НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Публікації

Публікації Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

2002 рік

1. Філософський енциклопедичний словник // В.І.Шинкарук (голова редколегії), Є.К.Бистрицький, М.О.Булатов, А.Т.Ішмуратов, П.Ф.Йолон (заступник голови редколегії), Г.П.Ковадло (відповідальний секретар редколегії), А.М.Колодний, С.Б.Кримський, В.С.Лук'янець, В.В.Лях, В.А.Малахов, М.М.Мокляк, Л.В.Озадовська, Н.П.Поліщук (заступник голови редколегії), С.В.Пролеєв, Я.М.Стратій, В.Г.Табачковський, Н.В.Хамітов. Наукові редактори Л.В.Озадовська, Н.П.Поліщук. - К.: Абрис, 2002.
   Філософський енциклопедичний словник (ФЕС) містить 1700 статей, що становлять систематичний виклад філософських знань з позицій сьогодення, а також відомості про творчість визначних філософів минулого і сучасності. Представлені основні філософські напрями, категорії, поняття філософських дисциплін. Словник призначений для філософів - науковців, студентів, викладачів, а також широкого кола читачів, що вивчають філософію і цікавляться нею.

2. Табачковський В.Г. У пошуках невтраченого часу. Нариси про творчу спадщину українських філософів-шістдесятників. - К.: Парапан, 2002. - 13,6 с.
   Змістом цієї книги є роздуми щодо долі інтелектуальної спадщини когорти найвідоміших в Україні і за її межами філософів шістдесятників. Розкривається теоретична, загальнокультурна й політична значущість тих зрушень у даній галузі, які пов'язані з двома напрямками філософування - "червоним екзистенціалізмом'' і "червоним позитивізмом". Інтенсивна взаємодія їх на вітчизнянім терені витворювала неповторну палітру передусім для духовного відродження (а також для "громадянського самозбереження" за умов тоталітаризму, пост- та неототалітаризму). Вислідковується співзвучність кожного з теоретичних сюжетів впливовим течіям сучасної західної філософії. Книгу адресовано науковцям, викладачам і студентам, всім хто цікавиться історією української філософії новітнього часу.

3. Колізії антропологічного розмислу // Табачковський В.Г., Шалашенко Г.І., Дондюк А.М., Хамітов Н.В., Ковадло Г.П., Андрос Є.І. - К.: Видавець Парапан, 2002. - 10 др.арк.
   Головна мета пропонованого дослідження - сприяти взаємо- доповненню тих поглядів на людину, котрі М.Шелер пойменував "стверджувальними" та "заперечувальними" (сьогодні вони протистоять як "позитивна" та "негативна" антропологія). Цій меті підпорядковано розгляд: розмаїття уявлень про сутнісні властивості людини; амбівалентності людського самозаперечення; взаємовідношення людини з часом; феноменів повсякденного та граничного буття; проблематичності моральнісної аргументації у класичних та сучасних антропологічних версіях; можливостей синтезу деяких переваг пост- класичного та класичного гуманізму. Для спеціалістів у галузі гуманістики, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться долею людини в сучасному світі.

4. Хамітов Н.В. Философия человека: от метафизики к метаантропологии. - К.: Ника Центр, 2002. - 20 др. арк.

5. Лютий Т.В. Нігілізм: анатомія Ніщо. К.: Вид. Парапан, 2002. - 18 др.арк.
   У монографії розвивається проект філософсько-антропологічного та соціокультурного розуміння нігілізму як вчення, що компенсує однобічність розгляду життя як позитивної присутності людини у світі поза її альтернативами, які характеризуються єдністю "буття" і "ніщо". Аналізуються головні засади, аспекти прояву нігілізму та його зв'язок з поняттям "ніщо". У дослідженні визначено місце, роль та способи здійснення нігілізму в історичному розвитку людства, крізь призму антропологічної проблеми у філософії. Доводиться, що нігілізм є інтеграційним виразом такого аспекту людського світовідношення, що дотичний до колізій людської присутності в складі буття.

6. Пролєєв С.В. Энциклопедия нравов. - М.: ИКФ "Экмос", 2002. - 16,7 др.арк.
    Добродетели принято хвалить, но в этой книге их обличают. Здесь описано около 100 общепризнанных нравственных достоинств, которые, на поверку, заключают в себе немало трудного, подчас разрушительного для человеческой личности. Суждения автора неожиданны, парадоксальны, ироничны. Ими привычные представления ставятся под вопрос, а весьма необычный взгляд на человека приобретает обескураживающую убедительность. Живой, яркий, образный язык книги делает её увлекательным чтением.

7. Лібералізм. Антологія. - К.: Смолоскип, 2002. Укладання, переклад, коментарі. - 51 др.арк.
   Ця книжка є першою в Україні антологією світової ліберальної думки, що включає праці авторів XVII-XX століть. Вона продовжує серію видань під загальною назвою "Політичні ідеології", мета якої послідовно репрезентувати основні традиції політичної думки та відповідні політичні ідеології. До збірника увійшли уривки з творів та окремі праці класиків ліберальної думки, а також найважливіші дослідження провідних західних вчених. Структура антології відтворює основні риси лібералізму та характер ліберального ідеологічного мислення. Відповідно, шість частин антології містять тексти, що знайомлять читача з проблемою ідентичності лібералізму (його засадничими цінностями); ліберальною антропологією (поглядом на людину, суспільство і культуру); філософією свободи; принципами соціального порядку й концепціями ліберальної держави; теоріями справедливості, рівності та добробуту; питаннями співвідношення лібералізму і теорій демократії та прав людини. Збірник становитиме інтерес як для професійних істориків і політичних науковців, так і для широкого кола читачів, що цікавляться проблемами моделей суспільного розвитку, історією політичної думки, розвитком політичної філософії та питаннями політичних ідеологій.

8. Нічик В.М. Симон Тодорський і гебраїстика в Києво-Могилянській академії. - К., 2002. - 2,3 др.арк.
   Наукова розвідка доктора філософських наук Валерії Нічик присвячена перекладацькій, професорській, проповідницькій та місіонерській діяльності Симона Тодорського (1700-1754), вихованця Києво-Могилянської академії, а згодом вчителя і наставника Г.Сковороди. Автор зокрема зупиняється на розгляді культурної й освітньої спадщини академії як репрезентанта культури бароко в Україні. Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією освіти й духовної культури України.

9. Крисаченко В.С., Мостяєв О.І. Україна: природа і люди. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: НІСД, 2002. - 28 др.арк.
   Книга присвячена феномену України як природно-соціокультурної реальності. Розкривається формотворче значення природи для українського суспільства, аналізується формування образу України в інших народів, розкриваються природні умови постання та розвитку українського етносу, показується географічна специфіка народонаселення України, описуються напрямки взаємо-впливу довкілля та української культури. Окремі глави присвячено екологічним та правовим аспектам взаємодії людини та довкілля на теренах України. Книга містить також основні відомості з географії України, насичена відповідною статистикою та картами. Може бути використана як навчальний посібник студентами вищих навчальних закладів, коледжів та гімназій, учителями та учнями старших класів загальноосвітніх шкіл, а також як довідкове видання - всіма, хто цікавиться проблемами українознавства, історією, екологією та географією України.

10. Литвинов В.Д. Латинська мова: елементарний курс. - Вид. 2-ге, випр. і доп. - К.: КМ Академія, 2002. - 4,3 др.арк.
   Посібник призначений для початківців, які мають бажання ознайомитися з основами граматики латинської мови й одержати певні практичні навики перекладу. Усі вправи елементарного курсу складаються з латинських крилатих висловів (близько 300). Хрестоматійна частина включає уривки текстів деяких античних та новітніх західноєвропейських і українських латиномовних авторів ХУІ-ХУIIIст. В кінці додано латинсько-український словник.

11. Тейлор Ч. Етика автентичності / Пер. з англ. А.Васильченко. - К.: Дух і літер., 2002. - 5,8 др.арк.

12. Філософська думка в Україні: Бібліографічний словник. - К.: Університетське вид-во "Пульсари", 2002. - 11 др.арк.
   Біобібліографічний словник "Філософська думка в Україні" містить понад 150 статей, що відтворюють віхи життя та творчості провідних діячів філософської культури України X-XX ст., висвітлюють їхній філософський доробок і стан його наукової дослідженості.

13. Холокост в Украине: история, психология, этика: материалы к учеб. курсу / Сост. Т.А.Чайка. - К.: Дух і літер., 2002. - 4,2 др.арк.

14.Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2002. - № 26. - 14 др.арк.

15.Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2002. - № 27. - 13,3 др.арк.

16.Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2002. - № 28. - 14 др.арк.

17.Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2002. - № 29. - 14,2 др.арк.

18.Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2002. - № 30. - 14 др.арк.

19.Мультиверсум. Філософський альманах. - К.: Центр духовної культури, - 2002. - № 31. - 14,1 др.арк.

20. Філософська думка // Науково-теоретичний часопис. - Київ, 2002. - Вип. 1-6.

21.Практична філософія // Науково-теоретичний часопис. - Київ, 2002. - Вип. 1-2.

22.Філософські обрії // Науково-теоретичний часопис. - Київ-Полтава, 2002 (щорічник), № 9, № 8.

Брошури:

1. Грабовський С.І. Державне утвердження України у другій половині XX століття (Бібліотечка українознавця). - К.: Знання України, 2002. - 5 др.арк.

Закордонні видання:

1. М.В.Попович. Xenofobia and racial discrimination // The meeting of NGO's from Eastern and Central Europe. General report / Warsaw, 2001, 0,5 др.арк.

2. Забужко О.С. Der Krieg als Ende der Kommunikation // Lichtungen: Zeitschrift fur Literatur, 90/XXIII. Jg. 2002.

3. Кузнєцов В.І. The triplet modeling of representing relations between object concepts // Proceeding of the 12th European-Japanese Conference on Information Modeling and Knowledge Bases, Krippen, Germany, May 2002, p.14-23. - 1 др.арк.

4. Пролєєв С.В. Легитимация власти и право // Jurisprudencija. - Vilnius, 2002. - 0,7 д.а.

5. Пролєєв С.В. "Автономия разума" и постсоветское общество // Восточно-христианская цивилизация и восточнославянское общество в современном мире. - М.: ИФАН, 2002. - 0,5 д.а.

6. Пролеєв С.В. Myslenie europejskie i duchowosc rosyjska // Antropos. Prace Instytutu filozofii UMCS, 2002. - Warsawa. - 0,6 д.а. (у співавторстві).

7. Кисельова О.О. Зовнішній борг в країнах СНД. Наслідки для тендерної рівності та соціальної справедливості // Збірка матеріалів з проекту "Фінансування з метою розвитку". - New York, 2002. - 0,4 д.а. (англ.мова).

8. Гомілко О.Є. Міжкультурні студії: інновації чи плагіат? // Вісник Fulbright №8. - 2002 (укр. та англійською мовами). - 0,5 д.а.

9. Лазоренко О.О. Organizational Culture & Management іn Business organizational of Emerging Markets: Ukraine Case // International Business іn Transitional Есоnоmу. Corporate Strategies and Practices іn the Context of Institutional, Industrial and Social Change іn the Emerging Economics of Central and Eastern Europe. - Papers of the Second International Conference. - Vilnius, 2002. - Р. 158-165.

<<< Повернутись на попередню сторінку

 

     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio