НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Новини

уке 18.10.18


Національна ідентичність і громадянське суспільство/ Бистрицький Є., Пролеєв С., Білий О., Лозниця С., Зимовець Р., Кобець Р./ відп. ред. Бистрицький Є.К.; ред. Іващенко С.– Вид.2-ге, допов.– К.: Дух і літера, 2018.– 464 с. (27, 06 д.а.). Тираж 300 прим.
ISBN 978-966-378-595-0

Що таке національно-культурна ідентичність? Як вона співвідноситься з громадянським суспільством та формуванням політичної нації? Чому нації натхненно відстоюють власну ідентичність? Як та за яких умов звернення до ідентичності здатне легітимізувати військові конфлікти сучасності та виправдовувати масове насильство? Чому люди сприйнятливі до пропаганди негативного образу Іншого? В яких поняттях сучасна філософія здатна відповісти на найактуальніші питання нашої доби – новітні рухи національно-політичного самовизначення спільнот? Разом з класичними мислителями та новою генерацією авторитетних філософів автори намагаються визначити поняття ідентичності, громадянського суспільства, зрозуміти логіку взаємовідношення між інтенцією буттєвого уособлення спільнот, навіть ціною великих жертв, та універсальними цінностями і структурами світу. Розуміючи певну нестачу в сьогоднішній філософії концептуальних засобів, необхідних для аналізу впливу національно-культурних засад на політичне життя, автори пропонують онтологічний підхід до розуміння феномену ідентичності. Аналітичні екскурси в історичну генезу усталених європейських уявлень про засади громадянської ідентичності та відповідних політичних ідеологій надають можливість порівняти теорію й наявний стан розвитку громадянського суспільства. Критика викривленої логіки розуміння публічного та приватного в національному дискурсі, а також начерк основних позицій у суперечці «панславістів» і «європейців» щодо української ідентичності, суперечці, що сьогодні використовується як пропагандистський інструмент геополітичного насильства, прив’язує філософський аналіз складних тем до українського контексту.

уке 28.02.18Соціокультурні та теоретичні засади філософії постмодерну / В.В.Лях, О.М.Йосипенко, Я.В.Любивий, [В.С.Пазенок], К.Ю.Райда, Л.А.Ситніченко. – К., 2017. – 312 с. (18.7 д.а.). ISBN 978-966-02-8381-7

В монографії здійснена філософська експлікація багатовимірного поняття "доба постмодерну" в контексті зіставлення модерного та постмодерного соціокультурних проектів. В означеному річищі авторами проаналізована сукупність ідей та принципів, які визначають спосіб існування та цінності західноєвропейської культури, а також ті трансформації, яких зазнало філософське осягнення сучасного глобалізованого та кризового соціального буття. Постмодерну перспективу сучасного світу осмислено крізь призму феномену віртуальної реальності, яка є множинною, з декількома рівнями існування реальних процесів, з притаманними їм множинними ідентичностями нестабільних дієвців. Дослідження засвідчує, що поступове перетворення сучасного суспільства в суспільство постмодерне, в "суспільство ризику" принципово змінило основні акценти в тлумаченні цілої низки засадничих філософських проблем: свободи, справедливості, ідентичності, спільноти, прав людини тощо.уке 25.11.17

Bilyi O. The

Will to Identity. State Building and the Strategies of Legitimation/ Oleg Bilyi; National Academy of Sciences of Ukraine, H.S. Skovoroda Institute of Philosophy.- K.: Akademperiodyka, 2017. – 214 p. (17,89 д.а.). ISBN 978-966-360-328-5

Oleg Bilyi proposes the original vision of the European values reception, the development of the modern nation-state and, most of all the modern Ukrainian statehood . Author exposes the innovative understanding of the principle of sovereignty under the conditions of radical change of the contemporary geopolitical landscape. He explains how the archaic social structures , authoritarian personality heritage influenced and influence the cultural and political identity and condition the strategies of the political power legitimation.

Олег Білий пропонує оригінальну версію сприйняття європейських цінностей, розвитку сучасної держави-націїі і насамперед української державності. Автор розгортає інноваційне розуміння принципу суверенітету за умов радикальної зміни сучасного геополітичного ландшафту. Він пояснює, як архаїчні соціальні структури, спадщина авторитарної особи впливали і впливають на політичну ідентичність та зумовлюють стратегії легітимації політичної влади.уке 22.10.17

Етнічний вимір соціоструктурних перетворень /В.Б. Фадєєв, Г.Ю. Носова, В.В. Багінський, Б.В. Попов. – К., 2017. – 248 с. (14,42 д.а.). 500 прим.
ISBN 978-617-696-549-7

У монографії представлено результати дослідження відділу філософських проблем етносу і нації Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України за 2012 – 2015 роки. Автори монографії аналізують взаємозв’язок між етнічними процесами та трансформаціями соціальної структури, що розглядається як певна конфігурація соціальних зв’язків, відносин між різними соціальними позиціями, організаціями, групами, ролями тощо. Особлива увага приділяється дослідженню соціальної диференціації, просторово-часових чинників, міжгенераційних відносин. Видання може бути цікавим для фахівців із соціальних дисциплін і всіх, хто цікавиться дослідженням етнічності.уке 16.10.17


Діалог як шлях до порозуміння. Монографія / М.В. Попович, А.М. Єрмоленко, В.А. Малахов, Г.П. Ковадло. – К., 2017. – 152 с. (10,1 д.а.). 500 прим. ISBN 978-966-02-8098-4

У монографії досліджена проблема реалізації можливостей діалогічного спілкування в сучасному світі, що передбачає культурне, освітнє та моральне підґрунтя, а їх осмислення – звернення до малоосвоєного у вітчизняній гуманітаристиці кола специфічних понять і проблем, які передбачають дослідження діалогічних і дискурсних етичних практик.

Філософський аналіз цього комплексу проблем виводить на передній план сучасної думки принципові питання етики та онтології, оновленого розуміння духовності, суспільного діалогу та громадського дискурсу, а також толерантності і порозуміння
уке 11.09.17

Попович М.В. Кровавый век / Мирослав Попович; пер. с укр. яз. В.В. Целищева; худож.-оформитель Е.Д. Кононученко. – Харьков.: Фолио, 2017. – 992 с. (79,88 д.а.). 1200 прим. ISBN 978-966-03-7263-4

Книга «Криваве століття» присвячена ключовим подіям ХХ століття, починаючи з Першої світової війни і закінчуючи кінцем так званої «холодної війни». Автор, більш відомий своїми публікаціями з логіки і методології науки, теорії та історії культури, прагнув використати результати дослідницької роботи істориків і культурологів для того, щоб зрозуміти сенс історичних подій, трагізм долі світової цивілізації, поглянути на хід історії і її інтерпретації з філософської позиції. Оцінка сенсу і розуміння історії, на глибоке переконання автора, може бути не тільки смаковою, суб'єктивною і тому непереконливою, але також обґрунтованою і доказовою, як і в природознавстві. Звернення до неупередженого раціональному дослідженню не обов'язково означає релятивізм, втрату гуманістичних вихідних позицій і розуміння людської життєдіяльності як «речі серед речей». Більш того, послідовно об'єктивний підхід до історичного процесу дозволяє побачити трагізм епохи і оцінити героїзм людини, здатної захистити високі цінності.


уке 10.01.17

Рено Філіп Політес Просвітництва (закони, звички, манери). Переклад з фрацузької, передмова, примітки Валентина Омельянчика. – К.: Стилос, 2016. – 339 с.

Розглядаючи явище французького політесу в контексті політико-правової та соціально-культурної проблематики виникнення новочасної демократичної правової держави, автор переосмислює спадщину Вольтера, Монтескйо, Г’юма, Руссо, Канта, а також пані де Сталь, Стандаля і Токвіля, щоб окреслити два протилежні та взаємопов’язані шляхи до модерності: англійський, спертий на ведення торгівлі, та французький, спертий на ведення розмови. На противагу баченню політесу як форми суспільного лицемірства, автор наголошує на його засадничий ролі в ствердженні правил цивілізованої звичайності в суспільстві, що призводить до пом’якшення звичок, звичаїв та манер, а зрештою і до політично-правового та суспільного поступу.

Для дослідників, студентів та широкого загалу читачів, що цікавляться філософськими проблемами гуманітарних та соціальних наук.

 

уке 22.09.16

Филипович Людмила Олександрівна Культура релігійного життя. Вибрані праці. За упорядкування Г.Филиповича і редагування А.Колодного – К.: УАР, 2016. – 584 стор.

Книга вміщує статті і розділи із книг професора Филипович Л.О. з актуальних проблем релігійного життя України і світу, видрукувані нею в останні 15 років в різних колективних монографіях, наукових збірниках, часописах. Коло питань, якими цікавиться дослідниця, надто різноманітне: від глобалізації релігійних процесів до стану релігійного життя в Україні і входження українського релігіознавства у світовий науковий простір. В останньому неабияка її заслуга. Оскільки книга не є цільною монографією, а збіркою вибраних праць із різних видань, то зроз

10.01.17

уміло, що в ній подеколи мають місце повтори думок, описань деяких подій, фактів, тенденцій з оцінками їх в тогочассі. Упорядники не прагнули їх усувати, бо ж це порушувало б логіку розгляду заявленої теми в тому чи іншому тексті параграфу. До того ж, це є правом авторки. В своїй науковій праці дослідниця сповідує принципи об’єктивності, історизму, позаконфесійності, зорієнтована на толерантизацію міжконфесійних відносин.

Книга розрахована на науковців-релігієзнавців, викладачів і студентів релігієзнавчих і богословських спеціалізацій, державних службовців і релігійних діячив, всіх, хто цікавиться релігійним життям України і світу.

Книга присвячується світлій пам'яті батька автора – Олександра Йосиповича ФИЛИПОВИЧА.

 

уке 13.09.16

А.М.Єрмоленко, О.О.Лазоренко, О.І.Вєдров, Ю.А.Бауман, Д.І.Кірюхін, А.Є.Фінько, В.О.Нечипоренко. Соціальна відповідальність як основна цінність інституціалізації сучасного суспільства. – К.: Наукова думка, 2016

У монографії досліджені концепції соціальної відповідальності як основної вимоги та фундаментальної цінності, розкриті особистісні, корпоративні та універсалістські аспекти відповідальності. На основі досліджень обґрунтовано філософію соціальної відповідальності та співвідповідальності  як синтезу соціальної теорії та етики, розкриті ціннісно-нормативні засади та процедури інституціалізації соціальної відповідальності в сучасному українському суспільстві, показані шляхи сталого розвитку та ствердження соціально та екологічно спрямованого справедливого суспільства в  Україні.

Для науковців, студентів і аспірантів, які цікавляться проблемами практичної та соціальної філософій, соціальної етики та теоретичної соціології.

уке 15.03.16

Г.Ю. Носова. Невизначеність соціального процесу: навколо ідентичності. – К.: Стилос, 2016. – 112 с.

Монографію присвячено аналізу причин невизначеності розвитку суспільства. Автор доходить висновку, що невизначеність та перетвореність є фундаментальними характеристиками соціальності. Пристосовуючи реальність до людського сприйняття схеми, парадигми сприйняття так чи інакше перетворюють, спотворюють світ, примножуючи його невизначеність... У згаданому контексті автор розглядає і поняття ідентичності. Ідентичності, на думку автора, завжди включені до загальнішої інтерпретації реальності, вбудовані в символічний універсум із його теоретичними легітимаціями; і змінюються вони разом із характером останніх.

Значну увагу автор приділяє змінам, яких зазнають ідентичності за умов глобалізації та віртуалізації суспільств, насамперед кризі ідентичності нації-держави. Досліджуються різноманітні стратегії ідентифікацій етнічностей, національна ідентичність як політичний проект та дискурс, мультикультурні альтернативи стратегій політичної ідентифікації, зміни парадигм ідентифікації в умовах суспільства споживання.
Монографія буде корисною викладачам, студентам та широкому загалу читачів.

 

уке 12.01.16

Климов В.В. Відношення між наукою і релігією як індикатор духовного поступу. Релігієзнавчий аспект. Монографія. – К:, 2015.– 318с.

У пропонованій книзі розглянуті зміст, динаміка, трансформації відношення між наукою і релігією з позиції їх розуміння як принципово відмінних способів сприйняття, осмислення і ставлення до світу, типів пізнання і мислення. Суспільна значущість цього дуального відношення дає підстави вбачати в ньому змістовний індикатор духовного поступу суспільства. Автор доводить помилковість пошуків адекватного розв’язання проблеми названого відношення, що керуються апріорною установкою «або – або», і вважає, що ключовими і визначальними при цьому мають бути сутнісні характеристики власне релігії і науки, розглянуті в конкретних суспільних, духовних, інтелектуальних, культурних, ідеологічних, політичних, економічних контекстах того чи іншого суспільства. У реальному житті поки що ідеологічні, духовні, світоглядні пріоритети, які складаються на даний період, зумовлюють загальносуспільне домінування релігії чи науки і, по суті, є пролонгацією традиційних для історії цих відносин рудиментів залежності, підпорядкованості, зверхності чи й світоглядного диктату одного над другим.

Розрахована на філософів, релігієзнавців, культурологів, усіх, хто цікавиться питаннями духовної культури, історією інтелектуального розвитку, релігії, науки, проблемами релігієзнавства.

 

уке 05.01.16

Ищенко Ю.А. Симулякры «Новороссии»К: - ЦГО НАНУ, 2015.–146с.

Разработанный российскими пропагандистами в рамках
идеологической концепции «Русского мира» и используемый в
информационной войне против Украины проект «Новороссия»
представляет собой дискурсную манипулятивную практику,
спекулирующую на искажении исторических фактов, философских и
геополитических концептов классического евразийства и на
стереотипах сознания «постсоветского человека». Раскрываются
этические и эпистемологические истоки платонизма «Русского мира»,
его негативное отношение к аристотелевской традиции мышления,
симулятивные информационные технологии, утопизм и нигилизм
практиков «Новороссии».Прослеживается реакционная роль идеологов
от РПЦ в обосновании мессианских и утопических идей Русского
мира, распространении великорусских шовинистических настроений,
проведении агрессивной политики и террористических действий
нынешнего режима власти РФ в отношении Украины.
Рассчитана на философов, научных работников, широкий круг
читателей.
Розроблений російськими пропагандистами в рамках ідеологічної
концепції «Русского мира» і використовуємий в інформаційній війні
проти України проект «Новороссия» є дискурсною маніпулятивною
практикою, яка спекулює на викривленні історичних фактів, філо-
софських і геополітичних концептів класичного євразійства, на
стереотипах свідомості «пострадянської людини». Розкриваються
етичні та епістемологічні джерела платонізму «Русского мира», його
негативне ставлення до аристотелевої традиції мислення, симулятивні
інформаційні технології, утопізм і нігілізм практиків «Новороссии».
Прослідковується реакційна роль ідеологів від РПЦ в обгрунтуванні
месіанських і утопічних ідей «Русского мира», поширенні велико-
руських шовіністичних настроїв, проведенні агресивної політики і
терористичних дій нинішньої влади РФ щодо України.
Розрахована на філософів, науковців, широке коло читачів.

Ищенко Ю.А. Симулякры «Новороссии»>>>

уке 04.01.16

Декомб Венсан. Клопоти з ідентичністю. Переклад з французької, передмова, примітки Валентина Омельянчика. — К.: Стилос, 2015. — 281 с.

Поєднуючи «граматичний аналіз», представлений в працях Людвіга Віттґенштайна та Елізабет Анскомб, з антропологічним підходом, представленим в працях Марселя Мосса та Луї Дюмона, автор аналізує використання поняття ідентичності в сучасних філософських, психологічних,
соціологічних та політологічних дискусіях, пропонуючи «експресивну» концепцію особи як відповідь на питання «хто я?» та концепцію «колективних індивідів» (соціальних тотальностей) як відповідь на питання «хто ми?», яка, зокрема, застосовується до аналізу поняття установчої влади, поняття нації та ідеї мультикультуралізму.
Для дослідників, студентів та широкого загалу читачів, що цікавляться філософськими проблемами гуманітарних та соціальних наук.

 

уке 04.01.16

Андрос Є.І., Шалашенко Г.І., Хамітов Н.В., Лютий Т.В., Загороднюк В.П., Солонько Л.А.,Ковадло Г.П., Дондюк А.М., Миролюбенко Є.В.,Вишинський С.Д., Малеєв К.С.Специфіка та визначальні виміри сучасного філософсько- антропологічного знання. – К.: Стилос, 2015. – 380 с.

Специфіка філософсько-антропологічного знання подана в монографії через поєднання трансцендентних характеристик буття людини у світі з аналізом суспільного самопочування та персональної саморефлексії сучасної людини. Визначальні ж виміри сучасного філософсько-антропологічного знання розкриваються через цілу низку проблемних зрізів: питання самореференції людського; філософська антропологія як метаантропологія, її місце серед інших проектів людинознавства; соціокультурні параметри пізнання; взаємозв’язок буттєвого досвіду та діяльнісної активності; етичні виміри буття сучасної людини, а також виміри комунікативного простору, когнітивного, проект Модерну та проблема визначення свободи як вступ до правової антропології.

Для філософів, суспільствознавців та студентів вишів.

 

уке 04.04.15

Сhram

Храмова В.Л. Категориальный синтез теоретического знания / В.Л.Храмова; НАН Украины, Ин-т философии им. Г.Сковороды. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев: «Феникс», 2015. – 372 с.

В монографии на материалах релятивистской и квантовой физики исследуется проблема категориального синтеза теоретического знания, анализируется конкретный механизм действия категориальных структур мышления в качестве философского метода постижения физической реальности, функциональная значимость категорий философии в физической теории, а также категориальный строй мышления эпохи в единстве его мировоззренческих и логико-гносеологических функций как социокультурный детерминант научного прогресса.

Рассчитана на научных работников, преподавателей, аспирантов студентов, на всех интересующихся актуальными проблемами философии науки и гносеологии.

 

уке 25.03.15

ANTH

Кисельов М.М., Гардашук Т.В., Грабовський С.І. та ін. Антропосфера: сучасні інтерпретації : Монографія / М.М.Кисельов, Т.В.Гардашук, С.І.Грабовський та ін. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015, – 192 с.

У пропонованій монографії здійснено аналіз сучасних уявлень про антропосферу як «світу людини» з урахуванням масштабних цивілізаційних змін, досягнень науково-технічного прогресу у його позитивних та негативних виявах. Концепт антропосфери розглядається в контексті фундаментальних опозицій «природа – людина» та «природа – культура», а також крізь призму інноваційного технологічного розвитку, біомедичних практик та утопічних проектів. Особлива увага приділена еволюції уявлень про антропосферу у соціокультурних, соціально-політичних та соціально-антропологічних вимірах. Для науковців, викладачів та студентів, освітян, усіх, хто цікавиться проблемами сучасного стану «світу людини».

 

уке 22.03.15

Etick

Малахов В.А. Етика: курс лекцій / В.А.Малахов – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 214 с.

У посібнику висвітлюються проблеми етики як теорії моральних норм і цінностей і як дисципліни практичного мислення, зорієнтованого на конкретні запити сучасного людського життя. Розглядаються соціальні та особистісні аспекти моральності, моральні засади людської свідомості, діяльності та спілкування. Проаналізовано низку актуальних етичних проблем сьогодення, зокрема, співвідношення моралі і права, моралі й політики, питання етики міжнаціональних стосунків, свободи, толерантності, захисту людської гідності. Своєрідним надзавданням викладу є розкриття ролі етики й моралі в збереженні та утвердженні людяності.

Для студентів вищих навчальних закладів та усіх, кого цікавлять проблеми етики.

 

уке 11.03.15

ZZa20 лютого 2015 року у відділенні філософії та суспільствознавства проходив публічний захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів секції філософії Київської Малої академії наук учнівської молоді. Захід відбувся в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.
Серед учасників конкурсу були як вихованці секції філософії Київської Малої академії наук (учні КЕПІТ «КРОК», гімназії № 143), так і вихованці інших навчальних закладів міста (зокрема, економіко-правовий ліцей, гімназія східних мов №1, ліцей політики, економіки, права та іноземних мов, гімназія № 136, спеціалізована школа № 173).
Презентовані дослідження юних науковців відрізнялись своєю оригінальністю, новизною, високим аналітичним рівнем та справжнім, щирим захопленням філософією.
Журі конкурсу представляли науковці-філософи, викладачі Інституту філософської освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова – Адаменко Н.Б., Крилова С.А., Глушко Т.П. Саме завдяки їм на захисті була позитивна, творча атмосфера відкритої, жвавої дискусії та філософського міркування.
Особливу вдячність за підтримку в проведенні захисту висловлюємо Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, в особі директора Мирослава Поповича, українського філософа, академіка НАН України, доктора філософських наук, професора та особисто Олегу Кисельову, ученому секретару Інституту філософії імені Г.С Сковороди НАН України, к.філос.н., Президенту МГО «Молодіжна асоціація релігієзнавців».

ZaВідгуки членів журі:
КРИЛОВА С.А. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософської антропології Інституту філософської освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова:
«Конкурсанти Київської МАН приємно здивували мене сміливістю, щирістю і креативністю. В багатьох роботах були елементи реальної новизни і бажання подальшого наукового пошуку. Проблематика філософської антропології як метаантропології – філософії людини та її меж, філософії подолання некритичності буденного світогляду на шляху набуття гуманізму та гідності – лунала майже в кожній роботі: пошук сенсу життя, смерть та безсмертя, творчість, справедливість, Свобода, Абсолют, Любов… Це означає, що прийшов час філософування про людину, усвідомлення її місця в світі в наш час граничних випробувань людяності».
АДАМЕНКО Н.Б. – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, заступник директора з навчально-методичної роботи Інституту філософської освіти і науки НПУ імені М.П.Драгоманова:
«Вчителі середньої школи роблять велику справу, залучаючи до філософування школярів. Ті, хто береться за неї, на мою думку, добре розуміють сучасні  педагогічні стратегії у підготовці соціально, морально і когнітовно грамотного покоління громадян. І я особисто дякую їм за це. Також висловлюю подяку директору Київської Малої академії наук учнівської молоді В.О. Васинюку, керівнику відділення філософії та суспільствознавства Т.Ю. Кот за максимальну підтримку філософських устремлінь юних науковців. Незважаючи на те, що кількість учасників секції філософії в конкурсі наукових робіт МАН досі є малочисельною, проте усі представлені до участі роботи були якісними і в змісті, і в обраній методології виконання, а також в стилістиці та технічному виконанні. Ми, члени журі, намагалися всіляко підтримати учасників у їх виступах, знайти якомога більше переваг заявлених філософських проблематик і, разом з тим, продемонструвати перспективи подальших кроків, як в дослідницькій роботі, так і в особистісних пошуках. Не можу не відзначити ту атмосферу легкості, щирості, любові до своєї справи учасників конкурсу в умовах академічного духу філософування та привітної гостинності  Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України».
ГЛУШКО Т.П. – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Інституту філософської освіти і науки НПУ імені М.П.Драгоманова:
«Особливо хотілося б відзначити тематику робіт, більшість з яких було орієнтовано на гостро актуальні соціальні проблеми. Це свідчить не тільки про свідомий активний аналіз науковою молоддю проблем свого суспільства, але і формує перспективу для їх ефективного розв’язання у майбутньому».

 

уке 02.02.15

IND

Лук’янець В.С., Кравченко О.М.,МорозО.Я., Озадовська Л.В.,БеліченкоА.В. Індустрія наукових знань: вплив на соціогуманітарну сферу. Монографія – К.: УкрСІЧ, 2015. – 407 с.

Сучасна наука набула могутності планетарної антропогенної сили, яка перетворює фундаментальні першооснови неживої, живої і мислячої матерії, породжує глобальні проблеми подальшої еволюції Землі. Автори спробували осмислити довгострокові наслідки науково-технологічної експансії в соціально-гумантарну сферу, проаналізувати її масштабні трансформації за нових умов, з’ясувати причини руйнування методолгічних і світоглядних стереотипів космомікрофізики, комп’ютивістики, гуманітаристики, висвітлити феномен «постлюдини» в сучасній науці і філософії – загалом ті філософські проблеми, що пов’язані з розширенням «когнітивного вікна» у майбутнє.

Для науковців, вуикладачів, аспірантів і студентів.

 

уке 30.01.15

DIA_8

Логико-методологический анализ науки и проблема представления знания //Зб. наук. праць. Філософські діалогни’2014. – К., 2014. – 246 с.

Збірка «Філософські діалоги-8» присвячена одній із кардинальних проблем сучасного наукового знання – логіко-методологічному аналізу мови науки і проблемі представлення знаннь.

У даний номер увійшли статті науковців Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України відділу логіки, методології і філософії науки та науковців Інституту філософії і права Російської академії наук (Сибірське відділення), які виконували спільний науково-дослідний проект НАН України та РАН (Сибірське відділення).

Розгляд зазначених питань буде продовжено в наступних збірках.

 

уке 27.01.15

NAZ

Є.Бистрицький, О.Білий, Р.Зимовець, Р.Кобець, С.Лозниця, С.Пролеєв Національна ідентичність і громадянське суспільство. – К.: Дух і літера, 2015. – 452с.

Що таке національно-культурна ідентичність? Як вона співвідноситься з громадянським суспільством та формуванням політичної нації? В яких поняттях сучасна філософія здатна відповісти на найактуальніші питання нашої доби – найновітніші рухи національно-політичного самовизначення спільнот? Разом з класичними мислителями та новою генерацією авторитетних філософів автори намагаються визначити поняття ідентичності, громадянського суспільства, зрозуміти логіку взаємовідношення між інтенцією буттєвого уособлення спільнот, навіть ціною великих жертв, та універсальними цінностями і структурами світу. Розуміючи певну нестачу в сьогоднішній філософії концептуальних засобів, необхідних для аналізу впливу національно-культурних засад на політичне життя, автори пропонують онтологічний підхід до розуміння феномену ідентичності. Аналітичні екскурси в історичну генезу усталених європейських уявлень про засади громадянської ідентичності та відповідних політичних ідеологій надають можливість порівняти теорію й наявний стан розвитку громадянського суспільства. Критика викривленої логіки розуміння публічного і приватного в національному дискурсі, а також начерк основних позицій у суперечці «панславістів» і «європейців» щодо української ідентичності, суперечці, що сьогодні використовується як пропагандистський інструмент геополітичного насильства, прив’язує філософський аналіз складних тем до українського контексту.

 

уке 26.01.15

KOV

Ковадло Г. Духовність і моральність: антропокультурні виміри філософії моралі. – К.: Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, 2014. – 332с.

Праця «Духовність і моральність: антропокультурні виміри філософії моралі» є підсумком творчої роботи авторки над актуальними проблемами з філософії моралі, що пов’язані з соціокультурними та антропокультурними її вимірами. Тема розкривається в кількох напрямках: історико-філософському, з точки зору посткласичних наукових інтенцій та сучасних інтерпретацій (останні пов’язані з філософією діалогу, комунікації та толерантності).

Книга адресована науковцям, викладачам, студентам, аспірантам, усім, хто цікавиться морально-етичною проблематикою, проблемами духовності людини тощо.

 

уке 13.01.15

knyhyy

Бібліотека Інституту поповнилася новими книжками

У кінці 2014 р. бібліотека Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України безкоштовно одержала 11 книг англійською мовою. Дарунок надійшов завдяки сприянню фонду Джона Темплтона в рамках проекту з підтримки філософії і теології в Росії, Україні і Білорусі. Книги достатньою мірою представляють сучасну аналітичну філософію. Сюди включено як підручники й антології, так і монографічні дослідження з таких царин як метафізика, епістемологія, етика і філософія релігії.

Підручники:

1. Michael Loux, Metaphysics: A Contemporary Introduction, 3rd edition (Routledge, 2006)
2. Richard Feldman, Epistemology (Prentice Hall, 2002)
3. Harry Gensler, Ethics: A Contemporary Introduction, 2nd edition (Routledge, 2011)
4. Michael Murray and Michael Rea, An Introduction to the Philosophy of Religion (Cambridge University Press, 2008)

Антології:


5. Peter van Inwagen and Dean Zimmerman (eds.), Metaphysics: The Big Questions, 2nd edition (Wiley-Blackwell, 2008)
6. E. Sosa, J. Kim, J. Fantl, M. McGrath (eds.), Epistemology:An Anthology, 2nd edition (Wiley-Blackwell, 2008)
7. Russ Shafer-Landau, The Ethical Life: Fundamental Readings in Ethics and Moral Problems, 2nd edition (Oxford, 2011)
8. Louis Pojman and Michael Rea (eds.), Philosophy of Religion: An Anthology, 5th edition (Wadsworth, 2007)

Монографії:

9. Peter van Inwagen, The Problem of Evil (Oxford U.P., 2006)   
10. Eleonore Stump, Wandering in Darkness: Narrative and the Problem of Suffering (Oxford University Press, 2010)
11. C. Stephen Evans, Natural Signs and the Knowledge of God: A New Look at Theistic Arguments (Oxford U.P, 2010).

Книги вже введені до бібліотечного фонду і чекають своїх читачів.

уке 23.12.14

Boler

Бьолер Дитрих. Відповідальність за майбутнє з ґлобальної перспективи. Актуальність філософії Ганса Йонаса та етики дискурсу. Передмова  Ґюнтера Альтнера. Переклад з німецької, післямова, примітки Анатолія Єрмоленка. – К.: Стилос, 2014. – 157 с.

У цій книжці на основі трансцендентально-прагматичного методу обґрунтовується етика дискурсу з перспективи ґлобальної відповідальності за майбутнє людства, що здійснюється через  порівняння з онтологічним обґрунтуванням етики відповідальності для технологічної цивілізації Ганса Йонаса та дис­курс-етичної відповідальності К.-О. Апеля. 
У монографії розглядаються також прикладні аспекти дис­курсивної етики, її застосування у вирішенні проблем практичної філософії, зокрема філософії політики, теорії господарства, а також атомної енергетики та доімплантаційної діаґностики.
Для науковців, студентів і аспірантів, які цікавляться проблемами практичної та соціальної філософій, філософії моралі, етики та екології.

 

уке 19.12.14

MOR_1

16 грудня 2014 року Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України спільно з Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі провели конференцію «Мораль і влада».
В роботі конференції взяли участь провідні українські науковці соціогуманітарного напряму, громадські та релігійні діячі: М.В. Попович, В.В. Костицький, А.М. Єрмоленко, О.М. Костенко, Є.К. Бистрицький, А.М. Лой, Е.А. Афонін, В.А. Малахов, Л.Р. Наливайко, Т.В. Новаченко, С.В. Пролеєв, О.В. Білий, В.П. Козловський, В.О. Волковинська, В.Б. Парапан, К.В. Пантелей, Т.Г. Альберда та ін.

Під час роботи конференції було піднято цілу низку важливих проблем сучасної України: встановлення балансу між ефективністю і моральністю в державній діяльності, теоретичні питання, пов’язані з структурними реформами української влади, спрямованими на зростання її ефективності, зміцнення зв’язку з громадянським суспільством, децентралізацію систем управління.

Особлива увага була приділена проблемі співвідношення моралі та влади. Рефреном через усі доповіді проходила ідея, що політика, позбавлена моральних засад, не може бути виправданою. Адже, поступки персональній чи груповій вигоді окремих громадян обертаються злом, а то й катастрофою для цілого народу. Учасники конференції погодилися з твердженням М.В. Поповича про те, що аморальним і злочинним є маніпулювання життям, свободою і гідністю людей, які розглядаються як прості знаряддя для досягнення політичних цілей та одними з головних чинників, які зумовили сучасну кризу в Україні.MOR_2

Одним із смислових блоків конференції було обговорення засад та принципів на основі яких має відбуватися реформування української влади та державного механізму загалом. В даному контексті учасники конференції зійшлися на думці, що Україна конче потребує напрацювання нової політичної культури, яка має базуватися на моральних принципах, а політики нової генерації мають володіти моральними чеснотами, які відповідали б не лише принципу верховенства права, а й високим духовним цінностям ідеалам. Адже бажання українського народу жити за такими моральними чеснотами як: совість та гідність, правда та справедливість, було заявлене на весь світ під час «Революції гідності». Таким чином, в доповідях виголошених на конференції, робиться акцент на тому, що влада повинна взяти до уваги це устремління українського народу і почати трансформацію державного механізму та інституту влади в даному напрямі. Яскравим прикладом чого має слугувати боротьба з таким аморальним явищем української влади як корупція у всій її широті проявів в українських реаліях.

MOR_3

M OR_4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уке 18.12.14

Zav

Завгородний Ю.Ю. Сакральная география и феномен паломничества (теоретические аспекты, Древняя Русь, евразийский контекст). – Saarbrücken: LAMBERT Academic Publishing, 2014. ­– 88 с.

Серьезное теоретическое осмысление академической наукой сакральной географии и паломничества, ее ключевой составляющей, началось не так давно, во втор. пол. ХХ ст. Но уже кон. ХХ – нач. ХХI ст. ознаменовались существенным интересом к этим не совсем обычным объектам научного интереса. Исследования, посвященные сакральной географии и паломничеству, в значительной мере способствовали пространственному повороту в социо-гуманитарных науках, который фиксируется в 1970 – 1980-ых гг. Параллельно начало формироваться осознание, что успешное понимание и исследование данных объектов пребывает в тесной связи с трансдисциплинарностью. Вышеизложенные тенденции находят свое продолжение и развитие в предлагаемой книге. В частности, уделяется внимание мистико-эзотерической составляющей сакральной географии и паломничества, существующей связи между европейским, российским эзотеризмом и академическим интересом к данным научным объектам. Древнерусские тексты анализируется с учетом иеротопии и зафиксированного в них мистического опыта на примере видения Земного рая и паломничества в Иерусалим. Отдельный раздел посвящен трансформации опыта паломничества буддийским монахом-учителем Д. Тэрасавой.

 

 

уке 16.11.14

CHY

Дмитро Іванович Чижевський і його сучасники. Листи, спогади //Упорядники: Ірина Валявко і Олександр Чуднов (Україна), Володимир Янцен (Німеччина).— Кіровоград:Імекс-ЛТД – 528 с..

Книга присвячена 120-річчю з дня народження видатного мислителя, філософа, славіста, дослідника духовної історії слов'ян Дмитра Івановича Чижевського (1894-1972). Основу книги складають: біографічний нарис, в якому  розкриваються основні віхи інтелектуальної біографії Д.І.Чижевського (автор нарису І.Валявко),  маловідомі матеріали, спогади та листи з архівної колекції вченого, які вперше вводяться до вітчизняного  наукового обігу. Завдяки цьому збірник  розкриває нові грані неординарної особистості вченого і дає можливість через епістолярну спадщину і спогади сучасників Дмитра Чижевського створити живий контекст його життя.

ЗМІСТ

 

уке 07.11.14

EVROVYB

Андрос Є., Шалашенко Г., Загороднюк В., Хамітов Н., Лютий Т., Солонько Л., Ковадло Г., Дондюк А., Малєєв К. Антропокультурні чинники європейського вибору України. — К.: Наукова думка, 2014.

У монографії представлено дослідження антропокультурних чинників європейського вибору України, зокрема проблеми облаштування внутрішньоукраїнського буття згідно із засадничими європейськими цінностями, нормами і стандартами. Визначено шляхи розв’язання проблем буття української людини у світі – від подолання бідності та ствердження цінностей європейської демократії на українській землі і до поліпшення суспільного самопочування та саморефлексії пересічного українця на основі розвитку високотехнологічного виробництва та подолання штучного соціокультурного розколу суспільства. Проаналізовано трансцендентний вимір сучасних ціннісних сподівань, альтернативні моделі розвитку України в контексті європейських цінностей, проблеми плюральності європейської людини як екзистенційно-антропологічного типу, гуманізму в його класичному та пост класичному прочитаннях, антропокультурні труднощі на шляху європейської інтеграції, роль етосу толерантності, способи життєвого світу людини та феномен європейськості.
Для філософів, суспільствознавців і студентів вишів.

ЗМІСТ

 

уке15.10.14

KIRKE

Ідеї Серена К’єркегора у розвиткові сучасної філософії та релігієзнавства. Рефлексії з України: збірник матеріалів наукової ювілейної конференції – Київ – Нортфілд: «Континент – Х», 2914: – 164с.

У збірці представлені вибрані матеріали учасників Міжнародної ювілейної наукової конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження Серена К’єркегора. Тези та статті українських, американських та японських дослідників присвячені багатогранній творчості данського мислителя.

Для науковців, викладачів, студентів.

The book presents selected materials of International jubilee scientific conference devoted to the 200th anniversary of S. Kierkegaard. Abstracts and Articles Ukrainian, American and Japanese researchers devoted multifaceted creative Danish thinker.

For scientists, lecturers and students.

 

 

уке14.10.14

HRAB

Грабовський Сергій Відродження української філософії в УРСР (1960 – 1980 рр.)

У брошурі розглядаються складні, суперечливі, а часом і парадоксальні процеси відродження української філософії в УРСР 1960-1980 років. Автор, який є професійним філософом і зростав у колі «шістдесятників», будучи з дитинства та юності знайомим з багатьма знаковими постатями з-поміж них, виступає в описанні тодішніх загальнокультурних та філософських сюжетів з позиції «включеного спостерігача». У брошурі йдеться про загальну логіку подолання ортодоксального сталінського діамату зусиллями як Київської філософської школи, до якої входили представники інституціолізованої філософії, так і зусиллями дисидентського кола, чиї тексти поширювалися у Самвидаві. Автор обстоює й аргументує концептуальну ідею про засадничу європейськість усіх напрямів відроджуваної української філософії 1960-1980-х років та про підготовку у ті часи підґрунтя вільного розвитку академічної та позаакадемічної філософської думки в незалежній Україні.

 

 

уке 23.09.14

VYMIR

Попович М., Васильченко А., Омельянчик В., Вяткіна Н., Навроцький В., Поляк Г., Кохан Я., Кузнєцов В., Кисляковська І., Йолон П. Вимір раціональності як чинник європейської інтеграції України. — К.: Наукова думка, 2014.

Ось уже більше ста років міжнародна філософська думка активно працює над проблемами логіки, методології і філософії науки; регулярно збираються багатолюдні міжнародні конгреси та невеликі спеціальні семінари, публікуються численні книги, видаються журнали на теми, що можуть здатися вкрай абстрактними і загальними. Авторитет аналітичних філософських досліджень зростає почасти завдяки їхньому зв’язку з комп’ютерною наукою. Продовживши традицію аналізу мови, укорінену в англосаксонських країнах, аналітична філософія об’єднала її з дослідженнями основ математики засобами сучасної логіки. Хоча результати багаторічної праці вчених різних країн і нерідко протилежних світоглядних орієнтацій лише частково виправдали сподівання ентузіастів піонерського періоду, внаслідок копіткої роботи вдалося об’єднати широке коло проблем, уточнити вихідні поняття, сформулювати загальні підходи в таких віддалених на перший погляд галузях, як логіка і лінгвістика, психологія та антропологія, теорія множин і теоретична фізика тощо. Зростає інтерес дослідників до соціальної та гуманітарної сфери. Пропонована читачеві книга є результатом розвідок, здійснюваних упродовж багатьох років українськими авторами у співробітництві з ученими різних країн.

ЗМІСТ

 

 

уке 30.07.14

KYJIV

Філософські ідеї в культурі Київської Русі. Збірник наукових праць. – 2014. – Вип.6. – 117с.

Дослідження авторів, що представляють собою науково-дослідні установи та навчальні заклади України, об’єднані аналізом філософських ідей у давньоруській культурі.

 

 

 

HMKRХамитов Н., Крылова С. Этика. Путь к красоте отношений. Курс лекций. – К.: КНТ, 2014. – 264с.

В исправленном и дополненном издании курса лекций «ЭТИКА: путь к красоте отношений» Н.Хамитов и С.Крылова доступно и интересно раскрывают основные моральные проблемы современного человека. Часть материала подана в виде увлекательных диалогов философа, писателя и психоаналитика.
Книга составляет единое целое с курсами лекций: Н.Хамитов, Л.Гармаш, С.Крылова «ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ: проблема человека» и Н.Хамитов «ФИЛОСОФИЯ: Бытие. Человек. Мир», а также со словарем: Н.Хамитов, С.Крылова, С.Минева «ЭТИКА И ЭСТЕТИКА».
Для студентов, аспирантов, преподавателей, всех тех, кто интересуется проблемами этики.

 

GORГорский В.С. Я прожил счастливую жизнь (Цикл интервью Т.А.Чайки)/ В.С.Горский, Т.А.Чайка – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2014. – 176с.

Книга представляет собою запись обширного интервью известного отечественного философа Вилена Сергеевича Горского, которое он дал своей ученице и коллеге Татьяне Чайке. В.С.Горский рассказывает о своей жизни, творчестве, людях, его окружавших. Рассказ Вилена Сергеевича донесёт до читателя его особый взгляд на нашу совместную историю, историю страны, города, культуры – взгляд интеллигентного, умного и доброго человека, неистощимого собеседника.

 

 

MALВиктор Малахов. По сю сторону ясности. Заметки. Размышления. Сновидения. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА. – 200с.
Есть книги, которые пишуться всю жизнь. Предлагаемое сочинение для его автора – книга жизни: собранные здесь тексты создавались в период с 1971 по 2013 год. На страницах сборника соседствуют заметки и сновидения, печаль и юмор, проза и стихи, фрагменты, быть может, более удачные – и совсем беззащитные. Автору хотелось быть искренним в передаче того, что он ощущает как основу своего присутствия в мире, своего стремления к ясности. Вдохновлявшая его надежда – надежда на встречу с читателем: на то, что его свидетельство, его размышления, быть может, пробудят отзвук в чьей-нибудь душе.

 

 

 

уке 26.04.14

SUch

Т.Г.Аболіна, І.В. Васильєва, А.М.Єрмоленко та ін. Теоретичні проблеми сучасної етики. – 2-ге вид.переробл. та доповн. – К.: ВД «Авіценна», 2013. – 344с.


Навчальний посібник презентує теоретичну позицію провідних вітчизняних учених у практиці висвітлення й вирішення фундаментальних проблем сучасної етики. У ньому враховано досвід викладання  етики у вищих навчальних закладах, що розширить знання студентів за будь-якого з прийнятих варіантів вивчення курсу етики. Використання класичної філософської спадщини й теоретичних інновацій робить це видання корисним не лише для студента, магістра чи аспіранта, а й для усіх зацікавлених проблемами розвитку сучасного етичного знання.

уке 11.04.14

Ved

Рецензенти:
доктор філософських наук, доцент Михайло Бойченко,
доктор філософських наук, доцент Михайло Мінаков,
кандидат філософських наук Світлана Щербак.

Олексій Вєдров
            Науки про суспільство і соціальний прогрес. – К.: Стилос, 2014. – 339 с.

ISBN 978-966-2399-25-7


Монографію присвячено розгляду епістемологічних та етичних засад соціальних наук у парадигмі філософії комунікації. Автор прослідковує генезу важливих епістемологічних проблем у класичних версіях обґрунтування знання про суспільство та показує шляхи їх вирішення у межах означеного підходу, а саме виходячи з пропозицій трансцендентальної прагматики. Зокрема, розглядаються питання стосунку розуміння та пояснення в соціальних науках, інтересів пізнан­ня, екстенсійної мови та інтенсійних контекстів, критики ідеології, граничного обґрунтування норм і масштабів критики. Окрему увагу приділено нормативному компоненту соціальних наук та етичним імперативам у них.
Для філософів і науковців, які цікавляться питаннями епістемології та етики соціальних наук.

уке 27.02.14

ETYK М.М.Кисельов, Т.В.Гардашук, С.І.Грабовський та ін. Етика науки: виклики сучасності: Монографія – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. – 248 с.


У пропонованій монографії подається системний аналіз складних процесів взаємодії етичних та наукових концептів в історичному аспекті і стану цієї взаємодії в сучасному науковому пізнанні. Робиться спроба виявити витоки й сутність процесу включення етико-аксіологічних сенсів в предметне поле наук про природу. Особлива увага приділена актуальним проблемам еволюції взаємодії природничих та соціогуманітарних наук; розглянуто континуум проблем взаємовідношення «наука – класична етика – низка нових етик (передусім екологічна етика та біоетика)»; роль гуманітарної експертизи в сучасному суспільстві; етичний аспект розвитку генної інженерії; залежність рівня моральної свідомості представників науки від соціокультурного тла сучасного суспільства.

Для науковців, викладачів та студентів, освітян, усіх, хто цікавиться проблемами співвідношення наукового дискурсу та етики.

уке 13.12.13

FILIPPНаталия Филиппенко.  Киевское Религиозно-философское общество (1908 – 1919 )Очерк истории.


Эта книга, которая написана на основе анализа архивных материалов, газетной периодики, журнальных статей и книжных публикаций начала ХХ века, является первой реконструкцией истории Киевского Религиозно-философского общества (1908 – 1919), забытого явления религиозно-философского возрождения в дореволюционной России. Автором раскрыты особенности организационной структуры КРФО, воссоздана истрия идей, обсуждавшихся на его заседаниях, установлен круг участников общества, к которым принадлежал и профессор Университета св. Владимира Василий Васильевич Зеньковский (в будущем – протопресвитер и декан Парижского Свято-Сергиевского Православного Богословского Института). Предлагаемое издание адресовано как богословам, философам и религиеведам, так и всем тем, кто интересуется историей русской философской и религиозной мысли.

уке 05.12.13

ERRРоттердамський, Еразм  Похвала глупоті / Пер. з латини  В. Литвинова. –  К.: Толока, 2012. – 192 с.; іл. – (Серія «Весела планета», вип. 4).


Твором славетного гуманіста епохи Відродження, філософа й письменника Еразма Роттердамського (1469 – 1536) ось уже п’ять століть поспіль захоплюються мільйони читачів в усіх кінцях цивілізованого світу. Цей надзвичайно оригінальний і дотепний автопанегірик самозакоханої Глупоти, в якому нищівно висміяно численні вади тогочасного суспільства – неповторне літературне явище за проникливістю думки, широтою охоплення дійсності, гостротою сатиричного насміху, дивовижною артистичністю іронічно-пародійної оповіді.
Один із найвидатніших інтелектуалів і неперевершений сміхотворець практично засвідчив своїм шедевром ту для багатьох недосяжну істину, що «твори, написані жартівливим стилем… приносять читачеві більшу користь, аніж сповнені бундючної серйозності».
Для широкого кола читачів.

уке 27.11.13

DIA_7

Толерантність та діалог в сучасному світі //Зб. наук. праць. Філософські діалогни’2013. – К., 2013. – 320 с.

Збірка «Філософські діалоги-7» присвячена одній із кардинальних проблем сучасності – концепції діалогу та толерантності. Толерантний діалог виступає в XXI столітті в якості цивілізаційної стратегії, що поєднує ідеали консенсусу та компромісу, досвід демократії, політику співдружності народів. Діалог, який спрямований не на спростування поглядів опонентів, а на досягнення взаєморозуміння з «Іншим», «Чужим», на взаємовизнання і взаємозбагачення різних поглядів, думок, підходів, особистих та соціальних позицій, різнобічно висвітлюється авторами пропонованого випуску.

Розгляд зазначених питань буде продовжено в наступних збірках.

уке 11.11.13

IND

Лук’янець В.С., Кравченко О.М., Мороз О.Я., Озадовська Л.В., Беліченко А.В., Остапенко Б.І. Індустрія наукових знань доби високої електроніки. Монографія – К.: УкрСіч, 2013. – 426с.

У монографії розкриваються ключові особливості новітнього оновлення методологічної бази науки, парадигмальні зміни її підвалин, викликані комунікаційно-обчислювальною революцією, епохальними відкриттями у космомікрофізиці, астрономії і космології, інших галузях знань, які, в свою чергу, кардинально змінюють традиційне світорозуміння, сягають переосмислення морально-етичних регулятивів наукової діяльності.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів.

уке 24.10.13

ZAV

Завгородній Ю.Ю. Рецепція індійської філософії в Україні. Лінія Вед (1840 – 1930-ті рр.): Монографія. – К.: Інститут філософії ім.. Г.С.Сковороди НАН України, 2013. – 412с.

Монографію присвячено аналізу рецепції індійської релігійно-філософської думки вітчизняними інтелектуалами за майже 100-літній період: від виходу першої публікації у 1844 році до 1930-их років включно, коли індознавчий вектор історико-філософських студій в Україні припиняє своє існування, ставши заручником нової політичної ситуації. Текcти українських авторів розглядаються у синхронному і діахронному індологічному історико-філософському контексті, залучаються роботи європейських, російських, індійських, а також американських і японських дослідників від ХІХ ст. до початку ХХІ ст. Окрема увага приділяється індійським релігійно-філософським першоджерелам. Серед методологічних стратегій у монографії – філософськи значущі ідеї, теорія структурного поліморфізму, філософський традиціоналізм.

Книга адресована науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, усім, хто цікавиться історією індійської та вітчизняної філософської думки.

уке 17.10.13

JEL

Віктор Єленський. Велике повернення: релігія у глобальній політиці та міжнародних відносинах кінця ХХ – початку ХХІ століття. – Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2013. – 504 с.

Головна тема цієї книги – бурхливе відродження релігії в сучасному світі, її потужне вторгнення  у сферу великої політики та міжнародних відносин, її роль у глобальних трансформаціях та процесах регіональних змін. Найяскравішими виявами такого «повернення релігії» стали ісламський вибух, євангелічне і католицьке піднесення, релігійне пробудження в посткомуністичному світі, Китаї та Індії, наступ релігійного націоналізму й загрозлива хвиля релігійно мотивованого терору. Особлива увага приділена Україні, де «повернення релігії» щільно пов’язане з націєтворенням і суспільно-політичними перетвореннями. Книга буде цікава релігієзнавцям, соціологам, історикам, богословам, спеціалістам з міжнародних відносин та всім, хто хоче краще зрозуміти місце та роль релігії в світі ХХI століття.

уке 16.10.13

Zinn

В.С.Пазенок, В.В.Лях, О.М.Соболь, Р.В.Самчук, Г.П.Ковадло, Я.В.Любивий, С.Л.Шевченко, В.К.Федорченко, Н.А.Фоменко, О.А.Кручек Ціннісні орієнтації сучасного інформаційного суспільства – К., 2013 р., 406 с.

В монографії досліджуються основні інтерпретації ціннісних орієнтацій сучасного інформаційного суспільства, запропоновані провідними зарубіжними філософами. Аксіологічна проблематика в контексті вимірів цього суспільства аналізується в різних ракурсах – ціннісно-смислові аспекти, гуманістичні парадигми, соціально-духовні вектори, культурні та екзистенціальні критерії тощо. Особлива увага приділяється виясненню проблемності в поясненнях сутності тих метаморфоз, які відбуваються в засадах аксіологічної свідомості «порубіжного» суспільства західного взірця («війни цінностей» – Е.Тоффлер), суперечності процесу переосмислення аксіорегуляторів соціального буття. В центрі уваги авторів перебуває аргументація філософів щодо можливостей теоретичного обгрунтування подолання загрозливих руйнівних тенденцій людської поведінки, апологетики «безмежного ціннісного плюралізму», дифузії «всезагального цинізму» (П.Слотердайк), «вертикального вторгнення варварства (Й.Гейзінга). Робиться наголос на процесі формування таких «нових» цінностей культури, як потреба в безперервній освіті, креативному, інноваційному способі мислення і продуктивної діяльності, толерантності, солідаризму, формування почуття власної гідності, співчуття тощо.

Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами ціннісних вимірів сучасного суспільства.

уке 30.09.13

PRR

Віталій Володимирович Шевченко Православ’я в Україні і цивілізаційні виклики: історія та сучасність. – К.: Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2013 – 639 [1]c.

У книзі розглянуто широке коло питань, діапазон яких простягається від з’ясування місії Руси-України до висвітлення проблем, що були викликані юрисдикційною кризою Українського Православ’я та інтенсифікацією процесів, пов’язаних зі специфікою постмодерних тенденцій доби глобалізації. Значна увага приділяється розкриттю сутності неоімперських викликів, духовно-ідеологічним узасадниченням яких на теренах сучасної України переймаються насамперед речники Російської Православної Церкви та «русского мира» і в контексті яких Українська Православна Церква Київського Патріархату фактично стала основною лінією боротьби за уми, душі та серця її громадян. Доведено спекулятивний характер канонічних домагань РПЦ як тієї реакційної потуги, що в імперський період всіляко підтримувала й освячувала русифікаційну політику російського самодержавства, а нині обстоює й культивує ідеологеми давньоруської єдності та Святої Русі.

Значний обсяг праці присвячено окремим аспектам євроінтеграційної стратегії України, які безпосередньо корелюються з духовною сферою, обумовлюючи, зокрема, вивчення ідентичності, релігійної істинності, конфесійної свідомості, моралі в їх різних дослідницьких експлікаціях. Дописи з урочистих нагод, а також два перекладені сучасною українською мовою твори Г.Сковороди і М.Ковалинського покликані якомога краще розкрити й поглибити уявлення про духовний феномен України.

Розрахована на студентів, викладачів, науковців, усіх, хто цікавиться культурно-історичним та церковно-релігійним життям України.

уке 16.07.13

SOL

Солонько Л.А. Апофатическая антропология: онтологические основания, рефлексивные принципы, поведенческие стратегии – Нежин : Видавництво «Аспект-Поліграф», 2013. – 412 с.

Головна тема книги – виявлення зв’язку між діяльнісним і позадіяльнісним (буттєвим ) вимірами життя людини.

Автором проаналізована діалектика взаємодії буттєвої свідомості з свідомістю діяльнісною, описані особливості функціонування цілісного, потокового механізму сприйняття дійсності, який лежить в основі буттєвого досвіду і буттєвої свідомості, продемонстрована його відмінність від дискретно-пропозиціонального моделювання, використовуваного діяльнісною свідомістю.

Простежена історія взаємодії буттєвого і діяльнісного типів людської активності, показано місце і роль апофатичної установки в процесі цієї взаємодії. Розглянуто три основні форми апофатизму – апофатична філософія Античності, апофатичне богослов’я середніх століть і апофатична антропологія сучасності.

Вивчені способи використання і легітимізації змінених станів свідомості як засобів доступу до буттєвого досвіду, що історично склалися. Обгрунтовується ідея про конститутивну роль буттєвого досвіду у формуванні людських уявлень про Абсолют.

Книга призначена прихильникам міждисциплінарного підходу до метафізичних проблем філософської авнтропології.

уке 15.07.13

Ana

24-25 червня 2013 р.
в Інституті філософії відбувся цикл лекцій з аналітичної філософії


Лекції мали за мету привернути увагу української філософської громадськості до аналітичної традиції. Пройшли чотири лекції американських і українських філософів.
Професор Університету Ноутр Дейм [Notr Dame] (Індіана, США) Майкл Лакс [Michael Loux] прочитав дві лекції: «Що таке компонентна онтологія?» і «Метафізика в аналітичній традиції».
У першій з лекцій професор Лакс піднімає питання про те, як слід пояснювати властивості речей. І виділяє два підходи у цьому питанні: реляціоністський і компонентивістський. Реляціоністський підхід найбільшою мірою відповідає філософії Платона, коли джерело властивостей речей перебуває поза межами самих речей. Натомість компонентивістський підхід більш властивий філософії Аристотеля: тут властивості речей пояснюються через їхню внутрішню будову. Майклу Лаксу як відомому досліднику філософії Аристотеля близький компонентивістський підхід, проте він не може не бачити суттєвих проблем, які виникають при його застосуванні.

Analit_2
Друга лекція професора Лакса була присвячена аналізу ролі метафізики в аналітичній традиції. Існує поширена думка, що аналітична філософія за своєю суттю антиметафізична. Професор Лакс чітко спростував цю позицію. По-перше, антиметафізичний пафос був характерний далеко не для всіх течій всередині аналітичної традиції. І що найцікавіше, ті традиції, що заперечували метафізику – неопозитивізм і філософія повсякденної мови – у своїх твердженнях спиралися на метафізичні засновки. По-друге, з 1970-х років в аналітичній філософії починається реабілітація метафізики. На сьогоднішній момент метафізика посідає провідне місце в англо-американській філософії.

Analit_3

З українського боку лекції прочитали Андрій Баумейстер – доцент Національного університету імені Тараса Шевченка і Мирослав Попович – директор Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України.
Лекція Андрія Баумайтера «Томістична традиція і аналітична філософія: український контекст» була присвячена обґрунтуванню органічного зв’язку між томістичною і аналітичною філософськими традиціями. На думку доповідача, обидві традиції мають багато схожостей, які їх роблять відмінними від тих філософських напрямів, що домінують зараз у континентальній Європі. Завдяки ідейному зв’язку застосування апарату аналітичною філософії може бути дуже плідним для дослідження думки Св. Томи. Крім того, як аналітична, так і томістична традиції можуть бути дуже корисними для дальшого розвитку української філософії, оскільки сприяють її дискурсивній відкритості.
У своїй лекції «Від аналітичної філософії до антропології» Мирослав Попович звернувся до теми про зв'язок логічних досліджень у Радянському Союзі з аналітичною традицією. Він показав, як впливала аналітична філософія на становлення його самого як філософа. На думку Мирослава Володимировича аналітична філософія може мати і прикладне значення: у етичних і політичних дискусіях, які ведуться зараз в Україні.
Лекції викликали жвавий інтерес – на них були присутні як професійні філософи, так і студенти.
Планується окремий випуск журналу «Філософська думка» на основі матеріалів цього заходу.

Підготував Микола Симчич

уке 19.06.13

JARM

Анатолій Єрмоленко, Юрій Бауман, Олена Лазоренко, Микола Надольний, Вікторія Шамрай, Віталій Нечипоренко, Антон Фінько, Світлана Щербак Ціннісно-нормативне обгрунтування соціальних теорій – Київ. Видавництво «Наукова думка», 2013.

У монографії досліджено засадничу роль цінностей та норм, зокрема етичних, в обгрунтуванні соціальних наук. Дослідження здійснено через реконструкцію сучасних соціально-філософських парадигм (теорії дискурсу, феноменологічної соціальної теорії, системно-функціонального аналізу, теорії комунікативної дії тощо) та розробку філософсько-методологічних засад для обгрунтування окремих соціальних теорій (соціальної етики, теорії науки і техніки як соціальних інституцій, економічної теорії, теорії держави і права, теорії глобалізації тощо). Дослідження було зорієнтоване на забезпечення кращого осмислення шляху модернізації українського суспільства в 21 столітті.

Для науковців, аспірантів, студентів.

 

уке 16.04.13

DOV

Лариса Довга. Система цінностей в українській культурі ХVII століття (на прикладі теоретичної спадщини Інокентія Гізеля) – Київ — Львів.: Видавництво «Свічадо», 2013.

У цій книзі вперше зроблено спробу розглянути українську культуру доби Бароко крізь призму системи цінностей, які сповідувалися і поширювалися ієрархами православної Київської митрополії другої половини ХVII ст. Автор звертається до творів Петра Могили, Інокентія Гізеля, Лазаря Барановича, Йоаникія Галятовського, Антонія Радивиловського тощо, тактовно вводячи богословські тексти до поля сучасного культурологічного дослідження. Книжка буде цікавою дослідникам та студентам гуманітарних факультетів, а також усім, хто цікавиться давньою українською культурою.

 

уке 05.04.13

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Придніпровський науковий центр НАН України і МОНМС України, у партнерстві з Криворізьким національним університетом, Кіровоградським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка, Бердянським державним педагогічним університетом, Запорізьким національним університетом та Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара, в рамках «Всеукраїнського фестивалю науки» проводять ІIІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні».

11 квітня 2012 в Запорізькому національному університеті (м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66), була проведена Запорізька сесія конференції, 15 червня 2012 р., в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1) - Кіровоградська сесія І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Придніпровські соціально-гуманітарні читання», 22 вересня 2012 р. в Бердянському державному педагогічному університеті (Запорізька обл., м. Бердянськ) була проведена Бердянська сесія конференції, 24 листопада 2012 р. в Криворізькому національному університеті (Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг) - Криворізька сесія І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Придніпровські соціально-гуманітарні читання», 20 февраля 2013 года була проведена IІ Всеукраїнська научно-практична конференція «Приднепровські соціально-гуманитарні читання» у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.
Звіти та фотозвіти про проведення Запорізької сесії ви можете подивитися на сайтах Запорізького національного університету - «11 квітня в Запорізькому національному університеті розпочала свою роботу I Всеукраїнська науково-практична конференція« Придніпровські соціально-гуманітарні читання» (детальніше) та Дніпропетровського національного університету - «Придніпровські соціально-гуманітарні читання» (детальніше).
Звіт та фотозвіт про проведення Кіровоградській сесії знаходиться на сайті Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка - «I Всеукраїнська науково-практична конференція «Придніпровські соціально-гуманітарні читання» (детальніше)
За підсумками сесій були видані Збірники матеріалів.

Ми пропонуємо вам прийняти участь в конференції, яка відбудеться 24 квітня 2013 р. в місті Симферопіль (АР Крим)

Орієнтовні напрямки роботи конференції:
1. Сучасна освіта: методологія, теорія і практика.
2. Теорія і методика навчання та виховання.
3. Історія педагогіки та освіти.
4. Історичний досвід України: держава, економіка, люди.
5. Процеси і тренди світової історії.
6. Філософія і культурологія.
7. Зовнішня політика України і міжнародні відносини.
8. Політичні науки в Україні та світі.
9. Регіонознавство і краєзнавчі дослідження.
10. Соціологія і соціальна робота.


В рамках конференції передбачається робота секцій за вищевказаними напрямками, детальний перелік секцій буде сформовано за результатами розгляду заявок учасників.

Робочі мови конференції: українська, російська

Заявки на участь у конференції та матеріали виступу приймаються до 24 квітня 2013р.

Детальну інформацію про участь перебуває в інформаційному листі (див. вкладений файл).

ОРГКОМІТЕТ
З питань конференції звертатися: Пащенко Віктора Івановича
e-mail: conferenceDNU@i.ua
Контактний телефон: 066-704-14-42

 

уке 16.02.13

Religizer

Історія релігії в Україні: у 10-ти т. За ред. проф. А.Колодного/Редколегія:А.Колодний (голова) та ін. / Релігія і Церква в історії української діаспори. Т.9 – К.: Український видавничий консорціум та УАР, 2013. – 906 с.

У томі розглядається особливість і виняткова значимість релігії і Церкви в історії української діаспори, у збереженні і формуванні в неї саме української національної ідентичності. Показано зокрема роль в цих процесах Українського греко-католицизму, церков Українського православ’я, українських протестанських спільност, різних рідновірських течій. Діаспора дала українству таких велетів національного духу, як митрополити Іларіон Огієнко та Йосиф Сліпий, вчитель Лев Силенко, знаних богословів різної конфесійної визначеності – С.Ярмуся, І.Музичку, І.Шевціва, І.Ортинського і Дм. Блажейовського, талановитих істориків церковного життя – І.Власовського і Ю.Мулика-Луцика, літератора С.Фостуна та ін.

Книга розрахована на фахівців-релігієзнавців, осіб української душі, служителів Українських Церков і спільнот, викладачів релігієзнавчих дисциплін, богословів, масового читача.

 

уке 14.01.13

BoБойченко І.В., Бойченко М.І., Бойченко О.І.,Кононенко Т.М., Романенко О.В., Носова Г.Ю., Рябенко В.О., Надольний М.І., Багінський В.В., Бойченко Н.М., Бойченко Т.Є., Хмелько І., Романенко О.Я. Буття людини в суспільстві: системний виклад: Монографія  – К.: Промінь, 2012. – 592 с. – Бібліогр.: с.577 – 591.

Монографія містить філософський аналіз особливостей, сутності та розмаїття суспільних відносин, спілкування і духовності як форм прояву буття людини в суспільстві. У другому томі здійснено системний виклад філософської думки, присвяченої дослідженню усього багатства взаємозв’язків людини та суспільства – від макрорівня системного та сферного аналізу через інституційний рівень до аналізу духовного буття особистості, із залученням ідей класиків світової та вітчизняної філософії. Людина розглядається як водночас творець соціальності та як її системний витвір.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ.

 

 

 

SHYФілософсько-антропологічні студії’2012: Творча спадщина В.І.Шинкарука і сьогодення (До 80-ліття дня народження)». Частина 2. –  К.: Стилос, 2012. – 264 с.


Збірка наукових праць сформована за матеріалами філософсько-антропологічних читань «Творча спадщина В.І.Шинкарука і сьогодення (До 80-ліття дня народження)», які відбулися 22 квітня 2008 р.
Збірка розрахована на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів вишів.

 

 

 

GRABГрабовський Сергій. Україна – не Африка? «Білі негри» у пошуках самих себе. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М,, 2012 – 217с.


Книга присвячена непростим проблемам становлення України у нинішньому глобалізованому світі, перебігу конкуренції націотворчих проектів та регіональним особливостям Української держави. В основу першої частини лягли перероблені та доповнені цикли статей, написані для газет, журналів та електронних видань упродовж останніх років. Друга частина книги – це розділи авторових наукових досліджень на ту ж тематику в 2002 – 2008 роках.
Книга містить чимало дискусійних положень, вводить у сферу громадського дискурсу низку нових концептів, покликаних пояснити українську ситуацію, і може бути рекомендована науковцям, учителям, студентам, усім, хто не байдужий до перспектив розвитку країни.

Книга друкується в авторській редакції.

 

 

уке 11.01.13

KR_PoКрымский С.Б., Чайка Т.А.  Сергей Крымский: НАШ РАЗГОВОР ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ. (Цикл интервью Т.А. Чайки) / С.Б. Крымский, Т.А. Чайка. — К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. — 436 с.

Написанная в жанре актуальной в наше время «oral history», книга представляет собой цикл интервью с известным философом Сергеем Крымским, в которых он рассказывает
о своей жизни и творчестве. Рассказ охватывает период
с 30-х годов прошлого века по настоящее время. Читатель, несомненно, отдаст должное живости и непосредственной форме повествования, нетривиальности суждений и характеристик ученого. 
Книга рассчитана на широкий читательский круг, всех, кто интересуется историей развития отечественной философской культуры и судьбами людей, к ней причастных.

 

 

 

KR_MСергей Крымский: МУДРЕЦЫ ВСЕГДА В МЕНЬШИНСТВЕ. (Статьи разных лет) / С.Б. Крымский; сост. Д.С. Бураго. — К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. — 400 с.

Предлагаемая вниманию читателя книга представляет собой сборник статей, написанных известным философом С.Б. Крымским на протяжении двух последних десятилетий жизни ученого. Автор обращается к таким актуальным проблемам современности, как проблема постистории, риски глобализации нынешнего общества, перспективы развития культуры, личности и современной семьи. В книге представлены аналитические статьи академика НАН Украины И.М. Дзюбы,
доктора философских наук Ю.В. Павленко, посвященные творчеству Крымского.
Книга рассчитана на преподавателей и студентов высших учебных заведений, исследователей истории философской мысли и всех, кто интересуется судьбами развития отечественной культуры.

 

 

 

уке 04.01.13

SkovoriСковорода Грирорій Повне зібрання творів у 2-х т. Т.1. Трактати та діалоги / Пер. російською мовою Р.Кисельова під ред. С.Йосипенка. – К.: Богуславкнига, 2011. – 432 с. – кол. вклейка 16 с. (рос. мовою).

Це видання є першим з 1973 року повним виданням творів Григорія Сковороди російською мовою. При підготовці текстів видавці враховували сучасні текстологічні вимоги та принципи перекладу. В перший том видання увійшли «Жизнь Григория Сковороды» М.Ковалинського та більша частина трактатів і діалогів Григорія Сковороди, розташованих у хронологічному порядку.

До другого тому ввійшли трактати та діалоги 19780 – початку 1790-х років, притчі, байки, поезії, переклади, нотатки і листи Григорія Сковороди.

 

Настоящее издание является первым с 1973 года полным изданием сочинений Григория Сковороды на русском языке. При подготовке текстов издатели учитывали современные текстологические требования и принципы перевода. В первый том настоящего издания вошли «Жизнь Григория Сковороды» М.Ковалинского и большая часть трактатов и диалогов Григория Сковороды, расположенные в хронологическом порядке.

Во второй том вошли трактаты и диалоги 1780 – начала 1790-х годов, притчи, басни, поэзия, переводы, записки и письма Григория Сковороды.

 

 

GISIІнокентій Гізель Вибрані твори. Т.1. Книга перша

У книзі читачам пропонується переклад українською мовою богословського трактату Інокентія Гізеля «Мир с Богом человеку, или Покаяніє святоє, примиряющеє Богови человека» (К., Друкарня Києво-Печерської лаври, 1669), а також оригінальний текст «Наука о тайне святого покаянія» (К., Друкарня Києво-Печерської лаври, 1671). У передмові подано нові відомості до біографії Інокентія Гізеля. Книга буде корисною для всіх, хто цікавиться українською культурою ранньомодерного періоду.

 

 

 

PRO Теофан Прокопович Філософські праці. Вибране. / Упорядкування д. філос. н. Володимира Литвинова – К.: «Дніпро», 2012.

До цього видання творів Теофана Прокоповича: «Філософські праці. Вибране» включено ті, які не ввійшли до 3-х томів, опублікованих 30 років тому (Феофан Прокопович, Філософські твори в трьох томах. – К., «Наукова думка», 1979–1981 рр.). Відтак, цю книгу можна вважати 4-м томом філософських праць мислителя, куди входять переклади з латиномовних рукописів: «Поетика», окремі розділи «Риторики». Інші твори подаються в перекладі з російської та давньої української: трагедокомедія «Володимир» (присвячена Іванові Мазепі), діалоги, «Духовний регламент» – закон нового церковного влаштування в Росії «Слово про владу й честь царську», «Розшук історичний», «Правда волі монаршої». Ці та інші твори Прокоповича, вміщені тут, розширять наші уявлення про світогляд і філософські погляди мислителя.

Для науковців, студентів-гуманітаріїв та широкого кола зацікавлених вітчизняною культурою.

 

уке 21.12.12

SHevaШевченко С.Л. Автентичність людського буття у філософії екзистенціалізму – К.: Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, 2012. – 207 с.

У монографії досліджується феномен автентичності екзистенції  та особливості її  визначення у філософських поглядах представників «негативного» та «позитивного» екзистенціалізму.
Висвітлюються проблеми історико-філософського і філософсько-теоретичного аналізу поняття «автентичне існування» в екзистенціалістському осмисленні сенсу людського буття.

Для науковців, викладачів, студентів

 

 

 

MuLaМулярчук Є.І. На межі буття: філософія конечності людського буття та етика – К., 2012. – 176 с.

У монографії аналізується комплекс проблем, пов’язаних з філософсько-етичною темою конечності людського буття. Особливу увагу приділено аналізу конечності як феномена людського буття, зв’язку тілесного та особистісного існування людини, темі співбуття з іншими людьми та проблемі сенсу людського буття. Запропоновано концепцію буття на межі як способу ставлення людини до обмеженості її існування та пошуку перспектив буття поза індивідуальними межами, пов’язаних у першу  чергу з її буттям для інших. Буття для іншого, іншої людини чи навіть Бога як Іншого, показано як відкриття царини поцейбічної вічності. Відкритість буття для іншого взято за основу етичного осмислення конечності  людського буття.
Для фахівців з етики та філософської антропології, викладачів і студентів філософських факультетів вузів та широкого кола читачів, які цікавляться філософією.

 

 

EtikЄрмоленко А.М.,Ємельяненко Г.Д., Кисельов М.М., Кравченко П.А., Любивий Я.В., Малахов В.А., Райда К.Ю.,Шевченко С.Л.Теоретичні проблеми сучасної етики: Навчальний посібник – Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2012. – 232 с.

Навчальний посібник презентує теоретичну позицію провідних вітчизняних вчених у практиці висвітлення й вирішення фундаментальних проблем сучасної етики. У ньому врахований досвід викладання етики у вищих навчальних закладах. Він розширить знання студентів за будь-якого  з прийнятих варіантів вивчення курсу етики. Використання класичної філософської спадщини й теоретичних інновацій робить це видання корисним не лише для студента, магістра чи аспіранта, а й для усіх зацікавлених проблемами розвитку сучасного етичного знання.

 

 

уке 29.11.12

RajЄмельяненко Г.Д., Райда К.Ю.,Шевченко С.Л. Цінності та постекзистенціалістське мислення. – К.-П.-С.: Вид. ПАРАПАН, 2012. – 150 стор.

У монографії досліджується феномен загальнолюдських цінностей в таких культурологічних синтезах постекзистенціалістського мислення як екзистенціальна аксіологія, екзистенціальна психологія та екзистенціальна теологія. Висвітлюється антропо-психологічні та антропо-онтологічні характеристики процесу трансформації ціннісних пріоритетів та ціннісного ставлення, сприйняття і розуміння світу в добу глобалізації, зміни рольових функцій та поведінки людей, способи їхнього самоздійснення та життєдіяльності.

 

 

Jos Йосипенко О.М.Від мови філософії до філософії мови: проблема мови у французькій філософії другої половини ХХ – початку ХХІ століть. – Київ: Український Центр духовної культури, 2012. – 479 с.

На прикладі французької філософії в монографії окреслюються механізм і наслідки лінгвістичного повороту в сучасній філософії, зокрема аналізуються дві його французькі версії: семіологічна, відома поза межами Франції як постструктуралізм та постмодернізм, і граматична, що спирається на досвід еволюції аналітичної філософії мови та на проблематику французької соціальної антропології і соціології. У монографії відтворено контекст, у якому постали проблеми, що дали поштовх поворотам (і переворотам) у французькій філософській думці та сприяли становленню сучасної (у буквальному сенсі слова) французької філософії.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів.

 

Pol Поліщук Н.Філософія прагматизму. Київ: Український Центр духовної культури, 2012. – 400 с.

Книга «Філософія прагматизму» є першим в Україні цілісним монографічним дослідженням гостро актуальної на теренах соціальних практик теми прагматизму, нових аспектів у практичних можливостях філософії та у гуманітаристиці в цілому. Тема прагматизму розкривається у кількох напрямках. Перший – історико-філософський; другий – критичне висвітлення стереотипного й часто-густо викривленого сприйняття прагматизму; третій – гуманітарна відкритість філософського прагматизму, його взаємозв’язок з гуманітарною культурою в цілому, зокрема літературою; четвертий – соціально-практичний, демократичний потенціал філософського тпрагматизму, його конкретно-гуманістична спрямованість, можливості впливу на соціальні практики, які орієнтовані на практично солідаристські перспективи людства.

уке 25.07.12

TeoriaМ.В.Попович,С.Б.Кримський, П.Ф.Йолон, В.І.Кузнєцов, Я.В.Шрамко, Я.О.Кохан, Н.Б.Вяткіна, В.Й.Омельянчик, А.А.Васильченко, В.В.Навроцький, О.Л.Маєвський, І.В.Кисляківська, А.А.Артюх, Ю.Г.ПисаренкоТеорія смислу в гуманітарних дослідженнях та інтенсіональні моделі в точних науках. За редакцією академіка НАН України М.В. ПОПОВИЧА. К.: Наукова думка, 2012

У книзі представлені різнопланові дослідження теорії смислу. Особлива увага приділяється загальній теорії смислу як частини семіотики та логічної семантики, зокрема теорії смислових (інтенсіональних) моделей людського спілкування.
Для науковців, викладачів вищих навчальних, аспірантів, студентів.

 

уке 14.04.12

FESteМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Інститут філософської освіти і науки
Студентська Рада Інституту філософської освіти і науки
Молодіжна громадська організація «Молодіжна асоціація релігієзнавців»

проводять

24 – 25 квітня 2012 року

I Фестиваль релігійного мистецтва
«Від релігійного мистецтва до релігійної освіченості»

Під час фестивалю  буде  презентовано мистецтво  Християнських  церков, Іудаїзму, Ісламу, Рідновірства, Вайшнавізму, Індуїзму,  Віри баґаї тощо. Проводитимуться майстер-класи, відкриті лекції, а також ярмарок релігійної та освітньої літератури. Молодь матиме можливість поспілкуватися з представниками релігійних організацій в неформальній атмосфері.
Місце проведення: актова зала Гуманітарного корпусу Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (вул. Тургенівська 8/14).

Відкриття заходу 24  квітня об 11.00.

Прес-центр Фестивалю: офіційний сайт - http://fest.mar.in.ua/
Інформаційна агенція Навколосвітнього Каравану «ІНТЕРКУЛЬТУРА»
e-mail: media@interkulturo.info      

 

Координатори фестивалю:          
Кравченко Юлія,  тел.: +380 98 434 07 17, e-mail: kravchenko_y@email.ua

Геннадій Целковський, тел.: +380 63 438 57 76, e-mail: genats@ua.fm

 

13.04.12

ShevНові надходження

Колодний А.М. Іван Шевців – життєпис українця-християнина. Науково-біографічний нарис. – Київ: Українська конфедерація журналістів, 2011. – 624 стор.

Отець Іван Шевців – відомий священик і церковний діяч Української Греко-Католицької   Церкви (УГКЦ), науковець-богослов не лише австралійського загомінку, де прожив більшість із своїх 85-ти років, а й всього українського греко-католицького і національно-демократичного світу. Життєва діяльність і науково-богословська продукція Отця привертає увагу насамперед оригінальністю, сміливістю, чіткістю, доказовістю й україно-центричністю думки, актуалізацією проблем суспільного і релігійного життя, захистом України від будь-кого (навіть Папи Римського) і від будь-яких її зневажань.  Іван Шевців відзначився своєю активністю в боротьбі за Український Патріархат, проти московської колоніальної неволі, римчуківства і малоросійства.
Книга розрахована на науковців-релігіознавців, істориків, богословів, масового читача.

Книга друкується в редакції її автора.


PractПрактичне релігієзнавство. Колективна монографія. За редакцією професорів А.Колодного і Л.Филипович. – Київ: Українська конфедерація журналістів та Українська асоціація релігієзнавців, 2012. – 315 с.

Практичне релігієзнавство – нова дисциплінарна сфера релігієзнавчої науки, започаткована в теорії і практиці українськими науковцями. В монографії розглядаються питання предмету і змістовного наповнення цієї галузі гуманітарного знання. Виходячи з того, що практичне релігієзнавіство вивчає насамперед проблеми оприсутнення і функціональності релігії в соціумі за умов свободи совісті, автори книги на основі опрацювання і узагальнення українського поліконфесійного досвіду релігійного життя прагнули розкрити зміст різних питань цієї нової сфери знання.
Книга розрахована на науковців-релігієзнавців, практиків сфери релігійного життя, масового читача.
Друкується в редакції авторів її параграфів.

Зміст. Вступ


Rel_svРЕЛІГІЯ-СВІТ- УКРАЇНА. Колективна монографія в 3-х книгах. Книга 3: Релігійні процеси в перспективі їх виявів. За наук. ред. А.Колодного і Л.Филипович  // Українське релігієзнавство. – К., 2012. - №61. – 550 с.

 «Релігійні  процеси в перспективі їх виявів» -  саме так називається третя частина  планової теми  «Поліконфесійність України як вияв її входження в культурно-цивілізаційний діалог ХХІ століття», яка виконувалася Відділенням релігієзнавства ІФ НАН України  як частина наукового проекту Відділення історії, філософії  та права НАН України «Культурно-цивілізаційний діалог ХХІ століття: проблеми інтеграції у світове співтовариство».        Перші дві частини теми  виконані в попередні роки. З їх виконання  видрукувано, окрім низки статей,  дві колективні монографії - «Релігія в контексті культурно-цивілізаційного діалогу» та «Міжконфесійні відносини в поліконфесійній Україні». Тут видруковуємо  колективну  монографію «Релігійні процеси в перспективі їх виявів» з третьої частини відділенівської науково-дослідницької  теми. Розглядаються питання конфесійного буття релігії в сучасному світі, перспективи змін її як духовного феномену, розширення її функціональної природи. Розрахована на науковців, аспаірантів і студентів-релігієзнавців, всіх, кого цікавлять питання релігійного життя.

Рекомендовано до друку Вченою радою Відділення релігієзнавства
ІФ НАН України  (протокол №3 від  7 лютого 2012 року).

Зміст

 

SacraХортицький семінар: Сакральна географія і феномен паломництва: вітчизняний і світовий контекст. Зб.наук. пр.// Науковий редактор і упорядник Ю.Ю.Завгородній. – Запоріжжя: Дике Поле, 2012. – 292 с.

Збірник статей присвячено дослідженню сакральної географії і паломництва – актуальним, перспективним і міждисциплінарним напрямкам у світовій науковій спільноті, ще мало запитаним вітчизняними фахівцями.
Для широкого кола читачів.

 

 

 

24.03.12

CultantrНові надходження

Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології/ збірник наукових праць. Відповідальний редактор збірника– доктор філософських наук, професор Б.Головко. До складу авторського колективу входять доктори наук: С.Безклубенко, М.Борисенко, В.Капелюшний, Г.Чміль, І.Данелюк, Л.Троєльнікова, А.Ручка, В.Щербина, а також кандидати наук: С.Бондар, А.Гірник, М.Дідух, Л.Довга, Г.Казакевич, І.Лебединська, Я.Левчук, Л.Малес, М.Мацейків, Я.Стратій –К., 2012.

Соціальний запит на відтворення питомо українського соціокультурного середовища як єдино можливого підґрунтя формування української людини став рушійною силою соціогуманітарних досліджень з початку розбудови незалежної держави Україна. Представлений увазі наукової  та мистецької спільноти збірник наукових праць виконаний в контексті планової науково-дослідної теми «Категоріальний та методологічний апарат в рамках культурної антропології  як знаряддя дослідження культурного розвитку» відділу культурної антропології  та етнокультурології  Інституту культурології НАМ України. Текст книги складається із вступу та двох розділів.
Перший розділ «Методологічні засади культурної антропології» розкриває методологічну проблематику культурної антропології. Проведено порівняння сучасної культурної антропології з традиціями антропологічної думки в Україні, основний зміст якої представлено розділами Станіслава Бондаря «Антропологічні уявлення в духовній культурі України ХІ – ХVст.», Ярослави Стратій, в якому проведено компаративний аналіз трактатів про душу Касіяна Саковича та Інокентія Гізеля, Лариси Довгої «Уявлення про людину в українській культурі ХVII ст..» Творчий доробок з філософської, економічної та соціологічної теорії представлено у розділах Бориса та Людмили Головків, Анатолія Ручки і Людмили Малес.
Завершує перший розділ дослідження Віктора Щербини, в якому розглянуто тенденції антропологічних змін у контексті формування кіберкомунікативного континууму.  В цілому наведені публікації є першим у вітчизняній науковій літературі  комплексним компаративістським дослідженням методологічного апарату різних напрямів сучасної антропологічної думки.
Другий розділ «Методологічні проблеми етнокультурології  розпочинається розділом фундатора вітчизняної етнокультурології Сергія Безклубенка «Теоретико-методологічні засади етнокультурології». Розвиваючи проблемне поле методологічних засад, теоретичний аналіз поняття етнічного архетипу та проблему його відмежування від етнічного стереотипу проводить Микола Дідух. Ганна Чміль розкриває зміст етнічних стереотипів у сучасній кінематографії України.
Процес становлення етнокультурології висвітлено Валерієм Капелюшним та Геннадієм Казакевичем. Дослідники проводять також порівняльний аналіз здобутків етнології в галузі наукового вивчення, становлення західноєвропейської та української етноідентичностей. Проблемі культурної самоідентичності присвячено розділ Ірини Лебединської  «Культура як засіб набуття самоідентичності». Урбаністичну та гендерну тематику представлено в розділах Мирослава Борисенка та Людмили Малес. Іван Данилюк ретельно розглядає  становлення етнічної психології як науки та приділяє особливу увагу проблематиці етнічних конфліктів. Тематику культурологічної конфліктології продовжує в своєму розділі Андрій Гірник. Наведений матеріал органічно сполучає фундаментальні положення етноконфліктологічної теорії з прикладами сучасних етноконфліктів та способів їх розв’язання на практиці. Завершують другий розділ дослідження: Л.Троєльнікової щодо уявлень про людину в різні історичні періоди української культури; Л.Малес про національні та гендерні конструкти в системі регіональних ідентичностей та змістовний етнокультурологічний аналіз Я.Левчук «Формування світогляду дитини засобами вітчизняної традиційної дитячої субкультури». Загалом, у збірнику вперше репрезентовано провідні напрями вітчизняної антропологічної та етнокультурологічної думки в процесі її становлення за останні два десятиріччя. В обох розділах поруч із фольклорними традиціями, обрядами, ритуалами, наведено антропологічні та культурологічні уявлення, починаючи з княжої доби, а також у науковій спадщині Хв. Вовка та О.Потебні.

18.12.11

Zolo Нові надходження

Золота латина: 2000 латин. крилатих слів/ зібрав, пер., упоряд. та підібрав ілюстр. В.Литвинов. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2010. – 232 с. (Серія «VADE MECUM»)

Збірка містить 2000 латиномовних афоризмів (крилатих висловів, сентенцій, прислів’їв тощо) та переклади їх українською мовою. Крилаті вислови і міркування античних велетів духу впродовж багатьох віків бентежили уяву європейських митців і надихали їх на власну творчість. Цю місію вони продовжують виконувати і сьогодні.

Для зручності користування кожен з двох розділів («Людина розумна» та «Людина мудра») поділено на 20 тематичних груп, наприклад, «Людська вдача», «Дружба», «Кохання», «Вітчизна», «Мудрість – Глупота», «Багатство – Бідність»,  «Жіноча та чоловіча вдача», «Латинські тости » тощо.

Для широкого кола читачів, які цікавляться античною мудрістю

 

уке 15.10.11

Нові надходження

Людина. Історія. Розум : за матеріалами філософських читань пам’яті І.В. Бойченка // Зб. наук. праць. Філософські діалоги’2011. – К., 2011.         

Науковий збірник «Філософські діалоги’5»
підготовлений на основі матеріалів других філософських читань, присвячених пам’яті доктора філософських наук, професора  Івана Васильовича Бойченка.
Читання відбулися в стінах Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, де довгий час працював професор  І.В. Бойченко і де він розпочав свою трудову діяльність, пройшовши шлях від аспіранта до доктора філософських наук, керівника науково-дослідної групи. Під його керівництвом група долучилася до розробки фундаментального напряму в дослідженні соціально-філософської проблематики – філософія історії та філософія етносу. Цей напрям і до сьогодні досить продуктивно розвивається в інституті.
До збірника увійшли статті науковців інституту, викладачів вузів, а також статті аспірантів та студентів філософського факультету Київського націо­нального університету імені Тараса Шевченка, де останні роки свого життя працював професор І.В. Бойченко.

 

21.03.11

Нові надходження

Попович М. Бути людиною. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 223с.

Праця являє собою спробу сформулювати погляд на цінності сучасного суспільства, який із певної позиції охоплював би різні сторони функціонування останнього. Автор прагнув обгрунтувати засобами, придатними для філософії сучасності, певний світогляд, який сьогодні, як і в інші часи, перебуває під загрозою. Це – світогляд гуманізму, що виходить із уявлення про людину як вищу і абсолютну цінність.
Для студентів, науковців, та усіх, хто цікавиться філософськими темами.

12.03.11

22 березня 2011 о 12.00 в Інституті філософії НАН України, к. 318
відбудеться українсько-французький семінар на тему:

ЄВРОПЕЙСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ ІНШОСТІ

Доповідач: МАРК КРЕПОН – провідний науковий співробітник Національного Центру наукових досліджень, викладач Вищої нормальної школи (Париж)
В межах семінару відбудеться презентація українського перекладу книги Марка Крепона «Європейські іншості» (пер. з фр. О. Йосипенко, Київ: Український Центр духовної культури, 2011).

Крепон, Марк
Європейські іншості / Марк Крепон; пер. з фр., післямова та прим. О. Йосипенко. – К.: Укр. Центр духов. культури, 2011. – 184 с.

Книга сучасного французького філософа Марка Крепона присвячена іншій стороні «європейської ідентичності» – європейським іншостям, утвореним нездоланною множинністю самої Європи як перехрестя культур, мов, звичаїв та складними зв’язками Європи з рештою світу. На думку автора, ці іншості визначають гетероґенний характер європейської ідентичності, а розвиток цієї гетероґенної ідентичності є єдиною можливою політичною та культурною перспективою об’єднаної Європи.
Для студентів, викладачів, науковців та широкого інтелектуального загалу.

 

30.01.11

Нові надходження

Гаврилова Н. Современная религиозность. Во что и как верит молодежь Украины. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2010. –148 с.

Запропонована монографія є комплексним дослідженням, що присвячена з’ясуванню особливостей релігійної свідомості сучасного українського студентства. Автор, розширюючи традиційне уявлення про студентську молодь не лише як про студентів світських, але й духовних навчальних закладів, розкриває особливості її релігійності. При цьому виділяється догматично-теологічний та ціннісно-орієнтаційний елементи релігійної свідомості; подається класифікація релігійної свідомості з урахуванням її соціокультурних та якісних характеристик і пов’язаних з цим філософських рефлексій. Автор вважає, що сучасну релігійність молоді характеризує еклектичність уявлень та синкретичність сприйняття релігії; відсутність чітких граней між буденним і концептуальним рівнями релігійності, що виявляє себе в об’єднанні та взаємодоповненні як цих двох рівнів, так і релігійних та нерелігійних компонентів у свідомості сучасного студентства. Дослідження не обмежується лише описом теоретичних аспектів релігійності, а містить також багато емпіричних фактів, результатів соціологічних досліджень студентів світських та духовних навчальних закладів України.
Книга адресована широкому науковому співтовариству – викладачів, аспірантів, студентів, а також всім, хто цікавиться проблемами сучасної соціології релігії.
Книга написана російською мовою.

 

Даренський В.Ю., Жулай В.Д., КарачевцеваЛ.М., Малахов В.А., Мулярчук Є.І.,Проскуликов Є.С., Савельєва М.Ю.Діалог sub specie ethicae. – К.: Вид ПАРАПАН, 2011. – 280 с.

Діалог – одне з ключових понять нашої сучасності. Від того, чи виявляться люди нині здатними до діалогу, залежить подальша доля людства загалом. Мета пропонованої книжки – представити читачеві низку філософсько-етичних ідей, пов’язаних з осмисленням діалогу та його морального значення. Авторами різнобічно висвітлюється роль діалогічного принципу в формуванні засад сучасної моральності, прослідковується співвідношення діалогу й відповідальності, діалогічного звернення до Іншого і притаманного людині прагнення Неіншого, розкривається зв’язок діалогу з проблематикою часу. Також аналізується актуальне питання меж діалогічної свідомості. Дослідження супроводжується поглядом на деякі «больові точки» життя сучасного українського суспільства.
Для науковців, викладачів, студентів, усіх, кого цікавлять проблеми сучасної етики.

21.01.11

Нові надходження

І.В.Бойченко. Буття людини в суспільстві: відносини, спілкування, духовність: іст.-філос. ракурс:монографія/І.В.Бойченко. – К.: Промінь, 2010. – 480 с. – Бібліогр.: с. 465 – 479.

Авторський колектив: докт. філос. наук, проф., канд. філос. наук доц. М.І.Бойченко, канд. філос. наук доц. Н.М.Бойченко, канд. філос. наук доц. О.І.Бойченко, докт. філос. наук, проф. Л.М. Дімітрова, докт. філос. наук С.В.Пролєєв, канд. філос. наук доц. О.В.Романенко.

Монографія містить філософський аналіз особливостей, сутності та розмаїття суспільних відносин, спілкування і духовності як форм прояву буття людини в суспільстві. У першому томі простежується історичний розвиток філософської думки, присвяченої дослідженню усього багатства взаємозв’язків людини та суспільства – від пізньої міфології до сучасних теорій глобалізації, від античної до давньокитайської цивілізацій, від світової філософії до філософії вітчизняної. Людина розглядається як водночас творець соціальності та її витвір.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ.

О.Лазоренко. Соціальний капітал: соціальні та професійні мережі в Україні. – К.: Видавництво «Енергія», 2010. – 104 с.

Публікація розрахована на тих, хто цікавиться концепцією соціального капіталу, проблематикою формування довіри у суспільстві та до його інституцій, потребує додаткової інформації про створення і розбудову соціальних та професійних мереж, підтримки базових цінностей.
Брошура стане в нагоді лідерам громадських організацій, науковцям та викладачам, професійним консультантам, керівникам державних установ та міжнародних структур, діяльність яких спрямована на громадську, соціальну, економічну та екологічну сфери.

 

 

Грабовський С. Українці по три боки фронту. Нація і зброя. – Ніжин: Видавець: ПП Лисенко М.М.., 2010. – 373 с.

Наскрізною темою книги є Друга світова війна та доля України й українців у зв’язку із підготовкою, початком і драматичними поворотами цієї війни. В її основу лягли статті, написані для журналів, електронних видань та газет упродовж останніх років. Автор деконструює чимало пов’язаних із війною соціальних міфологем, витворених тоталітарною пропагандою, вводить в обіг маловідомі чи зовсім невідомі загалові історичні факти, показує головні події часів війни під нестандартними ракурсами. Книга може бути рекомендована науковцям, учителям, студентам, старшокласникам, усім, кому небайдужа історія України першої половини ХХ століття.
Книга друкується в авторській редакції.

 

К.Зарубицький. Почути музику сфер. Земний прообраз світу Пандори. – К.: «Стилос». – 152 с.

У книзі стверджується наявність зв’язку між живими і неживими компонентами буття, всім існуючим взагалі, включаючи взаємозв’язок між людиною та людиною, людиною та твариною, рослиною тощо. Розглядається особлива роль цього зв’язку в еволюційному процесі, педагогиці, екології. Наголошується, що турбота про життя визначає етику, а гармонізація сфер – стратегію і тактику відношення «людина – природа».
Книга призначена усім небайдужим до долі людства, зокрема поціновувачам фільму Дж. Кемерона «Аватар».

10.11.10

Нові надходження

В.В.Лях, В.С.Пазенок, Я.В.Любивий, О.М.Йосипенко, В.М.Куплін, Л.А.Ситниченко, О.М.Соболь. Філософські дискурси раціональності. – К., 2010. – 429 с.

У монографії в історико-філософському контексті висвітлюється зміна парадигм раціональності, яка засвідчила поворот філософії до плюральності, перевизначення типів раціональності, тенденцію до переосмислення функцій і призначення розуму. Зважаючи на багатовимірність тематики раціональності, автори аналізують різні її аспекти – неораціоналізм, поняття раціональності в сучасній практичній філософії, семіологічні підходи до трактування раціональності соціальних інституцій, синергетичну раціональність, виміри постнекласичної раціональності. Дослідження засвідчує, що тема раціональності виходить на проблематику подолання метафізики, формування нового абрису філософії, евристичних можливостей постнекласичної методології.

Для науковців, викладачів і студентів вузів і всіх, хто цікавиться гуманітарною проблематикою філософського спрямування.

 

 

12.09.10

Нові надходження

Єрмоленко А.М. Соціальна етика та екологія. Гідність людини – шанування природи. Монографія. – К.: Лібра, 2010. – 416 с.

У цій книжці розроблено одну з найважливіших проблем соціальної етики, а саме обгрунтування та застосування моральних належностей на засадах дискурсивної етики спільної відповідальності за умов екологічної кризи. Проблематика співвідношення етики та екології конкретизується дослідженням соціокультурних чинників генези екологічної кризи, її загострення в сучасному суспільстві, аналізом легітимаційних, орієнтаційних і регулятивних функцій етичних норм і цінностей щодо таких соціальних систем, як наука, техніка, політика, економіка тощо. Здійснено пошуки створення соціально-екологічно спрямованого ринкового господарства за умов глобалізації на основі інституцій деліберативної демократії та універсалістської етики дискурсу.
Для науковців, студентів і аспірантів, які цікавляться проблемами практичної та соціальної філософії, філософії моралі, етики та екології.

 

27.07.10

Нові надходження

Про софійність, правду, смисли людського буття: Збірник науково-публіцистичних і філософських статей. – Київ, 2010. – 464 с.

Збірник філософських та науково-публіцистичних статей, а також інтерв’ю та виступів на семінарах і конференціях за роки незалежності України професора Сергія Кримського підготовлено на честь його 80-річчя. На превеликий жаль, незабаром після цієї події Сергій Борисович пішов із життя. Автор не був суто «кабінетним вченим», він завжди перебував у гущі сьогодення, і його філософські та соціально-політичні міркування про поточне життя викликають неабияку зацікавленість великої аудиторії.
Видання призначене для науковців, викладачів соціо-гуманітарних дисциплін, студентів та широкого загалу.

Андрос Є.І., Шалашенко Г.І., Загороднюк В.П., Хамітов Н.В., Дондюк А.М., Лютий Т.В., Солонько Л.А., Ковадло Г.П., Ярош О.А., Малєєв К.С. Грані людського буття: позитивні та негативні виміри антропокультурного. – Київ, 2010. – 352 с.

Монографія присвячена аналізові людського буття, взятому у взаємодії позитивних та негативних параметрів людського єства та світу людини. Відслідковуються причини виникнення негативного у сфері антропокультурного, розкривається природа негативного у розмаїтті його проявів. Засадничою думкою є те, що негативне у людському єстві та світі людини, яке виникло у зв’язку з її біологічною недостатністю та неусталеністю, завжди було, є й буде. Трансцендування, котре є механізмом подолання цієї неусталеності, як постійний вихід за межі сущого, є механізмом продукування як креативного, культуротворчого, так і деструктивного, руйнівного, що вносить значну дисгармонію у світ людини, який, проте, по-іншому існувати не може. Відповідно осмислюється така модель облаштування буття, котра не лише б обмежувала вплив негативного на усі сторони людського буття, але яка б максимально сприяла можливості кожної людини розкритися, скористатися своїм життєвим шансом.
Для філософів, суспільствознавців та студентів вузів.

 

 

24.06.10

Нові надходження

Попович М.В. Істина. Правда. Життя. Думки небайдужої
людини: Збірник науково-публіцистичних статей.
– Київ,
2010. – 428 с.

Збірник, вихід якого у світ приурочений до 80-річчя з дня народження директора Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, академіка Мирослава Поповича, містить його публіцистичні статті, інтерв’ю, коментарі, опубліковані за часів незалежної України у засобах масової інформації, а також розміщених в Інтернеті. Не забуваючи про філософсько-культурологічний сенс, автор аналізує суспільно-політичні події у нерозривному сполученні ретроспекції та актуальності.
Видання призначене для науковців, викладачів соціо-гуманітарних дисциплін, студентів та широкого загалу.

 

 

Андрос Є.І. Інтелект у структурі людського буття – К.:
Стилос, 2010. – 358 с.

Монографія присвячена філософсько-антропологічному аналізу проблеми інтелекту у структурі людського буття. Інтелект при цьому береться не у плані його техніко-операційної версії, а як сув’язь когнітивних та сенсоутворюючих його параметрів, через яку і розкриваються його буттєво значущі виміри. Відповідно, засадничим у книзі виступає різнорівневий аналіз буття людини у світі, а власне проблема інтелекту у структурі людського буття розкривається через звернення до розгляду ідеї та феномена раціональності, метафізичної та постметафізичної доби європейської філософської думки, інтелекту як способу самовизначення людини в світі.
Розрахована на науковців, викладачів, студентів та аспірантів, усіх, хто цікавиться, чим стурбована нинішня філософсько-антропологічна думка.

 

 

31.03.10

Нові надходження

Попович, Мирослав. Культура: ілюстр. енцикл. України/ М.В.Попович – К.: Балтія-Друк, 2009. – 184 с.: іл.

Ілюстрована енциклопедія України

Серія видань знайомить з історією, державницькими традиціями, природою, культурою та побутом українського народу. Змістовна інформація, унікальні фотодокументи і яскравий дизайн роблять серію універсальною і цікавою будь-якому читачеві.

Енциклопедія складається з чотирьох окремих книг:

 

ДЕРЖАВА
Політичний устрій, державні символи, драматичні моменти історії, основні характеристики населення, мова і мовна політика, участь країни у міжнародних структурах і олімпійському русі
КУЛЬТУРА
Жанрове і тематичне багатство української культури, витоки української писемності, історія літератури, театру, кіно- і фотомистецтва, церковне і прикладне мистецтво, живопис та архітектура
ТРАДИЦІЇ
Космологічні уявлення та філософські погляди, християнські традиції, календарні свята і обряди, родинні звичаї, особливості української кухні та традиції ведення господарства
ПРИРОДА
Кордони і географічне положення країни, кліматичні особливості, геологічна будова і рельєф, водні ресурси і поклади корисних копалин, розмаїття рослинного і тваринного світу

 

     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio