НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
КОНФЕРЕНЦІЇ

 

26-27 вересня 2008 року

Товариство бурятської культури м. Києва і Київської області
Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України
Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України
Відділ історії зарубіжної філософії
Музей мистецтв ім. Богдана і Варвари Ханенків
Фонд "Далекий Схід"


"ЦИРЕНДОРЖИЄВСЬКІ ЧИТАННЯ - 2008"
Тибетська цивілізація та кочові народи Євразії:
крос-культурні контакти
(до 85?річчя заснування Республіки Бурятія)

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV міжнародних Читань (26-27 вересня 2008 року), присвячених пам'яті Рабдана Димбриловича Цирендоржиєва (19.5.1923–15.4.1999) , дослідника українсько-бурятських зв'язків, засновника Товариства бурятської культури у м. Києві і Київській області.

Тематика Читань: культура, мови, релігія, філософія, фольклор, історія народів Центральної Азії (бурятів, монголів, калмиків, тивинців, тибетців); історія та сучасний стан діаспор народів Центральної Азії; історія контактів народів Центральної Азії з українцями та Україною; рецепція й історія вивчення буддизму в Європі, Росії й Україні.
Робочі мови Читань: українська, російська, англійська.
Науковий керівник конференції "Цирендоржиєвські читання - 2008" - старший науковий співробітник Інституту сходознавства, к. і. н. Олена Дмитрівна Огнєва.

Наукові доповіді планується видати окремим томом на початок Читань.

У разі Вашої згоди взяти участь у роботі Читань просимо надіслати заявку до 30 березня 2008 року на електронну адресу: tsyren2008@ukr.net, чи на поштову: 02156, Київ, вул. Шолом-Алейхема, б. 26/23, к. 206, Капрановій Олені Михайлівні.
Заявка складається з:
1.Назви теми Вашої доповіді українською та англійською мовами,
2.Стислої інформації про себе (прізвище, ім'я; місце роботи; учений ступінь, звання; робоча або ж домашня адреса, телефон, факс, e-mail) українською та англійською мовами.

Просимо до 15 травня 2008 року надіслати текст Вашої доповіді, оформлений у вигляді наукової статті (обсягом до 25000 знаків) українською мовою, для публікації у збірнику.
Текст подається в електронному вигляді в редакторе Word у форматі .rtf, відстань між рядками тексту статті - 2 інтервали, приміток, літератури і резюме - 1,5 інтервали, шрифт Times New Roman, кеґль 12, а також надсилається роздрукований примірник формату А4.
У верхньому правому куті першої сторінки просимо вказати прізвище, ім'я, по-батькові автора, місто.
Також просимо надіслати власне кольорове фото.

 • З метою уніфікації при підготовці матеріалів Читань до друку посилання на літературу подавати за абеткою таким чином: [Абаева 1992, 124]. Список літератури має бути доданий наприкінці статті під заголовком "ЛІТЕРАТУРА", назви цитованих праць слід подавати за зразком:
  Абаева Л.Л. Культ гор и буддизм в Бурятии. М., 1992.
  Абаева Л.Л. Традиционные обряды предбайкальских родов селенгинских бурят // Традиционная культура народов Центральной Азии. Новосибирск, 1986.
 • Примітки подавати посторінково.
 • Ілюстрації мають бути подані в окремих файлах.
 • Текст доповіді супроводжується резюме англійською та російською (для статей, написаних російською мовою - українською) мовами, кожне обсягом до 750 знаків.

Оргкомітет лишає за собою право відбору надісланих статей.

На жаль, Оргкомітет поки не може забезпечити учасників Читань житлом і сплатити проїзд. У випадку потреби ми можемо зарезервувати для Вас місце в одному з готелів Києва.

ОРГКОМІТЕТ (тел/факс 8-044-544-65-28; 547-61-83; 8-04494-6-12-26;
моб. тел. 8-096-219-20-56; 8-050-357-23-38; 8-096-235-69-91)

P. S. Тексти доповідей, надіслані пізніше 15 травня 2008 року і з порушенням правил оформлення, не будуть включені до збірника.
До збірника приймаються тексти статей, які раніше не друкувалися.


 

26-27 сентября 2008 г.

Общество бурятской культуры г. Киева и Киевской области
Институт востоковедения им. А. Крымского НАН Украины
Институт философии им. Г. C. Сковороды НАН Украины
Отдел истории зарубежной философии
Музей искусств им. Богдана и Варвары Ханенко
Фонд "Далекий Схід"


"Цырендоржиевские чтения - 2008"
Тибетская цивилизация и кочевые народы Евразии:
кросс-культурные контакты
(к 85-летию образования Республики Бурятия)

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе ІV международных Чтений (26-27 сентября 2008 г.), посвященных памяти Рабдана Дымбриловича Цырендоржиева (19.5.1923–15.4.1999) , исследователя украинско-бурятских связей, основателя Общества бурятской культуры в г. Киеве.
Тематика Чтений: культура, языки, религия, философия, фольклор, история народов Центральной Азии (бурят, монголов, калмыков, тывинцев, тибетцев); история и современное состояние диаспор народов Центральной Азии; история контактов народов Центральной Азии с украинцами и Украиной; рецепция и история изучения буддизма в Европе, России и Украине.
Рабочие языки Чтений: украинский, русский, английский.
Научный руководитель конференции "Цырендоржиевские чтения - 2008" - старший научный сотрудник Института востоковедения, к. и. н. Елена Дмитриевна Огнева.
Научные доклады планируется издать отдельным томом к началу Чтений.
В случае Вашего согласия принять участие в работе Чтений, просим прислать заявку до 30 марта 2008 года на электронный адрес: tsyren2008@ukr.net или на почтовый: 02156, г. Киев, ул. Шолом-Алейхема, д. 26/23, к. 206 Елене Михайловне Капрановой.

Заявка состоит из:

 • названия темы Вашего доклада на русском и английском языках,
 • короткой информации о себе (фамилия, имя; отчество, место роботы; ученая степень, научное звание; рабочий или домашний адрес, телефон, факс, e-mail) на русском и английском языках.
 • Просьба до 15 мая 2008 года прислать текст Вашего доклада, оформленный в виде научной статьи (объемом до 25000 знаков) на русском, или английском языке, для публикации в сборнике.
  Текст подается в электронном виде в редакторе Word в формате .rtf, междустрочный интервал – 2, примечаний, литературы и резюме – 1,5, шрифт Times New Roman, кегль 12.
  В верхнем правом углу первой страницы просим указать фамилию, имя, отчество автора, название организации, город. Пропуск строки ? название доклада (шрифт жирный). Пропуск строки ? основной текст.
  Также просим прислать цветное фото автора.
 • С целью унификации при подготовке материалов Чтений к печати ссылки на литературу приводятся следующим образом: [Абаева 1992, 124]. Список литературы приводится в конце статьи под заголовком "ЛИТЕРАТУРА". Названия цитированных работ приводятся согласно образцу: Абаева Л.Л. Культ гор и буддизм в Бурятии. – М.: Наука, 1992. , 142 с.
  Абаева Л.Л. Традиционные обряды предбайкальских родов селенгинских бурят // Традиционная культура народов Центральной Азии. – Новосибирск: Наука, 1986. ,С. 112–131.
 • Примечания приводятся постранично.
 • Иллюстрации необходимо подавать в отдельных файлах.
 • К тексту доклада прилагается резюме на английском и русском языках до 750 знаков каждое.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора присланных статей.

К сожалению, Оргкомитет пока не имеет возможности обеспечить участников Чтений жильем и оплатить проезд. В случае необходимости мы можем зарезервировать для Вас место в гостинице Киева.

ОРГКОМИТЕТ (тел/факс 8-044-544-65-28, 547-61-83; тел. 8-04494-6-12-26;
моб. тел. 8-096-219-20-56, 8-050-357-23-38, 8-096-235-69-91)

P. S. Тексты докладов, присланные позже 15 мая 2008 года и с нарушением правил оформления, не будут включены в сборник.
В сборник принимаются тексты статей, которые ранее не были опубликованы.


 

September 26-27, 2008

Buryat Culture Society of Kyiv and the Kyiv region
А. Krymsky Institute of Oriental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine
G. Skovoroda Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Ukraine
Bohdan and Varvara Hanenko Arts Museum
The "Far East" Foundation

"Tsyrendorzhiyev Readings - 2008"
Tibetan Civilization and Nomadic Peoples of Eurasia:
Cross-Cultural Contacts
(toward the 85th anniversary of the foundation of the Republic of Buryatia)


Dear Madam / Sir,

We are pleased to invite you to participate in the fourth International Readings, held in memory of Rabdan Tsyrendorzhiyev (May 19, 1923 - April 15, 1999), the founder of the Buryat Culture Society of Kyiv and the Kyiv region. The Readings are scheduled for September 26-27, 2008.
The Readings will focus on the issues of culture, language, religion, philosophy, folklore and history of the peoples of Central Asia (the Buryats, Mongols, Kalmyks, Tuvians as well as Tibetans); history and current state of the diaspors of the peoples of Central Asia; history of contacts of the peoples of Central Asia with the Ukrainians and Ukraine; perception Buddhism and the history of Buddhism studies in Europe, Russian and Ukraine.
Working languages of the Readings will be Ukrainian, Russian and English.
Scientific advisor to the Conference "Tsyrendorzhiyev Readings - 2008" is Olena Ognieva, PhD, senior scholar at the Institute of Oriental Studies.

Papers to be presented at the conference are planned to be published in a single volume before the beginning of the conference.

In case of your consent to participate in the Readings you are kindly requested to submit an application before March 30, 2008 to the following e-mail: tsyren2008@ukr.net or to the following postal address: Olena Kapranova, 26/23 Sholom Aleikhem St., Apt. 206, Kyiv, Ukraine, 02156

The application should include the following:
" the title of your presentation in English;
" brief information about yourself (first name, last name, place of work, degree, position, office or home address, phone, fax, e-mail) in English.

We request that you forward us the text of your presentation before May 15, 2008. The text should be in the English language in the format of a scholarly article intended for publication (up to 25000 signs).
The text should be submitted by e-mail and conform to the following requirements: Word, format .rtf, double space for the text and 1.5 space for notes, bibliography and annotations, Times New Roman font, size 12. A printed copy of A4 format should also be supplied by mail.
In the upper right corner of the first page, please note your first name and last name, as well as the city and the country you are from.
We also request that you send us your color photo.
– To ensure uniformity during the preparation of the publication references in the text should be as follows: [Abaeva 1992, 124]. A list of bibliography should be supplied at the end of the article under the title "BIBLIOGRAPHY", book titles should be presented as follows:
Abaeva L.L. The Cult of Mountains and Buddhism in Buryatia. M., 1992.
Abaeva L.L. Traditional Rites of Baikal Lineages of the Selenga Buryats // Traditional Culture of the Peoples of Central Asia. Novosibirsk, 1986.

 • Notes should be in the form of footnotes.
 • If there are illustrations for your text, they should be submitted in separate files.
 • The text should be accompanied by an annotation in English with the size of up to 750 signs.

The Organizing Committee reserves the right of selection of the provided articles.

Unfortunately, the Organizing Committee is not able to provide accommodation and to cover travel expenses. In case of need, hotel reservations can be arranged.

CONTACT INFORMATION
The Organizing Committee
phone/fax 38-044-544-65-28; 547-61-83;
38-04494-6-12-26;

call phones: 8-096-219-20-56; 8-050-357-23-38; 8-096-235-69-91.

P.S. The texts of articles sent later than May 15, 2008 or not conforming to the aforementioned text requirements will not be included into the publication. Only the texts of previously unpublished articles are accepted for publication.

 


     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio