральної Ради, гетьманату, Директорії, націонал-демократії та соціал-демократії, «розстріляного Відродження», голодомору і Великого терору, Вітчизняної війни та боротьби УПА, долі української культури в УРСР та в діаспорі, «перебудови» та наслідків її провалу (чи перемоги, важко сказати). Всі ці проблеми смислу національної історії розглядаються у книзі на широкому тлі.

4. Кошарний С.О. Феноменологічна концепція філософії Е. Гусерля: критичний аналіз. - К., Український Центр духовної культури, 2005. - 15 др. арк.
    У монографії в контексті основних віх життєвого і творчого шляху Е.Гусерля подано загальний нарис феноменологічної теорії свідомості, розглянуто феноменологічну концепцію співвідношення філософії і культури, проаналізоване онтологічне вчення феноменології. Досліджено антисоліпсистську аргументацію Гусерля і проблему інтерсуб'єктивності категоріальних універсалій свідомості. Розкрито сутність поняття "життєвий світ", розглянуто філософсько-історичну концепцію феноменології.
    Книга буде цікавою для студентів, аспірантів та викладачів гуманітарних спеціальностей, філософів, культурологів.

5. Малахов В.А. Уязвимость любви. - К., Дух і Літера, 2005 - 34 др. арк.
    В предлагаемой вниманию читателя книге собраны статьи и эссе, посвященные проблемам философии диалога, этики, истории философской мысли, а также публицистика и опыты в области художественно-философской прозы. Материалы сборника объединены темой любви как неистребимой возможности бытия, столь же значимой для философского размышления, как и для обычной человеческой жизни. Именно любовь, как она дана современному человеку, заставляет нас в полной мере постигать всю уязвимость, хрупкость человеческого существования –и она же позволяет нам ощущать жизнь, озаренную ее светом, как "обыкновенное чудо", нечаянную радость, которую так трудно и так важно сберечь.

6. Табачковський В.Г. Полісутнісне хомо: філософсько-мистецька думка в пошуках "неевклідової рефлексії". - К., ПАРАПАН, 2005. - 20. др.. арк.
    Уявлення про величезний спектр сутнісних властивостей людини (не претендуючи на повноту, нам вдалося виокремити понад 70 із них) – наслідок тривалої еволюції антропологічної рефлексії. Розглядаючи це питання під кутом зору органічної взаємодії філософської та мистецької рефлексії (особливо– красного письменства), автор виокремив для порівняння три образи-концепти поглядів на сутність Homo: «Дзеркальна сутність» (Р.Рорті), «Будинок з безліччю вікон-поглядів на світ» (письменник Г.Джеймс) та «Плюралістичний Всесвіт» (= плюральна людська сутність) (концептуалізатор філософії прагматизму В.Джеймс). Під кутом зору такого зіставлення у книжці розглянуто: феноменологізацію сучасної антропологічної рефлексії (розділ І), перші сумніви щодо сутнісної ієрархії у класичній філософії (розділ ІІ), спалахи «неевклідової рефлективності» (розділ ІІІ), вплив усіх перелічених явищ на корекцію загальнотеоретичного антропологічного дискурсу (ІV), нарешті – питання про заломлення філософсько-антропологічного знання у сучасних педагогічних практиках.
     Уперше у постмарксистській літературі автор відслідковує взаємопроникнення символічних та «речовиннісних» елементів людського світу, розокремлює «антропологічне підпілля» неущербної та ущербної особистості, вияскравлює значущість для антропологічної рефлексії особливостей антропології дитинства, антропології статі, валеології, а також феномену «досвіду-межі».
    Розраховано на спеціалістів і навчанців гуманітарного профілю, усіх, кого цікавить еволюція гуманістичного світорозуміння від його класичних до посткласичних форм.

7. Пролеєв С.В. Метафізика влади. - К. Наук. Думка, 2005 - 17,2 др. арк.
    Монографія присвячена всебічному розгляду феномену влади та розробці потестарного аналізу як дослідницького методу в царині соціальної філософії та гуманітарних наук. В ній проаналізовані підвалини влади та її генезис як засновку культури; представлена розгорнута категоризація волі і волевиявлення.
    Сформульовані вихідний та основний потестарні закони. Розроблена концепція легітимації; виокремлені головні легітимуючі патерни і простежений їх зв'язок з різними соціально-політичними устроями. Завершує дос¬лідження аналіз політичної діяльності та політичного дискурсу.
    Для науковців, викладачів університетів, аспірантів і студентів.

8. Литвинов В.Д. Католицька Русь (Внесок українців католицького віросповідання в духовну культуру України ХVI ст.). Історико-філософський нарис. - Київ, Духовні скарби України, 2005. - 11,5 др. арк.
    Книга э підсумком історико-філософського аналізу латиномовних творів представників такої маловідомої категорії українського суспільства, як "католицька русь" - українців католицького віросповідання, яким завдячуємо не тільки поширенню а Україні ідей ренесансного гуманізму, але й становленню його як цілісного явища. Головні репрезентанти: Юрій Дрогобич, Павло Кросненський (Русин), Станіслав Оріховський, Іван Домбровський, Симон Пекалід та ін. Коло зацікавлення цих авторів - пізнання природи і людини та суспільна проблематика.
    Для науковців, викладачів і студентів вищої школи та всіх інших, хто цікавиться історією української філософії.

9. Гардашук Т.В. Концептуальні параметри екологізму. - К.: Видавець ПАРАПАН, 2005 - 12 - др. арк.
    У монографії досліджується становлення феномену екологізму, яке охоплює історичні, ідейно-світоглядні, суспільно-політичні передумови пріоритеризації екологічної проблематики в XX - на початку XXI cт., особливості її осмис¬лення на рівні філософсько-теоретичних рефлексіи та підходи до практичного розв'язання на рівні суспільно-політичних дій.Окреслюються загальні контури екологізму та аналізується спектр думок, підходів, напрямів, теоретичних проектів і практичних дій, які власне формують ці контури, визначаються в них спільне й відмінне, глибинні суперечності та сфери "взаємоперекритгя", які вказують як на цілісність, так і на плюралізм феномену сучасного екологізму. Особлива увага приділена аналізові глибинної екології, соціальної екології, біорегіоналізму, екофемінізму, а також статусу принципу справедливості та співвідношенню глобального й локального у сучасному екологізмі.
    Для науковців, викладачів, студентів, активістів екологістського руху.

10. Філософські нариси туризму (науково-навчальне видання). - відп. ред. Пазенок В.С., Лях В.В. - К., Український Центр духовної культури, 2005. - 15 др. арк..
    Запропонована книга — перша у філософській літературі праця, в якій висококваліфікований авторський колектив науковців рефлексує у жанрі філософських есе та теоретичних розробок багатоманітний феномен туризму як соціального та культурного простору буття людини. Видання репрезентує новий напрям суспільствознавства - "філософію туризму", який істотно збагачує соціогуманітарну теорію вчення про людину, форми її самореалїзашї.
     Видання розраховане на фахівців, теоретиків і практиків туристської справи, широкий загал
громадськості, масового читача.

11. Національна ідея і соціальні трансформації в Україні. - відп. ред Попов Б.В. - К.: Український Центр духовної культури, 2005. - 20 др. арк.
     Монографія присвячена важливій темі українського буття, культури, філософії, політики – національній ідеї. Автори намагаються розгорнути перед читачем головні теоретичні, методологічні напрями й стилі філософського осмислення зазначеного феномена, які розроблено вітчизняними та світовими дослідниками, ознайомити з аргументами учасників наукових дискусій з цього питання.

12. Хамітов Н.В. Освобождение от одиночества. - Харьков - Москва, 2005 - 12. др.. арк.

13. Антропологічні виміри езотеричної філософії. - відп. ред. Лях В.В., Мозговий Л.І. - Слов'янськ: Печатний двір, 2005. - 15 др. арк.


Часописи

1. Філософська думка // Науково-теоретичний часопис. - Київ, 2005. - Вип. 1-6.

2. Практична філософія // Науково-теоретичний часопис. - Київ, 2005. - Вип. 1-4.

3. Філософські обрії // Науково-теоретичний часопис. - Київ-Полтава, 2005 (щорічник), № 12, 13, 14.

Брошури:

1. Депенчук Л.П. "Духовність народу в українській історіософії ХІХ ст. та соціальній філософії кінця ХІХ - на початку ХХ ст." - 2 др. арк.


Періодичні збірники наукових праць

1. Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2005. - № 45. - 14,4 др. арк.

2. Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2005. - № 46

3. Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2005. - № 47

4. Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2005. - № 48

5. Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2005. - № 49

6. Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2005. - № 50

7. Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2005. - № 51

 

<<< Повернутись на попередню сторінку

 

     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio