НА ГОЛОВНУ  |  НОВИНИ  |  ПРО ІНСТИТУТ  |  НДР  |  ПУБЛІКАЦІЇ  |  КОНФЕРЕНЦІЇ  |  КОНТАКТИ  |  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Відділ філософських проблем природознавства та екології_Співробітники відділу

Валентин ЛУК’ЯНЕЦЬ
Завідуючий відділом,
доктор філософських наук
,
професор
В Інституті працює з 1968 р.

Проблемне поле досліджень:
філософські та методологічні проблеми: природничих та гуманітарних наук,  сучасного оновлення наукового дискурсу,  інформаційного суспільства, лінгвістичного повороту філософії, постмодерністського стану науки, формування наукомістського  майбутнього постіндустріального соціуму, долі людини в еру супертехнологій.

 

Основні публікації:

 • Физико-математические пространства и реальность. – К: Наукова думка, 1971. 
 • Философские основания математического познания. – К.: Наукова думка, 1980.
 • Физико-математическое познание: природа, основания, динамика. – К.: Наукова думка, 1993 (у співавт.).
 • Філософський постмодерн. – К.: Абрис, 1998 (у співавт.).
 • Сучасний науковий дискурс: оновлення методологічної культури.  – К., 2000 (у співавт.).
 • Розділи в монографіях: Світоглядні імплікації науки. – К.: Парапан, 2004; Науковий світогляд на зламі століть. – К.: Вид. Парапан, 2006; Наука і освіта: сучасні трансформації. – К.: Парапан, 2007.

 


 

Микола КИСЕЛЬОВ
Провідний науковий співробітник,

доктор філософських наук,
професор
В Інституті працює з 1973 р.

Проблемне поле досліджень:
філософія та методологія сучасної науки, філософсько-світоглядні та етно-культурні проблеми екології, екологічна та біологічна етики. Останнім часом досліджує вплив екологічних реалій на освітянський процес, державотворення й становлення громадянського суспільства в Україні.

 

 

Основні публікації:

 • Объект экологии и его эволюция: Философсько-методологічний аспект. – К.: Наукова думка, 1979. – 135 с.
 • В гармонии с природой. – К.: Политиздат Украины, 1989. – 126 с.
 • Мировоззрение и экология. – К.: Наукова думка, 1990. –  216 с.
 • Національне бутя серед екологічних реалій. – К.: Тандем, 2000. – 318 с. (у співавт.).
 • Понятійний апарат та закони сучасної екології. – К.: ПАРАПАН, 2008. – 184 с.

 


Олександр  КРАВЧЕНКО
Провідний науковий співробітник,
кандидат філософських наук

В інституті працює з 1967 р.

Проблемне поле досліджень:
філософські проблеми об­грунтування сучасних фізичних теорій, зокрема гер­ме­­не­в­тичні проблеми, які вини­ка­­­ють у зв’язку з залученням до теоретичного роз­гля­ду в фізиці та космології принци­по­во нових уявлень про Всесвіт.

 

Основні публікації:

 • Философские проблемы обоснования физической теории: Монография. – К.: Наукова думка, 1985. – 240 с.
 • Физико-математическое познание: природа, основания, динамика. – К.: Наукова думка, 1992. – 228 с. (у співавт.).
 • Сучасний науковий дискурс: Оновлення методологічної культури. – К., 2000. – 304 с. (у співавт.).
 • Світоглядні імплікації науки. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2004. – 406 с. – Розділ "Світоглядні парадокси космофізики та сучасна стратегія їхнього розв’язання" (у співавт.).
 • Науковий світогляд на зламі століть. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2006. – 288 с. – Розділ "Фізична картина Всесвіту: Пошук нової репрезентації реальності" (у співавт.).
 • Природознавство і гуманітарія. Пошуки взаєморозуміння. – К.: ПАРАПАН, 2009. – 317 с. – Розділ "Нові реалії космосу і проблеми герменевтики сучасної космофізики" (у співавт.).

 


Тетяна  ГАРДАШУК
Старший науковий співробітник,
доктор філософських наук

В Інституті працює з 1982 року.

Проблемне поле досліджень:
екофілософія, філософія та методологія збалансованого розвитку, сучасний екологізм (глибинна філософія, екофемінізм,  біорегіоналізм, екологічна справедливість тощо), урбоекологія, філософські проблеми екоосвіти

Основні публікації:

 

 • Концептуальні параметри екологізму. – К.: ПАРАПАН, 2005. – 200 с.
 • Екологічна справедливість як критерій громадянського суспільства (Рефлексія над досвідом США) // Проблеми філософії права. – 2005. – Т. ІІІ.  – № 1 – 2. – С. 286 – 292. 
 • Еnvironmental Justice as a Major Challenge for Ukraine in the 21st Century // Millennium III: A Workshop of Ideas and Projects for European Integration and Global Civilization “Which Forces Are Driving Europe?” – Vienna – Bucharest, 2009. – P. 111 – 116.
 • Євроінтеграційні виміри освіти // Сучасність. – 2009. – № 3 – 4. – С. 235 – 245.
 • Глобальні стратегічні моделі та український вибір // Збалансований (сталий розвиток) України – пріоритети національної політики (Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 26 жовтня 2010). – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2010. – С. 405 – 409.

 

 


Людмила  ОЗАДОВСЬКА
Старший науковий співробітник,
кандидат філософських наук

В Інституті працює з 1967 р.

Проблемне поле досліджень:
філософія науки, проблеми інтерсуб’єктивності, творчості
та  діалогу в природничих і гуманітарних науках.

 

Основні публікації:

 • Гносеологический статус понятий в релятивистской физике. – К.: Наукова думка, 1975. – 159 с.
 • Философско-методологические регулятивы физического знания. – К.: Наукова думка, 1989. – 232 с.
 • Сучасний науковий дискурс: Оновлення методологічної культури. – К., 2000. – 304 с. (у співавт.).
 • Парадигма діалогічності в сучасному мисленні. – К.: ПАРАПАН – 2007. – 164 с.
 • Наука і релігія в сучасну епоху: спроби подолання конфлікту розуму і віри // Практична філософія. – 2010. – № 1 – 2

 

Олексій МОРОЗ
Старший науковий співробітник,
кандидат філософських наук
В інституті працює з 1965 р.

Проблемне поле досліджень:
філософія та методологія природничих і гуманітарних наук: теорії та методи кібернетики, основні підходи до штучного інтелекту, логіко-епістемологічні та філософсько-світоглядні проблеми комп’ютеризації інтелектуальної діяльності людини, когнітивних, евристичних, креативних процесів, проблематика „штучний інтелект versus людський інтелект?”, проблеми комп’ютерного розуміння, комп’ютерної творчості, проблема безсмертя людини в контексті еволюції комп’ютерних технологій, майбутнє людської цивілізації в еру неосупертехнологій, сутність процесів глобальних трансформацій основ наукової методології в перспективі формування та становлення  Меганауки.


Основні публікації:

 • Логіко-гносеологічний аналіз принципів кібернетичного      моделювання. – К.: Наукова думка, 1972. – 160 с.
 • Кибернетика в системе современного научного знания. –        К.: Наукова думка, 1988. – 232 с.
 • Компьютеризация науки как фактор интенсификации       процесса познания // Революционные сдвиги в физико-        математическом познании. – К.: Наукова думка, 1992.
 • Епістемологічний  аналіз  когнітивного підходу до проблеми штучного інтелекту //Сучасне природознавство: когнітивний, світоглядний, культурно-історичний виміри. – К.: Наукова думка, 1995. – С. 205 – 252.
 • Символьний і конекціоністський підходи до штучного інтелекту (штучний розум versus машинний інтелект?) // Науковий світогляд на зламі століть. –  К.: ПАРАПАН, 2006. –  С. 171 – 251.
 • Доля Homo sapiens в контексті викликів новітніх наукових супертехнологій // Природознавство і гуманітарія. Пошуки порозуміння  –  К.: ПАРАПАН, 2009. –  С. 155 – 238

 

Сергій ГРАБОВСЬКИЙ
Старший науковий співробітник,
кандидат філософських наук
В інституті працює з 1992 р.

Проблемне поле досліджень:
філософсько-світоглядні, етнокультурні та політико-економічні проблеми екології, філософія історії та метаісторія, філософія політики, ґлобалістика.

 

Основні публікації:

 • Нариси з історії українського державотворення. Навчальний посібник. – К.: Генеза, 1995. – 608 с. (у співавт.).
 • ХХ століття та українська людина. Виклики і відповіді. – К.: Стилос, 2000. – 228 с.
 • Український космос. Космічна енциклопедія. Науково-популярне видання. – К.: А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2009. – 48 с. (у співавт.).
 • Політико-економічні параметри оптимізації соціоприродних систем у ХХІ столітті // Феномен соціоприродних систем. Світоглядно-методологічні нариси. – К.: ПАРАПАН, 2009. – С. 201 – 283.
 • Критика бездарного розуму. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2009. – 366 с.

 


 

Костянтин ЗАРУБИЦЬКИЙ
Науковий співробітник,
кандидат філософських наук
В інституті працює з 2003 р.

Проблемне поле досліджень:
філософські проблеми відношення «людина – природа», проблема людини та її положення у Всесвіті, філософія цінностей та етика.

 

Основні публікації:

 • Доля цивілізації в світлі філософії Мартіна Хайдеггера // Філософська думка, 2000. – № 2, С. 95 – 109.
 • Деякі міркування щодо “полісутності homo”: спроба повернутися до єдності // Філософська антропологія та сучасність (пам`яті В.Г. Табачковського) Філософсько-антропологічні студії 2008. – К.: Стилос, 2008. – С. 487 – 493.
 • Можливості та перспективи вибудови соціоприродних систем // Науковий вісник Аграрного університету. – К., 2008. – Вип. 130. – С. 287 – 286 .
 • Почути музику сфер. Земний прообраз світу Пандори. – К.: Стилос, 1010.  – 152 с.
 • Квантово-механическое единство мира: физика и метафизика // Практична філософія, 2011. – № 2.

 


Андрій БЕЛІЧЕНКО
Науковий співробітник,
кандидат філософських наук
В інституті працював у 1995-1997 рр.,а з 2003 р.працює до сьогодні.

Проблемне поле досліджень:
Антропологічний вимір філософії науки в контексті проблеми новітніх наукових модернізацій і соціокультурних трансформацій, проблема «постлюдини» і її наслідки для подальшого розвитку філософії науки, імагінативний підхід у філософії науки та його вплив на лінгвістичну філософію Природи.

 

Основні публікації:

 • Метаморфози свободи: Спадщина Бердяєва у сучасному дискурсі. – К.: ПАРАПАН, 2003 (у співавт.).
 • Постнеклассические практики: определение предметных областей. – Москва: Макс-Пресс, 2008 (у співавт.).
 • Розділ в монографії Світоглядні імплікації науки. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2004.
 • Розділ в монографії Природознавство і гуманітарія: пошуки взаєморозуміння. – К.:, ПАРАПАН, 2009.

 


Юрій УХО
Провідний інженер-програміст

В Інституті працює з 1996 р.

 

 

 

 

 

Ніна Горова
Провідний інженер-програміст
В Інституті працює з 2002 р.

 

 

 

Провідні інженери-програмісти відділу Ухо Ю.М., Горова Н.П., володіючи різними прикладними програмами, у плані виконання завдань Інституту, проводять структуризацію, комп’ютерну адаптацію і комп’ютерну верстку наукових робіт: планових монографій, збірників статей, філософських альманахів, а також бібліографій, словників, буклетів, брошур, присвячених науковим конференціям, симпозіумам тощо.
Тісно співпрацюють з науковими редакторами у вдосконаленні наукових текстів.
Кожний рік виконуються роботи з редагування та макетування текстів наукових праць –  понад 110 др. аркушів.

Основні  роботи  за останні роки: “Природознавство і гуманітарія. Пошуки взаєморозуміння”,  “Науковий світогляд на зламі століть” “Етика і політика: національний і світовий досвід”,  “Філософсько-антропологічні студії” (2005–2010 рр.), “Філософські діалоги” (2009–2010 рр.), “Філософсько-антропологічні читання” (2009–2011рр.) та ін.

 

 

повернутись назад

н
     © 2003 Інститут Філософії НАН України. Всі права застережено.
розробка: Beleven Web Studio