НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
вища школа філософії

КОНЦЕПЦІЯ
діяльності Вищої школи філософії при
Інституті філософії імені Григорія Сковороди
НАН України
Київ – 2004

    Рівень цивілізованості сучасних суспільств значною мірою характеризується ступенем розвитку соціальних, у тому числі, філософських знань, які дозволяють визначити етапи, напрямки, тенденції руху цих суспільств, спрогнозувати ближчу і віддалену їх перспективу. Філософські знання стають важливим чинником побудови наукового підґрунтя соціально-економічної і культурної політики, джерелом соціальної інформації, яка конче потрібна для прийняття обґрунтованих політичних рішень, без чого неможливо розраховувати на будь-які позитивні наслідки управління державою.
    Тому вкрай необхідним завданням є підвищення насамперед теоретико-методологічного потенціалу філософії, суттєве піднесення ролі філософії в житті суспільства, а також озброєння викладачів філософських дисциплін новітніми технологіями отримання філософських знань, вмінням реалізувати їх у педагогічній практиці, розбудові української держави та громадянського суспільства.
    Враховуючи те, що філософія як навчальна дисципліна викладається практично в усіх вузах і середніх навчальних закладах, а також те, що базової освіти в галузі філософії більшість викладачів не мають, створення Вищої школи філософії стає нагальною проблемою державного значення. Її існування на базі Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України обґрунтовано, зокрема, і тою обставиною, що теоретико-методологічні розробки Інституту відіграли велику роль у розвитку філософської освіти в Україні: вченими Інституту опубліковано понад 50 підручників та навчальних посібників, довідників, словників для науковців, студентів, викладачів, державних службовців. В Інституті проходять ста¬жування викладачі вузів України, студенти – спеціалізовану практику.
    Вища школа філософії при Інституті філософії імені Григорія Ско¬вороди НАН України створена з метою:
    – організації навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовки ви¬кладачів та їх стажування;
    – надання консультаційних та експертних послуг;
    – підготовки наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфі¬кації (магістрів, кандидатів, докторів наук);
    – атестації наукових, науково-педагогічних кадрів.
    Перепідготовка викладачів здійснюватиметься за такими напрямами, які визначають обличчя сучасної філософії:
    • філософська антропологія;
    • філософія культури, етика та естетика;
    • історія української та зарубіжної філософії;
    • соціальна філософія та філософія історії;
    • логіка, методологія та філософія науки.

    Підвищення кваліфікації здійснюється шляхом перепідготовчих курсів (80 год.).
    Вища школа філософії бере на себе функцію видання науково-методичної літератури, а також ознайомлення слухачів з основами наукового і літературного редагування філософських текстів.
    Діяльність Вищої школи філософії базується на таких засадах:
    – максимальне наближення навчання до професійних потреб слухачів;
    – поєднання вітчизняних інтелектуальних традицій з надбанням західних філософських шкіл, їх розробок і дослідницьких методів;
    – використання прогресивних навчальних матеріалів і сучасних ме¬тодик (індивідуальні і колективні форми роботи, диспути, ділові ігри тощо);
    – корекція навчальних програм, враховуючи інтереси слухачів;
    – розвиток дослідницьких мотивацій слухачів (підготовка аналітичних оглядів, доповідей тощо);
    – використання сучасних комп'ютерних програм для аналізу інформації;
    – поточний контроль (тести) рівня знань слухачів.
    Організація навчального процесу базується на засадах наукової методо¬логії згідно з програмою і навчальним планом, розкладом занять, внутрішнім розпорядком.
    В учбовому процесі використовуються різноманітні форми занять: лекції, семінари, практичні заняття, ділові ігри, контрольні роботи, консультації, співбесіди тощо.
    Програма навчання розробляється безпосередньо науковцями Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України, які мають досвід викладаць¬кої роботи в провідних вузах України і університетах Західної Європи. Характер і рівень викладання відповідає міжнародним стандартам післявузівської про¬фесійної підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів в різних галузях філософії.
    Педагогічні та навчально-допоміжні працівники приймаються на роботу в Вищу школу філософії за контрактом. Базовий склад викладачів – провідні нау¬ковці Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України. Слухачі Школи, які виконали всі вимоги навчального процесу у відповідності з планами і програмами навчання за результатами іспитів, випускних робіт та співбесід от¬римують відповідне посвідчення (свідоцтво) про одержання знань з відповідного напрямку.
    При невиконанні навчального плану, а також при грубому порушенні ви¬мог навчального процесу, правил внутрішнього розпорядку слухачі відраховуються з наданням відповідної довідки про перебування у Вищій школі філософії.

    Ректор Вищої школи філософії при

    Інституті філософії імені Григорія Сковороди

    НАН України        В. Загороднюк

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

    Призначення програми
    У курсах підвищення кваліфікації беруть участь фахівці з базовою вищою філософською освітою, які мають такі професійні кваліфікації за Державним класифікатором професій України ДК 003-95: завідувачі та ке¬рівники кафедр філософії, суспільних наук, культурології, політології то¬що; викладачі кафедр, які є професіоналами в галузі філософських наук, культурології та політології; провідні інженери та лаборанти в галузі нау¬кових філософських досліджень, що пов'язані з науково-організаційною та організаційно-освітянською справою.

    Мета та завдання курсу
    Метою курсів є підвищення кваліфікації фахівців, що працюють на посадах, пов'язаних з викладанням у вищих та середніх учбових закладах філософських дисциплін: філософії як загальної дисципліни, логіки, етики, естетики, історії української та зарубіжної філософії, соціальної філософії, філософської антропології, філософії культури, а також культурології та політології тощо. Дані курси підвищення кваліфікації дають можливість слухачам зрозуміти основні принципи та сучасні тенденції розвитку філо¬софської науки, досконало оволодіти сучасними філософськими розвідка¬ми у царині філософської антропології, філософії культури, філософії нау¬ки, історії філософії, сучасної зарубіжної філософії, логіки, онтології, гно¬сеології та феноменології і т.д. А також напрацювати практичні навички застосування сучасних методик викладання: тренінги, ділові ігри, casestud-ies тощо; оволодіти методикою пошуку новітньої літератури з філософських дисциплін у мережі Інтернет.
Курси розраховані на керівників кафедр та фахівців державних та недержавних вузів України, що читають курси з філософських дисциплін.

    Термін навчання з підвищення кваліфікації
    Тривалість навчання – 80 годин, у т.ч.:
    – виконання учбового проекту на робочому місці – 69 годин;
    – тестування (атестація) – 6 годин.
    Самостійна підготовка – 5 годин.

    Форми навчання
    Основною формою підвищення кваліфікації є стаціонарне навчання. Завершенням стаціонарного навчання є виконання завдань учбового прое¬кту, а також тестування та атестація.
Після успішного завершення курсу слухачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразку.

2. КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА
ВИЩОЇ ШКОЛИ ФІЛОСОФІЇ
ПРИ ІНСТИТУТІ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ НАН УКРАЇНИ

    Навчання у Вищій школі філософії має озброїти її випускника наступними знаннями, вміннями та навичками, що складають кваліфікаційні вимоги до даної професії:
    1.У галузі теоретичної підготовки: знання фундаментальних основ філософської теорії, оволодіння класичною філософською спадщиною, освоєння вітчизняних інтелектуальних традицій, їх поєднання з надбанням західних філософських теорій та світовими дослідницькими традиціями; досконале володіння сучасними філософськими розвідками у царині філософської антропології, філософії культури, філософії науки, історії філософії, сучасної зарубіжної філософії, логіки, онтології, гносеології, феноменології, етики, естетики, соціальної філософії; пробудження інтересу до новітніх методологічних пошуків на перетині компетенції філософії, психології, культурології, соціології та інших гуманітарних наук.
    2. У галузі викладання філософії як навчальної дисципліни: напрацювати практичні навички застосування сучасних методик викладання: тренінги, ділові ігри, case-studies тощо. Ознайомлення з міжнародними стандартами і навчально-методичними підходами до викладання філософії у вищих і середніх навчальних закладах, досягнення педагогічного професіоналізму через органічне поєднання викладання з дослідницькою діяльністю.
    3. У галузі прикладних знань: навички систематизації й узагальнення філософських знань; оволодіння методами філософських досліджень, освоєння їх програмного та комп’ютерного забезпечення; оволодіння практикою наукового і літературного редагування філософських текстів; оволодіння методикою пошуку новітньої літератури з філософських дисциплін у мережі Інтернет.
4. У сфері комунікацій: вміння спілкуватися з працівниками засобів масової інформації, органами державної влади і управління з метою поширення філософських знань і підвищення філософської культури керівних, управлінських кадрів і населення України.

3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

    Програма підвищення кваліфікації фахівців філософських дисцип¬лін складається за принципом прочитання курсів з основних пріоритетних напрямів розвитку філософської науки. Кожний прочитаний курс передбачає ознайомлення слухачів з останніми новинками та розвідками у найріз¬номанітніших сферах сучасної філософії, зокрема:
• Курс 1. Філософія культури.
• Курс 2. Онтологія, гносеологія, феноменологія.
• Курс 3. Історія філософії.
• Курс 4. Сучасна зарубіжна філософія.
• Курс 5. Філософська антропологія.
• Курс 6. Філософія науки.
• Курс 7. Естетика.
• Курс 8. Етика.
• Курс 9. Логіка.
• Курс 10. Філософія в мережі Internet (практичні навички, пошук сучасної філософської літератури).
• Курс 11. Авторські курси.

    Програма також передбачає формування у слухачів знань, умінь та навиків необхідних для вирішення їх професійних завдань.

 

<<< Повернутись на попередню сторінку

     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio