НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Публікації

Публікації Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

 

 

1999 рік

1. Феноменологія буття людини: сучасна західноєвропейська рефлексія. - К.: Центр духовної культури, 1999. - 17 а.а.

2. Мирослав Попович. Нарис історії культури України. - К.: "АртЕк", 1998. Друге видання. - 45,5 др.а.
   Книга являє собою нарис історії культури України як комплексу характерних матеріальних і духовних здобутків суспільства; до духовної культури включаються при цьому не тільки література, філософія та різні мистецтва, а й спосіб життя, система цінностей, традицій та вірувань. Книга може бути посібником для викладачів та студентів-гуманітаріїв різних спеціальностей, що вивчають не тільки курси історії культури, а й історію окремих видів культури та загальну історію. Вона може бути корисною всім, хто цікавиться минулим України, внеском її народу в скарбницю світової культури. Розрахована на широке коло читачів.

3. Суспільство на порозі XXI століття: філософське осмислення плинного світу. Навчальний посібник. - К.: Укр.Центр духовної культури, 1999. - 15,8 а.а.
   Навчальний посібник підготовлено на основі курсу лекцій, прочитаних для студентів Київського інституту туризму, економіки і права. У ньому висвітлено основні тенденції еволюції людської цивілізації, зроблено спробу виявити якісні параметри суспільства XXI століття, обгрунтувати необхідність морально-ціннісного підходу до аналізу суспільних явищ. Подано широкий спектр сучасного теоретичного осмислення суспільства на рубежі століть, визначено особливості філософського аналізу "плинного світу", викладено головні концепції уявлення про сутність та перспективи сучасного суспільного розвитку та системи їх аргументації. Посібник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів, широкий загал наукової громадськості.

4. Нація серед націй: смисл і значення. - К., 1999. - 19,9 а.арк.
   Етнoси виникають стихійно-історично - через механізм відтвopeння соціокультурних форм життя. Процес народження нації потребує цiлoї гами особистих, елітарно-групових та масово-соціальних якостей найвищого гатунку - національної самосвідомості, патріотичного піднесення й героїчної самопожертви, державно-пoлiтичної волі, живої історичної пам'яті, нацioнальної мудрості, втiлeнoї у пантеоні геніaльних самовідданих діячів народу. Автори колективної монографії досліджують найгocтpiшi проблеми культури, політики, мiлітаpності, пов'язані зi становленням та розвитком націй серед націй.

5. Єрмоленко А.М. Практична комунікативна філософія. Підручник. - К.: Либідь, 1999. - 16 а.а.
   Підручник присвячено висвітленню проблем сучасної практичної філософії як прикладної етики, які розробляють на засадах комунікативної парадигми К.-О.Апель, Ю.Габермас, Д.Бьолер, В.Кульман, П.Ульріх, В.Гьосле. Це проблеми дискурсивного обгрунтування принципів моралі, взаємовідношення універсалістських норм з цінностями традиційних етосів соціокультурних життєвих форм, функціонування моральних належностей у системах сучасного суспільства - політиці, економіці, науці тощо. Зміст комунікативної теорії розкривається у порівнянні з класичною філософією моралі, а також на тлі дискусій її представників з теоретиками постмодернізму, неоконсерватизму, комунітаризму, неомарксизму, системної теорії тощо. Обґрунтовується значення комунікативної етики відповідальності для ціннісної переорієнтації та духовно-морального оновлення суспільства, розв'язання політичних та етнічних конфліктів, вирішення екологічних проблем. Праця містить також переклади статей провідних представників комунікативної філософії К.-О. Апеля, Ю. Габермаса, В. Гьосле. Автор перекладів Анатолій Єрмоленко. Підручник розраховано на студентів та аспірантів, які вивчають практичну та соціальну філософію, політологію, соціологію, етику. Книга адресована усім, хто цікавиться питаннями філософії моралі та етики.

6. Філософсько-антропологічні читання // Зб.наук.праць. До 70-річчя засновника Київської світоглядно-антропологічної школи В.І.Шинкарука. - К.: Стилос, 1999. - 15 а.а.

7. Цивілізація та історія - К.: КіСУ, 1999. - 10 д.а.
   Монографія містить філософсько-історичний аналіз особливостей, сутності, форм існування цивілізацій. Доводиться недостатність класичного, зокрема формаційного, аналізу історичного процесу, моністичної уніфікації багатства суспільного існування людства, зведення усього розмаїття культурно-історичних типів життєдіяльності суспільства до економічної основи. Обстоюється глибше, нелінійне, плюралістичне розуміння історії та її утворень, у контексті якого така форма суспільного існування людей, як цивілізація, постає цілісним, унікальним і неповторним витвором, своєрідною монадою історії. На основі узагальнень досягнень соціальної філософії, соціології, історії, історії філософії з'ясовується специфічність основ типологізації форм історичного процесу, суспільних відносин у їx цивілізаційному вимірі, їх зв'язках з буттям особистості та пошуками людиною свого "Я" в історичному світі цивілізації; розробляється історико-типологічний аспект досліджень потреб людини, демонструється цивілізаційна диxoтoмiя таких історичних і феноменів суспільного життя як культура i влада; розглядається проблема гри i лідерства в цивілізаційних процесах; розкриваються цивілізаційні метаморфози духовного світу людини. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вузів.

8. Життєдіяльність людини: філософський аналіз // Зб. наук.праць. - К.: - Луцьк, 1999. - 11 д.а.
   Людська життєдiяльність - суть трансформація сущого у сутнісні сили людини. Цей феномен багатовимірний у просторі i в часі, так само як і в креативній спрямованості. Зорієнтована на підтримання самоорганізації суспільства i на збереження його рівноваги у взаєминах з довкіллям, життєдіяльність людини водночас постає глибоко телеологічною, усталюючи досягнення мети i реалізацію смислу людського буття. Автори книги зконцентрували свою увагу на проблемах самореалізації людини у межичассі - від другого до третього тисячоліття. Наскрізною організовуючою ідеєю дослідження є твердження про аксіологічну універсальність нової парадигми мислення, з її постулатами про стійкий розвиток, коеволюційні взаємини, гарантії забезпечення суспільством основного права людини на сприятливе для життя, здоров'я і достатку довкілля. В основу монографії покладено дослідження фахівців з Інституту філософії НАН України та Луцького державного технічного університету, яких об'єднує давня i плідна співпраця. Оприлюдненню даного дослідження істотно сприяла підтримка Волинської обласної дирекції банку "Аваль", зокрема її директора Лукина Сергія Олександровича.

9. Депенчук Л.П., Лук М.І. Історіософія та соціальна філософія Михайла Драгоманова. - К.: Укр.Центр духовної культури,1999. - 9,4 д.а.
   У монографії досліджуються філософські засади світогляду одного з найвизначніших представників української культури другої половини Х!Х ст. М.Драгоманова, розкриваються теоретико-методологічні підвалини його історіософії та соціальної філософії, передусім лібералізму, космополітизму, федералізму. Показано спадкоємний зв'язок соціально-філософських ідей мислителя з кирило-мефодіївською традицією. Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки й культури.

10. Коцюбинський В.Й. Привласнення: соціальні аспекти. - К.: Укр. Центр духовної культури, 1999. - 230 с., 13,5 д.а.
   У монографії досліджуються особливості та способи вдосконалення соціальної форми власності. Велика увага приділяється з'ясуванню єдності суспільних відносин і відносин власності, відокремленню власності від влади, переходу в стимулюванні праці від заробітної плати до стимулювання її підприємництвом, формуванню цивілізованого трудівника-власника. Аналізуються також необхідність та реальні можливості створення в державі прогресивної системи соціального захисту населення, побудованої не на масовому, а на адресному споживанні громадян. Розрахована на фахівців у галузі соціальної філософії, професійних підприємців, викладачів і студентів вузів, усіх тих, хто цікавиться питаннями роздержавлення та приватизації власності в Україні.

11. Кримський С.Б. и др. Пути и перепутья современной цивилизации. - К., 1999. - 40 а.арк.
   В монографии на широком социокультурном и политэкономическом материале рассматриваются проблемы формирования, структуры и современного кризисного состояния мировой цивилизации. Анализируются противоречия развития современного человечества и рассматриваются варианты преодоления встающих перед ним трудностей. Показывается возрастающая роль духовно-личностного измерения исторического процесса в нашу переходную эпоху. В таком глобальном контексте анализируются парадоксальные проблемы, вставшие перед Украиной и другими постсоветскими государствами на рубеже тысячелетий. Для научных работников, преподавателей и студентов гуманитарного профиля, всех, кто интересуется прошлым и нынешним состоянием мировой цивилизации.

12. Довкілля життя: шляхи оптимізації // Зб.наук.праць. - Чернівці: Митець, 1999. - 320 с., 20 д.а.
   У збірнику наукових робіт висвітлюються освітньо-екологічні виміри концептуальних основ довкіллєзнавства, соціально-філософські та соціально-економічні аспекти взаємозв'язку людини і довкілля. Матеріали представляють інтерес завдяки тому, що в них аналізується широкий спектр зв'язків фундаментальних і суспільних завдань екологічної науки у генезі сучасного соціуму. Книга буде корисною для науковців, викладачів вузів зі спеціальностей - філософів, соціологів, екологія, економіка, біологія і медицина, для освітян-прак-тиків.

13. Колодний А., Музичка І. Християнство в житті особи і народу. - Вибрані твори. - Київ, 1999. - 22, 7 д.а. (Сер."Мислителі української філософії")
   Отець-дoктоp Іван Музичка - один з небагатьох українських богословів-релігієзнавців, якi майже незнані у нас в Україні. Ним написана величезна кількість праць з різноманітної тематики - іcтopiї богословської думки і духовного розвитку України, соціальних проблем християнства, основ християнського життя, міжконфесійних і міжцерковних відносин на українських теренах тощо. Свої наукові розвідки, розмірковування-оцінки подій минулого і сьогодення науковець видруковував частіше всього в часописах "Богословія" і "Патріярхат". 0cтaннiм часом його праці з'являлися в різних наукових збірниках в Україні. Готуючи до видання твори Івана Музички, упорядник прагнув вибрати ті з них, які розкривають місце християнства в житті особи і суспільства, дають оригінальне вирішення професором жагучих проблем минулого і сьогодення. Упорядкування збірника, написання примiтoк і біографічної статті, підготовку іменного і предмeтного покажчика здійснив доктор філософських наук, професор А.Колодний. Книгa виходить в серії "Миcлитeлі української діаспори", видання якої започаткувало Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, щедро спонсорував видання вибраних творів Івана Музички oтeць Іван Шевців, який нині пpоживає в Австралії.

14. Релігійна свобода // Наук. щорічник. - К.: Інститут філософії, 1999. - 8 д.а.

15. Християнство і національна ідея // Зб.наук.праць. - К.-Тернопіль - Краків, 1999. - 8 д.а.
   Науковий збірник вміщує матеріали, які були подані для обговорення на Міжнародному симпозіумі "Християнство і національна ідея", що відбувся на базі Тернопільської державної медичної академії ім.І.Я.Горбачевського 8-9 жовтня 1999 року.

16. Богачевська И.В. Язык религии в контексте национального самосознания. - К.: Б.И., 1999. - 10,1 д.а.

17. Історія релігії в Україні. Навч.посібник / А.М. Колодний, П.Л. Яроцький, Б.О. Лобовик та ін.; За ред. А.М. Колодного, П.Л. Яроцького. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. - 6 д.а.
   У навчальному посібнику викладено історію релігії на українських землях від стародавніх суспільств до наших днів. Вперше системно, послідовно аналізуються релігійно-церковні процеси, які в зазначений період відбувалися в різних конфесіях на теренах України. Посібник відповідає вимогам програмних курсів "Релігієзнавство" та "Історія релігії в Україні". Розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, учнів, старших класів і вчителів загально-освітніх шкіл, ліцеїв і гімназій, всіх, хто цікавиться релігіє-знавством.

18. Українське релігієзнавство // Бюлетень № 10, № 9. - Київ: Інститут філософії, 1999. 19. Філософські обрії // Науково-теорет.часопис. - К. - Полтава. - 1999. - Вип. 1-2. - 19 д.а.

20. Розумний М. Політичний вибір України. - К.: Смолоскип, 1999. - 10 д.а.
   Книга присвячена проблемі політичного, економічного, соціального самовизначення України. Аналізуючи головні соціально-політичні тенденції, що виявили себе в період парламентських виборів 1998 р. та на початку президентської кампанії 1999 р., автор пропонує власне бачення шляхів подолання кризових ситуацій і депресивних явищ у сфері суспільної думки, моралі і комунікації. Видання розраховане на науковців, політиків, соціально активну молодь.

21. Мультиверсум: філософський альманах // Зб.наук.праць.- Вип. 3. - К.: Укр.Центр духовної культури, 1999. - 13,14 д.а.
   В альманасі представлені праці молодих науковців, аспірантів та докторів, в яких досліджуються актуальні філософські проблеми етики, антропології, культури, цивілізації в цілому. Розрахований на фахівців у галузі філософії, культурології, студентів гуманітарних вузів.

22. Мультиверсум: філософський альманах. - Вип. 4. - К.: Укр.Центр духовної культури, 1999. - 248 с., 14,5 д.а.

23. Мультиверсум: філософський альманах. - Вип. 5. - К.: Укр.Центр духовної культури, 1999. - 224 с., 13,09 д.а.

24. Мультиверсум: філософський альманах. - Вип. 6. - К.: Укр.Центр духовної культури, 1999. - 240 с., 14 д.а.

25. Мультиверсум: філософський альманах. - Вип. 7. - К.: Укр.Центр духовної культури, 1999. - 240 с., 14 д.а.

26. Мультиверсум: філософський альманах. - Вип. 8. - К.: Укр.Центр духовної культури, 1999. - 240 с.

27. Мультиверсум: філософський альманах. - Вип. 9. - К.: Укр.Центр духовної культури, 1999. - 240 с. 28. Забужко О. Хроніка від Фортінбраса (вибрана есеїстика 90-х). - Київ. 1999.

29. Philosophia Prima: метафізичні питання. - К.: Кайрос, 1998. - 7,2 д.а.
   У другому випуску збірника наукових праць українських філософів розглядаються проблеми історії філософії, онтології та гносеології. Щорічник розрахований на фахівців у галузі філософії, викладачів вузів, студентів гуманітарних факультетів.

30. Кузнєцов В.І. Вступ до західної філософії у контексті розвитку правової та політичної думки. Програма курсу для студентів Вищої школи. - К., 1999. - 2 д.а.

<<< Повернутись на попередню сторінку

 


     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio