НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Публікації

Публікації Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

 

 

2000 рік

1. Кримський С.Б. Философия как путь человечности и надежды. - К., Курс, 2000. - 20 др.а.
   Книга посвящена разработке нестандартного понимания философии как смыслотворчества жизни, осознание пути человека в духе, судьбе и надежде Впервые в цельном виде раскрываются основные принципы духовности, обобщенной рациональности, интерпретации и понимания. Исследование ведется под углом зрения фундаментальных изменений в бытии человека, его познании и культуре на переломе II тысячелетия, которые задают новое видение и проблемам традиционных учебных курсов философии. В центре внимания оказывается не проблема первичности либо вторичности материи или духа, а их космическое единство; не понимание истории как того, что только проходит, а ее утверждение как того, что и сохраняется (подобно сквозным для развития цивилизации моральным структурам, этническим ценностям, архетипам космоса и хаоса, атомизма и дeтepминизмa и т.д.). Новый облик получает и гносеология в контексте культуры; познание предстает как драма идей и преобразование разума. Освещение этих проблем в книге сопрягается с анализом мировоззренческих вопросов современной цивилизации, ситуации футурошока, катастрофического сознания и метаисторических далей в человеческой перспективе. Книга рассчитана на всех, интересующихся гуманитарными проблемами современной цивилизации.

2. Філософська антропологія: екзистенціальні проблеми. - К.: Пед.думка, 2000. - 16 др.а.
   Предметне поле монографічного дослідження становлять багатовимірність, суперечливість, плюралістичність людської природи та існування людини, що розглядаються крізь призму окреслених проблематичних зрізів. Для науковців, викладачів і студентів вузів, широкого загалу читачів.

3. Литвинов В.Д. Ренесансний гуманізм в Україні. - К.: Основи, 2000. - 28 др.а.
   Монографія присвячена історико-філософському осмисленню такогo складного і малодослідженого явища, як ренесансний гуманізм в Україні. Погляди вітчизняних гуманістів на проблеми людини, природи, Бога, освіти, морального виховання, історіософії, держави і права тощо розглядаються в широкому контексті європейськогo Відродження. Монографія написана переважно на основі маловідомих іншомовних джерел ХУ - поч. ХУІІ ст. Для науковців, викладачів і студентів вищої школи та всіх, хто цікавиться історією української філософії.

4. Сирцова О.М. Апокрифічна апокаліптика. Філософська екзегеза і текстологія. - К.: Пульсари, 2000. - 26,28 др.а.

5. Антологія "Націоналізм" (упорядники Лісовий В.С., Поліщук Н.П.) - К.: Смолоскип, 2000. - 50 др.а.
   Ця книжка є першою в Україні антологією, присвяченою проблемам нації та націоналізму. Вона продовжує серію видань під назвою "Політичні ідеології". До збірника увійшли уривки з творів, окремі дослідження й статті провідних європейських мислителів і політичних діячів та дослідників націоналізму ХІХ-ХХ століть. Структура антології відтворює основні питання, що постають перед дослідниками націоналізму (інтелектуальні джерела, проблема етнічності, нація як концепт та цінність, типологія націоналізму та його перспективи). Збірник буде цікавим як для професійних істориків і політологів, так і для читачів, що цікавляться проблемами моделей суспільного розвитку, історією політичних ідеологій.

6. Лук'янець В.С., Кравченко А.М., Озадовська Л.В. Сучасний науковий дискурс: оновлення методологічної культури. - .: Центр практичної філософії, 2000. - 17 др.а.
   Досліджено поле актуальних філософських проблем, що породжені новітніми зрушеннями в науці. Означене поле охоплює проблематику, пов'язану зі сучасною кризою класичної концепції раціональності, входженням наукового дискурсу в якісно новий стан, постмодерністською деконструкцію метафізики раціоналізму, наративізацією та герменевтизацією практики сучасної науки. Показано, що сучасне оновлення методологічної культури перебуває під зростаючим впливом двох "каталізаторів". Роль першого відіграють "науки про складність", когнітивні науки та квaнтoвo-пoльoвa космофізика. Роль другого - процеси деконструкції, які оновлюють ядро традиційної філософії. Головні з них: "лінгвістичний поворот у філософії"; деконструкція "об'єкт-суб'єктної" схеми; наративізація і герменевтизація когнітивних практик сучасної науки. Досліджуючи шляхи становлення постмодерністської методологічної культури науки, автори монографії пропонують: нетрадиційне критико-рефлексивне осмислення сучасного стану наукового дискурсу; власну оцінку когнітивних, епістемологічних, соціальних наслідків нинішніх трансформацій методологічної культури науки. Розкриваючи традиційне уявлення про науку як про "ідола всеосягнення та всезнання", автори прагнуть звільнити науковий дискурс від влади метафізичних установок методологічної культури доби Модерну; дати іншу оцінку соціокультурної ролі наукового дискурсу в розв'язанні життєво важливих проблем нашої цивілізації. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентства.

7. Кисельов М.М., Канак Ф.М. Національне буття серед екологічних реалій. - К.: Центр практичної філософії, 2000. - 18 др.а.
   У запропонованій читачам монографії розглянуто низку актуальних проблем, пов'язаних з впливом екологічних ідей на формування засадових світоглядових орієнтацій нашого сучасника, на становлення новітніх стандартів наукового пошуку, на характер соціально-політичних процесів, що мають місце у світі й особливо у нашій державі. У зв'язку з цим проаналізовано можливості впливу екології на зміну (трансформацію чи реформацію) нинішнього способу життя людей. Зокрема в монографії здійснено спробу виявити суть об'єктивних екологічних чинників та їхню роль у національному відродженні. Проаналізовано традиції природокористування та їх закріплення в національній культурі, шляхи та можливості модернізації екофільних національних традицій за сучасних умов. Виходячи із соціоприродних колізій сучасного українського світу, досліджено стан реалізації головних соціальних функцій екології в реальній практиці державного будівництва на теренах України. Запропоновано конкретні методологічні засоби узгодження ефективної соціально-економічної та екологічної політики в Україні в перехідний період. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентства.

8. Пролеєв С.В. Античный мир: философия, история, культура. - М.: Академ-Пресс, 2000. - 29,5 др.а.
   Книга в живой, доступной форме знакомит читателя с миром античности. Она позволяет составить целостное представление как об истории античной цивилизации на протяжении ее более чем тысячелетнего развития, так и о ее духовной квинтэссенции - знаменитой греческой философии, определившей интеллектуальный облик всей европейской культуры. Благодаря широкому охвату материала, ее можно использовать в качестве учебного пособия в курсах философии, истории и теории культуры, всеобщей истории, политологии.

9. Крисаченко В.С. Україна: природа і люди. - К., 2000. - 17,1 др.а. (у соавт.)
   Книга присвячена феномену України як природно-соціокультурної реальності. Розкривається формотворче знaчeння природи для українського суспільства, аналізується формування образу України в інших нapoдiв, розкриваються природні умови постання та розвитку українського етносу, показується географічна специфіка і народонаселення України. Описуються напрямки взаємовпливу довкілля та української культури. Окремі глави присвячено екологічним та правовим аспектам взаємодії людини та довкілля на теренах України. Книга містить також основні відомості з географії України, насичена відповідною статистикою та картами. Може бути використана як навчальний посібник студентами вищих навчальних закладів, коледжів та гімназій, учителями та учнями старших класів загальнoосвітніх шкіл, а також як довідкове видання - всіма. хто цікавиться проблемами українознавства, історією, екологією та географією України.

10. Грабовський С.І. XX століття та українська людина. Виклики і відповіді. - К., 2000. - 17,1 др.а.
   У книзі предметом розгляду є довічні проблеми людськогo бyття, замкнені на конкретно-історичні і соціокультурні обставини реальної української дійсності ХХ століття. Висвітлюються такі питання, як-от: соціокультурне буття людини і місце мрії у цьому бyттi, специфіка української національної мрії та втілення соціокультурних мрій в yтoпічні побудови, динаміка взаємодії особистості та нації на шляхах історії, культурно-антропологiчна типологія сучасногo українськоro cycпільcтвa, засадничі риси розвитку національної культури. Особливо розглядаються тенденції розвитку українськогo суспільства, взяті під кутом філософсько-антропологічної методології. Йдеться також про засадничі риси цієї методології та її подальший розвиток на "полiгoні" української ситуації ХХ століття. Подається авторське розуміння перспективних напрямів сучасноro філософськоro розмислу. Для викладачів і студентів соціогуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів, науковців, політиків та пoлiтичниx аналітиків.

11. Хамітов Н.В. Самотність у людському бутті: досвід метаантропології. - К., 2000. - 18 др.а.
   Що є самотність? Чи завжди вона є стражданням? Що таке зовнішня та внутрішня самотність? Чи є різниця чоловічої та жіночої самотності? У своїй книзі автор відповідає на ці питання, створюючи оригінальну методологію для осягнення феномену самотності. Вона визначається як метаантропопогія - вчення про екзистенційні виміри людського буття та умови особистісного виявлення і комунікації у цих вимірах. Для науковців, студентів, аспірантів, всіх, хто цікавиться проблемами особистості. What is solitude? Is it always а suffering? What is external and internal solitude? Does the difference Ьеtwееn male and female solitude exist? In his book the author answers these questions and creates an original metodology to comprehend the phenomenon of solitude. This metodology is defined as metaantropology - the doctrine of the human being existential dimensions and the conditions of а personalities manifestation and communication іn these dimensions. This work is intended to scientists, students, to those who is interested іn the problems of personality.

12. Стратій Я.М. (у співавтор.). Київ в історії філософії України. - К.: Пульсари, 2000. - 13 др.а.
   У книзі проаналізовано становлення й розвиток філософії в Києві починаючи від зародження її у складі культури стародавнього Києва княжої доби. Спеціальні розділи присвячено характеристиці сутності філософських поглядів чільних представників "академічної" філософії, які працювали в Києво-Могилянській академії, Київській духовній академії та київському Університеті Св. Володимира. Тим самим відтворюється картина регіональної київської філософської культури як одного з визначних компонентів загального змісту української філософської думки. Книгу адресовано студентам, аспірантам, науковцям, її з цікавістю прочитає кожен, хто небайдужий до історії філософії України.

13. Гардашук Т.В. Екологічна політика та екологічний рух: сучасний контекст. - К., 2000. - 8 др.а.
   В книзі досліджуються особливості сучасної екологічної політики в контексті концепції збалансованого розвитку. Аналізуються можливі підходи до визначення поняття та критеріїв збалансованого розвитку, суперечності самої концепції та зумовлені ними труднощі впровадження політичних рішень у сфері охорони довкілля. Значну увагу приділено дослідженню екологічного руху як чинника сучасної екологічної політики та провідних тенденцій його розвитку і формування суспільного статусу. Для науковців, викладачів і студентів вузів, активістів екологічного руху.

14. Антологія "Націоналізм" (упорядники Лісовий В.С., Поліщук Н.П.) - К.: Смолоскип, 2000. - 50 др.а.

15. Філософія. Світ людини // Курс лекцій. Відп.ред. В.Г.Табачковський. -К.: Стилос, 2000. - 18 др.а.
   У підручнику автори пepeocмиcлюють традиційний монологічний, моніcтичний підхід до програми викладання філософії у вищій школі, відмовляються від жорстко альтернативного тлyмaчeння філософії за "формулою": або матeріалізм, або ідеалізм. Haтoміcть пропонується діалогічний, плюралістичний підхід та сучасне гуманістичне, екологічно виважене розуміння філософського знання з елементами творчого діaлогy щодо відмінних позицій. Для студентів вищих закладів освіти.

16. Малахов В.А. Етика // Навчальний посібник. 2-е видання. - К.: Либідь, 2000. - 20 др.а.
   У посібнику розглядається мораль як суспільне явище, як феномен культури та як форма світовідношення; висвітлюється моральна проблематика людської свідомості, діяльності й спілкування. Розкриваються внутрішні, екзистенційні аспекти моральності, питання добра і зла, відповідальності, сенсу життя, щастя, справедливості, любові. Аналізується низка актуальних етичних проблем, зокрема співвідношення моралі й права, моралі й політики, національних і загальнолюдських моральних цінностей. Для студентів вищих закладів освіти.

17. Хамітов Н.В. Історія філософії: проблеми людини // Навчальний посібник. - К.: Наукова думка, 2000. - 10 др.а.
   Автор більшості лекцій - доктор філософських наук, професор Н.В.Хамітов. Він широко відомий телеглядачам і слухачам радіо своїми програмами з проблем особистісної реалізації людини, її самотності й любові та багатьом читачам своїми книгами "Філософія самотності", "Звільнення від буденності", "Межі чоловічого та жіночого", "Самотність у людському бутті" та ін. Лекції висвітлюють основні етапи історії міркувань про людину та іі межі - від прозрінь давньосхідних й античної релігій та філософій до філософських концепцій сучасності. Одна з лекцій присвячена зустрічі Сходу і Заходу в українській і російській класичній філософії. Перевага посібника в наступному: доступний і динамічний стиль викладу, окремі лекції читаються як філософський роман; підхід до історії філософії як до комунікативної системи; виклад філософських ідей у контексті культури; не тільки культурно-історичний, а й методологічний принцип періодизації історії філософувань про людину. Адресується студентам вузів і коледжів усіх спеціальностей, які вивчають базовий курс філософії. Посібник буде корисним також при вивченні інших гуманітарних дисциплін - етики, естетики, соціології, психології, культурології, релігієзнавства, політології.

18. Бойченко І.В. Філософія історії // Підручник. - К.: Знання, 2000. - 45,3 др.а.
   У підручнику вперше не тільки у вітчизняній, а й у зарубіжній літературі на новій концептуальній основі дається системний аналіз проблем формування, розвитку та функціонування філософії історії. З'ясовуються її предмет, структура і функції, співвідношення з іншими галузями пізнання та соціальної практики. Розглянуто найважливіші напрями та етапи розвитку класичної, некласичної, а також відмітні риси постнекласичної філософії історії. В кінці розділів наводяться контрольні завдання та запитання і списки використаної літератури. Підручник устатковано також програмою курсу "Філософія історії", планами семінарських занять, списком рекомендованих тем курсових робіт, прекрасним словником персоналій і термінів та академічною бібліографією. Розраховано на студентів гуманітарних вузів, викладачів, аспірантів, науковців, широке коло читачів, котрих цікавлять проблеми філософського осягнення історії.

19. Бойченко І.В. та ін. Філософія // Програма спецкурсів. - К.: Київський університет, 2000. - 15 др.а.

20. Бойченко І.В. та ін. Філософія. Навчально-методичний посібник. - К.: Київський університет, 2000. - 14 др.а.

21. Крисаченко В.С. Історія Криму. Кримське ханство. Навчальний посібник. - К.: Твір інтер, 2000. - 10,5 др.а.
   Історія Кримського ханства вперше розкривається на основі широкої джерельної бази від початку XIII і до кінця XVIII ст. Проаналізовано його витоки (держава Чингіз-хана, Золота Орда), утвердження як самостійної держави, перебування під протекторатом Оттоманської Порти, злет і руїну у XVIII ст. Розглянуто загальні опи-си Кримського ханства, його території, людності, державного устрою, соціальної структури. Особливу увагу звернено на складні українсько-кримські відносини. Підсумовує книгу джерельний матеріал з міжнародних угод та договорів, котрий окреслює політичний статус Кримського ханства на різних етапах його існування. Навчальний посібник є продовженням загальновідомої "Історії Криму" того ж автора (перший том було присвячено Античності та Середньовіччю). Для учнів старших класів середньої школи, вчителів, студентів історичних факультетів вузів, усіх, хто цікавиться історією Криму.

22. Йосипенко С.Л. - Леві Строс "Первісне мислення". - К., 2000. (16 др.а.). Переклад з франц.
    Твір видатного французького філософа, етнографа та соціолога є взірцем міждисциплінарного гуманітарного дослідження. Саме завдяки поєднанню етнографічного досвіду та інтуїції, глибини філософської рефлексії та методу структурної лінгвістики, ця книга стала одним з поворотних пунктів у осмисленні сучасною європейською наукою феномену так званих "первісних цивілізацій", а також одним з витоків філософії "постструктуралізму" та ідеології "постмодернізму". Для студентів та фахівців з етнографії, соціології, історії, філософії, релігієзнавства та широкого кола читачів.

23. Чайка Т. Голокост в Україні: історія, психологія, етика. Мат. до навч.курсу. - К.: Стилос. - 2000. - 14,7 др.а.
   В брошурі представлені матеріали (програма, список літератури, фільмографія, методичні рекомендації) до курсу з проблем Голок осту в Україні, призначеного для вищих навчальних закладів та 10-11 класів середньої школи. Особливістю пропонованого курсу є поєднання історико-біографічних, психологічних та етичних аспектів осмислення Голокосту, а також широке залучення матеріалів т.зв. усної історії - свідчень тих, хто пережив цю трагедію. Для працівників освіти, науковців, студентів.

24. Філософсько-антропологічні читання-97 (до 2000-ліття Сенеки) // Зб.наук.праць. (від.ред.Табачковський В.Г.). - К.: Стилос, 2000. - 18,2 др.а. Перспективи та межі антропоцентризму (До 2000-ліття Луція Аннея Сенеки).

25. Після філософії: кінець чи трансформація? Збір.перекладів. (Заг.ред.д.філ.н. Ляха В.В.) - К: Четверта хвиля, 2000. - 24,18 др.а.
   Чи здатна філософія розвинути "ненадлишкову" теорію істини? Якими є відношення між істиною та значенням? Чи існують сьогодні достатньо чіткі критерії демаркації теоретичної і практичної філософії? Чи розумно сьогодні продовжувати філософію шляхом трансформації або в першій, або в другій формі, або ж відразу в обох формах? Якщо це так, то ж якою є роль наук про людину у процесі здійснення подібної трансформації? Ці знаменні філософські питання є центральними в долі філософії "після Філософії". Вибрані нами мислителі дотримуються точки зору, що філософія сьогодні зазнає моменту перелому, а філософська думка не може більш розвиватися так, як вона робила це раніше. Це загальне переконання окреслює проблемне поле даного дослідження. Саме в цьому сенсі всі згадані мислителі розмірковують "після Філософії".

26. Філософсько-антропологічні читання-99 (до 70-річчя О.Яценка) // Зб.наук.праць. (під ред.Табачковського В.Г.). - К.: Стилос, 2000. - 18,9др.а.

27. Філософсько-антропологічні студії-2000 (до 70-річчя М.Поповича) // Зб.наук.праць. (під ред.Табачковського В.Г. ). - К.: Стилос, 2000. - 27,3др.а.

28. Філософія. Антропологія. Екологія.-2000: Філос.альманах (під ред.Табачковського В.Г.). - К., 2000. - 15,5 др.а.

29. Мультиверсум: філософський альманах. - Вип. 10. - К.: Центр духовної культури, 2000. - 12,3 др.а.

30. Мультиверсум: філософський альманах. - Вип. 11. - К.: Центр духовної культури, 2000. - 12,1 др.а.

31. Мультиверсум: філософський альманах. - Вип. 12. - К.: Центр духовної культури, 2000. - 13,1 др.а.

32. Мультиверсум: філософський альманах. - Вип. 13. - К.: Центр духовної культури, 2000. - 12,0 др.а.

33. Мультиверсум: філософський альманах. - Вип. 14. - К.: Центр духовної культури, 2000. - 12,5 др.а.

34. Мультиверсум: філософський альманах. - Вип. 15. - К.: Центр духовної культури, 2000. - 12,1 др.а.

35. Мультиверсум: філософський альманах. - Вип. 16. - К.: Центр духовної культури, 2000. - 12,0 др.а.

36. Мультиверсум: філософський альманах. - Вип. 17. - К.: Центр духовної культури, 2000. - 12,0 др.а.

37. Мультиверсум: філософський альманах. - Вип. 18. - К.: Центр духовної культури, 2000. - 12,2 др.а.

38. Попович М.В. Відродження України. - Женева, 2000 (франц.мовою). - 10 др.а. (У співавторстві.)

39. Філософська думка // Науково-теоретичний часопис. - Київ. - 2000. - Вип.. 1-2. - 21 др.а.

40. Філософські обрії // Науково-теоретичний часопис. - Київ, Полтава, 2000. - Вип. 1-2. - 20 др.а.

41. Philosophia Prima: метафізичні питання. Зб.наук.-аспірант.праць. - К.: Кайрос, 1999. - 10 др.а.
   У другому випуску збірника наукових праць українських філософів розгляда-ються проблеми історії філософії, онтології та гносеології. Щорічник розрахований на фахівців у галузі філософії, викладачів вузів, студентів гуманітарних факультетів.

<<< Повернутись на попередню сторінку

 

     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio