НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Публікації

Публікації Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

2004 рік


Монографії та підручники:

1. “Людина в есенційних та екзистенційних вимірах”. – відп. ред. Табачковський В.Г. – К.: Наукова думка, 2005. – 15 др. арк.
      Зусилля авторів спрямовані на виявлення взаємозалежності есенційного та екзистенційного у людському способі буття. Саме ця взаємозалежність, на думку дослідників, задає історично конкретні параметри та вельми специфічні модифікації людської свободи. Поряд із загальнометодологічними в монографії висвітлюються такі питання, як: есенційне та екзистенційне у феноменології «реальної свідомості», статус негації в антропологічній рефлексії, особливості комунікативного та моральнісного вимірів останньої. Предметом спеціальної уваги є осмислення досвіду сучасної екзистенціальної психології та психотерапії щодо з’ясування сутнісних властивостей людини.
2. "Етос і мораль у сучасному світі”. – відп. ред. д.філос.н. Малахов В.А. - К. Вид-во ПАРАПАН, 2004. - 9 др.арк.
      У колективній монографії співробітників інституту ключові морально-етичні проблеми сучасності висвітлюються на тлі взаємовідносин етосу і моралі – двох взаємодоповняльних засад моральнісної культури, що обумовлюють внутрішню динаміку її розвитку, розмаїття її конкретних проявів. В центрі уваги авторів – принципові питання пошуку адекватних сучасному досвідові шляхів обгрунтування і осмислення етики, зміцнення її позицій в різних галузях людського буття, аж до сфери міжнародних стосунків і глобального розвитку людства.


3. Малахов В.А. "Етика. Курс лекцій: Навчальний посібник" (5 вид.). - К.Либідь, 2004. - 23 др.арк.

4. “Філософія туризму. Навчальний посібник” – відп. ред. Пазенок В.С. – К.: Кондор, 2004. - 12 др. арк.
      Навчальний посібник до спецкурсу «Філософія туризму» для студентів Киї¬вського університету туризму, економіки і права, членів Асоціації працівників навчальних закладів України туристичного і готельного профілю, які готують фахівців для сфери туризму та готельного господарства, для широкого загалу пра¬цівників туристської галузі та викладачів соціо-гуманітарних дисциплін.

5. “Онтологія людини. Навчальний посібник” – відп. ред. Лях В.В., Мозговий Л.І. – Слов’янськ: Печатний двір, 2004. – 15 др. арк.

6. “Свобода: сучасні виміри та альтернативи”. відп. ред. - Лях В.В., Пазенок В.С. – К.: Український центр духовної культури, 2004. – 30 др. арк.
      У монографії досліджуються основні виміри свободи, що мали ви¬світлення як у присвячених їм класичних творах, так і в сучасних концепці¬ях. Автори застосовують історико-філософський та порівняльний підходи до проблеми свободи, виявляють основні тенденции розвитку, осмислю¬ють нові підходи до її розв'язання. Зважаючи на багатоаспектність про¬блеми, вони розглядають феномен свободи в різних сферах його виявлення – в суспільстві, моральній, політичній, правовій сферах. Значну увагу приділено загально філософському аспекту його осягнення, а також змі¬нам, що відбулися в процесі переходу людства до нових форм соціально¬го життя.
Для науковців, викладачів і студентів вузів, широкого загалу читачів.

7. “Світоглядні імплікації науки”. - авт. колектив під ред. Лук’янця В.С. – К.: Центр практичної філософії, 2004. – 13 др.арк.
      Виявлено основні шляхи впливу сучасної фундаментальної науки і поро¬дженою нею індустрії наукомістких технологій на світоглядний простір нашої доби, життєвий світ нашого сучасника, планетарний комунікативний праксис. Показано, що сучасне оновлення методологічної культури наукового мислення перебуває під зростаючим впливом двох "каталізаторів".
Роль першого відіграють науки про складність та нелінійність, комп'ютер-сайенс, когнітивні науки та квантово-польова космомікрофізика.
Роль другого – процеси деконструкції, які оновлюють концептуальне ядро філософії науки. Це оновлення методологічної культури звільняє науковий дискурс від влади метафізичних установок методологічної культури доби Модерн), надає йому важливий імпульс у процесі розв'язання життєво важли¬вих проблем сучасної цивілізації.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентства.

Періодичні збірники:

1. Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2004. - № 39. - 14 др. арк.

2. Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2004. - № 40 - 14 др. арк.


3. Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2004. - № 41 - 15 др. арк.

4. Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2004. - № 42 - 15 др. арк.

5. Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2004. - № 43 - 13,25 др. арк.

6. Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2004. - № 44 - 14,9 др. арк.

<<< Повернутись на попередню сторінку

 

     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio