НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
НДР

Основні досягнення Інституту філософії в 2005 роціІнститут філософії імені Г.С.Сковороди як провідна академічна установа гуманітарного профілю, що діє на засадах самоврядування і керується Статутом Національної академії наук України та власним Статутом протягом 2005 р. здійснював фундаментальні філософські дослідження в галузі філософської антропології; соціальної філософії; філософії культури, етики і естетики; логіки, методології та філософії науки; історії української та зарубіжної філософії; релігієзнавства тощо.

У 2005 р. структуру Інституту складали 8 наукових відділів: 1) відділ логіки та методології науки (завідувач відділу - академік НАН України М.В.Попович); 2) відділ філософської антропології (завідувач відділу - д.філос.наук В.Г.Табачковський); 3) відділ філософських проблем природознавства та екології (завідувач відділу - д.філос.н. В.С.Лук'янець); 4) відділ соціальної філософії (завідувач відділу - д.філос.н. А.М.Єрмоленко); 5) відділ філософії культури, етики і естетики (завідувач відділу - д.філос.н. Є.К.Бистрицький); 6) відділ історії філософії України (завідувач відділу - к.філос.н. В.С.Лісовий ); 7) відділ історії зарубіжної філософії (завідувач відділу - д.філос.н. В.В.Лях); 8) Відділення релігієзнавства (завідувач - д.філос.н. А.М.Колодний).

З метою оптимізації дослідження фундаментальних аспектів сучасних етнополітичних процесів в Україні в структурі Інституту було створено сектор філософських проблем етносу і нації (к.філос.н Фадєєв Б.В.).

Протягом року в цих підрозділах успішно виконувались завдання, які передбачались планами науково-дослідних робіт на 2005 рік: проводились дослідження 13 науково-дослідних тем відомчого плану та 1 теми в рамках програми "Соціальноекономічні і гуманітарні чинники інноваційного розвитку України", завершена робота над розробкою 3 науково-дослідних тем відомчого плану та 1 теми в рамках програми "Соціально-економічні і гуманітарні чинники інноваційного розвитку України", яка реалізувалась у підготовлених до друку та виданих монографічних працях. Результати науково-дослідних робіт Інституту філософії опубліковані в багатьох періодичних вітчизняних та зарубіжних виданнях і журналах. Загальна кількість публікацій складає біля 400 публікацій загальним обсягом біля 600 др. арк.

Фундаментальні філософські дослідження склали теоретичну основу участі Інституту в 2005 р. у здійсненні важливих проектів трансформації філософської освіти в Україні. Для потреб вузів країни були підготовлені та видані підручники, посібники з різних філософських дисциплін, зокрема з філософської антропології та філософії туризму.

Понад 60 науковців Інституту поєднували наукову діяльність із науково-педагогічною роботою в вищих учбових закладах України (Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, університет "Києво-Могилянська академія", Центр гуманітарної освіти НАН України, Університет права при Інституті держави і права НАН України, Міжнародний Соломонів університет тощо). Науковцями Інституту філософії були розроблені і прочитані в цих вузах програмні та спеціальні курси лекцій з філософських дисциплін. Активно надавалась науково-методична допомога багатьом вищим учбовим закладам навчальними посібниками, антологіями, рекомендаціями тощо.

При Інституті була створена Вища школа філософії, метою якої є підвищення кваліфікації фахівців, що працюють на посадах, пов'язаних з викладанням у вищих та середніх учбових закладах філософських дисциплін: філософії як загальної дисципліни, етики та естетики, історії української та зарубіжної філософії, соціальної філософії, філософської антропології, філософії культури, філософії науки, логіки, онтології, гносеології і феноменології, а також культурології та політології.

Дані курси підвищення кваліфікації розраховані на два тижні стаціонарного навчання дають можливість слухачам зрозуміти основні принципи та сучасні тенденції розвитку філософської науки, досконало оволодіти сучасними розвідками у царині філософських наук.

Провідними вченими інституту здійснювалось рецензування монографічних досліджень, наукових збірників, навчальних посібників, підручників, наукових статей до фахових журналів тощо.

У звітному році науковці Інституту брали активну участь у конкурсах на здобуття різноманітних грантів. Продовжувалася робота над дослідженням двох науково-дослідних проектів, які фінансуються Державним фондом фундаментальних досліджень Міністерства освіти та науки України.

За ініціативою та безпосередньою участю Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України протягом звітного періоду відбулися міжнародні та всеукраїнські наукові форуми. Науковці Інституту брали участь більш ніж у 150 загальноукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, колоквіумах, круглих столах, на яких оприлюднили більше 180 наукових доповідей.

Відділи Інституту здійснювали роботу з координації філософських досліджень в Україні, готували наукові кадри через аспірантуру і докторантуру. В Інституті працюють дві спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук із всіх філософських спеціальностей. Протягом 2005 року в Інституті було успішно захищено 3 докторські та 8 кандидатських дисертацій.

В Інституті видавалися періодичні журнали та наукові збірники: журнал "Філософська думка", збірник наукових праць "Мультиверсум. Філософський альманах" (відповідальний редактор В.В.Лях), щорічник "Філософські обрії" (спільно з кафедрою філософії Полтавського педагогічного інституту), часопис "Практична філософія" та науковий альманах "Філософсько-антропологічні читання" (відповідальний редактор В.Г.Табачковський) тощо.

Інститут виступає співзасновником наукових періодичних видань: спільно з Інститутом держави і права ім. В.М. Корецього засновано часопис "Проблеми філософії права", спільно із національним педагогічним університетом імені М,П, Драгоманова та Інститутом політичних та етно-національних досліджень НАН України засновано часопис "Людина і політика".

Управління Інститутом і його науково-організаційною діяльністю здійснювали дирекція, Вчена рада та завідувачі відділами згідно функцій і розподілу обов'язків, затверджених Статутом установи.

Засідання робочої Вченої ради, як свідчить аналіз її протоколів, відбувалися регулярно. Протягом 2005 року відбулось 12 засідань Вченої ради Інституту, на яких заслуховувались наукові доповіді з ключових питань розвитку філософської науки (доповіді з попередніх результатів виконання планових тем, доповіді про наукові концепції планових тем, доповіді про результати завершених планових тем, доповіді науковців та докторантів інституту тощо).

На засіданнях Вченої ради розглядались робочі та перспективні плани роботи відділів і всієї установи, затверджувались нові планові теми, заслуховувались звіти відділів про науково-дослідну та науково-організаційну діяльність. Затверджувались теми докторських та кандидатських дисертацій. Затверджувались до друку рукописи підготовлених наукових праць тощо. Всього було розглянуто 60 питань.

В Інституті в 2005 р. продовжив роботу загальноінститутський методологічний семінар. Всього за рік було проведено 2 засідання, на яких розглядалися актуальні проблеми філософії та філософських дисциплін. В Інституті у 2005 році проводилися методологічні семінари у відділах.

В Інституті розпочала роботу молодіжна вчена рада (голова - к.філос.н. Лютий Т.В.) метою діяльності якої є координація наукової роботи молодих вчених, започатковано конкурс наукових праць молодих вчених Інституту.Відзначення провідних вчених установи нагородами

Директор Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН Украї-ни М.В. Попович був нагороджений орденом Ярослава Мудрого п'ятого ступеня та вищою нагородою Французької республіки - орденом Почесного легіону.

Провідний науковий співробітник Інституту, д.філос.н, профе-сор С.Б. Кримський став лауреатом Національної премії імені Т.Г. Шевчен-ка, був нагороджений медаллю Петра Могили НаУКМА, став лауреатом премії "Людина року-2005" в номінації "Вчений року".

Головний науковий співробітник Інституту, член-кореспондент НАНУ В.С. Пазенок був нагороджений почесним знаком "За наукові досяг-нення" Міністерства науки і освіти України.

Річний звіт Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН Укра-їни містить найбільш важливі результати наукової та науково-організаційної діяльності у 2005 році. Більш детальні та повні результати відбито у річних звітах відділів, які зберігаються в архіві інституту.

I. Найважливіші наукові досягнення в 2005 році

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України в 2005 році здійснював дослідження фундаментальних філософських проблем за 6 пріоритетними науковими напрямами: розвиток філософської антропології; філософські проблеми культури, етика і естетика; проблеми логіки, методо-логії та філософії науки; соціальна філософія, філософія історії і філософія етносу; історія української та зарубіжної філософії, філософське джерелоз-навство; релігієзнавство тощо і досяг в їх розробці вагомих наукових ре-зультатів.

Тематика наукових досліджень
Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України на 2005 рік

  Відділ логіки та методології науки
Завідувач - академік НАН України, доктор філософських наук, професор Попович Мирослав Володимирович
кімн. 315, 319
тел. (044) 278-06-05

1. Тема: "Теорія смислу в гуманітарних дослі-дженнях та інтенсіональні моделі в точних нау-ках" (Керівн. академік НАН України Попович М.В., Iкв.2005 - IV кв. 2007., Відомч. план).

 Відділ філософських проблем природознавства та екології
Завідувач - доктор філософських наук, професор Лук'янець Валентин Сергійович
кімн. 416, 429
тел. (044) 278-59-63

2. Тема: "Фундаментальна наука і науковий сві-тогляд у перспективі XXI століття" (Керівн. Лук'янець В.С., I кв.2003 - ІV кв. 2005рр., Відомч.план).
3. Тема: "Екологічні виклики на межі тисячоліть (філософський аналіз)". (Керівн. Кисельов М.М., IV кв.2002 - ІII кв.2005 рр., Відомч.план).
4. Тема: "Цивілізаційні орієнтації в Україні в контексті екзистенційної парадигми сучасності" (Керівн. - Крисаченко В.С., II кв.2002 - I кв.2005 рр., Відомч.план).

  Відділ філософської антропології
Завідувач - доктор філософських наук, професор Табачковський Віталій Георгійович
кімн. 325
тел. (044) 278-10-87

5. Тема: "Проблема людини та її відображення у позитивній і негативній антропології" (Керівн. - Табачковський В.Г., I кв.2005 - IV кв.2007 рр., Відомч. план).

  Відділ соціальної філософії
Завідувач - доктор філософських наук Єрмоленко Анатолій Миколайович
кімн. 303
тел. (044) 279-27-98

6. Тема: "Ціннісна та інституційна інтеграції суспільства" Керівн.Єрмоленко А.М., IIIкв.2003 - ІI кв. 2006рр., Відомч.план).
7. Тема: "Національні, соціально-політичні та культурні практики за умов глобалізації" (Керівн. - Попов Б.В., IV кв.2003 - ІII кв. 2006рр., Відомч.план).

  Відділ філософії культури, етики і естетики
Завідувач - доктор філософських наук Бистрицький Євген Костянтинович
кімн. 302, 321
тел. (044) 279-27-98,
(044) 279-16-70

8. Тема: "Феномен європейської культури і наці-ональна ідентичність" (Керівн. - Бистрицький Є.К., I кв.2005 - IV кв.2007 рр., Відомч. план).
9. Тема: "Культурно-історичні засади сучасних політичних інститутів" (Керівн. - Білий О.В., IV кв.2004 - ІІІ кв.2007 рр. Відомч.план).
10. Тема: "Етика діалогу контексті викликів су-часності" (Керівн. - Малахов В.А., I кв.2005 - IV кв.2007 рр., Відомч. план).

  Відділ історії філософії України
Завідувач - кандидат філософських наук Лісовий Василь Семенович
кімн. 320, 415, 427
тел. (044) 270-51-72,
(044) 278-10-87

11. Тема: "Переосмислення філософії в останній третині XX ст. : Україна в світовому контексті" (Керівн.- Лісовий В.С., ІV кв.2003 - I I I кв. 2006рр., Відомч.план).
12. Тема: "Способи філософування в пам'ятках української думки княжої доби та ранньомодер-ного періоду" (Керівн. - Стратій Я.М., I кв.2005 - IV кв. 2007 рр. Відомч.план).

  Відділ історії зарубіжної філософії
Завідувач - доктор філософських наук, професор Лях Віталій Васильович
кімн. 327,426
тел. (044) 278-31-70

13. Тема: "Зміна вимірів раціональності: істори-ко-філософський аналіз" (Керівн. - Лях В.В., I кв.2005 - IV кв.2007 рр., Ві-домч. план).

Видавнича діяльність (2005 рік)

У 2005 році видавнича діяльність Інституту здійснювалась в основ-ному за рахунок позабюджетних, додатково залучених коштів від благодій-них організацій, фондів тощо. Найбільш вагомим досягненням у видавничій діяльності Інститут це публікація колективних та індивідуальних монографій за результатами пла-нових тем, підготовка і посібників для вищої школи тощо. Завершена фун-даментальна робота над підготовкою до видання та публікацією другої час-тини 3-го тому "Вибраних творів у 3-х томах" академіка НАН України Ши-нкарука В.І., здійснена доктором філософських наук Табачковським В.Г. та доктором філософських наук Ляхом В.В. Завершена робота на виданням "Філософських творів" Дмитра Чижевського у 4-х томах, здійснена канди-датами філософських наук Валявко І.В. та Лісовим В.С. В цілому в звітному році Інститутом видруковано 11 монографічних праць.

Докладніше про видання >>>Слід відзначити, що керівники відділів та науковці активно відшукують шляхи видання своїх досліджень в різних видавництвах. В останні роки інститут плідно співпрацює з видавництвами "Стилос", "Український Центр духовної культури", "Альтерпресс", "Центр практичної філософії" тощо.

Протягом року співробітниками інституту, серед яких слід відзначити Єрмоленка А.М., Ситниченко Л.А., Поліщук Н.П., Йосипенко О.М., Васильченко А.А. здійснювалася активна робота щодо перекладів та наукового редагування праць видатних сучасних філософів. Загалом було перекладено та видано близько 10 праць, зокрема: Ч. Тейлор "Джерела себе" (Васильченко А.А.), Р. Арон "Вступ у філософію історії" (Йосипенко О.М), В. Вельш "Наш постмодерний модерн" (Ситниченко Л.А.).

Протягом звітного року співробітниками інституту опубліковано серію наукових статей в різних вітчизняних та зарубіжних наукових журналах. Позитивним є те, що зростає кількість наукових праць, які видані за кордоном. За неповними даними за кордоном в 2005 р. видано понад 10 праць, в тому числі:

Омельянчик В.Й.:
Diglossie en Russe - Vocabulaire Europeen des Philosophie (2005). - 1 д.а.

Кузнєцов В.І.
Понятие как форма структурирования информации // Информация, коммуникация, общество. ИКО-2004. Санкт-Петербургский государственній єлектротехнический университет, 2004. - 0,16 д.а.

Структурно-атрибутивная классификация направлений западной философии права // Всероссийский философский конгресс, М.: МГУ, 2005. - 0,11 д.а.

Єрмоленко А.М.
Orange revolution in the context of discoursive ethics // The Challenge of Dialogue. International Konferenz. - Berlin: Conference Folder, Berlin, 2005. - P. 16-17.

Фінько А.Є.
Выборы 2004 года: основные конфликты и их последствия // Оранже-вая революция: украинская версия. - М.: Европа, 2005. - 1 д.а. "

Жулан В.І.
Проблема любви в этико-социальном учении Хомякова".- М: Литинститут, 2005. - 0,5 д.а.

Ярош О.А.
Легитимация и идеология - символическое измерение политических стратегий. Тезисы выступлений российских участников конференции "Наука, идеология, религи"// Наука и вера, №7, СПб: Изд-во ВРФШ, 2005. - 0,25 д.а.

Кисельова О.О.
Commonwealth of Independent States (Armenia, Belarus, Georgia, Moldova, Rassia, Ukraine). // Beijing Betrayed. Women Worldwide Report that Goverments Have Failed to Turn the Platform into Action. - WEDO, 2005, New York, USA. - 1д.а.

Мороз О.Я.
Искусственный интеллект: коннекционизм versus символизм // Философия искусственного интеллекта /Материалы Всероссийской междисциплинаной конференции - Москва, январь 2005 р. - 0,25 д.а..

Гардашук Т.В.
Environmental Justice as a Criterion of Sustainable Development: Global and Local Dimensions // Environ-mental Education and Sus-tainable Development: From Policy into practice /IX-th Conference on Environmental Education in Europe - Klaipeda, 13-17 September 2005 - 0,2 д.а.

Науковці інституту не обмежуються суто науковими рамками. Ряд науково-публіцистичних статей та різноманітних матеріалів оприлюднено в суспільно-політичних періодичних виданнях - газетах "День", "Дзеркало тижня", "Українське слово", "Час", "Без Цензури", "Літературна Україна", "Ліберальна газета", "Сегодня", "Голос України", "Культура", "Кореспондент", "Україна Молода" тощо.

Всього протягом звітного року співробітниками інституту опу-бліковано біля 400 статей у журналах, газетах, інших виданнях. Загальний обсяг вдрукованої продукції біля 600 др. арк.

***

 <<< Повернутись на попередню сторінку

     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio