НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
НДР

2004 рік

 Короткий звіт про наукову діяльність Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України у 2004 році

   Відзначення провідних вчених установи нагородами

    15 березня 2004 року директор Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, академік НАН України Попович М.В. став лауреатом премії "Людина року-2003" в номінації "Вчений року".
    23 серпня 2004 року завідувача відділу соціальної філософії, д. філос. н. Єрмоленка А.М було нагороджено орденом "За заслуги" 3-го ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток наукових досліджень та високий професіоналізм.

Найважливіші досягнення Інституту

    Протягом 2003 року Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України під загальним керівництвом академіка НАН України Поповича М.В. завершив дослідження 7 науково-дослідних тем відомчого плану та двох науково-дослідних тем у рамках цільових програм. Завершена фундаментальна робота над підготовкою до видання та публікацією першої частини 3-го тому "Вибраних творів у 3-х томах" академіка НАН України Шинкарука В.І., здійснена доктором філософських наук Табачковським В.Г. та доктором філософських наук Ляхом В.В. Колектив науковців Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України взяв участь у роботі робочої групи з підготовки проекту концепції національної ідеї, створеної за дорученням Кабінету Міністрів України.

Соціальна філософія, філософія історії та філософія етносу

    В рамках даного напряму в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України в ході виконання завершеної планової теми "Національна ментальність і гармонізація етнічних відносин: історичні особливості України" під керівництвом академіка НАН України Поповича М.В. було здійснено аналіз ментальності як культурного явища і зокрема українську ментальність за умов трансформації суспільства з метою вивчення умов уникнення міжетнічних конфліктів та гармонізації міжетнічних відносин. В ході дослідження розкрито зміст поняття "українська ментальність", проаналізовано пов'язані із нею культурні стратегії, підготовлено рекомендації спрямовані на гармонізацію міжетнічних відносин в Україні та розвиток національної культури. В рамках планової теми опубліковано 22 наукові праці, загальним обсягом 42 др. арк., які відображають основні результати дослідження. Підготовлено до друку колективну монографію "Національна ментальність і гармонізація етнічних відносин: історичні особливості України" загальним обсягом 35 др. арк.
     В ході виконання завершеної планової теми "Ціннісні орієнтації як чинники побудови громадянського суспільства в Україні на засадах солідарності" в рамках програми "Соціально-економічні і гуманітарні чинники інноваційного розвитку України" під керівництвом академіка НАН України Поповича М.В. було здійснено дослідження проблем і перспектив побудови нової ціннісної парадигми в українському суспільстві. В ході дослідження було виявлено чинники та механізми взаємовпливу універсальних загальноцивілізаційних цінностей сучасного людства та партикулярних етнополітичних цінностей у ході розбудови громадянського суспільства в Україні. В рамках планової теми опубліковано 4 наукових статті загальним обсягом 7 др. арк., які відображають основні висновки дослідження.
     В рамках завершеної планової теми "Національна ідея як мета і засіб суспільних трансформацій в Україні" в рамках програми "Соціально-економічні і гуманітарні чинники інноваційного розвитку України" під керівництвом к. філос. н. Попова Б.В. здійснено дослідження сучасних концепцій етносу, нації, національної, правової та соціальної держави, розроблено шерег концептуальних моделей соціально-політичних, культурно-мовних, духовно-ідеологічних процесів в Україні. Результати наукового дослідження дозволяють конкретизувати практичні аспекти державних програм і їх суттєві кореляції з огляду на сучасні етнополітичні процеси в Україні. В рамках планової теми опубліковано 5 наукових статей загальним обсягом 4 др. арк., які відображають основні висновки дослідження. Підготовлено до друку колективну монографію "Національна ідея і суспільні трансформації в Україні" (15 др. арк.)

 Історія української та зарубіжної філософії

    В руслі вказаного напряму в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України завершено дослідження планової теми "Філософська думка України в історико-культурному контексті (IX-XVIII ст.)" під керівництвом к. філос. н. Стратій Я.М. Було здійснено фундаментальну роботу з аналізу середньовічних і ранньомодерних текстів, осмислення тогочасної філософської культури як підґрунтя літературної, мистецької творчості, політичної діяльності тощо. Отримані результати можуть бути використані при підготовці навчальних програм з історії вітчизняної філософії. Результати дослідження знайшли відображення у 20 наукових статтях у періодичних виданнях загальним обсягом 50 др. арк. Підготовлено до друку колективну монографію "Філософська думка України в історико-культурному контексті (IX-XVIII ст.) загальним обсягом 30 др. арк.
     В рамках дослідження історії зарубіжної філософії завершено дослідження планової теми "Філософсько-світоглядні орієнтації інформаційного суспільства: історико-філософський аналіз" під керівництвом д. філос. н. Ляха В.В. В ході виконання зазначеної теми здійснено аналіз функціонування та розвитку інформаційного суспільства та пов'язаних із цим процесом культурних та політичних трансформацій, зокрема таких феноменів як " глобальне інформаційне суспільство", "інформаційна економіка", часово-просторові конфігурації нової інформаційної реальності тощо. Результати дослідження знайшли відображення у 10 опублікованих наукових статтях загальним обсягом 12 др. арк. Підготовлено до друку колективну монографію "Філософсько-світоглядні орієнтації інформаційного суспільства" (12. др. арк.)

Розвиток філософської антропології

    У руслі зазначеного напряму в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України завершено дослідження планової теми "Людина в цивілізації XXI століття: проблема свободи" під керівництвом д. філос. н. Табачковського В.Г. В ході дослідження було проаналізовано еволюцію лібертадних властивостей людини залежно від умов їх реалізації, проаналізовано класичні і посткласичні версії свободи, з'ясовано можливості подолання кризових ситуацій, у яких опиняється сучасно людина. Результати дослідження знайшли відображення у 20 опублікованих друкованих працях загальним обсягом 46 др. арк.. Підготовлено до друку колективну монографію "Людина в цивілізації XXI століття: проблема свободи" (12, 5 др. арк.)

Розвиток філософії культури, етики та естетики

    В рамках даного напряму в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України в ході виконання завершеної планової теми "Глобалізація як соціокультурний феномен" під керівництвом д. філос. н. Бистрицького Є.К. здійснено дослідження засад процесу глобалізації та супроводжуючих його сутнісних протиріч, які оприявнюються у ситуаціях цивілізаційної експансії, зіткнення макроцивілізаційних та локальних (національних, культурних, конфесійних) систем цінностей. Використання результатів дослідження дозволить внести суттєву корекцію в розуміння засад, течій та перспектив процесу глобалізації. Цим буде створена система концептуальних орієнтирів для вироблення оптимальної стратегії макроекономічного і соціально-політичного розвитку України у відповідності до очікуваних глобальних трансформацій сучасного світу. Результати дослідження знайшли відображення у 27 наукових статтях загальним обсягом 35 др. арк. В рамках даної теми підготовлено до друку індивідуальну монографію С.В. Пролеєва "Метафізика влади: сутність, генезис, типи легітимації і сучасні трансформації владарювання" (10,5 др. арк.)
     В рамках завершеної планової теми "Інфрамистецтво і політична реальність посткомуністичної доби" під керівництвом д. філол.. н. Білого О.В. досліджено механізми формування інфрамистецтва як наслідків руйнації символічних конвенцій, що утворювали комунікативну основу мистецтва у період розгортання проекту модерну. Осмислено зв'язок між принципом уяви та ключовими суспільними інститутами, насамперед національною державою. Розкрито причини революції невизначеності й радикального плюралізму , що позначали співвідношення традицій мистецької презентації та віртуальної політичної реальності посткомуністичної доби. Окреслено культурно-історичний родовід постійної інфляції цінностей, перманентну утилізацію різноманітних форм культури. Основний результат дослідження - закладено принципово нові теоретичні засади для перегляду класичних уявлень про мистецькі практики, про місце естетичного у суспільній тотальності. Результати дослідження знайшли відображення у 18 наукових статтях загальним обсягом 16 др. арк. Підготовлено до друку збірку статей під назвою "Інфрамистецтво: політичні імплікації" (15 др. арк.)
     В рамках завершеної планової теми досліджено специфіку і форми реалізації ідеолого-маніпуляційного ангажування моралі та етики в системі сучасної цивілізації. Висвітлено морально-етичні альтернативи, пов'язані з порушенням людиномірності життєвого світу внаслідок динаміки цивілізаційного розвитку. Обґрунтовано необхідність активних зусиль заради забезпечення єдності моралі та людяності в системі сучасної цивілізації. Проаналізовано суть та основні засади глобальної етики як необхідної передумови подолання нинішньої цивілізаційної кризи та забезпечення стійкого розвитку людства. Окреслено етичну проблематику, пов'язану з загрозою самознищення людської цивілізації. Обґрунтовано релевантність засад сучасної ідеалістичної філософії для утвердження етики відповідальності доби екологічної кризи. Основний результат дослідження - сформовано нові теоретичні позиції для осмислення і розбудови моральної практики, адекватної становищу людини в світі сучасної цивілізації. Результати дослідження знайшли відображення у 15 наукових статтях загальним обсягом 16 др. арк. Підготовлено до друку колективну монографію "Цивілізаційні виміри моральності: зміна парадигм" (15 др. арк.)

Директор Інституту філософії
імені Г.С. Сковороди НАН України
академік НАН України                                                                                                                 Попович М.В.

<<< Повернутись на попередню сторінку

 

     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio