НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Публікації

Публікації Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

 

 

2001 рік

1.Етика і політика: проблеми взаємозв'язку. - Київ, 2001. - 9,7 д.а.
   В монографії розглядаються проблеми суперечливого взаємозв'язку етики і політики в історії європейської культури і в сучасному світі. Висвітлюється моральна неоднозначність політики як способу людського життя, прослідковуються шляхи і можливості посилення впливу морально-етичних настанов на політичну реальність. Досліджуються конкретні підходи до окресленого кола проблем з боку впливових мислителів і ідейних течій сучасності. Для фахівців з етики, політології, політичних діячів, викладачів і студентів, усіх, хто цікавиться сучасним політичним життям.

2. Гуманізм: сучасні інтерпретації та перспективи. - Київ, 2001. - 17,2 д.а.
    Монографія розкриває сутність сучасного розуміння гуманізму як світоглядного і аксіологічного принципу. Вона з'ясовує особливості новітніх соціально-філософських рефлексій "практики людини" в контексті процесів і подій суспільства початку ХХІ-го століття. Дається характеристика "неогуманізму", аналізуються гуманістичні тенденції новітніх філософських концепцій людини (постекзистенціалізм, постмодернізм, "нова герменевтика", неопрагматизм тощо). Запропонований аналіз сучасного стану філософської гуманістичної проблематики має велике значення для уточнення стратегії поступу соціуму в умовах надскладної суспільної динаміки "перехідної цивілізації". Для фахівців гуманітарних дисциплін, виклaдaчiв, аспipaнтiв, студентів та широкого загалу наукової громадськості.

3. Н.Хамітов "Философия и психология пола". - Киев-Москва, 2001. - 10 д.а.

4. Філософська антропологія в контексті сучасної епохи (під ред. М.О.Булатова). - Київ, 2001. - 11,3 д.а.
   В даному дослідженні автори викладають концепцію, що пов'язує ряд проблем філософської антропології і дає їм певне розв'язання. Основними з них є такі: систематика антропології та основні її види в сучасній ситуації; феноменологія влади; антропологічний зміст розсудку і розуму (паралелі між класикою і сучасністю); історичні тенденції співвідношення метафізики та антропології, буття як головне поняття їх сучасного змісту; антропологічні виміри науки; апофатична, або негативна, антропологія. Книга розрахована на фахівців в галузі філософії, студентів гуманітарних вузів.

5. В.С.Крисаченко, М.І.Хилько. Екологія. Культура. Політика. Концептуальні засади сучасного розвитку. - Київ, 2001. - 27 д.а.
   Монографія розкриває способи взаємозв'язку, екології, культури та політики. Розкрито структуру та основні принципи функціонування екологічних систем. Показано механізм відносин людини і біосфери та наслідки, викликані такою взаємодією. На і основі ціннісного тa діяльнісного підходів розвинуто концепцію екологічної культури. Показано пріоритети екологічної політики, екологізації людської діяльності. Проаналізовано методологічні засади, суть та значення екологічної політики. Розкрито і способи реалізації екологічної культури та екологічної політики. Розглянуто практичне значення екологічної освіти, виховання та формування екологічної свідомості, показано специфіку теорії та практики руху "зелених", розкрито політико-правові засоби регуляції екологічної діяльності. Для науковців, викладачів, студентів, вчителів старших класів.

6.Філософсько-антропологічні студії'2001. "Розум, свобода та долі діалектики"До 80-річчя Марії Злотіної (під ред. В.Г.Табачковського). - Київ, 2001. - 18 д.а.

7.Філософсько-антропологічні студії'2001. Спецвипуск з методологічних проблем гендерних досліджень. - Київ, 2001. - 16,7 д.а.

8.Філософсько-антропологічні студії'2001: Спецвипуск: Філософія Джона Локка і сучасність. - К.: Стилос; Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2001. - 16,5 д.а.

9.Філософія. Антропологія. Екологія'2001. Альманах. "Ноосферна альтернатива та нові пізнавальні стратегії". До 70-річчя С.Кримського (під ред. .Г.Табачковського). - Київ, 2001. - 20,8 д.а.
   До збірки увійшли праці дoктоpiв, кандидатів, докторантів, аспірантів та молодих науковців, які досліджують актуальні аспекти філософії та філософії політики, що стосуються екологічної проблематики. Збірка розрахована на фахівців в галузi філософії, політології, студентів гуманітарних вузів.

10. Ю.Габермас. Філософський дискурс модерну. Переклад з німецької та коментарі В.М.Купліна. - Київ, 2001. - 19,2 д.а.
   Один із кращих творів видатного філософа сучасності, написаний ним під впливом полеміки із французьким неоструктуралізмом, який пізніше увійшов до постмодернізму. Вихідна проблема твору, в цілому обумовлена неоструктуралістською критикою розуму , створює перспективу, з якої автор робить спробу поступово реконструювати філософський дискурс Модерну. У цьому дискурсі вже з кінця ХУІІІ столiття Модерн стає однією з головних філософських тем. Книга розрахована як на фахівців, так і на усіх, хто цікавиться проблемами сучасної світової думки.

11. Жан-Поль Сартр. Буття і ніщо. Нарис феноменологічної онтології. Переклад з французької В.Лях, П.Таращук. - Київ, 2001. - 40 д.а.
   Автор книжки, французький філософ, письменник і публіцист, один із засновників екзистенціалізму Жан-Поль Сартр (1905-1980), розповідає про суперечливий характер людського буття і неможливість позбутися цих суперечностей, про даровану кожному індивідові свободу, яка сама себе поневолює, про абсолютну відповідальність людини за все, що відбувається з нею, і водночас про марність усіх людських зусиль, приреченість людини і її неспроможність змінити своє життя.

12. Памфіл Юркевич. Рукописна спадщина. (Упоряд. пер. дешифровки і прим. Я.М.Стратій, В.Д.Литвинов, М.І.Лук). - Київ, 2001. - 25 д.а.
   Памфіл Данилович Юркевич (1826-1874) - найвидатніший український філософ ХІХ століття. Уміщені в цій книзі фундаментальні теоретичні праці П.Юркевича збереглися у рукописах його лекційних курсів. Це видання рукописної спадщини відкриває абсолютно нову й невідому (навіть вузькому колу фахівців) сферу філософського доробку мислителя - його дослідження у царині держави і права, національного духу та моралі, соціальної структури суспільства і т. ін. В "Історії філософії права" П. Юркевич розглядає, "які правомірні стосунки людство вважало за найкращі норми життя", а у "Філософії права" - "які правомірні стосунки треба визнати за постійний ідеал". "Філософський щоденник" є важливим документом формування філософсько-правової думки П. Юркевича, яка на повну силу виявилася у його фундаментальних теоретичних працях. Видання адресоване викладачам і студентам навчальних закладів із філософською, правничою й загальногуманітарною спеціалізацією, усім, хто прагне збудувати на правовій основі Українську державу й досягти правових відносин з іншими державами.

13. Світоглядно-методологічн інновації в західно-європейській філософії. - Київ: Укр.Центр української культури, 2001. - 14,5 д.а.
   У монографії вперше досліджуються світоглядно-методологічні проблеми сучасної філософії, зокрема її "поворот" від гносеологічно-методологічної установки до праксеологічної, від концепції глобального універсалізму до конкретно-історичного апріорі. Показано шляхи входження сучасної філософії у новий режим дискурсу, який характеризується посиленою увагою до інтерсуб'єктивних структур самосвідомості, до питань беззасновкового становлення філософської теорії, пошуком та осмисленням інваріантних структур "життєвого світу". Висвітлюються сутність та характерні риси нового соціально-політичного проекту сучасності, в якому поєднуються етика, право й політика. Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів та студентів, гуманітарних факультетів.

14. Після філософії кінець чи трансформація? Переклад з англійської (Лях В.В., Кошарний С.О., Куплін В.М., Соболь О.М.). - Київ, 2001. - с. 20 д.а.

15. Забужко О.С. Шевченків міф України: Спроба філософського аналізу. - Київ, 2001. - 7,2 д.а. (друге видання).

16. Забужко О.С. Хроніка від Фортінбраса. Вибрана есеїстика 1990-х. - Київ, 2001. - 7,2 д.а. (друге видання).

17. Філософія. Підручник (Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. та ін.). - Київ, 2001. - 20 д.а.
   У підручнику вперше не тільки у вітчизняній, а й у зарубіжній літературі на новій концептуальній основі дається системний аналіз проблем формування, розвитку та функціонування філософії історії. З'ясовуються її предмет, структура і функції, співвідношення з іншими галузями пізнання та соціальної практики. Розглянуто найважливіші напрями та етапи розвитку класичної, некласичної, а також відмітні риси постнекласичної філософії історії. В кінці розділів наводяться контрольні завдання та запитання і списки використаної літератури. Підручник устатковано також програмою курсу "Філософія історії", планами семінарських занять, списком рекомендованих тем курсових робіт, прекрасним словником персоналій і термінів та академічною бібліографією. Розраховано на студентів гуманітарних вузів, викладачів, аспірантів, науковців, широке коло читачів, котрих цікавлять проблеми філософського осягнення історії.

18. Постмодерн: переоцінка цінностей. Збірник наукових праць. - Вінниця, 2001. - 14,5д.а.

19. Людина: пізнання і реальність. - Київ, 2001. - 220 с.
   Колективна монографія присвячена систематичному аналізу проблеми співвідношення мислення і реальності в різноманітних вимірах: соціоприродному, соціокультурному, психологічному та екзистенційному. Особливу увагу приділено новітнім методам філософського дослідження, пов'язаним з проблемами eкoлoгiзaції та психологізації філософії, методологічним питанням синергетики та нелінійному мисленню. Для науковців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

20. Малахов В.А. Етика: курс лекцій. Третє видання. - Київ, 2001. - 19 д.а.
   У посібнику розглядається мораль як суспільне явище, як феномен культури та як форма світовідношення; висвітлюється моральна проблематика людської свідомості, діяльності й спілкування. Розкриваються внутрішні, eкзиcтeнційнi аспекти моральності, питання добра і зла, відповідальності, сенсу життя, щастя, справедливості, любові. Аналізується низка актуальних етичних проблем, зокрема співвідношення моралі й права, моралі й політики, нaцioнaльниx і загальнолюдських моральних цінностей. Для студентів вищих навчальних закладів.

21. Гомілко О.С. Метафізика тілесності. - Київ, 2001. - 14 д.а.
   Книга присвячена одній з провідних тем сучасного філософського дискурсу -проблемі тілесності. Вона є першою у вітчизняній філософії систематичною працею з цієї проблематики. В ній грунтовно аналізується становлення сучасного дискурсу тіла та виокремлюються його основні етапи, які відображають критичне осмислення, заперечення та спростування метафізичногo принципу десоматизації людини, властивого модерній філософії. Всебічно розглянута засаднича роль тілесності в конституюванні соціальної реальності й основних соціокультурних феноменів. Авторська концепція враховує теоретичні здобутки широкого кола сучасних західних досліджень. Книга має дискусійний характер і спонукає до подальшого продумування новітніх трансформацій і орієнтирів філософського мислення на початку ХХІ ст.

22. Пролеєв С.В. История античной философии. - Москва: Релф-Бук - 2001. - 24,4 д.а.
   Книга в живой, доступной форме знакомит читателя с миром античности. Она позволяет составить целостное предcтaвлениe как об истории aнтичной цивилизации на протяжении ее более чем тысячелетнегo развития, так и о ее духовной квинтэссенции - знаменитой греческой философии, определившей интеллектуальный облик всей европейской культуры. Иcтoрия античной философии предcтaвлена в динамике смены ведущих идей и концепций от раннефилософских космогoний (досократики) до их завершающегo синтеза в учениях стоицизма и неоплатонизма.

23. Г.Йонас. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації. Переклад з німецької Єрмоленка А.М., Київ: Лібра, 2001. - 18 д.а.
   Це видання підтримано фондом OSI-Zug спільно з Центром видавничого розвитку Інституту відкритого суспільства (Будапешт) та Міжнародним фондом "Відродження" (Київ). (This edition was pubIished with the support of the "Central European unіversity Translation Project", sponsored Ьу the Center for PubIishing Development of the Ореn Society Institute - Budapest and the International Renaissance Foundation - Куіу). Die Herausgabe dieses Werkes wurde aus Mitteln vоn GOETHE-INSTITUT INTER NATIONES, Воnn, gefordert. Це видання здійснено за фінансової підтримки Інституту Гьоте - Inter NATIONES, Бонн.

24. Нічик В.М. Києво-Могилянська академія і німецька культура. - К.: Укр. Центр духовної культури, 2001. - 11,4 д.а.
   У книзі йде мова про українсько-німецькі культурні зв'язки 17-18 століть та роль у них професорів і вихованців Києво-Могилянської академії. Як ключові розглядаються постаті А.-Г.Франке, Й.-Ф.Буддея, С.Пуфендорфа, А.Зернікава, І.Канта - з німецького боку, С.Тодорського, Т.Прокоповича, С.Гамалії, С.Миславського, В.Капніста - з українського. В праці розкриваються основні лінії взаємного інтересу німецьких протестантів та православних українців і їх культурна співпраця. В ній показано, як у Києво-Могилянській академії вивчали і перекладали твори німецьких авторів, як її студенти продовжували освіту в німецьких університетах Галле, Віттенберга, Ляйпціга, Страсбурга, Єни, Кенігсберга, та як у Німеччині перекладали і видавали праці києво-могилянців. Книга розрахована на науковців, викладачів і студентів вузів, а також на всіх, хто цікавиться історією духовної культури України та її міжнародними зв'язками.

25.Мерло-Понті М. Феноменологія сприйняття / Пер. з франц., післямова та прим. О.Йосипенко, С.Йосипенко; Наук.ред. В.Лях - К.: Укр. Центр духовної культури, 2001 . - 28 д.а.
   У книзі видатний французький мислитель Моріс Мерло-Понті (1908-1961) осмислює унікальний спосіб буття людини у світі та її взаємодії з ним. На основі критичного аналізу класичних новоєвропейських підходів, гештальттеорії, феноменології Е.Гуссерля, феноменологічних та екзистенціалістських концепцій М.Гайдеггера і
Ж.-П.Сартра автор здійснює феноменологічний опис сприйняття як первісного, дорефлексивного зв'язку людини зі світом, в якому відбувається самовираження людини та конституювання світу культури. Для студентів та фахівців з філософії, психології, культурології та широкого кола читачів.

26. Людина і світ: мислення і реальність. - К.: Ін-т філос. НАНУ, 2001. - 10 д.а.

27. Левінас Е. Етика і Безконечність: Діалог з Філіпом Немо / Пер. з франц. О.Білий. - К.: Port-Royal, 2001 - 5,7 д.а.

28. Гуманізм і сучасні інтерпретації та перспективи / Ін-т філос. НАНУ, Київ. Ін-т туризму, економіки і праці; Відп.ред. Пазенок В.С. - К.: Укр. Центр духовної культури, 2001. - 19 д.а.
   Монографія розкриває сутність сучасного розуміння гуманізму як світоглядного і аксіологічного принципу. Вона з'ясовує особливості новітніх соціально-філософських рефлексій "практики людини" в контексті процесів і подій суспільства початку ХХІ-го століття. Дається характеристика "неогуманізму", аналізуються гуманістичні тенденції новітніх філософських концепцій людини (постекзистенціалізм, постмодернізм, "нова герменевтика", неопрагматизм тощо). Запропонований аналіз сучасного стану філософської гуманістичної проблематики має велике значення для уточнення стратегії поступу соціуму в умовах надскладної суспільної динаміки "перехідної цивілізації. Для фахівців гуманітарних дисциплін, викладачів, аспірантів, студентів та широкого загалу наукової громадськості.

29.Мультиверсум: філософський альманах. - Вип. 19. - К.: Центр духовної культури, 2001. - 241 с.

30. Мультиверсум: філософський альманах. - Вип. 20. - К.: Центр духовної культури, 2001. - 238 с.

31.Мультиверсум: філософський альманах. - Вип. 21. - К.: Центр духовної культури, 2001. - 240 с.

31.Мультиверсум: філософський альманах. - Вип. 22. - К.: Центр духовної культури, 2001. - 248 с.

32.Мультиверсум: філософський альманах. - Вип. 23. - К.: Центр духовної культури, 2001. - 234 с.

33.Мультиверсум: філософський альманах. - Вип. 24. - К.: Центр духовної культури, 2001. - 241 с.

34.Мультиверсум: філософський альманах. - Вип. 25. - К.: Центр духовної культури, 2000. - 236 с.

35.Філософська думка // Науково-теоретичний часопис. - Київ, 2001. - Вип. 1-3.

36.Практична філософія // Науково-теоретичний часопис. - Київ, 2001. -
Вип. 1-2.

37.Філософські обрії // Науково-теоретичний часопис. - Київ-Полтава, 2001. -
№ 5, № 6 (щорічник).

<<< Повернутись на попередню сторінку

 

     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio