НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
КОНФЕРЕНЦІЇ. 2003 – 2007

26 жовтня 2007 року
в м. Києві відбудеться
Міжнародна науково-теоретична конференція
ПРОБЛЕМИ СУТНОСТІ СВОБОДИ:
МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ВИМІРИ

 

Робота конференції планується за такими напрямками:

1. Метафізичні виміри свободи.
2. Свобода в контексті інших моральних чеснот.
3. Історичний генезис уявлень про свободу.
4. Свобода та відчуження в індустріальному суспільстві.
5. Вияви свободи в контексті демократичних перетворень інформаційного суспільства.

Для участі в конференції необхідно до 1 жовтня 2007 року надіслати заявку та тези обсягом до 6 тисяч знаків, набраного в текстовому редакторі Microsoft Word, Times New Roman (розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: ліве – 2,5 см., праве – 1 см., нижнє та верхнє – 2см. Посилання на джерела у тексті у квадратних дужках у порядку їх використання. У кінці тез подати список використаної літератури та джерел.
Тези повинні бути підготовлені відповідно до вимог ВАКу України (див. “Постанову Президії ВАК України від 15.01.2003 р.).
Редколегія збірника залишає за собою право відбору матеріалів. Тези, не прийняті до друку не повертаються.
Робоча мова конференції українська, російська.
До дискети додається роздрукований варіант з підписом автора (прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи, посаду, науковий ступінь, наукове звання, домашню адресу, контактний телефон).

Адреса оргкомітету:

01001, Україна, м. Київ, вул. Трьохсвятительська 4, к.327, відділ історії зарубіжної філософії Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України.
Оргкомітет: Усик Алла Володимирівна, Самчук Роман Володимирович.

Контактні телефони:
У м. Київ 8 (044) 278-31-70 – Лях Віталій Васильович, Усик Алла Володимирівна, Самчук Роман Володимирович.
E-mail: multiversum@inet.ua (до електронної адреси додати: Для оргкомітету Міжнародної науково-теоретичної конференції).

Оргкомітет конференції

 

 


МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАУКИ ТА ОСВІТИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

запрошують взяти участь
                                                у Науково-практичній конференції

                                           СУЧАСНЕ СВІТОРОЗУМІННЯ
                                          15 – 16 листопада 2007 року

Конференція присвячена
Міжнародному Дню філософії
та 45-річчю кафедри філософії Національного гірничого університету

Конференція передбачає такі напрямки роботи:

• Свідомість в контексті проблем цілісного мислення
• Від філософії свідомості до проблем гносеології, етики , естетики
• Духовність як об’єкт історико-філософського осмислення
• Смислові горизонти ідеалізму та матеріалізму
• Явище «нерозуміння» в структурі людського співіснування
• Цінності скчасної людини
• Гуманізм: порятунок чи ілюзія
• Наука, філософія, релігія: шляхи можливого синтезу
• Соціально-політичний простір сучасності: проблеми та перспективи розвитку
• Вища освіта України в сучасних умовах євроінтеграції

Для участі в конференції запрошуються вчені, аспіранти, викладачі.
Робочі мови конференції – українська, російська.
Планується видання матеріалів конференції.
Вмоги до оформлення статей:
– обсяг: до 12 сторінок (з урахуванням посилань та списку літератури);
– міжрядковий інтервал – 1,5. Шрифт – 14 Times New Roman.
– до статей додаються відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання, контактні телефони, поштова та електронна адреса, заявка на участь у конференції (зразок додається).
Організаційний внесок – 45 грн.

Заявки на участь та матеріали надсилати електронною поштою за адресою jshabanova@ukr.net

Контактний телефон 8(0562) 470211 – кафедра філософії.
Адреса: м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 19, кафедра філософії, корп., 117.

 


СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра філософії
УНІВЕРСИТЕТ ВАРМІНЬСЬКО-МАЗУРСЬКИЙ В ОЛЬШТИНІ
Інститут філософії
ФОНД «ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА-300»
    ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМ Г.С. СКОВОРОДИ НАН УКРАЇНИ
   Відділення релігієзнавства

3 — 5 грудня 2007 року в Сум ДУ з нагоди 285-ї річниці з дня народження
Григорія Савовича Сковороди відбудеться II Міжнародна науково-теоретична конференція

«УЧЕННЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ ПРО ДУХ, ДУХОВНІСТЬ
ТА ІСТИНУ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ»

Пропонуємо до розгляду такі вузлові теми:
1. Загальноприйняте і дискусійне у філософсько-релігійній доктрині Г.С.Сковороди.
2. Інтертекстуальний вимір літературної творчості Г.С.Сковороди.
3. Філософія Г.С.Сковороди в контексті європейської культурної традиції.
4. Феномен духовності як історико-культурне явище.
5. Символ, символізм і реалізм в історії європейської культури.
6. Дух, істина, свобода і напередвизначеність як системоутворюючі поняття в релігії, окультизмі й філософії.

Оргкомітет запрошує до співпраці вчених, фахівців і організації, які виявлять зацікавленість:
а) у галузі дослідження культурної спадщини Г.С.Сковороди та внеску в неї українських і зарубіжних мислителів;
б) у галузі дослідження впливу філософських і морально-етичних ідей Г.С.Сковороди на розвиток національної культури та самосвідомості в Україні.

Під час проведення конференції планується поїздка в село Сковородинівку (Харківська область) з метою відвідання оновленої експозиції музею Г.С.Сковороди і могили мислителя.

Заявку на участь у конференції, довідку про автора (прізвище, ім’я та по батькові; наковий ступінь і вчене звання, місце роботи, поштову адресу для листування та E-mail, телефон), а також тези виступу подавати на адресу оргкомітету до 15 жовтня 2007 року. Організаційний внесок для учасників конференції – 35 грн.

Тези можна подавати українською, російською, польською та англійською мовами. Вимоги до оформлення тез: обсяг – 4000-4500 знаків, посилання на використану літературу наводяться в тексті, наприклад, [1, 23]. Співавторів має бути не більше двох, список літератури ( до 5 джерел) подається в кінці тексту в порядку їх появи в тексті. До друкованого тексту додати електронну версію на дискеті 3,5”.

З метою прискорення надходження матеріалів їх можна надсилати електронною поштою.
Оргкомітет залишає за собою право відбору тез, особливо наполягаючи на дотриманні вимог щодо оформлення їх тексту. Матеріали не рецензуємо і не повертаємо. Прийняті Оргкомітетом матеріали будуть опубліковані до початку конференції.
За підсумками конференції протягом 2 місяців плануємо опублікувати спільний українсько-польський збірник наукових статей. У зв’язку з цим Оргкомітет звертається до учасників конференції з пропозицією подати тексти статей до початку роботи конференції.

Зразок оформлення тез:

                                                                                                                    Федченко П.Д. – канд. філос. наук (Ніжин)
МОРАЛЬНІ ІДЕЇ Г.С.СКОВОРОДИ
(далі, відступивши один інтервал, викласти зміст тез)

Заявку і матеріали надсилати на адресу: Оргкомітет конференції, кафедра філософії, СумДУ, вул.Римського-Корсакова, 2, СУМИ, 40007, УКРАЇНА.
Проф. Вандишев Валентин Миколайович – E-mail: alburnus@mail.ru
Тел. кафедри – (0542) 64-04-99 або для авторів-сумчан 39-22-67.
м. Харків: Президент Фонду «Григорій Сковорода-300» проф. Гришин Іван Якович – (0572) 62-81-62.
Організаційний внесок надсилати: Швирков Олександр Іванович, Суми, 40004. До запитання.

Оргкомітет


SUMY STATE UNIVERSITY
Philosophy Department

UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY IN OLSZTYN
Philosophy Institute

“HRYHORIY SKOVORODA-300” FUND

HRYHORIY SKOVORODA PHILOSOPHY INSTITUTE
Religion Science Department

December 3-5, 2007 Sumy State University holds
International Scientific-Theoretical conference:


“HRYHORIJ SKOVORODA’S STUDIES
ABOUT SPIRIT, SPIRITUALITY, TRUTH: HISTORY AND THE PRESENT”

The following topics are suggested to be viewed as basical:
1. Common and debatable in philosophical in philosophical-religious H. Skovoroda’s doctrine.
2. Intertextual dimension of H. Skovoroda’s literally creativity.
3. H. Skovoroda’s philosophy in context of European cultural tradition.
4. Phenomena of spirituality as historical-cultural fact.
5. Symbol, symbolism and realism in the history of European culture.
6. Spirit, true, freedom and predefiniteness as basic terms in religion, occultism and philosophy.

The executive committee has a pleasure to invite scientists, specialists and organizations interested in cooperation to investigate:
a) H. Skovoroda’s cultural heritage and contribution of Ukrainian and foreign thinkers to its research;
b) H. Skovoroda’s philosophical, moral and aesthetical concepts on the development of philosophical culture as well as national consciousness in Ukraine.

During our conference we have planned to visit the renewed exposition in Skovoroda Museum and the thinker’s tomb situated in the village Skovorodynivka (Kharkiv Region).

Please, send your application for conference, author’s references (name, surname, patronymic name; scientific degree and academic status, place of employment, address, phone № and e-mail) and theses of your reports to our executive committee till October 15, 2007. The organization fee makes 35 hr.

Your theses can be written in Ukrainian, Russian, Polish and English. You should meet the following demands while making your theses: size – 4000-5000 signs; the references to the literature used shall be given in body text, e.g., [1, 23]; there can be not more than two co-authors; bibliography (up to 5 sources) is to be located at the end of the text in the very order you referred to it. The text of your theses shall be printed and sent with its electronic version on disk. To speed up the process of delivery, please, use also e-mail.

The final decision on the selection of theses is given to executive committee, therefore it is important to meet all the demands to your theses. We do not give any reviews of materials, nor send them back. The materials approved and accepted by the executive committee will be published before the beginning of the conference.

Within two months after summing up the results of the conference we are going to publish Ukrainian-Polish Collection of Scientific Articles. On this account executive committee suggests all the participants to send their articles as quickly as possible.

Application for conference and articles shall be sent to:

Оргкомитет конференции, Кафедра философии, СумГУ, ул. Римского-Корсакова, 2, г. СУМЫ, 40007, УКРАИНА. E-mail: alburnus@mail.ru
Philosophy Dept. of SSU – prof. Vandyshev Valentyn Nic. – tel. +38 (0542) 64-04-99.
Kharkiv:The President of “Hryhoriy Skovoroda-300” Fund - prof. Hrishin Ivan Yakov.– (0572) 62-81-62.

EXECUTIVE COMMITTEE

 

 


ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ)
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ІВАНА ФРАНКА
за підтримки й участі:
ІНСТИТУТУ ФІЛОСОФІЇ імені г. сковороди НАН УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКОГО ФІЛОСОФСЬКОГО ФОНДУ

проводить 29-30 листопада 2007 року
НАУКОВУ МІЖДИСЦИПЛІНАРНУ КОНФЕРЕНЦІЮ

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАРАДИГМ МИСЛЕННЯ ТА КОНЦЕПЦІЙ ЗНАННЯ ПІД ВПЛИВОМ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ У ЗАГАЛЬНІЙ, СОЦІАЛЬНІЙ, ПРАКТИЧНІЙ І ПРИКЛАДНІЙ ФІЛОСОФІЇ

Мета конференції полягає в тому, щоб зосередити увагу на особливостях парадигмальних змін філософського мислення в сучасних умовах невпинного розвитку інформаційних технологій, інтенсивної глобальної комунікації й безпрецедентного культурного взаємопроникнення.
Зауважимо, що невпинне кількісне зростання та урізноманітнення знання про світ дедалі більше призводить до фрагментації розуміння людиною самої себе і свого культурного та соціального довкілля і стає підставою виникнення невідомих раніше загроз щодо майбутнього. Впливовими залишаються релігійні чинники цивілізаційної поведінки людини. За цими процесами ідентифікуємо виразний новий виклик щодо ролі природничих і гуманітарних знань, науки і культури в суспільному розвитку. Це стосується діагностики класичної, некласичної і постмодерністичної моделей і стилів теоретичного, наукового і художнього мислення.
Пропонуємо окреслити проблеми деструкції особовості людини та здійснення її свободи, проаналізувати стан "відкритої" і "закритої" соціальної дійсності у взаємозв’язку з особливостями їх пояснення пізнавальними засобами метафізики і філософських напрямів ХХ століття.
Важливим аспектом пропонованої міждисциплінарної конференції має стати обговорення концепцій знання і реальності з погляду сучасних перспектив розвитку природознавства, математики і зокрема генетики, а також освіти. Плануємо розпочати міждисциплінарну дискусію щодо природи пізнавальних засобів пояснення, розуміння та інтерпретації буттєвої реальності, соціальної дійсності і людської активності.
Окреслене коло проблем пропонуємо висвітлювати, враховуючи новітні підходи, сформовані на перетинах постструктуралізму, комунікативної філософії, неотомізму, постмодернізму, семіотики, філософії науки.
Відбір учасників конференції проводиться на основі поданих заяв і тез обсягом до 5 000 знаків тексту українською мовою. Заповнену заяву і відредаговані тези просимо надсилати за електронною адресою: k_filos@franko.lviv.ua до 30 вересня 2007 року. До початку конференції планується видання збірника тез.

За матеріалами конференції планується видати науковий збірник.

Матеріали доповіді (статті) подавати українською мовою обсягом до 20 000 знаків у паперовому (2 примірники) й електронному варіантах до 20 жовтня2007. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для друку.

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді (статті):
1. Два паперові примірники матеріалів друкуються у форматі А4 (210х297 мм) шрифтом Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал 1,0, всі поля по 20 мм. Сторінки нумеруються олівцем на звороті.
2. Один із примірників підписується автором, підпис завіряється за місцем роботи чи навчання.
3. Електронна версія матеріалів подається на диску в редакторі Word (версії не нижче 6.0).
4. Перед заголовком статті необхідно дати УДК (справа), ім’я та прізвище автора (справа під УДК). Після цього з нового рядка посередині великими буквами заголовок статті (шрифт напівжирний). Під заголовком з нового абзацу анотація статті українською мовою (3–5 рядків, шрифт курсив). Після неї з нового абзацу англійською мовою: ім’я та прізвище автора, заголовок (шрифт напівжирний) і переклад анотації (шрифт курсив). Після цього з абзацу починати текст статті.
5. Список джерел подається в кінці статті згідно з вимогами ВАКу, ретельно вивірені (зокрема іноземні).
8. Матеріали доповідей (статей), підготовлені аспірантами та магістрантами, повинні супроводжуватися рекомендаційними листами керівників кандидатських чи магістерських робіт. Підпис керівника завіряється за місцем його роботи.

При недотриманні цих умов оргкомітет конференції залишає за собою право відхилити надіслані матеріали, про що автора буде повідомлено. За зміст та редакцію тексту матеріалів відповідальність несуть автори.

Оргвнесок за участь у конференції і публікацію матеріалів – 50 гривень, для аспірантів – 20 грн., надається під час реєстрації.
Витрати на харчування, проживання і дорогу учасники конференції покривають за кошти установ або особисто.

Заявки, матеріали надсилати за адресою:
Львівський національний університет імені Івана Франка
79001. Львів, вул. Університетська, 1. Кафедра філософії, кімн. 316.
Тел. (8032) 2964 372 E-mail: k_filos@franko.lviv.ua

Робоча організаційна група:
Карась Анатолій Феодосійович, доктор філософських наук, професор, зав. кафедри філософії – голова. Вчений секретар конференції: Оксана Василівна Кузенко, кандидат філософських наук; секретар оргкомітету: Якуц Ростислав Романович.

Координатор: вчений секретар Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України кандидат філософських наук Світлана Лозниця: e-mail: svloz@svitonline.com

Оперативна інформація про організаційні заходи конференції буде висвітлюватися: http://www.franko.lviv.ua --- далі вибирати «факультети» --- «філософський» --- «новини» і назву анонсованої конференції.
Про план проведення конференції та її програму оргкомітет проінформує додатково.

Запрошення на конференцію буде розіслано до 30 жовтня 2007 р.

Бланк заяви>>>

Тези конференції>>>

 


11-12 жовтня 2007 р. на базі Житомирського державного університету відбудеться
Міжнародна науково-теоретична конференція
"ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СОЦЮГУМАНІТАРНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ".

Робота конференції планується за такими напрямами:

1. Феномен толерантності і теоретико-методологічні засади його дослідження.
2. Антропологія насильства і культура толерантності.
3. Толерантність і засоби масової інформації.
4. Толерантність в системі ціннісно-цільових пріоритетів освіти і культури.
                                                  5. Толерантність у світі post-modernity.
                                                  6. Контроверзи релігійно-конфесійної та міжетнічної толерантності в Україні.

Для участі у конференції необхідно до 5 вересня 2007 року надіслати заявку та тези доповідей обсягом до 3 сторінок, набраного в тестовому редакторі Microsoft Word, Times New Roman (розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: ліве - 2.5, праве - 1 см, нижнє та верхнє - 2 см. Посилання на джерела у тексті у квадратних дужках у порядку їх використання. У кінці статті подати список використаної літератури та джерела.

До дискети додаються роздрукований варіант з підписом автора. На окремому файлі та аркуші - відомості про автора.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська.

До початку конференції планується надрукувати збірку тез доповідей.

Найкращі доповіді у вигляді статті за рішенням редакційної колегії будуть опубліковані у фахових часописах "Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка" та "Українська полоністика", "Волинь - Житомирщина" (фаховий з філології).

Учасники конференції надають організаційний внесок у розмірі 40 гривень. Проїзд, проживання та харчування - за рахунок учасників конференції.
Адреса оргкомітету: 10008, Україна, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40, ЖДУ імені Івана Франка, кафедра філософії Горохова Людмила Вікторівна.

Контактні телефони: 8 (0412) 42-10-79 (Козловець Микола Адамович);
                                        8 (0412)42-10-79 (Горохова Людмила Вікторівна);
                                        8 (0412) 37-20-63 (Заглада Віктор Миколайович);
                                        8(0412)37-40-42 (науковий відділ).


E-mail: zu@zu.edu.ua (до електронної адреси додати: Для оргкомітету Міжнародної науково-теоретичної конференції).

                                                                                                                                                                            Оргкомітет конференції

 

 


Міністерство освіти і науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
кафедра практичної психології
кафедра психології
кафедра педагогіки
кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
кафедра правознавства, соціології і політології

запрошують вчених, молодих науковців, практикуючих психологів, соціальних педагогів, вчителів, студентів взяти участь у роботі

Міжнародної науково-практичної конференції
«ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ»,
                                    яка відбудеться 21 – 22 вересня 2007 року
                                      у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка

Напрямки роботи конференції:

• теоретико-методологічні засади аксіологічних пріоритетів особистості;
• проблема цінностей в історії педагогічної та психологічної науки;
• освіта як важлива соціокультурна детермінанта становлення особистості;
• сучасна особистість у пошуках ціннісного сенсу: проблема вибору;
• методи дослідження та психолого-педагогічні технології формування цінностей особистості.


Контактні телефони: 8(03244) 2-12-82 (кафедра педагогіки);
                                                8(03244) 2-31-48 (кафедра психології).

 


КОНФЕРЕНЦИЯ «3-Й ФОРУМ ЦИВИЛИЗАЦИЙ»

3-7 июля 2007 г
в г. Алматы, Республика Казахстан,
состоится 3-й «Форум цивилизаций», проводимый под эгидой ЮНЕСКО в рамках которого состоится научная конференция
«Казахстан - перекресток взаимодействия мировых цивилизаций»
.


Непосредственными организаторами Форума выступают: Университет КАЙНАР (г. Алматы, Казахстан) и Институт СЕДИМЕС университета Париж XII (Франция).


Просим рассматривать данное сообщение как официальное приглашение для участия в «Форуме цивилизаций». Добро пожаловать в Алматы!
Заявки просим присылать до 31 мая 2007 г. по адресу: Университет КАЙНАР, Оргкомитет «Форума цивилизаций».
ул. Сатпаева 7 А, г. Алматы, Казахстан 050013
Факс:: (7327)2675172, (7327)2675291.
E-maiil: kainar@kazuniyer.kz
civilization@kazuniver.kz
В заявке необходимо указать: Ф.И.О. (полностью); научные и должностные регалии; представительство: учреждение или организация, город, страна; тему доклада или сообщения, объем в стр.; контактный телефон или факс.
Материалы научной конференции будут издаваться методом прямого копирования на основе оригиналов докладов или сообщений. Возможно дистанционное (стендовое) участие, т.е. без личного присутствия на форуме. Тексты докладов и сообщений необходимо представить не позднее 31 мая 2007 г.
Регистрационный взнос зарубежного участника "Форума" составляет 20 Евро, граждан СНГ - 2 тыс. тенге. Взнос включает в себя решение организационных вопросов во время проведения "Форума" (аренда помещений для заседаний, транспорт, связь, информационное обеспечение), издание и рассылку материалов "Форума" .
Проезд в г. Алматы и обратно, проживание в гостиницах и экскурсии (в города Туркестан, Тараз или Астану) за счет участников. Телефоны для справок: (+7-327)2675172, 2646786, 2675291.
Вниманию участников «Форум» предлагаются некоторые направления и подходы к рассмотрению цивилизационных аспектов всемирной истории, которые безусловно являются ориентировочными, и оргкомитет будет только приветствовать другие взгляды на данные вопросы и примет во внимание все Ваши предложения.


I. Теоретико-методологическое изучение цивилизаций:


• Философия цивилизационного подхода,
• Источниковедение и историография.

ІІ . Мировые цивилизации и Казахстан

• Евразийская цивилизация и Казахстан
• Западноевропейская цивилизация и Казахстан
• Индийская цивилизация и Казахстан
• Иранская цивилизация и Казахстан
• Исламская цивилизация и Казахстан
• Китайская цивилизации и Казахстан
• Тюркская цивилизация и Евразия
• Латиноамериканская цивилизация и Евразия.

III. Мировые религии и Казахстан в прошлом и сегодня

• Своеобразия и уникальность развития религии в Казахстане;
• Ислам в Казахстане
• Буддизм в Казахстане и Средней Азии
• Христианство в Казахстане и Средней Азии
• Религиозная ситуация в Казахстане

IV. История культуры народов Казахстана

• Философия, религия, искусство, этика и наука в развитии
• Этнопсихология и этнопедагогика в цивилизационных процессах;
• Геном и ментальность в определении цивилизационной идентификации;
• Письменность, литература, язык народов Казахстана.

V. Цивилизации и экономика:

• Типологическая характеристика экономических показателей;
• Номадизм и мировые цивилизации,
• Урбанизация в развитии цивилизаций;
• Городская культура Казахстана и Средней Азии
VI. Взаимодействие и взаимовлияние цивилизаций:
• Диалог и столкновение цивилизаций,
• Евразийское цивилизационное пространство и отношения Востока и Запада;
• Культурно-техническое взаимообогащение и взаимодействие Востока и Запада;
• Цивилизация и войны: стратегия, тактика, вооружение.
• Глобализация и проблемы цивилизационного многообразия.


После уточнения заявок и предложенных формулировок докладов и сообщений участникам будет разослана полная программа работы «Форума» по секциям и регламент.
«Форум» предполагается проводить в форматах, заседаний; тематических секций; круглых столов. Будут организованы выставки, презентации, приемы, культурная программа.
Желательно представить на «Форум» наиболее символичные, характерные для той или иной страны (цивилизации) макеты произведений искусства, одежды, утвари и археологических находок т.е. наглядные и уникальные артефакты.

Мы рады сообщить Вам решение организационного комитета о назначении премий:
• За лучший доклад о Казахской Цивилизации и Истории, прочитанный участником конференции
• За лучшую выставку и экспонаты, представляющие культуру и цивилизацию определенной страны.

 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ
ОБЛАСНИЙ УЧБОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім Т.Г. ШЕВЧЕНКО
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«АСОЦІАЦІЯ ОСВІТЯН ТА ПЕРЕКЛАДАЧІВ УКРАЇНИ»
ЧЕРНІГІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ
ЧЕРНІГІВСЬКА ФІЛІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ
(ФІЛІЯ МОСКОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ВІДКРИТОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
                                                                ЧЕРНІГІВСЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
                                                                МІЖНАРОДНА АГЕНЦІЯ ПЕРЕКЛАДІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
                                                                ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ „ЧЕРНІГІВСЬКА СПІЛКА ПЕРЕКЛАДАЧІВ"

Запрошують до участі в Другій міжнародній науково-теоретичній конференції

«ФІЛОСОФІЯ ЕТНОКУЛЬТУРИ ТА НАУКОВІ СТРАТЕГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ УКРАЇНИ»

18-19 травня 2007 року м. Чернігів, Україна

На конференції пропонуються для розгляду наступні питання:
• Соборність України: ідея і реальність;
• Етнокультурні основи національної єдності;
• Духовний потенціал книги Іоана Максимовича „Богородице-Діво, радуйся" (до 300-річчя першої публікації в Чернігові);
• Формування релігійної толерантності;
• Морально-психологічні аспекти етноментальності;
• Художньо-естетичні аспекти етноментальності;
• Місце й роль України у слов'янському Світі;
• Поліетнічна природа української культури;
• ЄврорегІон «Дніпро» як модель є в реінтеграції;
• Філософські, соціально-психологічні, історичні аспекти становлення національної єдності України;
• Проблеми формування національної еліти в Україні.

Матеріали будуть опубліковані за підсумками роботи конференції.
Проїзд і розміщення за рахунок учасників.
Вартість проживання в готелі: 60-80 грн. на добу з одного учасника (двомісні номери).

Планується проведення екскурсії історичними місцями м. Чернігова Реєстраційний внесок - ЗО грн., для студентів - 10 грн.

Перераховувач:
а) для громадян України — до 1 травня 2007 року на реквізити:
Одержувач: ГО „ Чернігівська спілка перекладачів "
ЧОФ АКБ УСБ, код 26108108, МФО 353014 Р/р 26005935000305
с приміткою: „за участь у конференції".
б) для іноземних учасників — оплата реєстраційного внеску (екв. 5 євро) по прибутті на конференцію.

Для участі в конференції потрібно відправити заявку за зазначеною формою, що подається не пізніше, ніж 25 квітня 2007 року.
Матеріали публікацій українською, російською або англійською мовами приймаються до 25 квітня 2007 року.
Вартість публікації матеріалів з розрахунку 7 грн. за одну сторінку тексту. Обсяг матеріалу - до 7 стор. Шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5. Поля з усіх боків 2 см. У правому верхньому куті вказується: ім'я і прізвище жирним курсивом, учений ступінь, звання, місце роботи (нежирним курсивом), нижче по центру - назва статті (жирним шрифтом). Сторінки не нумеруються. Посилання вказуються у квадратних дужках, список літератури наприкінці статті. Публікація матеріалів в авторській редакції. Просимо уважно вичитувати текст.

Заявки й матеріали виступів приймаються тільки в електронному вигляді за адресою:
E-mail: office@pereclad.com.ua
Докладно на сайті: http://www.pereclad.com.ua/conference/
Тел. (050) 313-48-07 Личковах Володимир Анатолійович (050) 541-10-82 Мартиненко Юрій Павлович


 


В Інституті філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
30 березня 2007 року о 14.00 в к. 318
відбудеться методологічний семінар на тему:

Публічність і влада в пострадянських суспільствах

Доповідач: Сергій Пролеєв
доктор філософських наук,
                                                            старший науковий співробітник
                                                            відділу філософії культури, етики та естетики
                                                           Інституту філософії
                                                            імені Г. С. Сковороди НАН України


Цей семінар проводитиметься в рамках спільного проекту “Трансформації публічної сфери в пострадянському контексті (Білорусь, Україна)”, що виконується Європейським гуманітарним університетом (Вільнюс – Мінськ),
Інститутом філософії НАН України та Інститутом ліберального суспільства.
Проект ставить за мету провести дослідження та порівняльний аналіз пострадянських трансформацій, сучасного стану і тенденцій розвитку публічної сфери в Білорусі та Україні.

В рамках проекту планується провести низку семінарів, в яких візьмуть участь науковці з Інституту філософії, Інституту соціології НАН України, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Національного університету “Києво-Могилянська Академія”, а також представники неурядових організацій та засобів масової інформації.

Керівник проекту:
Володимир Фурс
доктор філософських наук,
доцент Європейського гуманітарного університету (Вільнюс – Мінськ).

Організатори проекту:
Альмира Усманова (Мінськ)
Анатолій Єрмоленко (Київ)
Оксана Кисельова (Київ)

Запрошуємо всіх зацікавлених!

 


22-23 травня 2007 р. кафедра культурології та філософії Національного університету „Острозька академія” проводить наукову конференцію на тему:

Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур”

Пропонується розгляд проблеми крізь коло таких питань:
1. Культурна ідентичність та етноцентризм;
2. Проблема української ідентичності кінця ХХ – поч. ХХІ ст.
3. Діалог Схід-Захід та його вплив на культурну ідентичність.
4. Топос «Малої Вітчизни»

Заявки (форма заявки додається) на участь в конференції надсилати до 25 квітня 2007 р. за адресою:
Кафедра культурології та філософії,
Національний університет «Острозька академія»,
Рівненська обл.
м. Острог,
вул. Семінарська 2.
35800,
або на E-mail: kulturaoa@gmail.com

Тези доповідей та статті подаються в одному примірнику, надрукованому на одноному боці аркуша формату А4 через 1,5 інтервалу шрифтом Times New Roman, 14. На першій сторінці зверху справа розміщуються ініціали та прізвище автора, місце роботи або навчання, після цього великими літерами назва статті (доповіді). Посилання давати за зразком [2, 45].Обов’язково подати і електронну версію матеріалів на дискеті 3.5. Матеріали подаються особисто автором під час реєстрації. Разом з матеріалами здійснюється організаційний внесок в розмірі 20 грн. та вартість публікації статті (одна сторінка 10 грн.).


З питань організації конференції звертатися за тел.: (0362) 24-16-50 з 18.00 до 21.00. Зайцев Микола Олександрович.

Сподіваємося на Вашу участь у роботі конференції!
Оргкомітет

 


Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України, Інститут психології імені Г.С.Костюка АПН України, Інститут вищої освіти АПН України, Видавничий Дім Дмитра Бураго
запрошують Вас узяти участь
у XVI Міжнародній науковій конференції «МОВА І КУЛЬТУРА» ім. проф. Сергія Бураго,
яка відбудеться 25-29 червня 2007 року
в м. Києві (Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

Програма конференції передбачає: пленарні засідання, прес-конференцію, роботу секцій, засідання круглих столів («Поетичний міф Києва як інтертекст літературного пошуку», «Мова як 'енергія людської культури' (В.І.Вернадський)», «Київська історико-філологічна школа в персоналіях: від М.О.Максимовича до наших днів»), широку культурну програму.
Робочі мови конференції - українська, російська, англійська.

Передбачається робота секцій:

• Філософія мови і культури. • Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії.
• Психологія мови і культури. • Мова і засоби масової комунікації.
• Мова сучасного мистецтва. • Художня література в контексті культури.
• Лінгвокультурологічна • Теорія і практика перекладу
інтерпретація тексту. • Культурологічний підхід до викладання мови
• Міжкультурна комунікація. і літератури.

Доповіді будуть опубліковані в періодичному науковому виданні «МОВА і КУЛЬТУРА»,
затвердженому ВАК України з філологічних дисциплін (мовознавство, літературознавство) як спеціалізоване видання.

Для участі у конференції необхідно вислати до 1 травня 2007 року:
• заявку для участі у конференції (бланк заявки додається);
• роздрук тексту доповіді та її електронну версію (дискета/E-mail), оформлені відповідно до вимог (інформація додається); стислу анотацію, що містить ключові слова (укр., рос., англ. мови), та рецензію наукового керівника / фахівця з відповідної сфери досліджень (для учасників, які не мають вченого ступеня);
• конверт із маркою і заповненою зворотною адресою (для офіційного запрошення та додаткової інформації).

Інформацію про підтвердження можливо отримати за E-mail: conf@graffiti.kiev.ua
Тел.: [+38 044] 238-64-47 (49)
Фінансові умови;
• реєстраційний внесок становить 50 грн. (сплачується при реєстрації);
• оплата за публікацію із розрахунку 1 стор. = 10 грн. (сплачується при реєстрації);
• усі витрати, пов'язані з участю в конференції (проїзд, проживання, харчування), - за рахунок учасників.

Оргкомітет конференції: Тел./факс: [+38 044] 238-64-47, 238-64-49
E-mail: conf@graffiti.kiev.ua
01054, УКРАЇНА, м. Київ-54, а/с 109

ПУБЛІКАЦІЯ ДОПОВІДЕЙ

Правила оформлення статті:
• Обсяг статті - до 12 сторінок (0,5 др. ар. - 20 000 знаків).
• Стандарти - кегль 14 pt, міжрядковий інтервал - 1,5, абзацний відступ - 1,25 см, поля – 2 см, шрифт - Times New Roman.
• Типи виділення - напівжирний, курсив, напівжирний курсив.
• Мова статті - українська, російська, англійська.
• У випадку, коли стаття містить шрифти, що відрізняються від Times New Roman, необхідно подати їх окремо в електронному вигляді. Копії таблиць, схем, малюнків (обов'язкова електронна версія) необхідно записати окремими файлами.

Вимоги до оформлення статті:

• На першій сторінці вказуються: Прізвище, ім'я, по батькові; місто, країна (в дужках) -вказувати праворуч угорі над назвою статті; УДК - ліворуч (верхній кут). Назва статті виділяється прописом, у центрі; за наявності підзаголовка - рядковими літерами, в дужках (напівжирний курсив). Далі наводяться анотації (напис - курсив).
• Оформлення довідкового матеріалу: бібліографічні посилання у тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра - номер джерела у списку літератури, друга - номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються двокрапкою, номера джерел - крапкою з комою. Напр.: [1], [2: 27], [3: 49; 4: 127-131], [5; 7; 9; 10; 12-24], багатотомне видання - [5 (1: 160)]. Примітки подаються у кінці статті. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.
• У кінці статті: список літератури (обов'язково). Бібліографічні джерела наводяться в порядку цитування.

Дотримання всіх зазначених вимог обов'язкове.

 


В Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
28 листопада 2006 року о 14.00 в к. 318
відбудеться методологічний семінар на тему:

Відкритий публічний дискурс як чинник соціальної інтеграції
в сучасному суспільстві

Доповідач:
Анатолій Єрмоленко
доктор філософських наук,
                                                      завідувач відділу соціальної філософії
                                                         Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

Цей семінар проводитиметься в рамках спільного проекту "Трансформації публічної сфери в пострадянському контексті (Білорусь, Україна)",
що виконується
Європейським гуманітарним університетом (Вільнюс - Мінськ), Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України та Інститутом ліберального суспільства.
Проект ставить за мету провести дослідження та порівняльний аналіз
пострадянських трансформацій, сучасного стану і тенденцій розвитку
публічної сфери в Білорусі та Україні.
В рамках проекту планується провести низку семінарів, в яких
візьмуть участь науковці з Інституту філософії імені Г.С.Сковороди, Інституту соціології НАН України, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка,
Національного університету "Києво-Могилянська Академія", а також
представники неурядових організацій та засобів масової інформації.
Керівник проекту: Володимир Фурс
доктор філософських наук, доцент Європейського гуманітарного університету (Вільнюс - Мінськ).
Організатори проекту:
Альмира Усманова (Мінськ)
Анатолій Єрмоленко (Київ)
Оксана Кисельова (Київ)

Запрошуємо всіх зацікавлених!


Европа – минуле і майбутнє.
Візії та ревізії

Конференція пам’яті Єжи Ґєдройця

24–26 листопада 2006 року,
(Київ, Національна Парламентська бібліотека й Український Дім)

Патронат:
Лєх Качинський, президент Республіки Польщі
Віктор Ющенко, президент України

Програма конференції

Перший день
п’ятниця, 24.11.2006
Національна Парламентська бібліотека (вул. Грушевського, 1)

16:00 – офіційне відкриття конференції

Організатори та господарі:
Євген Бистрицький (Міжнародний фонд «Відродження», Київ)
Григорій Грабович (Інститут Критики / Гарвардський університет, Київ / Кембридж, Мас.)

Офіційні особи:
офіційні представникі президентів України та Республіки Польщі
речники МЗС України та Республіки Польщі
посол Республіки Польщі Яцек Ключковський, посл Литви Альґірдас Кужма, посол Франції Жан-Поль Везiан

Почесні гості:
Наталія Ґорбанєвська
проф. Богдан Осадчук
проф. Єжи Помяновський


Другий день
субота, 25.11.2006
Український Дім (вул. Хрещатик, 2, зала презентацій, 5-й пов.)

9:30–13:00. Перша панель
25+ (За новий кшталт Європи)

Модератор: Микола Рябчук (Інститут культурної політики, Київ)

Юрій Андрухович (Івано-Франківськ)
Ще не вмерла Україна?

Роландас Растаускас (Вільнюс)
Ця нестерпна легкість буття европейцем

Януш Онишкєвіч (Варшава/Брюсель, віце-президент Европарламенту)
Куди йде Европа?

11:15–11:30 – перерва на каву

Дискутанти: Валер Булгаков (часопис «Arche», Мінськ), Тарас Возняк (часопис «Ї», Львів), Богдан Осадчук (Бе-рлін), Максим Стріха (Інститут відкритого суспільства, Київ), Олександр Сушко (Центру миру, кон¬версії та зов-нішньої політики, Київ), Дмітрій Фурман (Інститут Европи РАН, Москва)

13:00–14:00 – обідня перерва


14:00–17:15. Друга панель
Оновлене суспільство, оновлена держава. Опінієтворчі кола та інституції

Модератор: Роман Шпорлюк (Гарвардський університет, Кембридж, Мас.)

Мирослав Маринович (Український католицький університет, Львів)
Публічний інтелектуал і формування громадської думки

Гжегож Мєцуґов (TVN, Варшава)
Перетворена дійсність – роль медій

Якуб Боратинський (Фундація Стефана Баторія, Варшава),
Роль позаурядових організацій у польсько-українському зближенні

Ярослав Грицак (Львівський університет / Центральноевропейський університет, Львів / Будапешт)
Про відповідальність і безвідповідальність українських інтелектуалів

Дискутанти: Євген Бистрицький (Міжнародний фонд «Відродження», Київ), Марта Богачевська-Хомяк (Про-грама ім. Фулбрайта в Україні, Київ), В’ячеслав Брюховецький (Києво-Могилянська Академія, Київ), Ванда Дреслєр (Національний центр наукових студій, Париж), Володимир Кулик (Інститут політичних і етнонаціона-льних досліджень НАНУ, Київ), Наталя Лігачова (часопис «Телекритика», Київ), Олексій Панич (Донецький університет), Юрко Прохасько (Інститут літератури НАНУ, Львів), Юрій Рубан (Інститут стратегічних дослі-джень, Київ), Вольфґанґ Темплін (Центральносхідноевропейська ініціятива, Єна)

17:15–17:30 – перерва на каву

17:30-19:30
Круглий стіл: Україна – Європа в ХХІ столітті

Модератор: Георгій Касьянов (Інститут історії України НАНУ, Київ)

Учасники: Олександр Дергачов (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ, Київ), Сергій Ма-кеєв (Інститут соціології НАНУ, Київ), Григорій Немиря (Центр европейських і міжнародних студій, Київ), Во-лодимир Полохало (депутат ВР, Київ), Мирослав Попович (Інститут філософії НАНУ, Київ), Олександр Сушко (Центру миру, кон¬версії та зовнішньої політики України, Київ), Роман Шпорлюк (Гарвардський університет)


Третій день
неділя, 26.11.2006
Український Дім (вул. Хрещатик, 2, зала презентацій, 5-й пов.)

10:00–14:00. Третя панель
Феномен «Культури»

Модератор: Григорій Грабович (Інститут Критики / Гарвардський університет, Кембридж, Мас.)

Анджей Менцвель (Варшавський університет)
Урок «Культури». Політичні погляди Редактора Єжи Ґєдройця

Анджей Фрішке (Інститут національної пам’яті, Варшава)
«Культура» – шлях до вільної Польщі та вільної Европи

Боґуміла Бердиховська (Національний центр культури, Варшава)
«Культура» в українському контексті

11:15–11:30 – перерва на каву

Дискутанти: Даніель Бовуа (Сорбона, Париж), Альфредас Бумбляускас (Вільнюс), Наталья Ґорбанєвська (часо-пис «Русская Мысль», Париж), Іван Дзюба (Інститут енциклопедичних досліджень, Київ), Марек Жебровський (Варшава), Януш Корек (Університет Південного Стокгольма), Богдан Осадчук (Берлін), Ярослав Пеленський (Східноевропейський інститут ім. Липинського, Філадельфія), Єжі Помяновський (Варшава), Малґожата Пта-шинська-Вуйцік (Інститут національної пам’яті, Варшава), Євген Сверстюк (Київ), Роман Шпорлюк (Гарвард-ський університет, Кембридж, Мас.)

14:00–15:00 – обідня перерва

15:00–19:30. Четверта панель
Візії та ревізії. Актуальність «Культури»

Модератор: Мирослав Попович (Інститут філософії НАНУ, Київ)

Януш Куртика (Інститут національної пам’яті, Варшава)
Суперечки навколо традиції. Погляд на найновішу історію

Григорій Грабович (Інститут Критики / Гарвардський університет, Київ / Кембридж, Мас.)
Ревізія та переосмислення як імператив інтелектуала

Наталя Яковенко (Києво-Могилянська Академія)
Проти стереотипів. Візія історії в шкільних та академічних підручниках

16:15–16.30 – перерва на каву

Дискутанти: Владислав Верстюк (Інститут національної пам’яті, Київ), Вільфрид Їльґе (Ляйпциґський універ-ситет), Георгій Касьянов (Інститут історії України НАНУ, Київ), Вахтанг Кіпіані (часопис «Фокус», Київ), Воло-димир Кравченко (Харківський університет), Марія Крісань (Російський гуманітарний університет, Москва), Ві-талій Портніков (Радіо «Свобода», Москва / Київ), Микола Рябчук (Інститут культурної політики, Київ), Анджей Фрішке (Інститут національної пам’яті, Варшава), Юрій Шаповал (Інститут політичних і етнонаціональних до-сліджень НАНУ, Київ), Ігор Юхновський (Інститут національної па¬м’яті, Київ)

19:30–20:00 – закриття конференції


 


31 жовтня 2006 року о 14.00 в к.318
в Інституті філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України
відбудеться методологічний семінар на тему

Культурні аспекти трансформації
публічної сфери в Україні

Доповідач:

Мирослав Володимирович Попович
доктор філософських наук,
академік, директор Інституту філософії
ім. Г.С.Сковороди НАН України

Цей семінар проводитиметься в рамках спільного проекту «Трансформації публічної сфери в пострадянському контексті (Білорусь, Україна)», що виконується Європейським гуманітарним університетом (Вільнюс – Мінськ), Інститутом філософії НАН України та Інститутом ліберального суспільства.
Проект ставить за мету провести дослідження та порівняльний аналіз пострадянських трансформацій, сучасного стану і тенденцій розвитку публічної сфери в Білорусі та Україні.

В рамках проекту планується провести низку семінарів, в яких візьмуть участь науковці з Інституту філософії, Інституту соціології НАН України, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Національного університету «Києво-Могилянська Академія», а також представники неурядових організацій та засобів масової інформації.

Керівник проекту:
Володимир Фурс,
доктор філософських наук, доцент Європейського гуманітарного
університету (Вільнюс – Мінськ).

Організатори проекту:
Альміра Усманова (Мінськ)
Анатолій Єрмоленко (Київ)
Оксана Кисельова (Київ)

Запрошуються всі зацікавлені


 

У 2006 році виповнюється 35 років з дня смерті видатного філософа, логіка, педагога,
організатора науки, директора Інституту філософії АНУРСР Павла васильовича Копніна.

Вшановуючи пам’ять видатного ученого, філософський факультет Київського національного
університету імені Тараса Шевченка проводить 28 вересня цього року

ФІЛОСОФСЬКІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ П.В.КОПНІНА

Початок читань – 28 вересня 2006 року об 11-00 годині.
Місце проведення – зал засідань філософського факультету (ауд.330 Головного навчального корпусу, вул. Володимирська, 60)


 

СВЯТО-УСПЕНСКАЯ КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА
КИЕВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ имени Г.С.СКОВОРОДЫ НАН УКРАИНЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «КИЕВО-МОГИЛЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «СОФИЯ КИЕВСКАЯ»
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДУХ И ЛИТЕРА»

Проводят шестые международные


УСПЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ И
ВСТРЕЧА КУЛЬТУР

ПРОГРАММА

24 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 2006 г.
Торжественное открытие конференции

15.00 Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра (кор. 45)
Пленарное заседание
Приветственное слово высокопреосвященного Митрофана, архиепископа
Переяслав-Хмельницкого, управляющего делами УПЦ

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси
Миропорядок личности

Митрополит Гор Ливанских Георгий Ходр (Антиохийская православная церковь)
Eglise et politique
Церковь и политика

Христос Яннарис (Афины)
Philia, Agape et Eros dans la perspeсtive ecclesiale
Филиа, агапе и эрос в церковной перспективе


25 сентября (понедельник)
10.00 Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра (корп.45)

Архим. Иов (Геча) (Париж)
Преображение мира

Свящ. Сергий Говорун (Москва)
Несколько замечаний к декларации о правах и достоинстве человека

Антуан Аржаковский (Львов)
Православная мысль после Второй мировой войны

10.00 Институт философии им. Г.С.Сковороды НАН Украины
(ул. Трёхсвятительская, 4, к.307)
Секция «Городская культура и человеческая идентичность»

Светлана Кузьмина (Симферополь)
Философ и образовательная среда города (киевские страницы ХІХ – нач.ХХвв.)

Галина Рарот (Люблин)
Аккультурация и идентичность человека

Тадеуш Карабович (Люблин)
Релігійні мотиви у драмі Богдана Бойчука «Приречені любити»
Религиозные мотивы в драме Богдана Бойчука «Обреченные любить»

Юлиан Тютюнник (Киев)
Памятники индустриальной архитектуры как объекты культурного наследия

Владимир Кизима (Киев)
Человек в городском ландшафте: постнеклассический взгляд


15.00 Институт философии им. Г.С.Сковороды НАН Украины
(ул. Трёхсвятительская, 4, ауд.318)

Сергей Крымский (Киев)
Проблема трансперсональности

Свящ. Владимир Зелинский (Брешия)
Личность как диалог о бессмертии

Игорь Соломадин (Харьков)
Диалогическое мышление в секулярную эпоху (М.Бахтин и О.Розеншток-Хюсси)

Татьяна Суходуб (Киев)
Киевский круг Серебряного века: Александр Закржевский

Виктор Малахов (Киев)
Homo obses. Феномен заложничества и человеческая идентичность.


26 сентября (вторник)
10.00 Национальный заповедник «София Киевская»


Свящ. Михаил Ван-Парэйс (Шеветонь)
La toute-puissance de Dieu et la liberte de l’homme: une approche patristique
Всемогущество Божие и человеческая свобода: святоотеческий подход

Кевин Корриган (Атланта)
The tripartite or bipartite soul of Plato’s dialogues in Evagrius Ponticus and Gregory of Nyssa
Трёхсоставная или двухсоставная душа в диалогах Платона, у Евагрия Понтийского и Григория Нисского

О. Адальберто Майнарди (Бозе)
European humanism. Human rights and christian concepcion of man
Европейский гуманизм. Права человека и христианская концепция личности

Юрий Вестель (Киев)
Вера и философия


15.30 Национальный заповедник «София Киевская»

Елена Глазова (Атланта)
Жизнь автора и текст: Время у Мандельштама и Пастернака

Дени Ленсель (Париж)
Paix interieure de l’homme, condicion d’une recontre entre les cultures qui permette la paix dans le monde
Мир внутри человека как условие встречи культур, обеспечивающей мир во всём мире

Александр Филоненко (Харьков)
Собирающий зов Другого:к богословию благодарения

Надежда Никитенко (Киев)
Образы святых бессребреников в росписях Софии Киевской

27 сентября (среда)

9.00 Божественная литургия в Успенском соборе Св.-Успенской Киево-Печерской Лавры по случаю праздника Воздвижения Креста Господнего

16.00 Национальный Университет «Киево-Могилянской Академии», Конгрегационный зал
Круглый стол «Человеская целостность и встреча культур»

18.30 Духовный концерт хора под управлением о. Дмитрия Болгарского


 

План наукових заходів на вересень-грудень 2006 року
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

Назва заходу Час проведення Співорганізатори Місце проведення
Міжнародна наукова конференція “Православ’я і світ: еклезіологія – антропологія – культура” 4-7 вересня 2006 року Київське релігійно-філософське товариство Київ, Києво-Печерська Лавра, Інститут філософії
Міжнародна наукова конференція “Цирендоржиєвські читання – 2006” 15-16 вересня 2006 року НУКМА, Інститут сходознавства Київ, НУКМА
Конференція з нагоди 60-річччя Інституту філософії імені Г.С. Сквороди НАН України Листопад 2006   Київ, Інститут філософії
Відкритий методологічний семінар
“Особливості проблемного поля та методології в філософських традиціях Сходу”
Грудень 2006   Київ, Інститут філософії


Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України
Відділ історії філософії України
Запрошує
20 червня 2006 року о 12.00
(зал засідань Вченої ради, кімн. 318)

«ФРАНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ»

Частина І

1. Проблеми дослідження світогляду І.Франка; зв’язок культурологічних та філософських аспектів його творчості.
2. Стан дослідження філософської думки І.Франка в 90-х роках в Інституті філософії НАНУ та Україні.

Частина ІІ

Презентація праці Володимира Мазепи «Культуроцентризм світогляду І.Франка»

 

Запрошуються співробітники Інституту та всі бажаючі.
З питань виступів та доповідей звертатися в кімн. 415 Інституту філософії, тел.: 270-51-72


 

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА «ЛЬВОВСКАЯ ПОЛИТЕХНИКА»,
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ НАНУ им. Г.С. СКОВОРОДЫ,
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ РАН,
КАФЕДРА ЛОГИКИ И МЕТОДОЛОГИИ ЛОДЗИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

проводят семинар
«АНАЛИТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ЛЬВОВСКО-ВАРШАВСКОЙ ШКОЛЫ»

Семинар состоится во Львове 10 – 15 июля 2006 г. К участию в семинаре приглашаются специалисты, изучающие наследие Львовско-Варшавской школы. В рамках семинара будет функционировать секция «Проблемы истории славянской философии». Для участия в работе конференции необходимо заблаговременно, до 29 июня, представить в оргкомитет темы выступлений и тезисы объемом не более одной страницы (2000 знаков).

Заявки присылать по электронной почте по адресу:
vasyukov@inbox.ru  18 листопада 2005 р.
Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України проводить науково-теоретичну конференцію:

"Шляхи та роздоріжжя сучасної цивілізації (Людина - Культура - Постісторія)"

Конференція приурочена до 75-річчя видатного вченого-філософа, доктора філософських наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка

КРИМСЬКОГО Сергія Борисовича

Початок – о 10.00

Запрошуємо до участі у конференції. Оргкомітет конференції: тел. для довідок 279-32-82.


 

   

«Виміри людського буття»
логіка, методологія науки і семіотика культури.

Конференція, присвячена ювілейній даті з дня народження
Мирослава Володимировича Поповича

14 квітня 2005 р.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

11:00 Відкриття засідання. Вступне слово. Йолон П.Ф.
11:20 – 12:00 Конверський А.Є. «Розробка академіком
М.Поповичем логіки науки в контексті традиційних філософських проблем»
12:00 – 12:20 Дзюба І.М. «Слово однодумця»
12:20 –12:40 Обговорення
12:40 –13:00 Кузнецов В.І. «Про екологічний аналіз понять»
13:00 – 13:20 Добронравова І.С. (м. Київ) «Пояснення у постнекласичній науці»
13:20 – 13:40 Обговорення
13:40 – 14:00 Перерва
14:00 – 14:20 Малахов В.А. «Людяність за доби трансгуманізму»
14:20 – 14:40 Лісовий В.С. «Структурно-функціональне пояснення в гуманітарній науці»
14:40 – 15:00 Білий О.В. «Як можлива світова культура?»
15:00 – 15:20 Єрмоленко А.М. «Етична раціональність і трансцендентальна прагматика»
15:20 –15:40 Попович М.В.
15:40 – 16:00 – Дискусія. Обговорення висновків.

 

    25 лютого 2005 року о 11.00
в Інституті філософії НАН України (кімн. 318)
відбудеться наукова конференція

ТЕОРЕТИЧНА СПАДЩИНА Ф.НІЦШЕ:«ФІЛОСОФУВАННЯ МОЛОТОМ» ЧИ КОНСТИТУЮВАННЯ КУЛЬТУРОГЕМ

Тематика конференції:

– феномен людини і проблема самоподолання

– пошуки нових способів світовідчуття та світорозуміння

– виміри «потойбіччя» добра і зла

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Табачковський Віталій Георієвич. Неевклідова рефлексивність.
2. Пролеєв Сергій Вікторович. Ніцше і Руссо: два пророка нових епох.
3. Пазенок Віктор Сергійович. Нігілістичний зиіст ніцшеанського уявлення про свободу.
4. Лях Віталій Васильович. Двовимірність людського існування та її інтерпретація у Ніцше.
5. Гармаш Лариса Наумівна. Концепція хаосу у Ніцше за Жаном Граньє та її філософські імплікації.
6. Лютий Тарас Володимирович. Зв’язок аполонічного та діонісійського начал як розгортання обумовленості «розумності нерозумного».
7. Окара Андрій Миколайович(Москва). Донцов і Ніцше.
8 Ярошовець Володимир Іванович. Історія філософії і філософія: формування постмодерністської парадигми.
9. Хамітов Назіп Віленович. Метафора діонісійського і концепт позасвідомого: Ніцше і Фрейд.
10. Бичко Ігор Валентинович. Ніцше та онтологія нелінійності.
11.Кіхно Олександр Володимирович. Ніцше, Уальд, Соловйов: три завершальні постаті 19 ст.
12. Метельова Тетяна Олександрівна. Рецепція Ніцше в творчості О.Бердника.
13. Бахарев Дмитро Львович (Москва). Стратегічна концепція створення сайта nitzsche.ru (презентація ілюстрованої білінгви «Так говорил Заратустра»).
14. Добронравовна Ірина Серафимівна. Ніцше та синергетична версія людини.
15. Верлока Володимир Едуардович. Ніцше і «філософія підозри».
16. Мороз Олексій Якович. Штучний інтелект versus природний інтелект у контексті теоертичних концепцій метафори Ф.Ніцше, Е.Кассірера, Х.Ортега-І-Гасета, З.Пилишина, Е.Маккормака та ін.
17. Єсипенко Дмитро Миколайович. Ніцше і проблема нового гуманізму.
18. Карпенко Олександра Валеріївна. Ніцше та індійська філософія: проблеми розвитку особистості.
19. Жмир Володимир Федорович. Слідами Ф.Ніцше по Україні.

 

Запрошуємо взяти участь у конференції
Заявки на виступ подавати до 18 лютого 2005 року у відділи історії зарубіжної філософії (к. 327) та філософської антропології (к. 326), тел. 278-31-70

    


     Заплановані конференції (лютий–жовтень 2005)

1. Науково-практична конференція "Теоретична спадщина Ф. Ніцше: філософування молотом і конструювання культурогем" (25 лютого 2005 року)
2. Ювілейна конференція присвячена 75-річчю директора Інституту, академіка НАН України Поповича М.В. (квітень 2005 року)
3. Конференція з нагоди 75-річччя д.філос.н., професора С.Б. Кримського (вересень-жовтень 2005 року)
4. Круглий стіл на тему "Проблеми підвищення кваліфікації викладачів філософських дисциплін" (жовтень 2005 року)

Довідки за телефоном(044) 228 36 31


12 ЛИСТОПАДА 2004 РОКУ
відбулася науково-практична конференція  

   КОНЦЕПЦІЯ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ:ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І ТЕОРЕТИЧНІ МЕЖІ

У программі:

– Презентація книги Ч.Тейлора «Мультикультуралізм та "політика визнання"» (К.:Альтерпрес, 2004). Виступ перекладача книги Р.Димерця Поняття та ідея «визнання».

В и с т у п и:

Попович М. «Поліетнічність культури» і «багатонаціональність народу»
аудіозапис(3,35 Mb) >>>
програма для прослуховування аудіозапису(858 Kb) >>>

Висоцька Н. Дискусійні питання мультикультуралізму в американському соціумі.

Білий О. Політика визнання як комунікативна утопія.

Кобець Р. Політична фетишизація «визнання»: підтримка ідентичності чи легітимація корпоративних інтересів?

– Горський В. Ідея мультикультуралізму в історико-філософському дискурсі.

– Пролеєв С. По той бік мультикультуралізму: сугестивність вимог проти раціональності визнання.

– Собуцький М. Мультикультуралізм без міфів.

– Козловський В. Мультикультуралізм як «кінець історії»: виміри нового нігілізму.

– Ярош О. Мультикультуралізм і криза довіри: межі толерантності.

 

                                                                                                           

 

План науково-практичних заходів Інституту філософії імені Г.С. Сковороди на 2003 рік.

1. Науково-практична конференція: "Феноменологія в системі філософської та гуманітарної освіти" (разом з Українським філософським фондом) - 18 березня 2003 року.

2. Круглий стіл на тему: "Актуальні проблеми філософії права" (разом з Інститутом держави і права імені
В.М. Корецького НАН України). - 25 березня 2003 року.

3. Презент-штудії "Світ людини" Володимир Шинкарук. До 75-річчя з дня народ-ження (разом з Філософським факультетом Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, Інститутом міжнародних відносин Київського Націо-нального університету імені Тараса Шевченка, Товариством "Знання" України, Українським філософським фондом" - 24 квітня 2003 року.

4. Міжнародний науково-методичний семінар на тему: "Філософія права": викла-дання та вивчення" (разом з Інститутом держави і права імені В.М. Корецького-НАН України, Національною Академією внутрішніх справ України, Центром Гу-манітарної освіти НАН України, Всеукраїнською асоціацією філософії права та соціальної філософії" - кінець травня 2003 року.

5. Науково-практична конференція "Пізній марксизм: філософія versus ідеологіяю До 70-річчя з дня народження Вадима Іванова" (разом з Філософським факультетом Київського Національного університету імені Тараса Шевченка) - 30 травня 2003 року.

6. Міжнародна наукова конференція: "Україна XVII століття: суспільство, філософія, культура". Видання збірки наукових праць, присвячених доктору філософських наук, професору Валерії Михайлівні Нічик - середина листопада 2003 року.

7. Наукова конференція: "Дванадцять років незалежності: інноваційний потенціал України" (разом з Відділенням історії, філософії та права НАН України) - 21 серпня 2003 року.

8. Міжнародна богословська конференція: "Шлях просвіти та свідки правди. Особистість. Сім'я. Суспільство" (разом з Центром європейських гуманітарних досліджень НаУКМА, КДАіС) - 31 серпня 2003 року.     

 

 

 

 

 

 


     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio