НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Публікації

Публікації Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

 

 

1998 рік

1. Попович М.В. Нарис історії культури України. - К.: "АртЕк", 1998. - 728 с.

2. Крисаченко В.С. Людина і біосфера: основи екологічної антропології: Підручник. - К.: "Заповіт", 1998 - 687 с.

3. Степико М.Т. Буття етносу: витоки, сучасність, перспективи (філософсько-методологічний аналіз). - К.: Товариство "Знання", КОО, 1998. - 250 с.

4. Лук'янець В.С., Соболь О.М. Філософський постмодерн: Навчальний посібник. - К.: Абрис, 1998 - 350 с.

5. Крисаченко В.С. Історія Криму в джерелах і документах. ч. 1. Античність і Середньовіччя: Підручник. - К.: Заповіт, 1998. - 264 с.

6. Забужко О.С. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. - К.: Абрис, 1997. - 144 с.

7. Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А.Колодного, П.Яроцького. - К.: т-во "Знання", 1999. - 735 с.

8. Релігійна свобода: історичне підгрунтя, правові основи і реалії сьогодення: Науковий збірник / За ред. А.Колодного. - К., [Б.в]1998. - 155с.

9. Християнство і культура: історія, традиції, сучасність: Наук. збірник. - Полтава., 1998. - 182 с.

10. Райда К.Ю. Історико-філософське дослідження постекзистенціалістського мислення. - К.: Укр. Центр духовної культури, 1998. - 216с.

11. Діалектика без апології / Булатов М.О. та інші. - К.: Стилос, 1998. - 159 с.

12. Менжулина Л., Хамитов Н. Антропологические парадигмы и мифологемы европейской философии. - К., [Б.в] 1998. - 95 с.

13. Етичні норми і цінності: проблема обгрунтування. - К.: Стилос, 1997. - 243 с.

14. Цицерон Марк Тулій. Про державу. Про закони. Про природу богів / Пер. з лат. В.Литвинова; Примітки, словник В.Литвинова. - К.: Основи, 1998. -
476 с.

15. Феномен нації: основи життєдіяльності / За ред. Б.В.Попова. - К.: т-во "Знання" КОО, 1998. - 264 с.

16. Консерватизм. Антологія. - К.: Смолоскип, 1998. - 598 с.

17. Литвинов В.Д. Латинсько-український словник. - К.: Українські пропілеї, 1998. - 712 с.

18. Юркевич П.Д. Історія філософії права та філософія права / Загальна ред. В.М.Нічик. - К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2001. - 751 с.

19. Тарський Альфред. Поняття істини у формалізованих мовах. Перек. з англійської Н.Філіпенко. - К.: Стилос, 1998. -156 с.

20. Життя етносу: соціокультурні нариси / За ред.Б.В.Попова: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 1997. - 239 с.

21. Феноменология и гуманитарное знание. - К., Тандем, 1998. - 182 с.

22. Носова А. Людина у цивілізації: Захід і Схід. - К.: Візант, Авторська агенція "Результат", 1998. - 61 с.

23. Розумний М. Стратегії замість ідеологій. - К.: Ін-т посткомуністичного суспільства, 1998. - 42 с.

24. Християнство і духовність. - К.: Знання, 1998 . - 253 с.

25. Історія філософії: Досвід теоретичної саморефлексії: Зб. вибраних матеріалів наук. конференцій, семінарів та круглих столів. - Вип. 1. - К.: Укр. Центр духовної культури, 1998. - 88 с.

26. Цивілізація на роздоріжжі: Пошуки філософсько-світоглядних орієнтирів: Зб. вибраних матеріалів, наук. конференцій, семінарів та круглих столів. - Вип. 2. - к.: Укр.. Центр духовної культури, 1998. - 93 с.

27. Philosophia prima: метафізичні питання: Щорічник. - вип.. 1. - К.: Кайрос, 1998. - 158 с.

28. Надтока К. Православна Церква в Україні 1900-1917: соціальний і релігійний аспекти. - К.: Знання, 1998. - 271 с.

29. Мультиверсум. Філософський альманах: Зб.наук.праць. - Випуск 1. - К.: Стилос, 1998. - 214 с.

30. Мультиверсум. Філософський альманах: Зб.наук.праць. - Випуск 2. - К.: Стилос, 1998. - 238 с.

31. Українське релігієзнавство: Бюлетень Укр.. асоціації Релігієзнавців і Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ. - № 7, № 8. № 7 - 184 с.; № 8 - 92с.

32. Філософська думка: Науково-теоретичний часопис. - К., 1999. - № 1-2, 3,
4-6.

<<< Повернутись на попередню сторінку     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio